Lenita Toivakka: Rahoitus uusiksi ja potilas hyötyy – kokoomus.fi
MENU
Lenita Toivakka: Rahoitus uusiksi ja potilas hyötyy

Lenita Toivakka: Rahoitus uusiksi ja potilas hyötyy

Julkaistu: 30.08.2013 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Lenita Toivakka pitää erittäin tärkeänä budjet­ti­riihen raken­ne­pää­töksiä. Merkit­tävää on tervey­den­huollon rahoi­tuksen yksin­ker­tais­ta­minen ja kokoa­minen yhteen kassaan.

?Enää ei yksi taho maksa sairas­päi­vä­rahaa ja toinen selkä­leik­kausta. Rahoi­tus­rat­kaisu on välttä­mätön hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­jemme rahoi­tuksen varmis­ta­mi­seksi ja se tukee sote-uudis­tuksen edistä­mistä. Malli mahdol­listaa sen, että raha voidaan laittaa seuraamaan potilasta ja potilaan valin­nan­vapaus kasvaa?, Toivakka toteaa.

Sosiaali- ja tervey­den­huollon rahoi­tusta yksin­ker­tais­tetaan purka­malla monika­na­vaisuus, mikä tarkoittaa selkeämpää ja tehok­kaampaa rahan­käyttöä. Mallissa hyvin­voin­ti­pal­ve­luiden rahoitus eli esimer­kiksi valtio­no­suudet, kuntien ja Kelan rahoitus on tarkoitus antaa yksiin käsiin.

?Kaikille ovat tuttuja terveys­kes­kusten jonot. Potilaiden seisot­ta­minen niissä on turhaa. Kun hoitoon pääsee oikeaan aikaan, säästetään terveyttä ja euroja”, Toivakka katsoo.

“Myös terveys­pal­ve­luihin saadaan lisää laatua. Kun raha liikkuu potilaan mukana, kilpai­levat terveys­kes­kukset ja sairaalat panostaen siihen, mikä potilaalle on parasta. Näin tervey­den­huol­los­tamme tulee täysin uudella tavalla potilas­läh­töistä”, Toivakka iloitsee.

“Uudis­tuksen valmis­te­lussa on huoleh­dittava siitä, että kaikkia tuottajia kohdellaan samalla tavalla - julkinen, yksityinen ja kolmas sektori ovat kaikki kaivattuja kuntien kumppa­neita tervey­den­huollon järjes­tä­mi­sessä. Tärkeää on, että kaikkia rahoi­tus­ka­navia tarkas­tellaan ja että kaikki tahot ovat mukana uudis­tuksen valmis­te­lussa”, Toivakka toteaa.

Lisätietoja:
Lenita Toivakka p. 050 512 2928


Kokoomus.fi