Toivakka: Vastak­kai­na­set­telun aika julkisten ja yksityisten sote-palve­luiden välillä on oltava ohi – kokoomus.fi
MENU
Toivakka: Vastak­kai­na­set­telun aika julkisten ja yksityisten sote-palve­luiden välillä on oltava ohi

Toivakka: Vastak­kai­na­set­telun aika julkisten ja yksityisten sote-palve­luiden välillä on oltava ohi

Julkaistu: 02.10.2012 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Lenita Toivakan mukaan kunta­vaalien alla on tärkeää käydä keskus­telua palve­luiden tuotan­to­ta­voista ja toimi­vuu­desta.

- Valitet­tavan usein ideolo­gisin syin kuitenkin pidetään yritysten tai järjes­töjen tuottamaa palvelua lähtö­koh­tai­sesti epäilyt­tävänä, Toivakka toteaa.

Järjestöt ja yritykset täyden­tävät julkista palve­lu­tuo­tantoa. Tärkeintä on, että palvelut ovat laaduk­kaita, monipuo­lisia ja saata­villa.

- Vastuu palve­luiden järjes­tä­mi­sestä ja takaa­mi­sesta kaikille tulee olla kunnilla, mutta palve­luiden tuotannon jättä­minen vain kunnan hoidet­ta­vaksi on resurssien tuhlausta. Mitä pahaa on esimer­kiksi siinä, että yritykset tai järjestöt hoitavat nyt mm. teiden kunnos­sa­pitoa, vanhusten hoiva­pal­ve­luita, lasten kerho­toi­mintaa tai koulu­kyytejä? Toivakka kysyy.

Terveys­pal­ve­lualan liiton teettä­mässä kyselyssä peräti 86 prosenttia suoma­lai­sista suhtautuu myöntei­sesti siihen, että kunta käyttää terveys­pal­ve­luiden tuotta­mi­sessa myös yksityisiä palve­lun­tuot­tajia.

- Kysely kertoo, että tuottajaan ei liity intohimoja. Kunta­laisten näkökul­masta tärkeintä on, että palvelut toimivat ja niitä on saata­villa, Toivakka sanoo.

- Kunta­uu­dis­tuksen myötä kunnasta tulee vahvempi kumppani järjes­töille ja yrityk­sille. Kun pelisäännöt ovat kunnossa ja kunnissa panos­tetaan ostamisen osaamiseen, on yksityinen palve­lu­tuo­tanto oiva tapa parantaa palve­luiden saata­vuutta. On tärkeää, että sosiaali- ja tervey­sa­lalla on kannus­teita kehittää toimin­ta­malleja ja tapoja. Järjestöt ja yritykset toimivat hyvinä kirit­täjinä. Julkisen ja yksityisen yhteis­työssä on mahdol­lista saada kaikille lisää ja tukea samalla suoma­laista yrittä­jyyttä. Toimivat kotimaiset palve­lu­mark­kinat luovat pohjaa sille, että suoma­laiset yritykset voisivat viedä osaamista ja innovaa­tioita ulkomaille ja luoda näin lisää työtä ja verotuloja Suomeen. Suomella on mielestäni maail­malla hyvä maine tervey­den­hoi­dossa, Toivakka toteaa.

Varapu­heen­johtaja Toivakka osallistui tänään Terveys­pal­ve­lualan liiton järjes­tämään eduskun­ta­puo­lueiden vaali­pa­neeliin Kirkko­num­mella.

Lisätietoja: Lenita Toivakka, p. 050 5122 928


Kokoomus.fi