Toivakka: Suomesta maail­man paras maa naisille

Julkaistu: 08.12.2014

Suomi on valittu kolmatta kertaa peräk­käin maail­man toiseksi tasa-arvoi­sim­maksi maaksi. Tieto perus­tuu vuodesta 2006 asti toteu­tet­tuun maail­man talous­foo­rumi WEF:n tutki­muk­seen. Maail­man tasa-arvoi­sin maa on Islanti.

“Vaikka moni asia on Suomessa erityi­sen hyvin nais­ten näkö­kul­masta, ei nyky­ti­lan­tee­seen voi miten­kään jättäy­tyä tyyty­väi­senä. Pieni maa kuten Suomi ei voi menes­tyä kansain­vä­li­sesti, jos mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo ei toteudu puolella väes­tös­tämme. Nyt Suomella on kolme vuotta aikaa muut­taa nyky­ti­lanne. Asetan tavoit­teeksi, että 100-vuotias Suomi on maail­man tasa-arvoi­sin maa”, toteaa kokoo­mus­nais­ten puheen­joh­taja ja eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Lenita Toivakka.

Tavoit­teen saavut­ta­mi­seksi Kokoo­muk­sen Nais­ten Liitto julis­taa avatuksi Suomi maail­man paras maa naiselle 2017 -kampan­jan. Se aset­taa kuusi helposti mitat­ta­vaa tavoi­tetta, joita jokai­nen suoma­lai­nen voi omilla toimil­laan edis­tää. Tavoit­teet liit­ty­vät nais­ten työmark­kina-aseman paran­ta­mi­seen, urake­hi­tyk­sen estei­den pois­ta­mi­seen, palk­kae­ron kutis­ta­mi­seen, turval­li­suu­teen, koulu­tuk­seen ja hyvin­voin­tiin.

“Jokai­sella on oikeus kokea olonsa turval­li­seksi yhteis­kun­nassa. Tähän tavoit­tee­seen pääsemme toimi­malla naisiin kohdis­tu­van väki­val­lan vähen­tä­mi­seksi, turvaa­malla palve­lut lähi­suh­de­vä­ki­val­lan uhreille ja aset­ta­malla nolla­to­le­rans­sin seksu­aa­li­selle häirin­nälle”, kuvaa Toivakka turval­li­suutta lisää­vää tavoi­tetta.

Jokai­nen suoma­lai­nen hyötyy nais­ten aseman paran­ta­mi­sesta. Kun suoma­lai­nen nainen voi hyvin, kaikki suoma­lai­set voivat parem­min.

“Haas­tan jokai­sen miehen ja naisen, joka kokee olevansa tasa-arvon todel­li­nen kannat­taja mukaan tähän kampan­jaan”, Toivakka päät­tää.