Lenita Toivakka: Muista­vatko “äijäfe­mi­nistit” tasa-arvon myös vaalien jälkeen? – kokoomus.fi
MENU
Lenita Toivakka: Muista­vatko “äijäfe­mi­nistit” tasa-arvon myös vaalien jälkeen?

Lenita Toivakka: Muista­vatko “äijäfe­mi­nistit” tasa-arvon myös vaalien jälkeen?

Julkaistu: 12.04.2015 Uncategorized

Kokoo­mus­naisten puheen­johtaja, eurooppa-  ja ulkomaan­kaup­pa­mi­nisteri Lenita Toivakka perää puolueiden puheen­joh­ta­jilta sitou­tu­mista tasa-arvon edistä­miseen.

?Sukupuolten välinen tasa-arvo on äärim­mäisen tärkeä päämäärä jo itsessään, mutta se on myös keskeinen talou­del­linen kilpai­lu­tekijä. Suomen hyvin­vointi riippuu siitä, miten hyvin onnis­tumme hyödyn­tämään kaikkien osaamista työelä­mässä. Kaikki myöntävät tasa-arvohaasteet työmark­ki­noilla, viimeksi Antti Rinne. Kaikki eivät kuitenkaan tunnu olevan valmiita tekemään asialle tarpeeksi. Laskun maksavat naiset ja naisten työnan­tajat?, Toivakka sanoo.

Toivakka on tyyty­väinen siitä, että puolueet ovat entistä valmiimpia uudis­tamaan perhe­va­paa­jär­jes­telmää ja lisäämään isien vapaita. Hän ei kuitenkaan ole vakuut­tunut Sipilän, Rinteen tai Soinin sitou­tu­mi­sesta tasa-arvon edistä­miseen niin Suomessa kuin maail­malla.

?Perheillä ei aina ole todel­lista valin­nan­va­pautta, kun ne päättävät, kuka hoitaa lasta kotona. Naisten heikompi työmarkkina-asema, pätkätyöt, huonompi palkka ja urake­hitys ajavat naisia kotiin. Siksi osaavien ja nopeammin töihin haluavien naisten asemaa pitää parantaa konkreet­tisin keinoin?, Toivakka sanoo.

Hän pitää myös huoles­tut­tavana monien puolue­joh­tajien kielteistä suhtau­tu­mista naisten itsemää­rää­mi­soi­keuteen ja yhden­ver­taiseen oikeuteen saada turval­linen abortti. Toivakan mukaan seksu­aa­li­terveys pitää säilyttää myös Suomen kehity­syh­teistyön painopis­teenä.

“Sitou­tu­vatko kaikki puheen­joh­tajat edistämään tasa-arvoa muun muassa uudis­ta­malla perhe­va­paa­jär­jes­telmää, jakamalla vanhem­muuden kustan­nuksia työnan­tajien kesken, ja erityi­sesti turvaa­malla naisten ja tyttöjen itsemää­rää­mi­soi­keuden?, Toivakka kysyy.

 


Kokoomus.fi