Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Yritys­ten välis­ten maksuai­ko­jen lyhe­ne­mi­nen vahvis­taa suoma­laista yrit­tä­jyyttä

Toivakka: Yritys­ten välis­ten maksuai­ko­jen lyhe­ne­mi­nen vahvis­taa suoma­laista yrit­tä­jyyttä

Julkaistu:

Eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Lenita Toivakka on tyyty­väi­nen, kun yritys­ten väli­siä maksuai­koja lyhen­tävä laki vahvis­tui tänään.

?Muutok­sella tuetaan suoma­laista yrit­tä­jyyttä ja erityi­sesti pieniä alihan­kin­tay­ri­tyk­siä. Aiempi lain­sää­däntö on ajanut monia pieny­ri­tyk­siä talou­del­li­siin vaikeuk­siin, kun ne ovat joutu­neet odot­ta­maan saata­vi­aan usean kuukau­den ajan?, sanoo Toivakka.

Laki maksueh­doista muut­tuu siten, että maksuaika yritys­ten väli­sissä saata­vissa alenee 60 päivästä 30 päivään. Maksua­jan ylitys on edel­leen mahdol­lista, mutta siitä on pystyt­tävä sopi­maan yhtei­sym­mär­ryk­sessä yritys­ten kesken.

?Uudis­tus on osa kokoo­muk­sen ajamaa yrit­tä­jyys­pa­ket­tia, jolla paran­ne­taan erityi­sesti pk-yritys­ten toimin­tae­del­ly­tyk­siä. Mitä parem­mat mahdol­li­suu­det yrityk­sellä on toimia koti­maassa, sitä helpom­paa on sen myös lähteä kansain­vä­li­sille mark­ki­noille?, muis­tut­taa ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Toivakka.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content