Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Me suoma­lai­set olemme kaup­pa­kan­saa

Toivakka: Me suoma­lai­set olemme kaup­pa­kan­saa

Julkaistu:

Aloit­taes­sani eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­te­rinä odotin jänni­tyk­sellä mitä kaik­kea työ tulisi pitä­mään sisäl­lään. Nyt noin kolmen kuukau­den jälkeen keskei­sin tehtävä on kirkas­tu­nut minulle - auttaa suoma­lai­sia menes­ty­mään.

Tehok­kaim­min tämä onnis­tuu edis­tä­mällä pien­ten ja keski­suur­ten yritys­ten kasvua. Näin syntyy uusia työpaik­koja sillä suurin kasvu­po­ten­ti­aali Suomen talou­dessa on juuri pk-yrityk­sissä.

Eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri on yhdessä asiassa poik­keus minis­te­rien joukossa. Tehtä­vänä ei ole jakaa rahaa eri tahoille valtion budje­tista, vaan tuoda sitä sinne edis­tä­mällä inves­toin­teja ja suoma­lais­ten kaup­poja ulko­mailla. Juuri tästä syystä työ on niin innos­tava.

Tehtä­vään kuuluu kolme salk­kua - eurooppa-, ulko­maan­kauppa- ja pohjois­mai­sen yhteis­työ­mi­nis­te­rin. Eurooppa-asioissa tärkeim­miksi tavot­teiksi olen nosta­nut komis­sion pain­opis­tei­siin vaikut­ta­mi­sen, yritys­ten EU-alueella kohtaa­mien estei­den pois­ta­mi­sen ja turhan sään­te­lyn karsi­mi­sen. Euroo­pan pääkau­pun­kei­hin matkus­tan kerran kaksi kuussa edis­tä­mään näitä tavot­teita.

Kaup­pa­po­li­tiikka on Suomelle tärkeä asia. Olemme kaup­pa­kan­saa ja kaupan vapaut­ta­mi­nen auttaa suoma­lai­sia menes­ty­mään maail­malla. Team Finlan­din koti­maan­kier­tu­eella kier­rän Suomea kuule­massa yrit­tä­jiä siitä, miten kansain­vä­lis­ty­mis­pal­ve­luita pitää kehit­tää. Vien­ni­ne­dis­tä­mis­mat­koil­lani yrit­tä­jät luovat kontak­teja ja saavat kaiken mahdol­li­sen tiedon uusista kasva­vista mark­ki­noista.

Pohjois­mai­sissa kysy­myk­sissä yhtei­sen brän­din vahvis­ta­mi­nen on suuri mahdol­li­suus. Pohjois­mai­nen hyvin­voin­ti­kin on haluttu vien­ti­tuote ja esimer­kiksi matkai­lun alalla yhteis­työn mahdol­li­suu­det ovat rajat­to­mat.

Koti­maa­kun­tamme on myös vahvasti läsnä arjes­sani. Saan ylpeänä kertoa etelä­sa­vo­lais­ten yritys­ten menes­tys­ta­ri­noita maail­malla ja auttaa alueemme työpaik­ko­jen ja uuden kasvun luomi­sessa. Kaak­kois­suo­ma­lai­suus taas auttaa ymmär­tä­mään Ukrai­nan krii­sin konkreet­ti­sia vaiku­tuk­sia arkeemme. Haas­ta­vina aikoina tästä ymmär­ryk­sestä on paljon hyötyä halli­tuk­sen työssä.

Eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Lenita Toiva­kan kolumni Itä- ja Länsi-Savossa 23.9.2014.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content