Kokoomus.fi
Toivakka: Suomi elää kansain­vä­li­syy­destä

Toivakka: Suomi elää kansain­vä­li­syy­destä

Julkaistu: 4.11.14 Uutiset

Suomessa opiskelee noin 20 000 ulkomaista opiske­lijaa, joista useita satoja Etelä-Savossa muun muassa Mikkelin ammat­ti­kor­kea­kou­lussa ja Aalto-yliopiston Mikkelin yksiköissä. Jälkim­mäinen on ainoa paikka Suomessa, jossa kauppa­tieteen kandi­daa­tin­tut­kinnon voi suorittaa kokonaan englannin kielellä.

Suomen pitää panostaa vahvasti siihen, että tutkintoa suorit­tavat ulkomaiset opiske­lijat jäävät tänne töihin. Tämä on jäänyt vähälle huomiolle keskus­te­lussa EU/ETA-alueen ulkopuo­listen opiske­li­joiden lukukausi­mak­suista.

Yhdestä ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­nosta koituu yhteis­kun­nalle keski­määrin 36 000 euron ja maiste­rin­tut­kin­nosta 47 000 euron suuruinen lasku. Siksi on tärkeää niin opiske­li­jalle itselleen kuin yhteis­kun­nalle, että opiskelun jälkeen nuori voi siirtyä suoraan työelämään. Nyt vain kaksi kolmasosaa ulkomai­sista opiske­li­joista jää valmis­tut­tuaan Suomeen ja alle puolet työllistyy.

Suomi elää viennistä. Viennissä voi menestyä vain ymmär­tä­mällä muita kulttuureja. Kaupan edellytys on ymmärtää ja viestiä, miten suoma­lainen huippuo­saa­minen voisi ostajaa parhaiten hyödyttää. Suomesta valmis­tuneet ulkomaiset opiske­lijat tuntevat usein erinomai­sesti niin Suomen kuin kotimaansa yhteis­kuntien erot ja kielet. Sama pätee myös ulkomailla opiskel­leisiin suoma­laisiin. Kansain­vä­lis­ty­ville suoma­lais­yri­tyk­sille he tarjoavat suuren voima­varan. Kun vienti kasvaa, on työpaikkoja tarjolla entistä enemmän kaikille.

Olemme entistä houkut­te­le­vampi maa kansain­vä­li­sesti katsottuna, jos ymmär­rämme toivottaa ulkomaiset osaajat terve­tul­leiksi. Pelkästään jo tapa, jolla maahan­muut­ta­jista puhutaan ei ole merki­tyk­setön. Antaa kovin kylmän kuvan maastamme, kun iso poliit­tinen puolue haluaa kokonaan leikata maahan­muut­ta­jista aiheu­tuvat kustan­nukset.

Ulkomaisten ja suoma­laisten opiske­li­joiden työllis­ty­mistä pitäisi parantaa kehit­tä­mällä edelleen yhteyksiä työpaik­kojen ja korkea­kou­lujen välillä. Kaikki viisaus ei asu polii­ti­koissa, siksi kokoomus suuntaa Parempi koulu -kiertu­eelle ympäri Suomea kuunte­lemaan, miten koulu­jamme voisi kehittää entistä parem­miksi. Koulutus on Suomen menes­tyksen kivijalka. Siksi siitä on pidettävä erityistä huolta.

 

Kirjoitus on julkaistu Itä- ja Länsi-Savossa 4.11.2014


Kokoomus.fi