Lenita Toivakka: Kyllä avoimelle keskus­te­lulle sekä palvelu­tuottajien kumppa­nuudelle! – kokoomus.fi
MENU
Lenita Toivakka: Kyllä avoimelle keskus­te­lulle sekä palvelu­tuottajien kumppa­nuudelle!

Lenita Toivakka: Kyllä avoimelle keskus­te­lulle sekä palvelu­tuottajien kumppa­nuudelle!

Julkaistu: 21.10.2012 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Lenita Toivakan mukaan on harmil­lista, mikäli sosiaali- ja terveys­pal­veluja koskevia valta­kun­nal­lisia linjauksia ei saada julkis­tettua ennen vaaleja. SDP:n eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Jouni Backman sanoi tänään Itä-Savo-lehdessä, ettei linjausten puuttu­minen estä keskus­telua.

- Kyllä ihmisillä on oikeus tietää konkreet­ti­semmin, miten kunta­lai­sille tärkeät palvelut aiotaan järjestää. Avoimen keskus­telun kautta äänes­täjät voivat muodostaa mieli­pi­teensä ja ottaa asiaan kantaa vaaleissa, Toivakka toteaa.

Toivakka toivoo avointa keskus­telua myös yhteistyön ja kumppa­nuuden poten­ti­aa­lista sosiaali- ja terveys­pal­ve­lujen järjes­tä­mi­sessä.

- Tuntuu, että vasem­mis­tossa pidetään yrittäjien ja järjes­töjen tuottamia palveluja lähtö­koh­tai­sesti epäilyt­tävinä. Mitä pahaa on siinä, että ikäih­mi­sille annetaan hoivaa yksityi­sessä hoiva­ko­dissa, tai että Manner­heimin Lasten­suo­je­lu­liitto luo turvaa lasten iltapäi­vä­ker­hoissa? Toivakka kysyy.

Kokoomus, kuten 86 prosenttia suoma­lai­sista, suhtautuu myöntei­sesti siihen, että kunta tukeutuu terveys­pal­ve­luiden tuotan­nossa myös yksityisen sektorin toimi­joihin.

- Meidän ei pidä ideolo­gisin syin tuomita yhtään toimivaa tapaa tuottaa tehok­kaasti laaduk­kaita palveluja. Järjestöt ja yritykset täyden­tävät kunnan omaa palve­lu­tuo­tantoa ja parhaim­millaan toimivat sekä laadun että tehok­kuuden kirit­täjinä. Julkisen ja yksityisen yhteis­työllä voidaan samalla tukea suoma­laista pk-yrittä­jyyttä, Toivakka sanoo.

Toivakka puhui Kerimäen Kokoo­muksen 90-vuotis­juh­lassa sunnun­taina.

Lisätietoja: kansan­edustaja Lenita Toivakka, p. 050 5122 928


Kokoomus.fi