Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Vastak­kai­na­set­te­lun aika julkis­ten ja yksi­tyis­ten sote-palve­lui­den välillä on oltava ohi

Toivakka: Vastak­kai­na­set­te­lun aika julkis­ten ja yksi­tyis­ten sote-palve­lui­den välillä on oltava ohi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toiva­kan mukaan kunta­vaa­lien alla on tärkeää käydä keskus­te­lua palve­lui­den tuotan­to­ta­voista ja toimi­vuu­desta.

- Vali­tet­ta­van usein ideo­lo­gi­sin syin kuiten­kin pide­tään yritys­ten tai järjes­tö­jen tuot­ta­maa palve­lua lähtö­koh­tai­sesti epäi­lyt­tä­vänä, Toivakka toteaa.

Järjes­töt ja yrityk­set täyden­tä­vät julkista palve­lu­tuo­tan­toa. Tärkeintä on, että palve­lut ovat laaduk­kaita, moni­puo­li­sia ja saata­villa.

- Vastuu palve­lui­den järjes­tä­mi­sestä ja takaa­mi­sesta kaikille tulee olla kunnilla, mutta palve­lui­den tuotan­non jättä­mi­nen vain kunnan hoidet­ta­vaksi on resurs­sien tuhlausta. Mitä pahaa on esimer­kiksi siinä, että yrityk­set tai järjes­töt hoita­vat nyt mm. teiden kunnos­sa­pi­toa, vanhus­ten hoiva­pal­ve­luita, lasten kerho­toi­min­taa tai koulu­kyy­tejä? Toivakka kysyy.

Terveys­pal­ve­lua­lan liiton teet­tä­mässä kyse­lyssä peräti 86 prosent­tia suoma­lai­sista suhtau­tuu myön­tei­sesti siihen, että kunta käyt­tää terveys­pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­sessa myös yksi­tyi­siä palve­lun­tuot­ta­jia.

- Kysely kertoo, että tuot­ta­jaan ei liity into­hi­moja. Kunta­lais­ten näkö­kul­masta tärkeintä on, että palve­lut toimi­vat ja niitä on saata­villa, Toivakka sanoo.

- Kunta­uu­dis­tuk­sen myötä kunnasta tulee vahvempi kump­pani järjes­töille ja yrityk­sille. Kun peli­sään­nöt ovat kunnossa ja kunnissa panos­te­taan osta­mi­sen osaa­mi­seen, on yksi­tyi­nen palve­lu­tuo­tanto oiva tapa paran­taa palve­lui­den saata­vuutta. On tärkeää, että sosi­aali- ja tervey­sa­lalla on kannus­teita kehit­tää toimin­ta­mal­leja ja tapoja. Järjes­töt ja yrityk­set toimi­vat hyvinä kirit­tä­jinä. Julki­sen ja yksi­tyi­sen yhteis­työssä on mahdol­lista saada kaikille lisää ja tukea samalla suoma­laista yrit­tä­jyyttä. Toimi­vat koti­mai­set palve­lu­mark­ki­nat luovat pohjaa sille, että suoma­lai­set yrityk­set voisi­vat viedä osaa­mista ja inno­vaa­tioita ulko­maille ja luoda näin lisää työtä ja vero­tu­loja Suomeen. Suomella on mieles­täni maail­malla hyvä maine tervey­den­hoi­dossa, Toivakka toteaa.

Vara­pu­heen­joh­taja Toivakka osal­lis­tui tänään Terveys­pal­ve­lua­lan liiton järjes­tä­mään edus­kun­ta­puo­luei­den vaali­pa­nee­liin Kirk­ko­num­mella.

Lisä­tie­toja: Lenita Toivakka, p. 050 5122 928

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content