Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Lenita Toivakka

21.9.2014

Suomi on yksi maail­man parhaim­pia maita ? edel­leen

Kun lukee uuti­sia saa helposti kuvan, että maailma on luisu­massa kohti entistä huonom­paa ja Suomi vajoaa sen mukana. Tämä ei

19.6.2014

Lenita Toivakka: Stub­bin halli­tuk­sen ohjelma selvästi yrit­tä­jyys­myön­tei­nen

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka on tyyty­väi­nen Stub­bin halli­tuk­sen yrit­tä­jä­myön­tei­seen linjaan. ?Oli todella myön­teistä, että halli­tus­oh­jel­masta löytyi useita yrit­tä­jille tärkeitä

3.3.2014

Toivakka: E-resep­tin eduskunta­käsittelyssä lääkä­rin työtä helpot­ta­via muutok­sia

- E-resep­­tin käyt­töö­no­tolla on tarkoi­tus ennen kaik­kea edis­tää hoidon jatku­vuutta ja poti­las­tur­val­li­suutta sekä vähen­tää lääk­kei­den väärin­käyt­töä, sanoo Lenita Toivakka. Toivakka

7.2.2014

Lenita Toivakka: Luovan alan toimi­joi­den vero­tusta uusit­tava

Kansan­edus­taja Lenita Toivakka on jättä­nyt edus­kun­nalle lakia­loit­teen luovan alan teki­jöi­den vero­tuk­sen uudis­ta­mi­sesta. Lakia­loite tulo­ve­ro­lain 52 §:n, elin­kei­no­tu­lon verot­ta­mi­sesta anne­tun lain

12.12.2013

Lenita Toivakka ja Outi Mäkelä: Valtionosuus­remontti askel oike­aan suun­taan

Lenita Toivakka ja Outi Mäkelä pitä­vät vält­tä­mät­tö­mänä kuntien valtio­no­suus­jär­jes­tel­män uudis­ta­mista. Tänään otetut aske­leet ovat oikean­suun­tai­sia kuntien rahoi­tus­jär­jes­tel­män uudis­ta­mi­sessa. ?Selvi­tys­mie­hen esityk­sessä

11.12.2013

Lenita Toivakka: Koti­hoi­don­tuen uudis­tus nostaa naisia palk­ka­kuo­pasta

Lenita Toivakka sanoo halli­tuk­sen raken­ne­pa­ke­tin sisäl­tä­män koti­hoi­don­tuen uudis­tuk­sen anta­van avai­mia nais­ten palk­ka­kuo­pan ongel­man ratkai­suun. Tilas­to­kes­kuk­sen tänään ilmes­ty­neessä ?Työ, talous ja

23.10.2013

Toivakka: Kannus­te­taan luovat alat kasvuun

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka perää toimia mm. muusi­koi­den, kuva­tai­tei­li­joi­den, käsi­työ­läis­ten ja suun­nit­te­li­joi­den yrit­tä­jyy­den toimin­ta­mah­dol­li­suuk­sien lisää­mi­seksi. ?Meidän on luotava uusia

16.10.2013

Toivakka: Venä­läis­tu­ris­tit Suomelle tärkeä kasvun lähde

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toiva­kan mukaan Suomessa on kiin­ni­tet­tävä entistä enem­män huomiota venä­läis­tu­ris­tien raha­vir­roista käytä­vään kilpai­luun. Toiva­kan mukaan Kaupan Liiton

7.10.2013

Lenita Toivakka: Ikään­ty­nei­den ääni kuulu­viin

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka kannus­taa kuntia kuun­te­le­maan ikään­ty­neitä parem­min. Tuoreessa kansain­vä­li­sessä ikäih­mis­ten hyvin­voin­ti­ver­tai­lussa Suomi jäi sijalle 15. Vertai­lun kärkeen

3.10.2013

Sarko­maa, Toivakka ja Viro­lai­nen: Ruot­sin mallin selvit­tä­mi­nen ja kokeilu rahoi­tus­työ­ryh­män toimek­sian­toon

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Sari Sarko­maa, Lenita Toivakka ja Anne-Mari Viro­lai­nen kiit­tä­vät Tervey­den ja hyvin­voin­nin laitosta (THL) aloit­teesta perus­ter­vey­den­huol­lon kehit­tä­mi­seen ja vaati­vat,

Skip to content