• FI
 • SV
 • MENU
  Toivakka: Vastak­kai­na­set­te­lun aika julkis­ten ja yksi­tyis­ten sote-palve­lui­den välillä on oltava ohi
  Twiittaa

  Toivakka: Vastak­kai­na­set­te­lun aika julkis­ten ja yksi­tyis­ten sote-palve­lui­den välillä on oltava ohi

  Julkaistu: 02.10.2012 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toiva­kan mukaan kunta­vaa­lien alla on tärkeää käydä keskus­te­lua palve­lui­den tuotan­to­ta­voista ja toimi­vuu­desta.

  - Vali­tet­ta­van usein ideo­lo­gi­sin syin kuiten­kin pide­tään yritys­ten tai järjes­tö­jen tuot­ta­maa palve­lua lähtö­koh­tai­sesti epäi­lyt­tä­vänä, Toivakka toteaa.

  Järjes­töt ja yrityk­set täyden­tä­vät julkista palve­lu­tuo­tan­toa. Tärkeintä on, että palve­lut ovat laaduk­kaita, moni­puo­li­sia ja saata­villa.

  - Vastuu palve­lui­den järjes­tä­mi­sestä ja takaa­mi­sesta kaikille tulee olla kunnilla, mutta palve­lui­den tuotan­non jättä­mi­nen vain kunnan hoidet­ta­vaksi on resurs­sien tuhlausta. Mitä pahaa on esimer­kiksi siinä, että yrityk­set tai järjes­töt hoita­vat nyt mm. teiden kunnos­sa­pi­toa, vanhus­ten hoiva­pal­ve­luita, lasten kerho­toi­min­taa tai koulu­kyy­tejä? Toivakka kysyy.

  Terveys­pal­ve­lua­lan liiton teet­tä­mässä kyse­lyssä peräti 86 prosent­tia suoma­lai­sista suhtau­tuu myön­tei­sesti siihen, että kunta käyt­tää terveys­pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­sessa myös yksi­tyi­siä palve­lun­tuot­ta­jia.

  - Kysely kertoo, että tuot­ta­jaan ei liity into­hi­moja. Kunta­lais­ten näkö­kul­masta tärkeintä on, että palve­lut toimi­vat ja niitä on saata­villa, Toivakka sanoo.

  - Kunta­uu­dis­tuk­sen myötä kunnasta tulee vahvempi kump­pani järjes­töille ja yrityk­sille. Kun peli­sään­nöt ovat kunnossa ja kunnissa panos­te­taan osta­mi­sen osaa­mi­seen, on yksi­tyi­nen palve­lu­tuo­tanto oiva tapa paran­taa palve­lui­den saata­vuutta. On tärkeää, että sosi­aali- ja tervey­sa­lalla on kannus­teita kehit­tää toimin­ta­mal­leja ja tapoja. Järjes­töt ja yrityk­set toimi­vat hyvinä kirit­tä­jinä. Julki­sen ja yksi­tyi­sen yhteis­työssä on mahdol­lista saada kaikille lisää ja tukea samalla suoma­laista yrit­tä­jyyttä. Toimi­vat koti­mai­set palve­lu­mark­ki­nat luovat pohjaa sille, että suoma­lai­set yrityk­set voisi­vat viedä osaa­mista ja inno­vaa­tioita ulko­maille ja luoda näin lisää työtä ja vero­tu­loja Suomeen. Suomella on mieles­täni maail­malla hyvä maine tervey­den­hoi­dossa, Toivakka toteaa.

  Vara­pu­heen­joh­taja Toivakka osal­lis­tui tänään Terveys­pal­ve­lua­lan liiton järjes­tä­mään edus­kun­ta­puo­luei­den vaali­pa­nee­liin Kirk­ko­num­mella.

  Lisä­tie­toja: Lenita Toivakka, p. 050 5122 928