Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Vastak­kai­na­set­te­lun aika julkis­ten ja yksi­tyis­ten sote-palve­lui­den välillä on oltava ohi

Toivakka: Vastak­kai­na­set­te­lun aika julkis­ten ja yksi­tyis­ten sote-palve­lui­den välillä on oltava ohi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toiva­kan mukaan kunta­vaa­lien alla on tärkeää käydä keskus­te­lua palve­lui­den tuotan­to­ta­voista ja toimi­vuu­desta.

- Vali­tet­ta­van usein ideo­lo­gi­sin syin kuiten­kin pide­tään yritys­ten tai järjes­tö­jen tuot­ta­maa palve­lua lähtö­koh­tai­sesti epäi­lyt­tä­vänä, Toivakka toteaa.

Järjes­töt ja yrityk­set täyden­tä­vät julkista palve­lu­tuo­tan­toa. Tärkeintä on, että palve­lut ovat laaduk­kaita, moni­puo­li­sia ja saata­villa.

- Vastuu palve­lui­den järjes­tä­mi­sestä ja takaa­mi­sesta kaikille tulee olla kunnilla, mutta palve­lui­den tuotan­non jättä­mi­nen vain kunnan hoidet­ta­vaksi on resurs­sien tuhlausta. Mitä pahaa on esimer­kiksi siinä, että yrityk­set tai järjes­töt hoita­vat nyt mm. teiden kunnos­sa­pi­toa, vanhus­ten hoiva­pal­ve­luita, lasten kerho­toi­min­taa tai koulu­kyy­tejä? Toivakka kysyy.

Terveys­pal­ve­lua­lan liiton teet­tä­mässä kyse­lyssä peräti 86 prosent­tia suoma­lai­sista suhtau­tuu myön­tei­sesti siihen, että kunta käyt­tää terveys­pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­sessa myös yksi­tyi­siä palve­lun­tuot­ta­jia.

- Kysely kertoo, että tuot­ta­jaan ei liity into­hi­moja. Kunta­lais­ten näkö­kul­masta tärkeintä on, että palve­lut toimi­vat ja niitä on saata­villa, Toivakka sanoo.

- Kunta­uu­dis­tuk­sen myötä kunnasta tulee vahvempi kump­pani järjes­töille ja yrityk­sille. Kun peli­sään­nöt ovat kunnossa ja kunnissa panos­te­taan osta­mi­sen osaa­mi­seen, on yksi­tyi­nen palve­lu­tuo­tanto oiva tapa paran­taa palve­lui­den saata­vuutta. On tärkeää, että sosi­aali- ja tervey­sa­lalla on kannus­teita kehit­tää toimin­ta­mal­leja ja tapoja. Järjes­töt ja yrityk­set toimi­vat hyvinä kirit­tä­jinä. Julki­sen ja yksi­tyi­sen yhteis­työssä on mahdol­lista saada kaikille lisää ja tukea samalla suoma­laista yrit­tä­jyyttä. Toimi­vat koti­mai­set palve­lu­mark­ki­nat luovat pohjaa sille, että suoma­lai­set yrityk­set voisi­vat viedä osaa­mista ja inno­vaa­tioita ulko­maille ja luoda näin lisää työtä ja vero­tu­loja Suomeen. Suomella on mieles­täni maail­malla hyvä maine tervey­den­hoi­dossa, Toivakka toteaa.

Vara­pu­heen­joh­taja Toivakka osal­lis­tui tänään Terveys­pal­ve­lua­lan liiton järjes­tä­mään edus­kun­ta­puo­luei­den vaali­pa­nee­liin Kirk­ko­num­mella.

Lisä­tie­toja: Lenita Toivakka, p. 050 5122 928

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content