Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Suomi elää kansain­vä­li­syy­destä

Toivakka: Suomi elää kansain­vä­li­syy­destä

Julkaistu:

Suomessa opis­ke­lee noin 20 000 ulko­maista opis­ke­li­jaa, joista useita satoja Etelä-Savossa muun muassa Mikke­lin ammat­ti­kor­kea­kou­lussa ja Aalto-yliopis­ton Mikke­lin yksi­köissä. Jälkim­mäi­nen on ainoa paikka Suomessa, jossa kaup­pa­tie­teen kandi­daa­tin­tut­kin­non voi suorit­taa koko­naan englan­nin kielellä.

Suomen pitää panos­taa vahvasti siihen, että tutkin­toa suorit­ta­vat ulko­mai­set opis­ke­li­jat jäävät tänne töihin. Tämä on jäänyt vähälle huomiolle keskus­te­lussa EU/ETA-alueen ulko­puo­lis­ten opis­ke­li­joi­den luku­kausi­mak­suista.

Yhdestä ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­nosta koituu yhteis­kun­nalle keski­mää­rin 36 000 euron ja mais­te­rin­tut­kin­nosta 47 000 euron suurui­nen lasku. Siksi on tärkeää niin opis­ke­li­jalle itsel­leen kuin yhteis­kun­nalle, että opis­ke­lun jälkeen nuori voi siir­tyä suoraan työelä­mään. Nyt vain kaksi kolmas­osaa ulko­mai­sista opis­ke­li­joista jää valmis­tut­tu­aan Suomeen ja alle puolet työl­lis­tyy.

Suomi elää vien­nistä. Vien­nissä voi menes­tyä vain ymmär­tä­mällä muita kult­tuu­reja. Kaupan edel­ly­tys on ymmär­tää ja vies­tiä, miten suoma­lai­nen huip­puo­saa­mi­nen voisi osta­jaa parhai­ten hyödyt­tää. Suomesta valmis­tu­neet ulko­mai­set opis­ke­li­jat tunte­vat usein erin­omai­sesti niin Suomen kuin koti­maansa yhteis­kun­tien erot ja kielet. Sama pätee myös ulko­mailla opis­kel­lei­siin suoma­lai­siin. Kansain­vä­lis­ty­ville suoma­lais­yri­tyk­sille he tarjoa­vat suuren voima­va­ran. Kun vienti kasvaa, on työpaik­koja tarjolla entistä enem­män kaikille.

Olemme entistä houkut­te­le­vampi maa kansain­vä­li­sesti katsot­tuna, jos ymmär­rämme toivot­taa ulko­mai­set osaa­jat terve­tul­leiksi. Pelkäs­tään jo tapa, jolla maahan­muut­ta­jista puhu­taan ei ole merki­tyk­se­tön. Antaa kovin kylmän kuvan maas­tamme, kun iso poliit­ti­nen puolue haluaa koko­naan leikata maahan­muut­ta­jista aiheu­tu­vat kustan­nuk­set.

Ulko­mais­ten ja suoma­lais­ten opis­ke­li­joi­den työl­lis­ty­mistä pitäisi paran­taa kehit­tä­mällä edel­leen yhteyk­siä työpaik­ko­jen ja korkea­kou­lu­jen välillä. Kaikki viisaus ei asu polii­ti­koissa, siksi kokoo­mus suun­taa Parempi koulu -kier­tu­eelle ympäri Suomea kuun­te­le­maan, miten koulu­jamme voisi kehit­tää entistä parem­miksi. Koulu­tus on Suomen menes­tyk­sen kivi­jalka. Siksi siitä on pidet­tävä erityistä huolta.

 

Kirjoi­tus on julkaistu Itä- ja Länsi-Savossa 4.11.2014

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content