Lenita Toivakka ja Outi Mäkelä: Valtionosuus­remontti askel oike­aan suun­taan

Julkaistu: 12.12.2013

Lenita Toivakka ja Outi Mäkelä pitä­vät vält­tä­mät­tö­mänä kuntien valtio­no­suus­jär­jes­tel­män uudis­ta­mista. Tänään otetut aske­leet ovat oikean­suun­tai­sia kuntien rahoi­tus­jär­jes­tel­män uudis­ta­mi­sessa.

?Selvi­tys­mie­hen esityk­sessä lasken­ta­pe­rus­teet selke­ne­vät ja kunnat pysty­vät parem­min ennus­ta­maan talou­tensa kehi­tystä?, Toivakka arvioi. Nykyi­sessä järjes­tel­mässä lasken­ta­pe­rus­teet ovat olleet pääl­lek­käi­siä ja indi­kaat­to­reita on ollut lähes 50, kun selvi­tys­mie­hen esityk­sessä indi­kaat­to­rien määrä laskee alle kymme­neen.

Mäke­län mukaan uudis­tuk­sen teke­mi­nen on vaikeaa, sillä valtio­no­suuk­sia on jouduttu leik­kaa­maan julki­sen talou­den tasa­pai­not­ta­mi­seksi. ?Aikai­sem­mat uudis­tuk­set ovat olleet pinta­re­mont­teja, joissa koloja on paik­kailtu rahaa lisää­mällä. Nyt järjes­tel­mää esite­tään muutet­ta­vaksi siten, että se on kunta­lais­ten kannalta oikeu­den­mu­kai­sempi?, Mäkelä toteaa.

Toiva­kan ja Mäke­län mukaan uudessa järjes­tel­mässä pitää turvata suoma­lais­ten tarvit­se­mat perus­pal­ve­lut. ?On vält­tä­mä­töntä, että kuntien lausun­not otetaan huomioon, ennen kuin lopul­li­sesta järjes­tel­mästä pääte­tään?, Toivakka ja Mäkelä painot­ta­vat.

Lisä­tie­toja:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Lenita Toivakka p. 050 5122928
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä p. 050 5122