Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Lenita Toivakka

13.2.2015

Toivakka: Vien­tiy­ri­tyk­set kaipaa­vat tilaa menes­tyä, eivät moti­vaa­tio­kou­lu­tusta tai holhousta

Suomen Yrit­tä­jien tilai­suu­dessa tänään puhu­nut eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Lenita Toivakka koros­taa kannus­ta­van ja ennus­tet­ta­van toimin­taym­pä­ris­tön merki­tystä yrityk­sille. Toivakka kummas­te­lee joiden­kin

11.2.2015

Toivakka: Suomi tarvit­see tasa-arvo­lii­kettä

Kokoo­mus­nais­ten puheen­joh­taja, eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Lenita Toivakka vaatii toimia ja sitou­tu­mista kaikilta puolueilta tasa-arvon edis­tä­mi­seen. Toiva­kan mukaan Suomi on vaarassa

9.2.2015

Toivakka iloit­see turva­ko­tien lisä­ra­hoi­tuk­sesta

Kokoo­mus­nais­ten puheen­joh­taja, eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Lenita Toivakka iloit­see halli­tuk­sen päätök­sestä lisätä turva­ko­tien rahoi­tusta 3,3 miljoo­nalla lisä­ta­lous­ar­viossa. Toiva­kan mukaan on tärkeää,

8.12.2014

Toivakka: Suomesta maail­man paras maa naisille

Suomi on valittu kolmatta kertaa peräk­käin maail­man toiseksi tasa-arvoi­­sim­­maksi maaksi. Tieto perus­tuu vuodesta 2006 asti toteu­tet­tuun maail­man talous­foo­rumi WEF:n tutki­muk­seen.

2.12.2014

Toivakka pohtii puhees­saan Venä­jän ja Suomen talou­del­lista yhteis­työtä

Eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Lenita Toiva­kan puhe suoma­­lais-venä­­läi­­sillä ener­gia­päi­villä 2.12.2014. Puhe muutos­va­rauk­sin. Lienee sattu­maa, että suoma­­lais-venä­­läi­­set ener­gia­päi­vät on päätetty järjes­tää vuoden

7.11.2014

Pois metsästä Pärk­kele!

Myön­nän, että ulko­maan­kau­pasta vastaa­vana minis­te­rinä yksi kysy­mys valvot­taa minua ajoit­tain öisin: miksi suoma­lai­set yrityk­set eivät kansain­vä­listy? Olemme tunne­tusti kaup­pa­kan­saa, mutta

4.11.2014

Toivakka: Suomi elää kansain­vä­li­syy­destä

Suomessa opis­ke­lee noin 20 000 ulko­maista opis­ke­li­jaa, joista useita satoja Etelä-Savossa muun muassa Mikke­lin ammat­ti­kor­kea­kou­lussa ja Aalto-yliopis­­ton Mikke­lin yksi­köissä. Jälkim­mäi­nen

31.10.2014

Orpo ja Toivakka: Suoma­lai­selle ruoalle haetaan uusia mark­ki­noita

Uusi vien­tioh­jelma ja muut ponnis­te­lut avaa­vat lupaa­via näky­miä eten­kin Itä-Aasiassa. Suoma­lai­nen elin­tar­vi­ke­tuo­tanto on korkea­laa­tuista, mutta maail­malla vahvuuk­siemme tunte­mus on vähäistä.

5.10.2014

Minis­teri Toivakka: Miksi Suomen pitää puolus­taa vapaa­kaup­paa?

Suomi elää vien­nistä. Vien­nistä tule­vat ne eurot, jotka mahdol­lis­ta­vat nykyi­sen hyvin­voin­timme tason. Ne rahoit­ta­vat koulumme, sairaa­lamme ja vanhain­ko­timme. Avoi­mena talou­tena

23.9.2014

Toivakka: Me suoma­lai­set olemme kaup­pa­kan­saa

Aloit­taes­sani eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­te­rinä odotin jänni­tyk­sellä mitä kaik­kea työ tulisi pitä­mään sisäl­lään. Nyt noin kolmen kuukau­den jälkeen keskei­sin tehtävä on

Skip to content