Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka iloit­see turva­ko­tien lisä­ra­hoi­tuk­sesta

Toivakka iloit­see turva­ko­tien lisä­ra­hoi­tuk­sesta

Julkaistu:

Kokoo­mus­nais­ten puheen­joh­taja, eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Lenita Toivakka iloit­see halli­tuk­sen päätök­sestä lisätä turva­ko­tien rahoi­tusta 3,3 miljoo­nalla lisä­ta­lous­ar­viossa. Toiva­kan mukaan on tärkeää, ettei talou­del­li­sesti haas­ta­vina aikoina sääs­tetä ihmis­ten hengestä ja tervey­destä.

EU:n perus­oi­keus­vi­ras­ton viime­vuo­ti­sen tutki­muk­sen mukaan suoma­lai­sista naisista jopa 47 prosent­tia on koke­nut fyysistä tai seksu­aa­lista väki­val­taa, mikä on toiseksi eniten EU:n alueella. Vuosit­tain Suomessa kuolee pari­kym­mentä naista kump­pa­ninsa teke­män väki­val­lan uhrina.

“Lähi­suh­de­vä­ki­valta on vali­tet­ta­van ylei­nen sisäistä turval­li­suut­tamme uhkaava ihmi­soi­keus­on­gelma Suomessa, jolla on vaka­via kansan­ter­vey­del­li­siä, sosi­aa­li­sia ja inhi­mil­li­siä vaiku­tuk­sia. Lähi­suh­de­vä­ki­val­taa esiin­tyy kaikissa väes­tö­ryh­missä eikä se katso sosi­aa­lista tai talou­del­lista asemaa,” Toivakka sanoo.

Suomi on tois­tu­vasti saanut kansain­vä­li­siltä tahoilta huomau­tuk­sia siitä, ettei Suomessa ole tarjolla riit­tä­västi palve­luita väki­val­taa koke­neille naisille. Turva­ko­ti­paik­koja on tällä hetkellä vain noin viiden­nes suosi­tel­lusta. Halli­tus antoi viime syksynä esityk­sen Euroo­pan Neuvos­ton hyväk­sy­män yleis­so­pi­muk­sen voimaan­saat­ta­mi­sesta naisiin kohdis­tu­van väki­val­lan ehkäi­se­mi­seksi ja pois­ta­mi­seksi. Tämä niin kutsuttu Istan­bu­lin sopi­mus velvoit­taa sen alle­kir­joit­ta­neita maita huoleh­ti­maan väki­val­lan uhrien palve­lui­den riit­tä­vyy­destä.

“Turva­ko­tien rahoi­tuk­sen lisää­mi­nen on askel häpeäl­li­sen huonosti hoidet­tu­jen väki­val­lan uhrien palve­lui­den paran­ta­mi­seksi sekä teke­miemme sopi­mus­ten täyt­tä­mi­seksi. Ensi vaali­kau­della työn on jatkut­tava ennal­taeh­käi­se­vien ja mata­lan kynnyk­sen palve­lui­den järjes­tä­mi­seksi,” Toivakka sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content