Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Lenita Toivakka: Kyllä avoi­melle keskus­te­lulle sekä palvelu­tuottajien kumppa­nuudelle!

Lenita Toivakka: Kyllä avoi­melle keskus­te­lulle sekä palvelu­tuottajien kumppa­nuudelle!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toiva­kan mukaan on harmil­lista, mikäli sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luja koske­via valta­kun­nal­li­sia linjauk­sia ei saada julkis­tet­tua ennen vaaleja. SDP:n edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Jouni Back­man sanoi tänään Itä-Savo-lehdessä, ettei linjaus­ten puut­tu­mi­nen estä keskus­te­lua.

- Kyllä ihmi­sillä on oikeus tietää konkreet­ti­sem­min, miten kunta­lai­sille tärkeät palve­lut aiotaan järjes­tää. Avoi­men keskus­te­lun kautta äänes­tä­jät voivat muodos­taa mieli­pi­teensä ja ottaa asiaan kantaa vaaleissa, Toivakka toteaa.

Toivakka toivoo avointa keskus­te­lua myös yhteis­työn ja kump­pa­nuu­den poten­ti­aa­lista sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen järjes­tä­mi­sessä.

- Tuntuu, että vasem­mis­tossa pide­tään yrit­tä­jien ja järjes­tö­jen tuot­ta­mia palve­luja lähtö­koh­tai­sesti epäi­lyt­tä­vinä. Mitä pahaa on siinä, että ikäih­mi­sille anne­taan hoivaa yksi­tyi­sessä hoiva­ko­dissa, tai että Manner­hei­min Lasten­suo­je­lu­liitto luo turvaa lasten ilta­päi­vä­ker­hoissa? Toivakka kysyy.

Kokoo­mus, kuten 86 prosent­tia suoma­lai­sista, suhtau­tuu myön­tei­sesti siihen, että kunta tukeu­tuu terveys­pal­ve­lui­den tuotan­nossa myös yksi­tyi­sen sekto­rin toimi­joi­hin.

- Meidän ei pidä ideo­lo­gi­sin syin tuomita yhtään toimi­vaa tapaa tuot­taa tehok­kaasti laaduk­kaita palve­luja. Järjes­töt ja yrityk­set täyden­tä­vät kunnan omaa palve­lu­tuo­tan­toa ja parhaim­mil­laan toimi­vat sekä laadun että tehok­kuu­den kirit­tä­jinä. Julki­sen ja yksi­tyi­sen yhteis­työllä voidaan samalla tukea suoma­laista pk-yrit­tä­jyyttä, Toivakka sanoo.

Toivakka puhui Keri­mäen Kokoo­muk­sen 90-vuotis­juh­lassa sunnun­taina.

Lisä­tie­toja: kansan­edus­taja Lenita Toivakka, p. 050 5122 928

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content