Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Lenita Toivakka: Ikään­ty­nei­den ääni kuulu­viin

Lenita Toivakka: Ikään­ty­nei­den ääni kuulu­viin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka kannus­taa kuntia kuun­te­le­maan ikään­ty­neitä parem­min. Tuoreessa kansain­vä­li­sessä ikäih­mis­ten hyvin­voin­ti­ver­tai­lussa Suomi jäi sijalle 15. Vertai­lun kärkeen kiila­si­vat Ruotsi ja Norja.

?Vertailu osoit­taa, että meillä löytyy petrat­ta­vaa. Vasta voimaan tullut vanhus­pal­ve­lu­laki pyrkii osal­taan vastaa­maan haas­tee­seen?, Toivakka katsoo.

?Lain hengen toteu­tu­mi­nen kuiten­kin vaatii kunnissa uusia ennak­ko­luu­lot­to­mia toimin­ta­ta­poja. Ikäih­mis­ten ja vanhus­neu­vos­to­jen kuule­mi­nen ei saa jäädä näen­näi­seksi. Asen­tei­den on myös muutut­tava ja kuule­mi­sen on oltava aito osa palve­lu­jen suun­nit­te­lua?, Toivakka vaatii

Toiva­kan mukaan perus­ter­vey­den­huol­tomme ja vanhus­pal­ve­lumme ovat nyt tilassa, jossa ennal­taeh­käi­se­viin palve­lui­hin ei satsata tarpeeksi. Tärkeää olisi saada ikään­ty­neille myös parhaalla mahdol­li­sella tavalla käyt­töön toimin­ta­ky­vyn yllä­pi­toon keskit­ty­vät palve­lut ja kuntou­tus.

?Monista kunnista löytyy hyviä inno­vaa­tioita. Parhaat mallit on nyt kerät­tävä ja otet­tava käyt­töön. Uusien toimin­ta­ta­po­jen käyt­töö­no­tossa ei pidä arkailla erityi­sesti nyt, kun talous on tiukalla?, Toivakka vaatii.

?Tämä on myös hyvä esimerkki sote-uudis­tuk­sen vält­tä­mät­tö­myy­destä. Nykyi­nen malli on tullut tiensä päähän? Toivakka sanoo. Hänen mukaansa ennal­taeh­käi­se­vien palve­lui­den järjes­tä­mi­seen ja ikään­ty­neille sopi­vien palve­lui­den suun­nit­te­luun ja toteut­ta­mi­seen tarvi­taan vahvem­mat hartiat.

?Tärkeää on, että vanhus­pal­ve­lu­lain myötä ikäih­mis­ten hoiva ja turval­li­suu­den­tunne para­ne­vat. Kenen­kään ei pidä Suomessa pelätä vanhe­ne­mista. Meidän on yhdessä kehi­tet­tävä dialo­gia suku­pol­vien välille?, Toivakka päät­tää.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka puhui sunnun­taina 6.10.2013 vanhus­ten­päi­vän pääjuh­lassa Piek­sä­mäellä.

Lisä­tie­toja: Lenita Toivakka p. 050 512 2928

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content