Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Minis­teri Toivakka: Miksi Suomen pitää puolus­taa vapaa­kaup­paa?

Minis­teri Toivakka: Miksi Suomen pitää puolus­taa vapaa­kaup­paa?

Julkaistu:

Suomi elää vien­nistä. Vien­nistä tule­vat ne eurot, jotka mahdol­lis­ta­vat nykyi­sen hyvin­voin­timme tason. Ne rahoit­ta­vat koulumme, sairaa­lamme ja vanhain­ko­timme.

Avoi­mena talou­tena vien­nin kehi­tys vaikut­taa erityi­sen paljon julki­sen talou­temme tilaan, sillä vilkas ulko­maan­kauppa tuo inves­toin­teja ja työpaik­koja sekä vauh­dit­taa yritys­toi­min­taa. Siksi me suoma­lai­set hyödymme jos kaup­paa vapau­te­taan, mutta kärsimme protek­tio­nis­min jyllä­tessä.

Nyky­ään kaupas­tamme noin kaksi kolmas­osaa suun­taa Euroop­paan, yksi kuudes­osa Aasi­aan ja noin kymme­nes­osa Venä­jälle sekä Pohjois-Amerik­kaan. Viime vuosi­tu­han­nen lopulla vien­timme kasvoi muuta maail­maa voimak­kaam­min, vuosi­tu­han­nen vaih­teen jälkeen tahti on vali­tet­ta­vasti muut­tu­nut.

Euroo­pan komis­sio on arvioi­nut, että jos jokai­nen EU:n neuvot­te­luissa oleva vapaa­kaup­pa­so­pi­mus saatai­siin päätök­seen tänään, loisi se EU-alueelle Tans­kan tai Itäval­lan talouk­sien suurui­sen lisäyk­sen. Työl­li­syy­den osalta tämä tarkoit­taisi 2,2 miljoo­naa uutta työpaik­kaa.

EU-USA vapaa­kaup­pa­so­pi­mus eli tutta­val­li­sesti TTIP, nostaisi yksin toteu­tues­saan EU:n vien­tiä Yhdys­val­toi­hin 28 prosent­tia ja toisi jokai­selle euroop­pa­lai­selle perheelle keski­mää­rin 545 euron lisä­tu­lot. Arviot ovat toki aina arvioita, mutta suunta on selkeä. Ehkä kasvuar­vioi­ta­kin tärkeäm­pää olisi, että maailma kävisi tule­vai­suu­dessa kaup­paa länsi­mai­silla, ei muiden sane­le­milla stan­dar­deilla. Vapaa­kaup­pa­so­pi­muk­set eivät tieten­kään saa tarkoit­taa sitä, että myisimme arvomme. Onneksi meidän ei tarvitse laskea korkeita euroop­pa­lai­sia stan­dar­de­jamme pois­taes­samme kaupan esteitä.

Kaksi esimerk­kiä havain­nol­lis­taa protek­tio­nis­min haital­li­suu­den osuvasti. Kiinasta Suomeen tuodun tieto­ko­neen lisä-arvosta 16 prosent­tia syntyy Japa­nissa, yhdek­sän prosent­tia muissa Aasian maissa ja kahdek­san ja puoli prosent­tia Euroo­passa. Esimer­kiksi Kiinassa kootun iPho­nen arvosta vain neljä prosent­tia syntyy siellä. Globaa­lien arvo­ket­ju­jen maail­massa protek­tio­nismi tyreh­dyt­tää kaup­paa ja satut­taa kaik­kia - mutta erityi­sesti pieniä, avoi­mia ja inno­va­tii­vi­sia talouk­sia kuten Suomea. Riip­pu­mat­to­man Global Trade Alert- tutki­mus­lai­tok­sen mukaan jo yli 400 uutta protek­tio­nis­tista päätöstä on astu­nut voimaan vuoden 2009 jälkeen.

Matkus­tin muutama viikko sitten Gene­veen tapaa­maan Maail­man kaup­pa­jär­jestö WTO:n pääjoh­ta­jaa Roberto Azevê­doa. Monin­kes­ki­set kaup­pa­neu­vot­te­lut ovat olleet vasta­tuu­lessa jo pitkään. Tästä syystä on jouduttu etene­mään kahden­vä­li­sillä sopi­mus­neu­vot­te­luilla. Keskus­te­lus­samme Azevêdo oli varo­vai­sen opti­mis­ti­nen Dohan kier­rok­sen loppuun­saat­ta­mi­sen suhteen. Tämä on tärkeää, sillä tehok­kainta kasvun ja tasa­puo­li­suu­den kannalta on jos kaupan vapaut­ta­mi­sesta voidaan sopia kaik­kien maiden kesken.

Kaupan vapaut­ta­mi­nen on nyt vahvasti esillä. Hyvä niin. Aihe on nimit­täin nyt tärkeämpi kuin koskaan monen maan käper­tyessä eri krii­sien varjolla sisään­päin. Rans­kan entistä presi­dent­tiä Char­les de Gaul­lea mukail­len: kaup­pa­po­li­tiikka on liian tärkeä asia jätet­tä­väksi vain polii­tik­ko­jen hoidet­ta­vaksi.

Kirjoit­taja on eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content