Kokoomus.fi
Pois metsästä Pärkkele!

Pois metsästä Pärkkele!

Julkaistu: 7.11.14 Uutiset

Myönnän, että ulkomaan­kau­pasta vastaavana minis­terinä yksi kysymys valvottaa minua ajoittain öisin: miksi suoma­laiset yritykset eivät kansain­vä­listy?

Olemme tunne­tusti kauppa­kansaa, mutta vain 14 prosenttia pienistä ja keski­suu­rista yrityk­sis­tämme harjoittaa vientiä.

Vienti on keskit­tynyt isoihin yrityksiin. Vientiä harjoittaa Suomessa noin 12 000 yritystä, mutta viisi suurinta viejää vastaa yli viiden­nek­sestä ulkomaan­kau­pas­tamme - sata suurinta yli kahdesta kolmas­osasta. Vienti­kär­kemme on siis varsin kapea.

Matkustin viikon aluksi Norjaan edistämään suoma­laista arktista liike­toi­mintaa. Erään kokeneen norja­laisen vienni­ne­dis­täjän lausahdus jäi matkalta erityi­sesti mieleen. Hän totesi suoma­lai­sille neuvoksi: “Tulkaa pois metsästä pärkkele. Ei kukaan tule teitä sieltä hakemaan!”

Maail­man­his­to­riassa ei ole totisesti yhtään menes­ty­nyttä yritystä, joka olisi löydetty metsästä. Moni sen sijaan on mennyt metsään jäädessään odottamaan että heidät huomat­taisiin. Yrityksen pitää löytää asiak­kaansa. Suoma­lainen start-up -tapahtuma Slush valloitti toissa viikolla Times Squaren New Yorkissa markki­noin­ti­tem­pauk­sellaan. Asenne ratkaisee. Sen tietää jokainen yrittäjä.

Moni on jopa sitä mieltä, että yrityksen pitää luoda markki­nansa. Näin ajatteli muun muassa autoteh­tailija Henry Ford joka on todennut, että jos hän olisi kysynyt asiak­kailtaan mitä nämä haluavat, vastaus olisi ollut “nopeampia hevosia”.

Valtion tehtävä on tarjota puitteet yrityk­sille menestyä. Yritykset itse luovat kasvun ja työpaikat talouteen. Mitä valtion sitten pitää tehdä? Yksin­ker­taistaen vain kahta asiaa: auttaa yrityksiä ja raivata esteitä niiden menes­tyk­seltä. Jälkim­mäinen on useasti se tehok­kaampi keino.

Yrityksiä pitää auttaa menes­tymään ja kansain­vä­lis­tymään, jotta ne saisivat otettua ensias­ke­leensa uusilla markki­noilla. Tässä erilaiset kansain­vä­lis­ty­mistuet, messua­vus­tukset, suurlä­he­tys­tö­jemme hyödyn­tä­minen, markki­noin­ti­tut­ki­mukset ja maatietous ovat keskeisiä. Team Finland -verkosto, -koordi­naat­torit ja -matkat ovat kaikki yritys­temme käytössä.

Tärkeintä on kuitenkin raivata esteitä yritysten kasvun tieltä. Kotimark­ki­noilla erilaisten byrokraat­tisten velvoit­teiden määrä, verotuksen raskaus, työnte­ki­jöiden palkkaa­misen kustan­nukset ja työmark­ki­noiden jousta­mat­tomuus ovat edelleen suurimmat yrittä­misen pullon­kaulat. Myös rajat ylittävää kauppaa pitää helpottaa. Yksin EU-USA vapaa­kaup­pa­so­pi­muksen on arvioitu kasvat­tavan EU:n vientiä Yhdys­val­toihin 28 prosen­tilla.

Hallitus on tehnyt paljon, jotta Suomi saadaan uuteen nousuun sekä vienti vetämään. Yhtei­sö­veron lasku 6 prosen­tilla, maltil­linen palkka­rat­kaisu ja eläke­uu­distus ovat isoja ja tärkeitä päätöksiä oikeaan suuntaan. Työ tarpeet­toman byrokratian purka­mi­seksi on käynnissä. Hyvää työtä on jatkettava ja vietävä paljon pidem­mälle. Ja niin, tullaan pois sieltä metsästä pärkkele!

 

Kirjoitus on julkaistu 7.11. ilmes­ty­neessä Nykypäi­vässä


Kokoomus.fi