Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Pois metsästä Pärk­kele!

Pois metsästä Pärk­kele!

Julkaistu:

Myön­nän, että ulko­maan­kau­pasta vastaa­vana minis­te­rinä yksi kysy­mys valvot­taa minua ajoit­tain öisin: miksi suoma­lai­set yrityk­set eivät kansain­vä­listy?

Olemme tunne­tusti kaup­pa­kan­saa, mutta vain 14 prosent­tia pienistä ja keski­suu­rista yrityk­sis­tämme harjoit­taa vien­tiä.

Vienti on keskit­ty­nyt isoi­hin yrityk­siin. Vien­tiä harjoit­taa Suomessa noin 12 000 yritystä, mutta viisi suurinta viejää vastaa yli viiden­nek­sestä ulko­maan­kau­pas­tamme - sata suurinta yli kahdesta kolmas­osasta. Vien­ti­kär­kemme on siis varsin kapea.

Matkus­tin viikon aluksi Norjaan edis­tä­mään suoma­laista arktista liike­toi­min­taa. Erään koke­neen norja­lai­sen vien­ni­ne­dis­tä­jän lausah­dus jäi matkalta erityi­sesti mieleen. Hän totesi suoma­lai­sille neuvoksi: “Tulkaa pois metsästä pärk­kele. Ei kukaan tule teitä sieltä hake­maan!”

Maail­man­his­to­riassa ei ole toti­sesti yhtään menes­ty­nyttä yritystä, joka olisi löydetty metsästä. Moni sen sijaan on mennyt metsään jäädes­sään odot­ta­maan että heidät huomat­tai­siin. Yrityk­sen pitää löytää asiak­kaansa. Suoma­lai­nen start-up -tapah­tuma Slush valloitti toissa viikolla Times Squa­ren New Yorkissa mark­ki­noin­ti­tem­pauk­sel­laan. Asenne ratkai­see. Sen tietää jokai­nen yrit­täjä.

Moni on jopa sitä mieltä, että yrityk­sen pitää luoda mark­ki­nansa. Näin ajat­teli muun muassa auto­teh­tai­lija Henry Ford joka on toden­nut, että jos hän olisi kysy­nyt asiak­kail­taan mitä nämä halua­vat, vastaus olisi ollut “nopeam­pia hevo­sia”.

Valtion tehtävä on tarjota puit­teet yrityk­sille menes­tyä. Yrityk­set itse luovat kasvun ja työpai­kat talou­teen. Mitä valtion sitten pitää tehdä? Yksin­ker­tais­taen vain kahta asiaa: auttaa yrityk­siä ja raivata esteitä niiden menes­tyk­seltä. Jälkim­mäi­nen on useasti se tehok­kaampi keino.

Yrityk­siä pitää auttaa menes­ty­mään ja kansain­vä­lis­ty­mään, jotta ne saisi­vat otet­tua ensias­ke­leensa uusilla mark­ki­noilla. Tässä erilai­set kansain­vä­lis­ty­mis­tuet, messua­vus­tuk­set, suur­lä­he­tys­tö­jemme hyödyn­tä­mi­nen, mark­ki­noin­ti­tut­ki­muk­set ja maatie­tous ovat keskei­siä. Team Finland -verkosto, -koor­di­naat­to­rit ja -matkat ovat kaikki yritys­temme käytössä.

Tärkeintä on kuiten­kin raivata esteitä yritys­ten kasvun tieltä. Koti­mark­ki­noilla erilais­ten byro­kraat­tis­ten velvoit­tei­den määrä, vero­tuk­sen raskaus, työn­te­ki­jöi­den palk­kaa­mi­sen kustan­nuk­set ja työmark­ki­noi­den jous­ta­mat­to­muus ovat edel­leen suurim­mat yrit­tä­mi­sen pullon­kau­lat. Myös rajat ylit­tä­vää kaup­paa pitää helpot­taa. Yksin EU-USA vapaa­kaup­pa­so­pi­muk­sen on arvioitu kasvat­ta­van EU:n vien­tiä Yhdys­val­toi­hin 28 prosen­tilla.

Halli­tus on tehnyt paljon, jotta Suomi saadaan uuteen nousuun sekä vienti vetä­mään. Yhtei­sö­ve­ron lasku 6 prosen­tilla, maltil­li­nen palk­ka­rat­kaisu ja eläke­uu­dis­tus ovat isoja ja tärkeitä päätök­siä oike­aan suun­taan. Työ tarpeet­to­man byro­kra­tian purka­mi­seksi on käyn­nissä. Hyvää työtä on jatket­tava ja vietävä paljon pidem­mälle. Ja niin, tullaan pois sieltä metsästä pärk­kele!

 

Kirjoi­tus on julkaistu 7.11. ilmes­ty­neessä Nyky­päi­vässä

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content