Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Me suoma­lai­set olemme kaup­pa­kan­saa

Toivakka: Me suoma­lai­set olemme kaup­pa­kan­saa

Julkaistu:

Aloit­taes­sani eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­te­rinä odotin jänni­tyk­sellä mitä kaik­kea työ tulisi pitä­mään sisäl­lään. Nyt noin kolmen kuukau­den jälkeen keskei­sin tehtävä on kirkas­tu­nut minulle - auttaa suoma­lai­sia menes­ty­mään.

Tehok­kaim­min tämä onnis­tuu edis­tä­mällä pien­ten ja keski­suur­ten yritys­ten kasvua. Näin syntyy uusia työpaik­koja sillä suurin kasvu­po­ten­ti­aali Suomen talou­dessa on juuri pk-yrityk­sissä.

Eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri on yhdessä asiassa poik­keus minis­te­rien joukossa. Tehtä­vänä ei ole jakaa rahaa eri tahoille valtion budje­tista, vaan tuoda sitä sinne edis­tä­mällä inves­toin­teja ja suoma­lais­ten kaup­poja ulko­mailla. Juuri tästä syystä työ on niin innos­tava.

Tehtä­vään kuuluu kolme salk­kua - eurooppa-, ulko­maan­kauppa- ja pohjois­mai­sen yhteis­työ­mi­nis­te­rin. Eurooppa-asioissa tärkeim­miksi tavot­teiksi olen nosta­nut komis­sion pain­opis­tei­siin vaikut­ta­mi­sen, yritys­ten EU-alueella kohtaa­mien estei­den pois­ta­mi­sen ja turhan sään­te­lyn karsi­mi­sen. Euroo­pan pääkau­pun­kei­hin matkus­tan kerran kaksi kuussa edis­tä­mään näitä tavot­teita.

Kaup­pa­po­li­tiikka on Suomelle tärkeä asia. Olemme kaup­pa­kan­saa ja kaupan vapaut­ta­mi­nen auttaa suoma­lai­sia menes­ty­mään maail­malla. Team Finlan­din koti­maan­kier­tu­eella kier­rän Suomea kuule­massa yrit­tä­jiä siitä, miten kansain­vä­lis­ty­mis­pal­ve­luita pitää kehit­tää. Vien­ni­ne­dis­tä­mis­mat­koil­lani yrit­tä­jät luovat kontak­teja ja saavat kaiken mahdol­li­sen tiedon uusista kasva­vista mark­ki­noista.

Pohjois­mai­sissa kysy­myk­sissä yhtei­sen brän­din vahvis­ta­mi­nen on suuri mahdol­li­suus. Pohjois­mai­nen hyvin­voin­ti­kin on haluttu vien­ti­tuote ja esimer­kiksi matkai­lun alalla yhteis­työn mahdol­li­suu­det ovat rajat­to­mat.

Koti­maa­kun­tamme on myös vahvasti läsnä arjes­sani. Saan ylpeänä kertoa etelä­sa­vo­lais­ten yritys­ten menes­tys­ta­ri­noita maail­malla ja auttaa alueemme työpaik­ko­jen ja uuden kasvun luomi­sessa. Kaak­kois­suo­ma­lai­suus taas auttaa ymmär­tä­mään Ukrai­nan krii­sin konkreet­ti­sia vaiku­tuk­sia arkeemme. Haas­ta­vina aikoina tästä ymmär­ryk­sestä on paljon hyötyä halli­tuk­sen työssä.

Eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Lenita Toiva­kan kolumni Itä- ja Länsi-Savossa 23.9.2014.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content