Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Suomi elää kansain­vä­li­syy­destä

Toivakka: Suomi elää kansain­vä­li­syy­destä

Julkaistu:

Suomessa opis­ke­lee noin 20 000 ulko­maista opis­ke­li­jaa, joista useita satoja Etelä-Savossa muun muassa Mikke­lin ammat­ti­kor­kea­kou­lussa ja Aalto-yliopis­ton Mikke­lin yksi­köissä. Jälkim­mäi­nen on ainoa paikka Suomessa, jossa kaup­pa­tie­teen kandi­daa­tin­tut­kin­non voi suorit­taa koko­naan englan­nin kielellä.

Suomen pitää panos­taa vahvasti siihen, että tutkin­toa suorit­ta­vat ulko­mai­set opis­ke­li­jat jäävät tänne töihin. Tämä on jäänyt vähälle huomiolle keskus­te­lussa EU/ETA-alueen ulko­puo­lis­ten opis­ke­li­joi­den luku­kausi­mak­suista.

Yhdestä ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­nosta koituu yhteis­kun­nalle keski­mää­rin 36 000 euron ja mais­te­rin­tut­kin­nosta 47 000 euron suurui­nen lasku. Siksi on tärkeää niin opis­ke­li­jalle itsel­leen kuin yhteis­kun­nalle, että opis­ke­lun jälkeen nuori voi siir­tyä suoraan työelä­mään. Nyt vain kaksi kolmas­osaa ulko­mai­sista opis­ke­li­joista jää valmis­tut­tu­aan Suomeen ja alle puolet työl­lis­tyy.

Suomi elää vien­nistä. Vien­nissä voi menes­tyä vain ymmär­tä­mällä muita kult­tuu­reja. Kaupan edel­ly­tys on ymmär­tää ja vies­tiä, miten suoma­lai­nen huip­puo­saa­mi­nen voisi osta­jaa parhai­ten hyödyt­tää. Suomesta valmis­tu­neet ulko­mai­set opis­ke­li­jat tunte­vat usein erin­omai­sesti niin Suomen kuin koti­maansa yhteis­kun­tien erot ja kielet. Sama pätee myös ulko­mailla opis­kel­lei­siin suoma­lai­siin. Kansain­vä­lis­ty­ville suoma­lais­yri­tyk­sille he tarjoa­vat suuren voima­va­ran. Kun vienti kasvaa, on työpaik­koja tarjolla entistä enem­män kaikille.

Olemme entistä houkut­te­le­vampi maa kansain­vä­li­sesti katsot­tuna, jos ymmär­rämme toivot­taa ulko­mai­set osaa­jat terve­tul­leiksi. Pelkäs­tään jo tapa, jolla maahan­muut­ta­jista puhu­taan ei ole merki­tyk­se­tön. Antaa kovin kylmän kuvan maas­tamme, kun iso poliit­ti­nen puolue haluaa koko­naan leikata maahan­muut­ta­jista aiheu­tu­vat kustan­nuk­set.

Ulko­mais­ten ja suoma­lais­ten opis­ke­li­joi­den työl­lis­ty­mistä pitäisi paran­taa kehit­tä­mällä edel­leen yhteyk­siä työpaik­ko­jen ja korkea­kou­lu­jen välillä. Kaikki viisaus ei asu polii­ti­koissa, siksi kokoo­mus suun­taa Parempi koulu -kier­tu­eelle ympäri Suomea kuun­te­le­maan, miten koulu­jamme voisi kehit­tää entistä parem­miksi. Koulu­tus on Suomen menes­tyk­sen kivi­jalka. Siksi siitä on pidet­tävä erityistä huolta.

 

Kirjoi­tus on julkaistu Itä- ja Länsi-Savossa 4.11.2014

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content