Kokoomus.fi
Toivakka: Suomesta maailman paras maa naisille

Toivakka: Suomesta maailman paras maa naisille

Julkaistu: 8.12.14 Uutiset

Suomi on valittu kolmatta kertaa peräkkäin maailman toiseksi tasa-arvoi­sim­maksi maaksi. Tieto perustuu vuodesta 2006 asti toteu­tettuun maailman talous­foorumi WEF:n tutki­mukseen. Maailman tasa-arvoisin maa on Islanti.

“Vaikka moni asia on Suomessa erityisen hyvin naisten näkökul­masta, ei nykyti­lan­teeseen voi mitenkään jättäytyä tyyty­väisenä. Pieni maa kuten Suomi ei voi menestyä kansain­vä­li­sesti, jos mahdol­li­suuksien tasa-arvo ei toteudu puolella väestös­tämme. Nyt Suomella on kolme vuotta aikaa muuttaa nykyti­lanne. Asetan tavoit­teeksi, että 100-vuotias Suomi on maailman tasa-arvoisin maa”, toteaa kokoo­mus­naisten puheen­johtaja ja eurooppa- ja ulkomaan­kaup­pa­mi­nisteri Lenita Toivakka.

Tavoitteen saavut­ta­mi­seksi Kokoo­muksen Naisten Liitto julistaa avatuksi Suomi maailman paras maa naiselle 2017 -kampanjan. Se asettaa kuusi helposti mitat­tavaa tavoi­tetta, joita jokainen suoma­lainen voi omilla toimillaan edistää. Tavoitteet liittyvät naisten työmarkkina-aseman paran­ta­miseen, urake­hi­tyksen esteiden poista­miseen, palkkaeron kutis­ta­miseen, turval­li­suuteen, koulu­tukseen ja hyvin­vointiin.

“Jokai­sella on oikeus kokea olonsa turval­li­seksi yhteis­kun­nassa. Tähän tavoit­teeseen pääsemme toimi­malla naisiin kohdis­tuvan väkivallan vähen­tä­mi­seksi, turvaa­malla palvelut lähisuh­de­vä­ki­vallan uhreille ja asetta­malla nolla­to­le­ranssin seksu­aa­li­selle häirin­nälle”, kuvaa Toivakka turval­li­suutta lisäävää tavoi­tetta.

Jokainen suoma­lainen hyötyy naisten aseman paran­ta­mi­sesta. Kun suoma­lainen nainen voi hyvin, kaikki suoma­laiset voivat paremmin.

“Haastan jokaisen miehen ja naisen, joka kokee olevansa tasa-arvon todel­linen kannattaja mukaan tähän kampanjaan”, Toivakka päättää.


Kokoomus.fi