Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Lenita Toivakka: Muis­ta­vatko “äijä­fe­mi­nis­tit” tasa-arvon myös vaalien jälkeen?

Lenita Toivakka: Muis­ta­vatko “äijä­fe­mi­nis­tit” tasa-arvon myös vaalien jälkeen?

Julkaistu:

Kokoo­mus­nais­ten puheen­joh­taja, eurooppa-  ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Lenita Toivakka perää puoluei­den puheen­joh­ta­jilta sitou­tu­mista tasa-arvon edis­tä­mi­seen.

?Suku­puol­ten väli­nen tasa-arvo on äärim­mäi­sen tärkeä päämäärä jo itses­sään, mutta se on myös keskei­nen talou­del­li­nen kilpai­lu­te­kijä. Suomen hyvin­vointi riip­puu siitä, miten hyvin onnis­tumme hyödyn­tä­mään kaik­kien osaa­mista työelä­mässä. Kaikki myön­tä­vät tasa-arvo­haas­teet työmark­ki­noilla, viimeksi Antti Rinne. Kaikki eivät kuiten­kaan tunnu olevan valmiita teke­mään asialle tarpeeksi. Laskun maksa­vat naiset ja nais­ten työnan­ta­jat?, Toivakka sanoo.

Toivakka on tyyty­väi­nen siitä, että puolu­eet ovat entistä valmiim­pia uudis­ta­maan perhe­va­paa­jär­jes­tel­mää ja lisää­mään isien vapaita. Hän ei kuiten­kaan ole vakuut­tu­nut Sipi­län, Rinteen tai Soinin sitou­tu­mi­sesta tasa-arvon edis­tä­mi­seen niin Suomessa kuin maail­malla.

?Perheillä ei aina ole todel­lista valin­nan­va­pautta, kun ne päät­tä­vät, kuka hoitaa lasta kotona. Nais­ten heikompi työmark­kina-asema, pätkä­työt, huonompi palkka ja urake­hi­tys ajavat naisia kotiin. Siksi osaa­vien ja nopeam­min töihin halua­vien nais­ten asemaa pitää paran­taa konkreet­ti­sin keinoin?, Toivakka sanoo.

Hän pitää myös huoles­tut­ta­vana monien puolue­joh­ta­jien kiel­teistä suhtau­tu­mista nais­ten itse­mää­rää­mi­soi­keu­teen ja yhden­ver­tai­seen oikeu­teen saada turval­li­nen abortti. Toiva­kan mukaan seksu­aa­li­ter­veys pitää säilyt­tää myös Suomen kehi­ty­syh­teis­työn pain­opis­teenä.

“Sitou­tu­vatko kaikki puheen­joh­ta­jat edis­tä­mään tasa-arvoa muun muassa uudis­ta­malla perhe­va­paa­jär­jes­tel­mää, jaka­malla vanhem­muu­den kustan­nuk­sia työnan­ta­jien kesken, ja erityi­sesti turvaa­malla nais­ten ja tyttö­jen itse­mää­rää­mi­soi­keu­den?, Toivakka kysyy.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

Skip to content