Ministeri Toivakka: Hyvää Yrittäjän päivää! – kokoomus.fi
MENU
Ministeri Toivakka: Hyvää Yrittäjän päivää!

Ministeri Toivakka: Hyvää Yrittäjän päivää!

Julkaistu: 05.09.2015 Uncategorized

Tänään lauan­taina 5.9.2015 vietetään Yrittäjän päivää. Suomi on täynnä elämän­ma­kuisia tarinoita yrittä­jyy­destä, sen tuomista mahdol­li­suuk­sista, haasteista, eteen tulevista ylä- ja alamäistä ja menes­tyksen hetkistä. Yrittäjyys kiehtoo ja kiinnostaa. Joskus se toisaalta näyttää pelot­ta­vankin. Jokin kipinä kuitenkin synnyttää maahamme jatku­vasti uusia yrityksiä. Minä kutsun tuota kipinää innos­tuk­seksi. Sillä mielestäni juuri innos­tuk­sessa ja sen herät­te­le­mi­sessä piilee myös yrittä­jyyteen kannus­ta­misen sydän.

Ennen nykyistä työtäni elin itse yrittäjän arkea kymmenen vuotta. Aikaan mahtui 90-luvun lama ja tiukat talouden reali­teetit ja yrittäjän ilot. Yrittä­jälle oma yritys on enemmän kuin työpaikka, se on elämä­na­senne, joka kantaa ja saa jaksamaan. Hienointa oli tunne siitä, että sai tarjota työpaikan niin monelle osaajalle.

Nykyi­sessä tehtä­vässäni teen töitä erityi­sesti yrittäjän toiminnan sujuvoit­ta­misen, Suomen viennin kasvat­ta­misen ja kansain­vä­li­syyden edistä­mi­seksi. Tässäkin työssä tarvitaan innos­tusta ja uskoa parempiin aikoihin. Yrittäjät ovat avain­roo­lissa siinä, että Suomi jälleen nousee.

Olen iloinen siitä, että yrittäjien arvostus on kasvanut Suomessa; sitä ei enää nähdä kapeasti itsek­käänä voiton­ta­voit­teluna, vaan myös mahdol­li­suutena toteuttaa omaa intohimoa ja luovuutta, kartuttaa yhteistä ja yhteis­kunnan hyvin­vointia sekä ansaita kohtuul­linen korvaus ahkeroi­dusta työstä.

Erityisen iloinen olen nyt halli­tus­oh­jelmaan merki­tyistä kirjauk­sista, joissa yrittä­jyyteen aidosti kannus­tetaan. Tärkeintä on kannustava ja ennakoitava ilmapiiri. Se, että päätök­sen­tekoon voidaan luottaa. Paikal­lista sopimista lisätäään, työllis­tä­misen kynnystä alennetaan. Lisäksi on tärkeää parantaa kasvu­ha­kuisten pk-yritysten rahoi­tus­mah­dol­li­suuksia ja tarjota apua kansain­vä­lis­ty­miseen. Normien purku on välttä­mätön kasvun aikaan­saa­mi­seksi.

Me kaikki tiedämme, että yrittä­jäksi ryhty­mi­selle ei ole määri­telty minimi-ikää tai tiettyä tapaa. Tämän ovat osoit­taneet niin tarmokkaat koulu­laiset hyvää mustik­ka­satoa myyden tai innova­tii­viset opiske­lijat korkea­kou­luissa perus­taessaan ennak­ko­luu­lot­to­masti ensim­mäisiä yrityk­siään. On todella tärkeää, että yrittä­jyys­kas­va­tusta lisätään koulujen opetukseen. Sen parhaimpia hedelmiä nautitaan kun nuoriin syttyy yrittä­jä­mäinen asenne. Heidän itsetun­tonsa vahvistuu, uskallus kasvaa, katse suuntautuu eteenpäin ja talous­taidot ja arjen hallinta kehit­tyvät. Kysei­sistä vahvuuk­sista kun on hyötyä jokai­sessa ammatissa, jokai­sessa elämän­ti­lan­teessa.

Kaikkien menes­tyvien yritysten ytimessä on ihmisiä, jotka ovat joskus saaneet ensim­mäisen innos­tuk­sensa, ideaansa ensim­mäisen kimmok­keensa. Haluan kannustaa teitä kaikkia tälläkin hetkellä omaa ideaanne pohtivia rohkeasti työstämään ajatus­tanne eteenpäin. Sydämestäni haluan kiittää teitä kaikkia yrittäjiä, jotka toteu­tatte unelmaanne ja luotte uutta siitä työstä, jota joka päivä haasteis­takin huoli­matta teette. Olen huomannut, että innostus on hyvin palkitseva voimavara. Kun kovin innostuu, sitä usein onnistuu. Ja kun onnistuu, sitä usein innostuu lisää.

Yrittäjän päivänä toivotan voimia, positii­vista energiaa ja menes­tystä alkavaa syksyyn. Suomi tarvitsee juuri nyt lisää yrityksiä, uusia työpaikkoja ja yritte­liästä toimin­ta­kult­tuuria kipeämmin kuin koskaan. Yrittäjät, kiitos kun olette luomassa Suomeen työtä. Hyvää Yrittäjän päivää!


Kokoomus.fi