Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka iloit­see turva­ko­tien lisä­ra­hoi­tuk­sesta

Toivakka iloit­see turva­ko­tien lisä­ra­hoi­tuk­sesta

Julkaistu:

Kokoo­mus­nais­ten puheen­joh­taja, eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Lenita Toivakka iloit­see halli­tuk­sen päätök­sestä lisätä turva­ko­tien rahoi­tusta 3,3 miljoo­nalla lisä­ta­lous­ar­viossa. Toiva­kan mukaan on tärkeää, ettei talou­del­li­sesti haas­ta­vina aikoina sääs­tetä ihmis­ten hengestä ja tervey­destä.

EU:n perus­oi­keus­vi­ras­ton viime­vuo­ti­sen tutki­muk­sen mukaan suoma­lai­sista naisista jopa 47 prosent­tia on koke­nut fyysistä tai seksu­aa­lista väki­val­taa, mikä on toiseksi eniten EU:n alueella. Vuosit­tain Suomessa kuolee pari­kym­mentä naista kump­pa­ninsa teke­män väki­val­lan uhrina.

“Lähi­suh­de­vä­ki­valta on vali­tet­ta­van ylei­nen sisäistä turval­li­suut­tamme uhkaava ihmi­soi­keus­on­gelma Suomessa, jolla on vaka­via kansan­ter­vey­del­li­siä, sosi­aa­li­sia ja inhi­mil­li­siä vaiku­tuk­sia. Lähi­suh­de­vä­ki­val­taa esiin­tyy kaikissa väes­tö­ryh­missä eikä se katso sosi­aa­lista tai talou­del­lista asemaa,” Toivakka sanoo.

Suomi on tois­tu­vasti saanut kansain­vä­li­siltä tahoilta huomau­tuk­sia siitä, ettei Suomessa ole tarjolla riit­tä­västi palve­luita väki­val­taa koke­neille naisille. Turva­ko­ti­paik­koja on tällä hetkellä vain noin viiden­nes suosi­tel­lusta. Halli­tus antoi viime syksynä esityk­sen Euroo­pan Neuvos­ton hyväk­sy­män yleis­so­pi­muk­sen voimaan­saat­ta­mi­sesta naisiin kohdis­tu­van väki­val­lan ehkäi­se­mi­seksi ja pois­ta­mi­seksi. Tämä niin kutsuttu Istan­bu­lin sopi­mus velvoit­taa sen alle­kir­joit­ta­neita maita huoleh­ti­maan väki­val­lan uhrien palve­lui­den riit­tä­vyy­destä.

“Turva­ko­tien rahoi­tuk­sen lisää­mi­nen on askel häpeäl­li­sen huonosti hoidet­tu­jen väki­val­lan uhrien palve­lui­den paran­ta­mi­seksi sekä teke­miemme sopi­mus­ten täyt­tä­mi­seksi. Ensi vaali­kau­della työn on jatkut­tava ennal­taeh­käi­se­vien ja mata­lan kynnyk­sen palve­lui­den järjes­tä­mi­seksi,” Toivakka sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content