Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Suomesta maail­man paras maa naisille

Toivakka: Suomesta maail­man paras maa naisille

Julkaistu:

Suomi on valittu kolmatta kertaa peräk­käin maail­man toiseksi tasa-arvoi­sim­maksi maaksi. Tieto perus­tuu vuodesta 2006 asti toteu­tet­tuun maail­man talous­foo­rumi WEF:n tutki­muk­seen. Maail­man tasa-arvoi­sin maa on Islanti.

“Vaikka moni asia on Suomessa erityi­sen hyvin nais­ten näkö­kul­masta, ei nyky­ti­lan­tee­seen voi miten­kään jättäy­tyä tyyty­väi­senä. Pieni maa kuten Suomi ei voi menes­tyä kansain­vä­li­sesti, jos mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo ei toteudu puolella väes­tös­tämme. Nyt Suomella on kolme vuotta aikaa muut­taa nyky­ti­lanne. Asetan tavoit­teeksi, että 100-vuotias Suomi on maail­man tasa-arvoi­sin maa”, toteaa kokoo­mus­nais­ten puheen­joh­taja ja eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Lenita Toivakka.

Tavoit­teen saavut­ta­mi­seksi Kokoo­muk­sen Nais­ten Liitto julis­taa avatuksi Suomi maail­man paras maa naiselle 2017 -kampan­jan. Se aset­taa kuusi helposti mitat­ta­vaa tavoi­tetta, joita jokai­nen suoma­lai­nen voi omilla toimil­laan edis­tää. Tavoit­teet liit­ty­vät nais­ten työmark­kina-aseman paran­ta­mi­seen, urake­hi­tyk­sen estei­den pois­ta­mi­seen, palk­kae­ron kutis­ta­mi­seen, turval­li­suu­teen, koulu­tuk­seen ja hyvin­voin­tiin.

“Jokai­sella on oikeus kokea olonsa turval­li­seksi yhteis­kun­nassa. Tähän tavoit­tee­seen pääsemme toimi­malla naisiin kohdis­tu­van väki­val­lan vähen­tä­mi­seksi, turvaa­malla palve­lut lähi­suh­de­vä­ki­val­lan uhreille ja aset­ta­malla nolla­to­le­rans­sin seksu­aa­li­selle häirin­nälle”, kuvaa Toivakka turval­li­suutta lisää­vää tavoi­tetta.

Jokai­nen suoma­lai­nen hyötyy nais­ten aseman paran­ta­mi­sesta. Kun suoma­lai­nen nainen voi hyvin, kaikki suoma­lai­set voivat parem­min.

“Haas­tan jokai­sen miehen ja naisen, joka kokee olevansa tasa-arvon todel­li­nen kannat­taja mukaan tähän kampan­jaan”, Toivakka päät­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

Skip to content