Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus­mi­nis­te­rit: Työelämä on muut­tu­nut ? on aika päivit­tää peli­sään­nöt

Kokoo­mus­mi­nis­te­rit: Työelämä on muut­tu­nut ? on aika päivit­tää peli­sään­nöt

Julkaistu:

Ympä­ris­tö­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen, maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Petteri Orpo sekä eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Lenita Toivakka julkis­ti­vat tänään Maail­man paras työelämä -pamfle­tin, jossa esite­tään keinoja työelä­män murrok­sen ja eriy­ty­nei­den käytän­tö­jen umpeen­ku­ro­mi­seksi.

? Työelämä on muut­tu­nut. Tekno­lo­gia on lisän­nyt työelä­män tempoa ja tehnyt työstä liik­ku­vam­paa ja yhä useam­min työ ei ole enää sidottu paik­kaan tai aikaan. Perin­tei­sen tavan rinnalle on synty­nyt uusi tapa tehdä työtä. Työelä­män peli­sään­tö­jen­kin on tunnis­tet­tava uusi työ ja elet­tävä ajassa, sanoo minis­teri Grahn-Laaso­nen.

Uusi tapa työs­ken­nellä ei kuiten­kaan ole ongel­ma­ton. Huoli työn­te­ki­jöi­den jaksa­mi­sesta on kasva­nut. Ennen­ai­kai­selle työky­vyt­tö­myy­se­läk­keelle jää vuosit­tain noin 20 000 työn­te­ki­jää, joista joka kahdek­sas on alle 35-vuotias nuori. Joka neljäs suoma­lai­nen ei usko jaksa­vansa työssä eläkei­kään saakka.

? Suomessa ero kokoai­ka­työn ja työt­tö­myy­den välillä on jyrkkä ja liian moni on vailla työtä. Siksi työn vero­tusta on keven­net­tävä ja työt­tö­myys­tur­van suojao­suuk­sia koro­tet­tava. Sosi­aa­li­tur­vaa ja vero­tusta tulisi uudis­taa siten, että työllä ansai­tusta eurosta jää pienillä tuloilla selvästi enem­män käteen. Työn teke­mi­sen pitää kannat­taa aina, toteaa minis­teri Orpo.

Tehty työ vastaa harvoin sovit­tuja työtun­teja tai työpäi­viä. Esimer­kiksi Akavan ja Aalto-yliopis­ton Global Time -tutki­muk­sessa todet­tiin, että korkeasti koulu­te­tut tieto­työn­te­ki­jät teke­vät keski­mää­riin kolman­nek­sen käyt­tä­mäs­tään ajasta työtä muualla kuin työnan­ta­jan tiloissa ja 15 prosent­tia normaa­lien toimis­to­työ­ai­ko­jen ulko­puo­lella.

? Nyky­lain pitäisi tunnis­taa parem­min työ, joka ei ole sidottu aikaan ja paik­kaan. Näin ei ole kaikilla aloilla, mutta toisilla se on taas päivit­täistä todel­li­suutta. Työn­te­ki­jöi­den tulisi entistä parem­min saada vaikut­taa työai­koi­hinsa, voimme lisätä alakoh­tai­sia työai­ka­so­pi­muk­sia ja kirjata lakiin myös työpank­ki­jär­jes­tel­män pääpiir­teet. Kaiken keskiössä on oltava luot­ta­mus työn­te­ki­jään, päät­tää minis­teri Toivakka.

Lisä­tie­toja:

Ympä­ris­tö­mi­nis­te­rin erityi­sa­vus­taja Kris­tiina Kokko, puh. 050 3423 654
Maa ja metsä­ta­lous­mi­nis­te­rin erityi­sa­vus­taja Tiina Perho, puh. 050 376 6276
Eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­te­rin lehdis­tö­avus­taja Tuomas Rajala, puh. 050 574 2539

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content