Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Yritys­ten välis­ten maksuai­ko­jen lyhe­ne­mi­nen vahvis­taa suoma­laista yrit­tä­jyyttä

Toivakka: Yritys­ten välis­ten maksuai­ko­jen lyhe­ne­mi­nen vahvis­taa suoma­laista yrit­tä­jyyttä

Julkaistu:

Eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Lenita Toivakka on tyyty­väi­nen, kun yritys­ten väli­siä maksuai­koja lyhen­tävä laki vahvis­tui tänään.

?Muutok­sella tuetaan suoma­laista yrit­tä­jyyttä ja erityi­sesti pieniä alihan­kin­tay­ri­tyk­siä. Aiempi lain­sää­däntö on ajanut monia pieny­ri­tyk­siä talou­del­li­siin vaikeuk­siin, kun ne ovat joutu­neet odot­ta­maan saata­vi­aan usean kuukau­den ajan?, sanoo Toivakka.

Laki maksueh­doista muut­tuu siten, että maksuaika yritys­ten väli­sissä saata­vissa alenee 60 päivästä 30 päivään. Maksua­jan ylitys on edel­leen mahdol­lista, mutta siitä on pystyt­tävä sopi­maan yhtei­sym­mär­ryk­sessä yritys­ten kesken.

?Uudis­tus on osa kokoo­muk­sen ajamaa yrit­tä­jyys­pa­ket­tia, jolla paran­ne­taan erityi­sesti pk-yritys­ten toimin­tae­del­ly­tyk­siä. Mitä parem­mat mahdol­li­suu­det yrityk­sellä on toimia koti­maassa, sitä helpom­paa on sen myös lähteä kansain­vä­li­sille mark­ki­noille?, muis­tut­taa ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Toivakka.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content