Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Lenita Toivakka: Muis­ta­vatko “äijä­fe­mi­nis­tit” tasa-arvon myös vaalien jälkeen?

Lenita Toivakka: Muis­ta­vatko “äijä­fe­mi­nis­tit” tasa-arvon myös vaalien jälkeen?

Julkaistu:

Kokoo­mus­nais­ten puheen­joh­taja, eurooppa-  ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Lenita Toivakka perää puoluei­den puheen­joh­ta­jilta sitou­tu­mista tasa-arvon edis­tä­mi­seen.

?Suku­puol­ten väli­nen tasa-arvo on äärim­mäi­sen tärkeä päämäärä jo itses­sään, mutta se on myös keskei­nen talou­del­li­nen kilpai­lu­te­kijä. Suomen hyvin­vointi riip­puu siitä, miten hyvin onnis­tumme hyödyn­tä­mään kaik­kien osaa­mista työelä­mässä. Kaikki myön­tä­vät tasa-arvo­haas­teet työmark­ki­noilla, viimeksi Antti Rinne. Kaikki eivät kuiten­kaan tunnu olevan valmiita teke­mään asialle tarpeeksi. Laskun maksa­vat naiset ja nais­ten työnan­ta­jat?, Toivakka sanoo.

Toivakka on tyyty­väi­nen siitä, että puolu­eet ovat entistä valmiim­pia uudis­ta­maan perhe­va­paa­jär­jes­tel­mää ja lisää­mään isien vapaita. Hän ei kuiten­kaan ole vakuut­tu­nut Sipi­län, Rinteen tai Soinin sitou­tu­mi­sesta tasa-arvon edis­tä­mi­seen niin Suomessa kuin maail­malla.

?Perheillä ei aina ole todel­lista valin­nan­va­pautta, kun ne päät­tä­vät, kuka hoitaa lasta kotona. Nais­ten heikompi työmark­kina-asema, pätkä­työt, huonompi palkka ja urake­hi­tys ajavat naisia kotiin. Siksi osaa­vien ja nopeam­min töihin halua­vien nais­ten asemaa pitää paran­taa konkreet­ti­sin keinoin?, Toivakka sanoo.

Hän pitää myös huoles­tut­ta­vana monien puolue­joh­ta­jien kiel­teistä suhtau­tu­mista nais­ten itse­mää­rää­mi­soi­keu­teen ja yhden­ver­tai­seen oikeu­teen saada turval­li­nen abortti. Toiva­kan mukaan seksu­aa­li­ter­veys pitää säilyt­tää myös Suomen kehi­ty­syh­teis­työn pain­opis­teenä.

“Sitou­tu­vatko kaikki puheen­joh­ta­jat edis­tä­mään tasa-arvoa muun muassa uudis­ta­malla perhe­va­paa­jär­jes­tel­mää, jaka­malla vanhem­muu­den kustan­nuk­sia työnan­ta­jien kesken, ja erityi­sesti turvaa­malla nais­ten ja tyttö­jen itse­mää­rää­mi­soi­keu­den?, Toivakka kysyy.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content