Lenita Toivakka ja Outi Mäkelä: Valtionosuus­remontti askel oikeaan suuntaan – kokoomus.fi
MENU
Lenita Toivakka ja Outi Mäkelä: Valtionosuus­remontti askel oikeaan suuntaan

Lenita Toivakka ja Outi Mäkelä: Valtionosuus­remontti askel oikeaan suuntaan

Julkaistu: 12.12.2013 Uncategorized

Lenita Toivakka ja Outi Mäkelä pitävät välttä­mät­tömänä kuntien valtio­no­suus­jär­jes­telmän uudis­ta­mista. Tänään otetut askeleet ovat oikean­suun­taisia kuntien rahoi­tus­jär­jes­telmän uudis­ta­mi­sessa.

?Selvi­tys­miehen esityk­sessä lasken­ta­pe­rusteet selke­nevät ja kunnat pystyvät paremmin ennus­tamaan talou­tensa kehitystä?, Toivakka arvioi. Nykyi­sessä järjes­tel­mässä lasken­ta­pe­rusteet ovat olleet päällek­käisiä ja indikaat­to­reita on ollut lähes 50, kun selvi­tys­miehen esityk­sessä indikaat­torien määrä laskee alle kymmeneen.

Mäkelän mukaan uudis­tuksen tekeminen on vaikeaa, sillä valtio­no­suuksia on jouduttu leikkaamaan julkisen talouden tasapai­not­ta­mi­seksi. ?Aikai­semmat uudis­tukset ovat olleet pinta­re­montteja, joissa koloja on paikkailtu rahaa lisää­mällä. Nyt järjes­telmää esitetään muutet­ta­vaksi siten, että se on kunta­laisten kannalta oikeu­den­mu­kai­sempi?, Mäkelä toteaa.

Toivakan ja Mäkelän mukaan uudessa järjes­tel­mässä pitää turvata suoma­laisten tarvit­semat perus­pal­velut. ?On välttä­mä­töntä, että kuntien lausunnot otetaan huomioon, ennen kuin lopul­li­sesta järjes­tel­mästä päätetään?, Toivakka ja Mäkelä painot­tavat.

Lisätietoja:

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Lenita Toivakka p. 050 5122928
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Outi Mäkelä p. 050 5122


Kokoomus.fi