MENU
Toivakka iloitsee turva­kotien lisära­hoi­tuk­sesta

Toivakka iloitsee turva­kotien lisära­hoi­tuk­sesta

Julkaistu: 09.02.2015 Uutiset

Kokoo­mus­naisten puheen­johtaja, eurooppa- ja ulkomaan­kaup­pa­mi­nisteri Lenita Toivakka iloitsee halli­tuksen päätök­sestä lisätä turva­kotien rahoi­tusta 3,3 miljoo­nalla lisäta­lous­ar­viossa. Toivakan mukaan on tärkeää, ettei talou­del­li­sesti haastavina aikoina säästetä ihmisten hengestä ja tervey­destä.

EU:n perus­oi­keus­vi­raston viime­vuo­tisen tutki­muksen mukaan suoma­lai­sista naisista jopa 47 prosenttia on kokenut fyysistä tai seksu­aa­lista väkivaltaa, mikä on toiseksi eniten EU:n alueella. Vuosittain Suomessa kuolee parikym­mentä naista kumppa­ninsa tekemän väkivallan uhrina.

“Lähisuh­de­vä­ki­valta on valitet­tavan yleinen sisäistä turval­li­suut­tamme uhkaava ihmisoi­keus­on­gelma Suomessa, jolla on vakavia kansan­ter­vey­del­lisiä, sosiaa­lisia ja inhimil­lisiä vaiku­tuksia. Lähisuh­de­vä­ki­valtaa esiintyy kaikissa väestö­ryh­missä eikä se katso sosiaa­lista tai talou­del­lista asemaa,” Toivakka sanoo.

Suomi on toistu­vasti saanut kansain­vä­li­siltä tahoilta huomau­tuksia siitä, ettei Suomessa ole tarjolla riittä­västi palve­luita väkivaltaa kokeneille naisille. Turva­ko­ti­paikkoja on tällä hetkellä vain noin viidennes suosi­tel­lusta. Hallitus antoi viime syksynä esityksen Euroopan Neuvoston hyväk­symän yleis­so­pi­muksen voimaan­saat­ta­mi­sesta naisiin kohdis­tuvan väkivallan ehkäi­se­mi­seksi ja poista­mi­seksi. Tämä niin kutsuttu Istan­bulin sopimus velvoittaa sen allekir­joit­ta­neita maita huoleh­timaan väkivallan uhrien palve­luiden riittä­vyy­destä.

“Turva­kotien rahoi­tuksen lisää­minen on askel häpeäl­lisen huonosti hoidet­tujen väkivallan uhrien palve­luiden paran­ta­mi­seksi sekä tekemiemme sopimusten täyttä­mi­seksi. Ensi vaali­kau­della työn on jatkuttava ennal­taeh­käi­sevien ja matalan kynnyksen palve­luiden järjes­tä­mi­seksi,” Toivakka sanoo.


Kokoomus.fi