Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Lenita Toivakka: Ikään­ty­nei­den ääni kuulu­viin

Lenita Toivakka: Ikään­ty­nei­den ääni kuulu­viin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka kannus­taa kuntia kuun­te­le­maan ikään­ty­neitä parem­min. Tuoreessa kansain­vä­li­sessä ikäih­mis­ten hyvin­voin­ti­ver­tai­lussa Suomi jäi sijalle 15. Vertai­lun kärkeen kiila­si­vat Ruotsi ja Norja.

?Vertailu osoit­taa, että meillä löytyy petrat­ta­vaa. Vasta voimaan tullut vanhus­pal­ve­lu­laki pyrkii osal­taan vastaa­maan haas­tee­seen?, Toivakka katsoo.

?Lain hengen toteu­tu­mi­nen kuiten­kin vaatii kunnissa uusia ennak­ko­luu­lot­to­mia toimin­ta­ta­poja. Ikäih­mis­ten ja vanhus­neu­vos­to­jen kuule­mi­nen ei saa jäädä näen­näi­seksi. Asen­tei­den on myös muutut­tava ja kuule­mi­sen on oltava aito osa palve­lu­jen suun­nit­te­lua?, Toivakka vaatii

Toiva­kan mukaan perus­ter­vey­den­huol­tomme ja vanhus­pal­ve­lumme ovat nyt tilassa, jossa ennal­taeh­käi­se­viin palve­lui­hin ei satsata tarpeeksi. Tärkeää olisi saada ikään­ty­neille myös parhaalla mahdol­li­sella tavalla käyt­töön toimin­ta­ky­vyn yllä­pi­toon keskit­ty­vät palve­lut ja kuntou­tus.

?Monista kunnista löytyy hyviä inno­vaa­tioita. Parhaat mallit on nyt kerät­tävä ja otet­tava käyt­töön. Uusien toimin­ta­ta­po­jen käyt­töö­no­tossa ei pidä arkailla erityi­sesti nyt, kun talous on tiukalla?, Toivakka vaatii.

?Tämä on myös hyvä esimerkki sote-uudis­tuk­sen vält­tä­mät­tö­myy­destä. Nykyi­nen malli on tullut tiensä päähän? Toivakka sanoo. Hänen mukaansa ennal­taeh­käi­se­vien palve­lui­den järjes­tä­mi­seen ja ikään­ty­neille sopi­vien palve­lui­den suun­nit­te­luun ja toteut­ta­mi­seen tarvi­taan vahvem­mat hartiat.

?Tärkeää on, että vanhus­pal­ve­lu­lain myötä ikäih­mis­ten hoiva ja turval­li­suu­den­tunne para­ne­vat. Kenen­kään ei pidä Suomessa pelätä vanhe­ne­mista. Meidän on yhdessä kehi­tet­tävä dialo­gia suku­pol­vien välille?, Toivakka päät­tää.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka puhui sunnun­taina 6.10.2013 vanhus­ten­päi­vän pääjuh­lassa Piek­sä­mäellä.

Lisä­tie­toja: Lenita Toivakka p. 050 512 2928

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content