Kokoo­mus­mi­nis­terit: Työelämä on muuttunut ? on aika päivittää pelisäännöt – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­mus­mi­nis­terit: Työelämä on muuttunut ? on aika päivittää pelisäännöt

Kokoo­mus­mi­nis­terit: Työelämä on muuttunut ? on aika päivittää pelisäännöt

Julkaistu: 27.03.2015 Uncategorized

Ympäris­tö­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasonen, maa- ja metsä­ta­lous­mi­nisteri Petteri Orpo sekä eurooppa- ja ulkomaan­kaup­pa­mi­nisteri Lenita Toivakka julkis­tivat tänään Maailman paras työelämä -pamfletin, jossa esitetään keinoja työelämän murroksen ja eriyty­neiden käytän­töjen umpeen­ku­ro­mi­seksi.

? Työelämä on muuttunut. Tekno­logia on lisännyt työelämän tempoa ja tehnyt työstä liikku­vampaa ja yhä useammin työ ei ole enää sidottu paikkaan tai aikaan. Perin­teisen tavan rinnalle on syntynyt uusi tapa tehdä työtä. Työelämän pelisään­tö­jenkin on tunnis­tettava uusi työ ja elettävä ajassa, sanoo ministeri Grahn-Laasonen.

Uusi tapa työsken­nellä ei kuitenkaan ole ongel­maton. Huoli työnte­ki­jöiden jaksa­mi­sesta on kasvanut. Ennen­ai­kai­selle työky­vyt­tö­myy­se­läk­keelle jää vuosittain noin 20 000 työnte­kijää, joista joka kahdeksas on alle 35-vuotias nuori. Joka neljäs suoma­lainen ei usko jaksa­vansa työssä eläkeikään saakka.

? Suomessa ero kokoai­katyön ja työttö­myyden välillä on jyrkkä ja liian moni on vailla työtä. Siksi työn verotusta on keven­nettävä ja työttö­myys­turvan suojao­suuksia korotettava. Sosiaa­li­turvaa ja verotusta tulisi uudistaa siten, että työllä ansai­tusta eurosta jää pienillä tuloilla selvästi enemmän käteen. Työn tekemisen pitää kannattaa aina, toteaa ministeri Orpo.

Tehty työ vastaa harvoin sovittuja työtunteja tai työpäiviä. Esimer­kiksi Akavan ja Aalto-yliopiston Global Time -tutki­muk­sessa todettiin, että korkeasti koulu­tetut tieto­työn­te­kijät tekevät keski­määriin kolman­neksen käyttä­mästään ajasta työtä muualla kuin työnan­tajan tiloissa ja 15 prosenttia normaalien toimis­to­työ­ai­kojen ulkopuo­lella.

? Nykylain pitäisi tunnistaa paremmin työ, joka ei ole sidottu aikaan ja paikkaan. Näin ei ole kaikilla aloilla, mutta toisilla se on taas päivit­täistä todel­li­suutta. Työnte­ki­jöiden tulisi entistä paremmin saada vaikuttaa työai­koi­hinsa, voimme lisätä alakoh­taisia työai­ka­so­pi­muksia ja kirjata lakiin myös työpank­ki­jär­jes­telmän pääpiirteet. Kaiken keskiössä on oltava luottamus työnte­kijään, päättää ministeri Toivakka.

Lisätietoja:

Ympäris­tö­mi­nis­terin erityi­sa­vustaja Kristiina Kokko, puh. 050 3423 654
Maa ja metsä­ta­lous­mi­nis­terin erityi­sa­vustaja Tiina Perho, puh. 050 376 6276
Eurooppa- ja ulkomaan­kaup­pa­mi­nis­terin lehdis­tö­avustaja Tuomas Rajala, puh. 050 574 2539

 


Kokoomus.fi