Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Minis­teri Toivakka: Hyvää Yrit­tä­jän päivää!

Minis­teri Toivakka: Hyvää Yrit­tä­jän päivää!

Julkaistu:

Tänään lauan­taina 5.9.2015 viete­tään Yrit­tä­jän päivää. Suomi on täynnä elämän­ma­kui­sia tari­noita yrit­tä­jyy­destä, sen tuomista mahdol­li­suuk­sista, haas­teista, eteen tule­vista ylä- ja alamäistä ja menes­tyk­sen hetkistä. Yrit­tä­jyys kieh­too ja kiin­nos­taa. Joskus se toisaalta näyt­tää pelot­ta­van­kin. Jokin kipinä kuiten­kin synnyt­tää maahamme jatku­vasti uusia yrityk­siä. Minä kutsun tuota kipi­nää innos­tuk­seksi. Sillä mieles­täni juuri innos­tuk­sessa ja sen herät­te­le­mi­sessä piilee myös yrit­tä­jyy­teen kannus­ta­mi­sen sydän.

Ennen nykyistä työtäni elin itse yrit­tä­jän arkea kymme­nen vuotta. Aikaan mahtui 90-luvun lama ja tiukat talou­den reali­tee­tit ja yrit­tä­jän ilot. Yrit­tä­jälle oma yritys on enem­män kuin työpaikka, se on elämä­na­senne, joka kantaa ja saa jaksa­maan. Hienointa oli tunne siitä, että sai tarjota työpai­kan niin monelle osaa­jalle.

Nykyi­sessä tehtä­väs­säni teen töitä erityi­sesti yrit­tä­jän toimin­nan suju­voit­ta­mi­sen, Suomen vien­nin kasvat­ta­mi­sen ja kansain­vä­li­syy­den edis­tä­mi­seksi. Tässä­kin työssä tarvi­taan innos­tusta ja uskoa parem­piin aikoi­hin. Yrit­tä­jät ovat avain­roo­lissa siinä, että Suomi jälleen nousee.

Olen iloi­nen siitä, että yrit­tä­jien arvos­tus on kasva­nut Suomessa; sitä ei enää nähdä kapeasti itsek­käänä voiton­ta­voit­te­luna, vaan myös mahdol­li­suu­tena toteut­taa omaa into­hi­moa ja luovuutta, kartut­taa yhteistä ja yhteis­kun­nan hyvin­voin­tia sekä ansaita kohtuul­li­nen korvaus ahke­roi­dusta työstä.

Erityi­sen iloi­nen olen nyt halli­tus­oh­jel­maan merki­tyistä kirjauk­sista, joissa yrit­tä­jyy­teen aidosti kannus­te­taan. Tärkeintä on kannus­tava ja enna­koi­tava ilma­piiri. Se, että päätök­sen­te­koon voidaan luot­taa. Paikal­lista sopi­mista lisä­täään, työl­lis­tä­mi­sen kynnystä alen­ne­taan. Lisäksi on tärkeää paran­taa kasvu­ha­kuis­ten pk-yritys­ten rahoi­tus­mah­dol­li­suuk­sia ja tarjota apua kansain­vä­lis­ty­mi­seen. Normien purku on vält­tä­mä­tön kasvun aikaan­saa­mi­seksi.

Me kaikki tiedämme, että yrit­tä­jäksi ryhty­mi­selle ei ole määri­telty minimi-ikää tai tiet­tyä tapaa. Tämän ovat osoit­ta­neet niin tarmok­kaat koulu­lai­set hyvää mustik­ka­sa­toa myyden tai inno­va­tii­vi­set opis­ke­li­jat korkea­kou­luissa perus­taes­saan ennak­ko­luu­lot­to­masti ensim­mäi­siä yrityk­si­ään. On todella tärkeää, että yrit­tä­jyys­kas­va­tusta lisä­tään koulu­jen opetuk­seen. Sen parhaim­pia hedel­miä nauti­taan kun nuoriin syttyy yrit­tä­jä­mäi­nen asenne. Heidän itse­tun­tonsa vahvis­tuu, uskal­lus kasvaa, katse suun­tau­tuu eteen­päin ja talous­tai­dot ja arjen hallinta kehit­ty­vät. Kysei­sistä vahvuuk­sista kun on hyötyä jokai­sessa amma­tissa, jokai­sessa elämän­ti­lan­teessa.

Kaik­kien menes­ty­vien yritys­ten ytimessä on ihmi­siä, jotka ovat joskus saaneet ensim­mäi­sen innos­tuk­sensa, ideaansa ensim­mäi­sen kimmok­keensa. Haluan kannus­taa teitä kaik­kia tällä­kin hetkellä omaa ideaanne pohti­via rohkeasti työs­tä­mään ajatus­tanne eteen­päin. Sydä­mes­täni haluan kiit­tää teitä kaik­kia yrit­tä­jiä, jotka toteu­tatte unel­maanne ja luotte uutta siitä työstä, jota joka päivä haas­teis­ta­kin huoli­matta teette. Olen huoman­nut, että innos­tus on hyvin palkit­seva voima­vara. Kun kovin innos­tuu, sitä usein onnis­tuu. Ja kun onnis­tuu, sitä usein innos­tuu lisää.

Yrit­tä­jän päivänä toivo­tan voimia, posi­tii­vista ener­giaa ja menes­tystä alka­vaa syksyyn. Suomi tarvit­see juuri nyt lisää yrityk­siä, uusia työpaik­koja ja yrit­te­liästä toimin­ta­kult­tuu­ria kipeäm­min kuin koskaan. Yrit­tä­jät, kiitos kun olette luomassa Suomeen työtä. Hyvää Yrit­tä­jän päivää!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content