Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Lenita Toivakka ja Outi Mäkelä: Valtionosuus­remontti askel oike­aan suun­taan

Lenita Toivakka ja Outi Mäkelä: Valtionosuus­remontti askel oike­aan suun­taan

Julkaistu:

Lenita Toivakka ja Outi Mäkelä pitä­vät vält­tä­mät­tö­mänä kuntien valtio­no­suus­jär­jes­tel­män uudis­ta­mista. Tänään otetut aske­leet ovat oikean­suun­tai­sia kuntien rahoi­tus­jär­jes­tel­män uudis­ta­mi­sessa.

?Selvi­tys­mie­hen esityk­sessä lasken­ta­pe­rus­teet selke­ne­vät ja kunnat pysty­vät parem­min ennus­ta­maan talou­tensa kehi­tystä?, Toivakka arvioi. Nykyi­sessä järjes­tel­mässä lasken­ta­pe­rus­teet ovat olleet pääl­lek­käi­siä ja indi­kaat­to­reita on ollut lähes 50, kun selvi­tys­mie­hen esityk­sessä indi­kaat­to­rien määrä laskee alle kymme­neen.

Mäke­län mukaan uudis­tuk­sen teke­mi­nen on vaikeaa, sillä valtio­no­suuk­sia on jouduttu leik­kaa­maan julki­sen talou­den tasa­pai­not­ta­mi­seksi. ?Aikai­sem­mat uudis­tuk­set ovat olleet pinta­re­mont­teja, joissa koloja on paik­kailtu rahaa lisää­mällä. Nyt järjes­tel­mää esite­tään muutet­ta­vaksi siten, että se on kunta­lais­ten kannalta oikeu­den­mu­kai­sempi?, Mäkelä toteaa.

Toiva­kan ja Mäke­län mukaan uudessa järjes­tel­mässä pitää turvata suoma­lais­ten tarvit­se­mat perus­pal­ve­lut. ?On vält­tä­mä­töntä, että kuntien lausun­not otetaan huomioon, ennen kuin lopul­li­sesta järjes­tel­mästä pääte­tään?, Toivakka ja Mäkelä painot­ta­vat.

Lisä­tie­toja:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Lenita Toivakka p. 050 5122928
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä p. 050 5122

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content