Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Lenita Toivakka

Lenita Toivakka

5.2.2022

Petteri Orpo: Nyt on aika tehdä muutos

Me teimme sen! Me voitimme histo­rian ensim­mäi­set alue­vaa­lit selvällä erolla kilpai­li­joi­hin. Olen ylpeä jouk­ku­ees­tamme. Kiitän jokaista ehdo­kasta, työn­te­ki­jää, järjes­tö­ak­tii­via, tuki­jaa.

6.5.2016

Grahn-Laaso­nen ja Toivakka: Enem­män vanhem­pain­va­paata, vähem­män koti­hoi­don tukea

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­­nen sekä ulko­­maan­­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Lenita Toivakka esit­tä­vät koti­hoi­don tuen lyhen­tä­mistä ja vanhem­pain­va­paan piden­tä­mistä. Vanhem­pain­va­paan piden­tä­mi­nen

8.9.2015

Toivakka: Halli­tus paran­taa nais­ten uramah­dol­li­suuk­sia

Kokoo­mus­nais­ten puheen­joh­taja, ulko­­maan­­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Lenita Toivakka pitää tärkeänä päätöstä tasata työnan­ta­jille vanhem­muu­desta aiheu­tu­via kustan­nuk­sia. Halli­tus on tänään päät­tä­nyt Kokoo­muk­sen

5.9.2015

Minis­teri Toivakka: Hyvää Yrit­tä­jän päivää!

Tänään lauan­taina 5.9.2015 viete­tään Yrit­tä­jän päivää. Suomi on täynnä elämän­ma­kui­sia tari­noita yrit­tä­jyy­destä, sen tuomista mahdol­li­suuk­sista, haas­teista, eteen tule­vista ylä- ja

12.4.2015

Lenita Toivakka: Muis­ta­vatko “äijä­fe­mi­nis­tit” tasa-arvon myös vaalien jälkeen?

Kokoo­mus­nais­ten puheen­joh­taja, eurooppa-  ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Lenita Toivakka perää puoluei­den puheen­joh­ta­jilta sitou­tu­mista tasa-arvon edis­tä­mi­seen. ?Suku­puol­ten väli­nen tasa-arvo on äärim­mäi­sen tärkeä päämäärä

10.4.2015

Toivakka: Yritys­ten välis­ten maksuai­ko­jen lyhe­ne­mi­nen vahvis­taa suoma­laista yrit­tä­jyyttä

Eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Lenita Toivakka on tyyty­väi­nen, kun yritys­ten väli­siä maksuai­koja lyhen­tävä laki vahvis­tui tänään. ?Muutok­sella tuetaan suoma­laista yrit­tä­jyyttä ja

29.3.2015

Toivakka: Vienti perus­tuu yritys­ten kilpai­lu­ky­kyyn, ei julki­seen tukeen

Keski­viik­kona vien­ni­ne­dis­tä­mis­mat­kalta Meksi­kosta ja Yhdys­val­loista palan­nut ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Lenita Toivakka on tyyty­väi­nen, että vaali­kes­kus­te­lussa puhu­taan myös vien­nistä. Yrit­tä­jä­taus­tai­nen Toivakka arvos­taa, että

27.3.2015

Kokoo­mus­mi­nis­te­rit: Työelämä on muut­tu­nut ? on aika päivit­tää peli­sään­nöt

Ympä­ris­tö­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­­nen, maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Petteri Orpo sekä eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Lenita Toivakka julkis­ti­vat tänään Maail­man paras työelämä -pamfle­tin,

17.3.2015

Toivakka: Suomen vienti nousuun kahdek­san kohdan ohjel­malla

“Suomi ei olisi Suomi ilman vien­tiä. Ajat ja keinot vien­nin suun­nan kään­tä­mi­seen ovat muut­tu­neet. On väärä luulo, että halli­tuk­sella olisi

5.3.2015

Toivakka: Lisä­arvo syntyy yhä useam­min palve­luista

Suomen talous on saatava liik­keelle. Liike ja rohkea uudis­tu­mi­nen ovat vält­tä­mä­tön edel­ly­tys uuden työn ja vahvem­man talous­kas­vun synty­mi­selle. Muuten edes­sämme

Skip to content