Grahn-Laasonen ja Toivakka: Enemmän vanhem­pain­va­paata, vähemmän kotihoidon tukea – kokoomus.fi
MENU
Grahn-Laasonen ja Toivakka: Enemmän vanhem­pain­va­paata, vähemmän kotihoidon tukea

Grahn-Laasonen ja Toivakka: Enemmän vanhem­pain­va­paata, vähemmän kotihoidon tukea

Julkaistu: 06.05.2016 Uncategorized

Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasonen sekä ulkomaan­kauppa- ja kehitys­mi­nisteri Lenita Toivakka esittävät kotihoidon tuen lyhen­tä­mistä ja vanhem­pain­vapaan piden­tä­mistä.

Vanhem­pain­vapaan piden­tä­minen tukisi pienten lasten vanhempia talou­del­li­sesti. Isiä tulisi kannustaa pitämään siitä merkit­tä­vämpi osuus. Kotihoidon tuen lyhen­tä­minen paran­taisi naisten työmarkkina-asemaa. Vaihtoeh­toi­sesti tuen voisi kahden vanhemman perheissä jakaa vanhempien kesken.

“Tarvit­semme tekoja työelämän tasa-arvon edistä­mi­seksi. Naisten työmarkkina-aseman parane­minen sekä vanhem­muuden vastuiden ja kustan­nusten jakaminen eivät tapahdu itsestään”, minis­terit muistut­tavat.

Suomessa on kansain­vä­li­sesti vertailtuna pitkät ja hyvin tuetut perhe­vapaat, joihin kuuluvat vanhem­pain­vapaat ja hoito­vapaat. Tällä hetkellä 93 prosenttia kotihoidon tuen käyttä­jistä on naisia, mikä tarkoittaa hoiva­vastuun kerään­ty­mistä Suomessa naisille. Vuonna 2015 kotihoidon tukea sai 102 400 naista ja 7 600 miestä.

Minis­terit katsovat, että naisten ja miesten väliset erot palkoissa ja eläkkeissä ovat vakavia ongelmia, joihin on löydettävä ratkaisuja.

“Kokoomus haluaa, että perheillä on valin­nan­vapaus. Kysymme kuitenkin, tuleeko meidän tukijär­jes­tel­mällä kannustaa naisia jäämään pois työelä­mästä todella pitkäksi aikaa. Ehdotamme ansio­si­don­naisen vanhem­pain­vapaan piden­tä­mistä ja samalla kotihoidon tuen lyhen­tä­mistä. Vaihtoeh­toi­sesti kotihoidon tuen voisi kahden vanhemman perheissä jakaa niin, että isille olisi oma kiintiö”, minis­terit arvioivat.

“Valtaosa kotihoidon tuen käyttä­jistä on naisia. Siksi juuri äidit ovat isiä useammin pitkään poissa työelä­mästä. Tämä vaikuttaa kaikkien naisten mahdol­li­suuksiin uralla, kun asenteena on, että poissaolot koskevat erityi­sesti naisia”, Grahn-Laasonen ja Toivakka sanovat.

Minis­terit katsovat, että jos kotihoidon tukeen tehdään muutoksia, samalla tulee huolehtia päivä­hoi­to­paik­kojen riittä­vyy­destä. Tulevai­suuden tavoit­teena tulisi olla maksuton varhais­kas­vatus.

“Varhais­kas­vatus on paitsi hoivaa ja turvaa, myös tavoit­teel­lista pedago­gista toimintaa, jota tehdään ammat­ti­mai­sesti. Varhais­kas­vatus on osa koulu­tus­jär­jes­tel­määmme.  OECD:n arvioiden mukaan varhais­kas­vatus on vaikut­ta­vinta koulu­tusta. Kokoomus haluaa kehittää varhais­kas­va­tuksen pedago­giikkaa ja lisätä lasten­tar­han­opet­tajien koulu­tus­määriä yliopis­toissa”, minis­terit painot­tavat.

Grahn-Laasonen ja Toivakka pitävät toivot­tavana, että mahdol­li­simman moni lapsi osallis­tuisi varhais­kas­va­tukseen. Suomessa osallis­tu­minen on EU-tason alapuo­lella erityi­sesti vähäva­rai­sissa perheissä. Varhais­kas­va­tuksen maksut­to­muu­della tuettaisiin tavoitteen toteu­tu­mista ja lisät­täisiin tasa-arvoa.

“Tavoit­te­lemme tasa-arvoi­sempaa työelämää. Työelämän kuuluu olla perheys­tä­väl­li­sempää. Osa-aikatyön ja etätyön mahdol­li­suudet sekä työnan­tajan jousta­misen tulee kuulua tämän päivän työelämään”, sanovat Toivakka ja Grahn-Laasonen.


Kokoomus.fi