Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Grahn-Laaso­nen ja Toivakka: Enem­män vanhem­pain­va­paata, vähem­män koti­hoi­don tukea

Grahn-Laaso­nen ja Toivakka: Enem­män vanhem­pain­va­paata, vähem­män koti­hoi­don tukea

Julkaistu:

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen sekä ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Lenita Toivakka esit­tä­vät koti­hoi­don tuen lyhen­tä­mistä ja vanhem­pain­va­paan piden­tä­mistä.

Vanhem­pain­va­paan piden­tä­mi­nen tukisi pien­ten lasten vanhem­pia talou­del­li­sesti. Isiä tulisi kannus­taa pitä­mään siitä merkit­tä­vämpi osuus. Koti­hoi­don tuen lyhen­tä­mi­nen paran­taisi nais­ten työmark­kina-asemaa. Vaih­toeh­toi­sesti tuen voisi kahden vanhem­man perheissä jakaa vanhem­pien kesken.

“Tarvit­semme tekoja työelä­män tasa-arvon edis­tä­mi­seksi. Nais­ten työmark­kina-aseman para­ne­mi­nen sekä vanhem­muu­den vastui­den ja kustan­nus­ten jaka­mi­nen eivät tapahdu itses­tään”, minis­te­rit muis­tut­ta­vat.

Suomessa on kansain­vä­li­sesti vertail­tuna pitkät ja hyvin tuetut perhe­va­paat, joihin kuulu­vat vanhem­pain­va­paat ja hoito­va­paat. Tällä hetkellä 93 prosent­tia koti­hoi­don tuen käyt­tä­jistä on naisia, mikä tarkoit­taa hoiva­vas­tuun kerään­ty­mistä Suomessa naisille. Vuonna 2015 koti­hoi­don tukea sai 102 400 naista ja 7 600 miestä.

Minis­te­rit katso­vat, että nais­ten ja mies­ten väli­set erot palkoissa ja eläk­keissä ovat vaka­via ongel­mia, joihin on löydet­tävä ratkai­suja.

“Kokoo­mus haluaa, että perheillä on valin­nan­va­paus. Kysymme kuiten­kin, tuleeko meidän tuki­jär­jes­tel­mällä kannus­taa naisia jäämään pois työelä­mästä todella pitkäksi aikaa. Ehdo­tamme ansio­si­don­nai­sen vanhem­pain­va­paan piden­tä­mistä ja samalla koti­hoi­don tuen lyhen­tä­mistä. Vaih­toeh­toi­sesti koti­hoi­don tuen voisi kahden vanhem­man perheissä jakaa niin, että isille olisi oma kiin­tiö”, minis­te­rit arvioi­vat.

“Valtaosa koti­hoi­don tuen käyt­tä­jistä on naisia. Siksi juuri äidit ovat isiä useam­min pitkään poissa työelä­mästä. Tämä vaikut­taa kaik­kien nais­ten mahdol­li­suuk­siin uralla, kun asen­teena on, että pois­sao­lot koske­vat erityi­sesti naisia”, Grahn-Laaso­nen ja Toivakka sano­vat.

Minis­te­rit katso­vat, että jos koti­hoi­don tukeen tehdään muutok­sia, samalla tulee huoleh­tia päivä­hoi­to­paik­ko­jen riit­tä­vyy­destä. Tule­vai­suu­den tavoit­teena tulisi olla maksu­ton varhais­kas­va­tus.

“Varhais­kas­va­tus on paitsi hoivaa ja turvaa, myös tavoit­teel­lista peda­go­gista toimin­taa, jota tehdään ammat­ti­mai­sesti. Varhais­kas­va­tus on osa koulu­tus­jär­jes­tel­määmme.  OECD:n arvioi­den mukaan varhais­kas­va­tus on vaikut­ta­vinta koulu­tusta. Kokoo­mus haluaa kehit­tää varhais­kas­va­tuk­sen peda­go­giik­kaa ja lisätä lasten­tar­han­opet­ta­jien koulu­tus­mää­riä yliopis­toissa”, minis­te­rit painot­ta­vat.

Grahn-Laaso­nen ja Toivakka pitä­vät toivot­ta­vana, että mahdol­li­sim­man moni lapsi osal­lis­tuisi varhais­kas­va­tuk­seen. Suomessa osal­lis­tu­mi­nen on EU-tason alapuo­lella erityi­sesti vähä­va­rai­sissa perheissä. Varhais­kas­va­tuk­sen maksut­to­muu­della tuet­tai­siin tavoit­teen toteu­tu­mista ja lisät­täi­siin tasa-arvoa.

“Tavoit­te­lemme tasa-arvoi­sem­paa työelä­mää. Työelä­män kuuluu olla perheys­tä­väl­li­sem­pää. Osa-aika­työn ja etätyön mahdol­li­suu­det sekä työnan­ta­jan jous­ta­mi­sen tulee kuulua tämän päivän työelä­mään”, sano­vat Toivakka ja Grahn-Laaso­nen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

5.6.2024

Mari-Leena Talvi­tie: Halli­tus toimii, jotta Suomi nousee puhtaan ener­gian suur­val­laksi ja ilmas­to­kä­den­jäl­jen edel­lä­kä­vi­jäksi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen luonto- ja ilmas­to­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Ympä­ristö ei ole vain lahja menneiltä suku­pol­vilta, se on myös

5.6.2024

Lasten ja nuor­ten tera­pia­ta­kuu etenee – aikuis­ten tärkein tehtävä on silti ehkäistä ongel­mia joka päivä

Toissa päivänä istuimme alue­val­tuus­ton kanssa lähes kahdek­san tuntia. Hyvin­voin­tia­lu­een asiat­kin olivat paina­via. Talou­den sijaan teen noston lasten ja nuor­ten mielen­ter­vey­destä,

Skip to content