• FI
 • SV
 • MENU
  Minis­teri Toivakka: Hyvää Yrit­tä­jän päivää!
  Twiittaa

  Minis­teri Toivakka: Hyvää Yrit­tä­jän päivää!

  Julkaistu: 05.09.2015 Uncategorized

  Tänään lauan­taina 5.9.2015 viete­tään Yrit­tä­jän päivää. Suomi on täynnä elämän­ma­kui­sia tari­noita yrit­tä­jyy­destä, sen tuomista mahdol­li­suuk­sista, haas­teista, eteen tule­vista ylä- ja alamäistä ja menes­tyk­sen hetkistä. Yrit­tä­jyys kieh­too ja kiin­nos­taa. Joskus se toisaalta näyt­tää pelot­ta­van­kin. Jokin kipinä kuiten­kin synnyt­tää maahamme jatku­vasti uusia yrityk­siä. Minä kutsun tuota kipi­nää innos­tuk­seksi. Sillä mieles­täni juuri innos­tuk­sessa ja sen herät­te­le­mi­sessä piilee myös yrit­tä­jyy­teen kannus­ta­mi­sen sydän.

  Ennen nykyistä työtäni elin itse yrit­tä­jän arkea kymme­nen vuotta. Aikaan mahtui 90-luvun lama ja tiukat talou­den reali­tee­tit ja yrit­tä­jän ilot. Yrit­tä­jälle oma yritys on enem­män kuin työpaikka, se on elämä­na­senne, joka kantaa ja saa jaksa­maan. Hienointa oli tunne siitä, että sai tarjota työpai­kan niin monelle osaa­jalle.

  Nykyi­sessä tehtä­väs­säni teen töitä erityi­sesti yrit­tä­jän toimin­nan suju­voit­ta­mi­sen, Suomen vien­nin kasvat­ta­mi­sen ja kansain­vä­li­syy­den edis­tä­mi­seksi. Tässä­kin työssä tarvi­taan innos­tusta ja uskoa parem­piin aikoi­hin. Yrit­tä­jät ovat avain­roo­lissa siinä, että Suomi jälleen nousee.

  Olen iloi­nen siitä, että yrit­tä­jien arvos­tus on kasva­nut Suomessa; sitä ei enää nähdä kapeasti itsek­käänä voiton­ta­voit­te­luna, vaan myös mahdol­li­suu­tena toteut­taa omaa into­hi­moa ja luovuutta, kartut­taa yhteistä ja yhteis­kun­nan hyvin­voin­tia sekä ansaita kohtuul­li­nen korvaus ahke­roi­dusta työstä.

  Erityi­sen iloi­nen olen nyt halli­tus­oh­jel­maan merki­tyistä kirjauk­sista, joissa yrit­tä­jyy­teen aidosti kannus­te­taan. Tärkeintä on kannus­tava ja enna­koi­tava ilma­piiri. Se, että päätök­sen­te­koon voidaan luot­taa. Paikal­lista sopi­mista lisä­täään, työl­lis­tä­mi­sen kynnystä alen­ne­taan. Lisäksi on tärkeää paran­taa kasvu­ha­kuis­ten pk-yritys­ten rahoi­tus­mah­dol­li­suuk­sia ja tarjota apua kansain­vä­lis­ty­mi­seen. Normien purku on vält­tä­mä­tön kasvun aikaan­saa­mi­seksi.

  Me kaikki tiedämme, että yrit­tä­jäksi ryhty­mi­selle ei ole määri­telty minimi-ikää tai tiet­tyä tapaa. Tämän ovat osoit­ta­neet niin tarmok­kaat koulu­lai­set hyvää mustik­ka­sa­toa myyden tai inno­va­tii­vi­set opis­ke­li­jat korkea­kou­luissa perus­taes­saan ennak­ko­luu­lot­to­masti ensim­mäi­siä yrityk­si­ään. On todella tärkeää, että yrit­tä­jyys­kas­va­tusta lisä­tään koulu­jen opetuk­seen. Sen parhaim­pia hedel­miä nauti­taan kun nuoriin syttyy yrit­tä­jä­mäi­nen asenne. Heidän itse­tun­tonsa vahvis­tuu, uskal­lus kasvaa, katse suun­tau­tuu eteen­päin ja talous­tai­dot ja arjen hallinta kehit­ty­vät. Kysei­sistä vahvuuk­sista kun on hyötyä jokai­sessa amma­tissa, jokai­sessa elämän­ti­lan­teessa.

  Kaik­kien menes­ty­vien yritys­ten ytimessä on ihmi­siä, jotka ovat joskus saaneet ensim­mäi­sen innos­tuk­sensa, ideaansa ensim­mäi­sen kimmok­keensa. Haluan kannus­taa teitä kaik­kia tällä­kin hetkellä omaa ideaanne pohti­via rohkeasti työs­tä­mään ajatus­tanne eteen­päin. Sydä­mes­täni haluan kiit­tää teitä kaik­kia yrit­tä­jiä, jotka toteu­tatte unel­maanne ja luotte uutta siitä työstä, jota joka päivä haas­teis­ta­kin huoli­matta teette. Olen huoman­nut, että innos­tus on hyvin palkit­seva voima­vara. Kun kovin innos­tuu, sitä usein onnis­tuu. Ja kun onnis­tuu, sitä usein innos­tuu lisää.

  Yrit­tä­jän päivänä toivo­tan voimia, posi­tii­vista ener­giaa ja menes­tystä alka­vaa syksyyn. Suomi tarvit­see juuri nyt lisää yrityk­siä, uusia työpaik­koja ja yrit­te­liästä toimin­ta­kult­tuu­ria kipeäm­min kuin koskaan. Yrit­tä­jät, kiitos kun olette luomassa Suomeen työtä. Hyvää Yrit­tä­jän päivää!