Toivakka: Me suoma­laiset olemme kauppa­kansaa – kokoomus.fi
MENU
Toivakka: Me suoma­laiset olemme kauppa­kansaa

Toivakka: Me suoma­laiset olemme kauppa­kansaa

Julkaistu: 23.09.2014 Uncategorized

Aloit­taessani eurooppa- ja ulkomaan­kaup­pa­mi­nis­terinä odotin jänni­tyk­sellä mitä kaikkea työ tulisi pitämään sisällään. Nyt noin kolmen kuukauden jälkeen keskeisin tehtävä on kirkas­tunut minulle - auttaa suoma­laisia menes­tymään.

Tehok­kaimmin tämä onnistuu edistä­mällä pienten ja keski­suurten yritysten kasvua. Näin syntyy uusia työpaikkoja sillä suurin kasvu­po­ten­tiaali Suomen talou­dessa on juuri pk-yrityk­sissä.

Eurooppa- ja ulkomaan­kaup­pa­mi­nisteri on yhdessä asiassa poikkeus minis­terien joukossa. Tehtävänä ei ole jakaa rahaa eri tahoille valtion budje­tista, vaan tuoda sitä sinne edistä­mällä inves­tointeja ja suoma­laisten kauppoja ulkomailla. Juuri tästä syystä työ on niin innostava.

Tehtävään kuuluu kolme salkkua - eurooppa-, ulkomaan­kauppa- ja pohjois­maisen yhteis­työ­mi­nis­terin. Eurooppa-asioissa tärkeim­miksi tavot­teiksi olen nostanut komission painopis­teisiin vaikut­ta­misen, yritysten EU-alueella kohtaamien esteiden poista­misen ja turhan sääntelyn karsi­misen. Euroopan pääkau­pun­keihin matkustan kerran kaksi kuussa edistämään näitä tavot­teita.

Kauppa­po­li­tiikka on Suomelle tärkeä asia. Olemme kauppa­kansaa ja kaupan vapaut­ta­minen auttaa suoma­laisia menes­tymään maail­malla. Team Finlandin kotimaan­kier­tu­eella kierrän Suomea kuule­massa yrittäjiä siitä, miten kansain­vä­lis­ty­mis­pal­ve­luita pitää kehittää. Vienni­ne­dis­tä­mis­mat­koillani yrittäjät luovat kontakteja ja saavat kaiken mahdol­lisen tiedon uusista kasva­vista markki­noista.

Pohjois­mai­sissa kysymyk­sissä yhteisen brändin vahvis­ta­minen on suuri mahdol­lisuus. Pohjois­mainen hyvin­voin­tikin on haluttu vienti­tuote ja esimer­kiksi matkailun alalla yhteistyön mahdol­li­suudet ovat rajat­tomat.

Kotimaa­kun­tamme on myös vahvasti läsnä arjessani. Saan ylpeänä kertoa etelä­sa­vo­laisten yritysten menes­tys­ta­ri­noita maail­malla ja auttaa alueemme työpaik­kojen ja uuden kasvun luomi­sessa. Kaakkois­suo­ma­laisuus taas auttaa ymmär­tämään Ukrainan kriisin konkreet­tisia vaiku­tuksia arkeemme. Haastavina aikoina tästä ymmär­ryk­sestä on paljon hyötyä halli­tuksen työssä.

Eurooppa- ja ulkomaan­kaup­pa­mi­nisteri Lenita Toivakan kolumni Itä- ja Länsi-Savossa 23.9.2014.


Kokoomus.fi