Kokoomus.fi / Grahn-Laaso­nen ja Toivakka: Enem­män vanhem­pain­va­paata, vähem­män koti­hoi­don tukea

Grahn-Laaso­nen ja Toivakka: Enem­män vanhem­pain­va­paata, vähem­män koti­hoi­don tukea

Julkaistu:

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen sekä ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Lenita Toivakka esit­tä­vät koti­hoi­don tuen lyhen­tä­mistä ja vanhem­pain­va­paan piden­tä­mistä.

Vanhem­pain­va­paan piden­tä­mi­nen tukisi pien­ten lasten vanhem­pia talou­del­li­sesti. Isiä tulisi kannus­taa pitä­mään siitä merkit­tä­vämpi osuus. Koti­hoi­don tuen lyhen­tä­mi­nen paran­taisi nais­ten työmark­kina-asemaa. Vaih­toeh­toi­sesti tuen voisi kahden vanhem­man perheissä jakaa vanhem­pien kesken.

“Tarvit­semme tekoja työelä­män tasa-arvon edis­tä­mi­seksi. Nais­ten työmark­kina-aseman para­ne­mi­nen sekä vanhem­muu­den vastui­den ja kustan­nus­ten jaka­mi­nen eivät tapahdu itses­tään”, minis­te­rit muis­tut­ta­vat.

Suomessa on kansain­vä­li­sesti vertail­tuna pitkät ja hyvin tuetut perhe­va­paat, joihin kuulu­vat vanhem­pain­va­paat ja hoito­va­paat. Tällä hetkellä 93 prosent­tia koti­hoi­don tuen käyt­tä­jistä on naisia, mikä tarkoit­taa hoiva­vas­tuun kerään­ty­mistä Suomessa naisille. Vuonna 2015 koti­hoi­don tukea sai 102 400 naista ja 7 600 miestä.

Minis­te­rit katso­vat, että nais­ten ja mies­ten väli­set erot palkoissa ja eläk­keissä ovat vaka­via ongel­mia, joihin on löydet­tävä ratkai­suja.

“Kokoo­mus haluaa, että perheillä on valin­nan­va­paus. Kysymme kuiten­kin, tuleeko meidän tuki­jär­jes­tel­mällä kannus­taa naisia jäämään pois työelä­mästä todella pitkäksi aikaa. Ehdo­tamme ansio­si­don­nai­sen vanhem­pain­va­paan piden­tä­mistä ja samalla koti­hoi­don tuen lyhen­tä­mistä. Vaih­toeh­toi­sesti koti­hoi­don tuen voisi kahden vanhem­man perheissä jakaa niin, että isille olisi oma kiin­tiö”, minis­te­rit arvioi­vat.

“Valtaosa koti­hoi­don tuen käyt­tä­jistä on naisia. Siksi juuri äidit ovat isiä useam­min pitkään poissa työelä­mästä. Tämä vaikut­taa kaik­kien nais­ten mahdol­li­suuk­siin uralla, kun asen­teena on, että pois­sao­lot koske­vat erityi­sesti naisia”, Grahn-Laaso­nen ja Toivakka sano­vat.

Minis­te­rit katso­vat, että jos koti­hoi­don tukeen tehdään muutok­sia, samalla tulee huoleh­tia päivä­hoi­to­paik­ko­jen riit­tä­vyy­destä. Tule­vai­suu­den tavoit­teena tulisi olla maksu­ton varhais­kas­va­tus.

“Varhais­kas­va­tus on paitsi hoivaa ja turvaa, myös tavoit­teel­lista peda­go­gista toimin­taa, jota tehdään ammat­ti­mai­sesti. Varhais­kas­va­tus on osa koulu­tus­jär­jes­tel­määmme.  OECD:n arvioi­den mukaan varhais­kas­va­tus on vaikut­ta­vinta koulu­tusta. Kokoo­mus haluaa kehit­tää varhais­kas­va­tuk­sen peda­go­giik­kaa ja lisätä lasten­tar­han­opet­ta­jien koulu­tus­mää­riä yliopis­toissa”, minis­te­rit painot­ta­vat.

Grahn-Laaso­nen ja Toivakka pitä­vät toivot­ta­vana, että mahdol­li­sim­man moni lapsi osal­lis­tuisi varhais­kas­va­tuk­seen. Suomessa osal­lis­tu­mi­nen on EU-tason alapuo­lella erityi­sesti vähä­va­rai­sissa perheissä. Varhais­kas­va­tuk­sen maksut­to­muu­della tuet­tai­siin tavoit­teen toteu­tu­mista ja lisät­täi­siin tasa-arvoa.

“Tavoit­te­lemme tasa-arvoi­sem­paa työelä­mää. Työelä­män kuuluu olla perheys­tä­väl­li­sem­pää. Osa-aika­työn ja etätyön mahdol­li­suu­det sekä työnan­ta­jan jous­ta­mi­sen tulee kuulua tämän päivän työelä­mään”, sano­vat Toivakka ja Grahn-Laaso­nen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

30.6.2022

Krii­sit pakot­ta­vat meitä kehit­ty­mään

Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä -blogi­kir­joi­tus Viimei­sen kahden vuoden aikana olemme kulke­neet ennen­nä­ke­mät­tö­män polun Euroo­pan lähi­his­to­riassa. Olemme kohdan­neet ja lähes kukis­ta­neet globaa­lin

15.6.2022

Senio­rei­den terveyttä ja toimin­ta­ky­kyä edis­tä­viä palve­luita ei saa jättää alue­hal­lin­non jyrän alle

On sietä­mä­tön epäkohta, että usein koti­hoi­don piirissä olevan ikäih­mi­sen kodin matot viedään ulos useam­min kuin ihmi­nen itse pääsee ulkoi­le­maan. Tiedos­samme

14.6.2022

Janina Haapa­niemi kokoo­muk­sen some­stra­te­giksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Janina Haapa­nie­men, 35, some­stra­te­giksi kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolle edus­kun­ta­vaa­li­pro­jek­tiin. Hän on työs­ken­nel­lyt mm. Suomen Jääkiek­ko­lii­tossa 2022 Jääkie­kon MM-kiso­­jen

Skip to content