Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka iloit­see turva­ko­tien lisä­ra­hoi­tuk­sesta

Toivakka iloit­see turva­ko­tien lisä­ra­hoi­tuk­sesta

Julkaistu:

Kokoo­mus­nais­ten puheen­joh­taja, eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Lenita Toivakka iloit­see halli­tuk­sen päätök­sestä lisätä turva­ko­tien rahoi­tusta 3,3 miljoo­nalla lisä­ta­lous­ar­viossa. Toiva­kan mukaan on tärkeää, ettei talou­del­li­sesti haas­ta­vina aikoina sääs­tetä ihmis­ten hengestä ja tervey­destä.

EU:n perus­oi­keus­vi­ras­ton viime­vuo­ti­sen tutki­muk­sen mukaan suoma­lai­sista naisista jopa 47 prosent­tia on koke­nut fyysistä tai seksu­aa­lista väki­val­taa, mikä on toiseksi eniten EU:n alueella. Vuosit­tain Suomessa kuolee pari­kym­mentä naista kump­pa­ninsa teke­män väki­val­lan uhrina.

“Lähi­suh­de­vä­ki­valta on vali­tet­ta­van ylei­nen sisäistä turval­li­suut­tamme uhkaava ihmi­soi­keus­on­gelma Suomessa, jolla on vaka­via kansan­ter­vey­del­li­siä, sosi­aa­li­sia ja inhi­mil­li­siä vaiku­tuk­sia. Lähi­suh­de­vä­ki­val­taa esiin­tyy kaikissa väes­tö­ryh­missä eikä se katso sosi­aa­lista tai talou­del­lista asemaa,” Toivakka sanoo.

Suomi on tois­tu­vasti saanut kansain­vä­li­siltä tahoilta huomau­tuk­sia siitä, ettei Suomessa ole tarjolla riit­tä­västi palve­luita väki­val­taa koke­neille naisille. Turva­ko­ti­paik­koja on tällä hetkellä vain noin viiden­nes suosi­tel­lusta. Halli­tus antoi viime syksynä esityk­sen Euroo­pan Neuvos­ton hyväk­sy­män yleis­so­pi­muk­sen voimaan­saat­ta­mi­sesta naisiin kohdis­tu­van väki­val­lan ehkäi­se­mi­seksi ja pois­ta­mi­seksi. Tämä niin kutsuttu Istan­bu­lin sopi­mus velvoit­taa sen alle­kir­joit­ta­neita maita huoleh­ti­maan väki­val­lan uhrien palve­lui­den riit­tä­vyy­destä.

“Turva­ko­tien rahoi­tuk­sen lisää­mi­nen on askel häpeäl­li­sen huonosti hoidet­tu­jen väki­val­lan uhrien palve­lui­den paran­ta­mi­seksi sekä teke­miemme sopi­mus­ten täyt­tä­mi­seksi. Ensi vaali­kau­della työn on jatkut­tava ennal­taeh­käi­se­vien ja mata­lan kynnyk­sen palve­lui­den järjes­tä­mi­seksi,” Toivakka sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content