Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Yritys­ten välis­ten maksuai­ko­jen lyhe­ne­mi­nen vahvis­taa suoma­laista yrit­tä­jyyttä

Toivakka: Yritys­ten välis­ten maksuai­ko­jen lyhe­ne­mi­nen vahvis­taa suoma­laista yrit­tä­jyyttä

Julkaistu:

Eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Lenita Toivakka on tyyty­väi­nen, kun yritys­ten väli­siä maksuai­koja lyhen­tävä laki vahvis­tui tänään.

?Muutok­sella tuetaan suoma­laista yrit­tä­jyyttä ja erityi­sesti pieniä alihan­kin­tay­ri­tyk­siä. Aiempi lain­sää­däntö on ajanut monia pieny­ri­tyk­siä talou­del­li­siin vaikeuk­siin, kun ne ovat joutu­neet odot­ta­maan saata­vi­aan usean kuukau­den ajan?, sanoo Toivakka.

Laki maksueh­doista muut­tuu siten, että maksuaika yritys­ten väli­sissä saata­vissa alenee 60 päivästä 30 päivään. Maksua­jan ylitys on edel­leen mahdol­lista, mutta siitä on pystyt­tävä sopi­maan yhtei­sym­mär­ryk­sessä yritys­ten kesken.

?Uudis­tus on osa kokoo­muk­sen ajamaa yrit­tä­jyys­pa­ket­tia, jolla paran­ne­taan erityi­sesti pk-yritys­ten toimin­tae­del­ly­tyk­siä. Mitä parem­mat mahdol­li­suu­det yrityk­sellä on toimia koti­maassa, sitä helpom­paa on sen myös lähteä kansain­vä­li­sille mark­ki­noille?, muis­tut­taa ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Toivakka.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content