Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Suomesta maail­man paras maa naisille

Toivakka: Suomesta maail­man paras maa naisille

Julkaistu:

Suomi on valittu kolmatta kertaa peräk­käin maail­man toiseksi tasa-arvoi­sim­maksi maaksi. Tieto perus­tuu vuodesta 2006 asti toteu­tet­tuun maail­man talous­foo­rumi WEF:n tutki­muk­seen. Maail­man tasa-arvoi­sin maa on Islanti.

“Vaikka moni asia on Suomessa erityi­sen hyvin nais­ten näkö­kul­masta, ei nyky­ti­lan­tee­seen voi miten­kään jättäy­tyä tyyty­väi­senä. Pieni maa kuten Suomi ei voi menes­tyä kansain­vä­li­sesti, jos mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo ei toteudu puolella väes­tös­tämme. Nyt Suomella on kolme vuotta aikaa muut­taa nyky­ti­lanne. Asetan tavoit­teeksi, että 100-vuotias Suomi on maail­man tasa-arvoi­sin maa”, toteaa kokoo­mus­nais­ten puheen­joh­taja ja eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Lenita Toivakka.

Tavoit­teen saavut­ta­mi­seksi Kokoo­muk­sen Nais­ten Liitto julis­taa avatuksi Suomi maail­man paras maa naiselle 2017 -kampan­jan. Se aset­taa kuusi helposti mitat­ta­vaa tavoi­tetta, joita jokai­nen suoma­lai­nen voi omilla toimil­laan edis­tää. Tavoit­teet liit­ty­vät nais­ten työmark­kina-aseman paran­ta­mi­seen, urake­hi­tyk­sen estei­den pois­ta­mi­seen, palk­kae­ron kutis­ta­mi­seen, turval­li­suu­teen, koulu­tuk­seen ja hyvin­voin­tiin.

“Jokai­sella on oikeus kokea olonsa turval­li­seksi yhteis­kun­nassa. Tähän tavoit­tee­seen pääsemme toimi­malla naisiin kohdis­tu­van väki­val­lan vähen­tä­mi­seksi, turvaa­malla palve­lut lähi­suh­de­vä­ki­val­lan uhreille ja aset­ta­malla nolla­to­le­rans­sin seksu­aa­li­selle häirin­nälle”, kuvaa Toivakka turval­li­suutta lisää­vää tavoi­tetta.

Jokai­nen suoma­lai­nen hyötyy nais­ten aseman paran­ta­mi­sesta. Kun suoma­lai­nen nainen voi hyvin, kaikki suoma­lai­set voivat parem­min.

“Haas­tan jokai­sen miehen ja naisen, joka kokee olevansa tasa-arvon todel­li­nen kannat­taja mukaan tähän kampan­jaan”, Toivakka päät­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content