Toivakka: Yritysten välisten maksuai­kojen lyhene­minen vahvistaa suoma­laista yrittä­jyyttä – kokoomus.fi
MENU
Toivakka: Yritysten välisten maksuai­kojen lyhene­minen vahvistaa suoma­laista yrittä­jyyttä

Toivakka: Yritysten välisten maksuai­kojen lyhene­minen vahvistaa suoma­laista yrittä­jyyttä

Julkaistu: 10.04.2015 Uncategorized

Eurooppa- ja ulkomaan­kaup­pa­mi­nisteri Lenita Toivakka on tyyty­väinen, kun yritysten välisiä maksuaikoja lyhentävä laki vahvistui tänään.

?Muutok­sella tuetaan suoma­laista yrittä­jyyttä ja erityi­sesti pieniä alihan­kin­tay­ri­tyksiä. Aiempi lainsää­däntö on ajanut monia pieny­ri­tyksiä talou­del­lisiin vaikeuksiin, kun ne ovat joutuneet odottamaan saata­viaan usean kuukauden ajan?, sanoo Toivakka.

Laki maksueh­doista muuttuu siten, että maksuaika yritysten välisissä saata­vissa alenee 60 päivästä 30 päivään. Maksuajan ylitys on edelleen mahdol­lista, mutta siitä on pystyttävä sopimaan yhtei­sym­mär­ryk­sessä yritysten kesken.

?Uudistus on osa kokoo­muksen ajamaa yrittä­jyys­pa­kettia, jolla paran­netaan erityi­sesti pk-yritysten toimin­tae­del­ly­tyksiä. Mitä paremmat mahdol­li­suudet yrityk­sellä on toimia kotimaassa, sitä helpompaa on sen myös lähteä kansain­vä­li­sille markki­noille?, muistuttaa ulkomaan­kaup­pa­mi­nisteri Toivakka.

 


Kokoomus.fi