MENU
Lenita Toivakka: Ikään­ty­nei­den ääni kuulu­viin

Lenita Toivakka: Ikään­ty­nei­den ääni kuulu­viin

Julkaistu: 07.10.2013 Uncategorized

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka kannus­taa kuntia kuun­te­le­maan ikään­ty­neitä parem­min. Tuoreessa kansain­vä­li­sessä ikäih­mis­ten hyvin­voin­ti­ver­tai­lussa Suomi jäi sijalle 15. Vertai­lun kärkeen kiila­si­vat Ruotsi ja Norja.

?Vertailu osoit­taa, että meillä löytyy petrat­ta­vaa. Vasta voimaan tullut vanhus­pal­ve­lu­laki pyrkii osal­taan vastaa­maan haas­tee­seen?, Toivakka katsoo.

?Lain hengen toteu­tu­mi­nen kuiten­kin vaatii kunnissa uusia ennak­ko­luu­lot­to­mia toimin­ta­ta­poja. Ikäih­mis­ten ja vanhus­neu­vos­to­jen kuule­mi­nen ei saa jäädä näen­näi­seksi. Asen­tei­den on myös muutut­tava ja kuule­mi­sen on oltava aito osa palve­lu­jen suun­nit­te­lua?, Toivakka vaatii

Toiva­kan mukaan perus­ter­vey­den­huol­tomme ja vanhus­pal­ve­lumme ovat nyt tilassa, jossa ennal­taeh­käi­se­viin palve­lui­hin ei satsata tarpeeksi. Tärkeää olisi saada ikään­ty­neille myös parhaalla mahdol­li­sella tavalla käyt­töön toimin­ta­ky­vyn yllä­pi­toon keskit­ty­vät palve­lut ja kuntou­tus.

?Monista kunnista löytyy hyviä inno­vaa­tioita. Parhaat mallit on nyt kerät­tävä ja otet­tava käyt­töön. Uusien toimin­ta­ta­po­jen käyt­töö­no­tossa ei pidä arkailla erityi­sesti nyt, kun talous on tiukalla?, Toivakka vaatii.

?Tämä on myös hyvä esimerkki sote-uudis­tuk­sen vält­tä­mät­tö­myy­destä. Nykyi­nen malli on tullut tiensä päähän? Toivakka sanoo. Hänen mukaansa ennal­taeh­käi­se­vien palve­lui­den järjes­tä­mi­seen ja ikään­ty­neille sopi­vien palve­lui­den suun­nit­te­luun ja toteut­ta­mi­seen tarvi­taan vahvem­mat hartiat.

?Tärkeää on, että vanhus­pal­ve­lu­lain myötä ikäih­mis­ten hoiva ja turval­li­suu­den­tunne para­ne­vat. Kenen­kään ei pidä Suomessa pelätä vanhe­ne­mista. Meidän on yhdessä kehi­tet­tävä dialo­gia suku­pol­vien välille?, Toivakka päät­tää.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka puhui sunnun­taina 6.10.2013 vanhus­ten­päi­vän pääjuh­lassa Piek­sä­mäellä.

Lisä­tie­toja: Lenita Toivakka p. 050 512 2928