• FI
 • SV
 • MENU
  Toivakka: Me suoma­lai­set olemme kaup­pa­kan­saa
  Twiittaa

  Toivakka: Me suoma­lai­set olemme kaup­pa­kan­saa

  Julkaistu: 23.09.2014 Uncategorized

  Aloit­taes­sani eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­te­rinä odotin jänni­tyk­sellä mitä kaik­kea työ tulisi pitä­mään sisäl­lään. Nyt noin kolmen kuukau­den jälkeen keskei­sin tehtävä on kirkas­tu­nut minulle - auttaa suoma­lai­sia menes­ty­mään.

  Tehok­kaim­min tämä onnis­tuu edis­tä­mällä pien­ten ja keski­suur­ten yritys­ten kasvua. Näin syntyy uusia työpaik­koja sillä suurin kasvu­po­ten­ti­aali Suomen talou­dessa on juuri pk-yrityk­sissä.

  Eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri on yhdessä asiassa poik­keus minis­te­rien joukossa. Tehtä­vänä ei ole jakaa rahaa eri tahoille valtion budje­tista, vaan tuoda sitä sinne edis­tä­mällä inves­toin­teja ja suoma­lais­ten kaup­poja ulko­mailla. Juuri tästä syystä työ on niin innos­tava.

  Tehtä­vään kuuluu kolme salk­kua - eurooppa-, ulko­maan­kauppa- ja pohjois­mai­sen yhteis­työ­mi­nis­te­rin. Eurooppa-asioissa tärkeim­miksi tavot­teiksi olen nosta­nut komis­sion pain­opis­tei­siin vaikut­ta­mi­sen, yritys­ten EU-alueella kohtaa­mien estei­den pois­ta­mi­sen ja turhan sään­te­lyn karsi­mi­sen. Euroo­pan pääkau­pun­kei­hin matkus­tan kerran kaksi kuussa edis­tä­mään näitä tavot­teita.

  Kaup­pa­po­li­tiikka on Suomelle tärkeä asia. Olemme kaup­pa­kan­saa ja kaupan vapaut­ta­mi­nen auttaa suoma­lai­sia menes­ty­mään maail­malla. Team Finlan­din koti­maan­kier­tu­eella kier­rän Suomea kuule­massa yrit­tä­jiä siitä, miten kansain­vä­lis­ty­mis­pal­ve­luita pitää kehit­tää. Vien­ni­ne­dis­tä­mis­mat­koil­lani yrit­tä­jät luovat kontak­teja ja saavat kaiken mahdol­li­sen tiedon uusista kasva­vista mark­ki­noista.

  Pohjois­mai­sissa kysy­myk­sissä yhtei­sen brän­din vahvis­ta­mi­nen on suuri mahdol­li­suus. Pohjois­mai­nen hyvin­voin­ti­kin on haluttu vien­ti­tuote ja esimer­kiksi matkai­lun alalla yhteis­työn mahdol­li­suu­det ovat rajat­to­mat.

  Koti­maa­kun­tamme on myös vahvasti läsnä arjes­sani. Saan ylpeänä kertoa etelä­sa­vo­lais­ten yritys­ten menes­tys­ta­ri­noita maail­malla ja auttaa alueemme työpaik­ko­jen ja uuden kasvun luomi­sessa. Kaak­kois­suo­ma­lai­suus taas auttaa ymmär­tä­mään Ukrai­nan krii­sin konkreet­ti­sia vaiku­tuk­sia arkeemme. Haas­ta­vina aikoina tästä ymmär­ryk­sestä on paljon hyötyä halli­tuk­sen työssä.

  Eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Lenita Toiva­kan kolumni Itä- ja Länsi-Savossa 23.9.2014.