Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Lenita Toivakka ja Outi Mäkelä: Valtionosuus­remontti askel oike­aan suun­taan

Lenita Toivakka ja Outi Mäkelä: Valtionosuus­remontti askel oike­aan suun­taan

Julkaistu:

Lenita Toivakka ja Outi Mäkelä pitä­vät vält­tä­mät­tö­mänä kuntien valtio­no­suus­jär­jes­tel­män uudis­ta­mista. Tänään otetut aske­leet ovat oikean­suun­tai­sia kuntien rahoi­tus­jär­jes­tel­män uudis­ta­mi­sessa.

?Selvi­tys­mie­hen esityk­sessä lasken­ta­pe­rus­teet selke­ne­vät ja kunnat pysty­vät parem­min ennus­ta­maan talou­tensa kehi­tystä?, Toivakka arvioi. Nykyi­sessä järjes­tel­mässä lasken­ta­pe­rus­teet ovat olleet pääl­lek­käi­siä ja indi­kaat­to­reita on ollut lähes 50, kun selvi­tys­mie­hen esityk­sessä indi­kaat­to­rien määrä laskee alle kymme­neen.

Mäke­län mukaan uudis­tuk­sen teke­mi­nen on vaikeaa, sillä valtio­no­suuk­sia on jouduttu leik­kaa­maan julki­sen talou­den tasa­pai­not­ta­mi­seksi. ?Aikai­sem­mat uudis­tuk­set ovat olleet pinta­re­mont­teja, joissa koloja on paik­kailtu rahaa lisää­mällä. Nyt järjes­tel­mää esite­tään muutet­ta­vaksi siten, että se on kunta­lais­ten kannalta oikeu­den­mu­kai­sempi?, Mäkelä toteaa.

Toiva­kan ja Mäke­län mukaan uudessa järjes­tel­mässä pitää turvata suoma­lais­ten tarvit­se­mat perus­pal­ve­lut. ?On vält­tä­mä­töntä, että kuntien lausun­not otetaan huomioon, ennen kuin lopul­li­sesta järjes­tel­mästä pääte­tään?, Toivakka ja Mäkelä painot­ta­vat.

Lisä­tie­toja:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Lenita Toivakka p. 050 5122928
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä p. 050 5122

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content