MENU
Lenita Toivakka: Ikään­ty­neiden ääni kuuluviin

Lenita Toivakka: Ikään­ty­neiden ääni kuuluviin

Julkaistu: 07.10.2013 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Lenita Toivakka kannustaa kuntia kuunte­lemaan ikään­ty­neitä paremmin. Tuoreessa kansain­vä­li­sessä ikäih­misten hyvin­voin­ti­ver­tai­lussa Suomi jäi sijalle 15. Vertailun kärkeen kiila­sivat Ruotsi ja Norja.

?Vertailu osoittaa, että meillä löytyy petrat­tavaa. Vasta voimaan tullut vanhus­pal­ve­lulaki pyrkii osaltaan vastaamaan haasteeseen?, Toivakka katsoo.

?Lain hengen toteu­tu­minen kuitenkin vaatii kunnissa uusia ennak­ko­luu­lot­tomia toimin­ta­tapoja. Ikäih­misten ja vanhus­neu­vos­tojen kuule­minen ei saa jäädä näennäi­seksi. Asenteiden on myös muututtava ja kuule­misen on oltava aito osa palve­lujen suunnit­telua?, Toivakka vaatii

Toivakan mukaan perus­ter­vey­den­huol­tomme ja vanhus­pal­ve­lumme ovat nyt tilassa, jossa ennal­taeh­käi­seviin palve­luihin ei satsata tarpeeksi. Tärkeää olisi saada ikään­ty­neille myös parhaalla mahdol­li­sella tavalla käyttöön toimin­ta­kyvyn ylläpitoon keskit­tyvät palvelut ja kuntoutus.

?Monista kunnista löytyy hyviä innovaa­tioita. Parhaat mallit on nyt kerättävä ja otettava käyttöön. Uusien toimin­ta­ta­pojen käyttöö­no­tossa ei pidä arkailla erityi­sesti nyt, kun talous on tiukalla?, Toivakka vaatii.

?Tämä on myös hyvä esimerkki sote-uudis­tuksen välttä­mät­tö­myy­destä. Nykyinen malli on tullut tiensä päähän? Toivakka sanoo. Hänen mukaansa ennal­taeh­käi­sevien palve­luiden järjes­tä­miseen ja ikään­ty­neille sopivien palve­luiden suunnit­teluun ja toteut­ta­miseen tarvitaan vahvemmat hartiat.

?Tärkeää on, että vanhus­pal­ve­lulain myötä ikäih­misten hoiva ja turval­li­suu­den­tunne paranevat. Kenenkään ei pidä Suomessa pelätä vanhe­ne­mista. Meidän on yhdessä kehitettävä dialogia sukupolvien välille?, Toivakka päättää.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Lenita Toivakka puhui sunnun­taina 6.10.2013 vanhus­ten­päivän pääjuh­lassa Pieksä­mäellä.

Lisätietoja: Lenita Toivakka p. 050 512 2928


Kokoomus.fi