Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Lenita Toivakka: Rahoi­tus uusiksi ja poti­las hyötyy

Lenita Toivakka: Rahoi­tus uusiksi ja poti­las hyötyy

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka pitää erit­täin tärkeänä budjet­ti­rii­hen raken­ne­pää­tök­siä. Merkit­tä­vää on tervey­den­huol­lon rahoi­tuk­sen yksin­ker­tais­ta­mi­nen ja kokoa­mi­nen yhteen kassaan.

?Enää ei yksi taho maksa sairas­päi­vä­ra­haa ja toinen selkä­leik­kausta. Rahoi­tus­rat­kaisu on vält­tä­mä­tön hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­jemme rahoi­tuk­sen varmis­ta­mi­seksi ja se tukee sote-uudis­tuk­sen edis­tä­mistä. Malli mahdol­lis­taa sen, että raha voidaan lait­taa seuraa­maan poti­lasta ja poti­laan valin­nan­va­paus kasvaa?, Toivakka toteaa.

Sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon rahoi­tusta yksin­ker­tais­te­taan purka­malla moni­ka­na­vai­suus, mikä tarkoit­taa selkeäm­pää ja tehok­kaam­paa rahan­käyt­töä. Mallissa hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den rahoi­tus eli esimer­kiksi valtio­no­suu­det, kuntien ja Kelan rahoi­tus on tarkoi­tus antaa yksiin käsiin.

?Kaikille ovat tuttuja terveys­kes­kus­ten jonot. Poti­lai­den seisot­ta­mi­nen niissä on turhaa. Kun hoitoon pääsee oike­aan aikaan, sääs­te­tään terveyttä ja euroja”, Toivakka katsoo.

“Myös terveys­pal­ve­lui­hin saadaan lisää laatua. Kun raha liik­kuu poti­laan mukana, kilpai­le­vat terveys­kes­kuk­set ja sairaa­lat panos­taen siihen, mikä poti­laalle on parasta. Näin tervey­den­huol­los­tamme tulee täysin uudella tavalla poti­las­läh­töistä”, Toivakka iloit­see.

“Uudis­tuk­sen valmis­te­lussa on huoleh­dit­tava siitä, että kaik­kia tuot­ta­jia kohdel­laan samalla tavalla - julki­nen, yksi­tyi­nen ja kolmas sektori ovat kaikki kaivat­tuja kuntien kump­pa­neita tervey­den­huol­lon järjes­tä­mi­sessä. Tärkeää on, että kaik­kia rahoi­tus­ka­na­via tarkas­tel­laan ja että kaikki tahot ovat mukana uudis­tuk­sen valmis­te­lussa”, Toivakka toteaa.

Lisä­tie­toja:
Lenita Toivakka p. 050 512 2928

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content