Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: E-resep­tin eduskunta­käsittelyssä lääkä­rin työtä helpot­ta­via muutok­sia

Toivakka: E-resep­tin eduskunta­käsittelyssä lääkä­rin työtä helpot­ta­via muutok­sia

Julkaistu:

- E-resep­tin käyt­töö­no­tolla on tarkoi­tus ennen kaik­kea edis­tää hoidon jatku­vuutta ja poti­las­tur­val­li­suutta sekä vähen­tää lääk­kei­den väärin­käyt­töä, sanoo Lenita Toivakka.

Toivakka on tyyty­väi­nen, että sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riö teki valio­kun­nan ja monien asian­tun­ti­joi­den esit­tä­mät tarpeel­li­set muutok­set e-resep­ti­la­kiin. Muutos­ten tarkoi­tuk­sena on huomioida lääkä­rin mahdol­li­suus auttaa poti­lasta entistä parem­min e-resep­tin käyt­töön­o­ton yhtey­dessä.

Merkit­tä­vim­piä muutok­sia, jotka helpot­ta­vat tervey­den­huol­lon ammat­ti­hen­ki­lö­kun­nan työtä, ovat siir­ty­mä­ai­ko­jen piden­tä­mi­nen ja yksit­täis­ten lääkä­rien ja pien­ten lääkä­ria­se­mien resep­ti­ra­jan nosta­mi­nen. Poti­laan kannalta on olen­naista, että hän saa tarvit­se­mansa lääk­keen mahdol­li­sim­man suju­vasti ja turval­li­sesti.

- On tärkeää, että siir­ty­mä­ai­koi­hin tehtiin piden­nyk­siä, jotta järjes­tel­mä­muu­tok­set ehdi­tään varmasti tehdä. Ne yksi­tyis­ten palve­lu­jen anta­jat, jotka laati­vat enin­tään 5 000 lääke­mää­räystä vuodessa, voivat laatia kirjal­li­sesti, puhe­li­mitse ja tele­fax-lääke­mää­räyk­senä 1.1.2017 saakka. Velvol­li­suus laatia lääke­mää­räyk­set sähköi­sesti tulee voimaan yksi­tyi­sen tervey­den­huol­lon toimin­tayk­si­köi­den ja niiden tiloissa toimi­vien itse­näis­ten amma­tin­har­joit­ta­jien osalta 1.1.2015. Pien­ten yksi­köi­den kohdalla siir­ty­mä­ai­kaa lykät­tiin siis vuodella ja yksi­tyis­ten yksi­köi­den kohdalla 9 kuukau­della, Toivakka kertaa.

- Siir­ty­mä­ajan jälkeen­kin voi poik­keus­ti­lan­teissa jatkos­sa­kin käyt­tää puhe­lin ? ja pape­ri­re­sep­tiä.

- Myös resep­ti­ra­jaa nostet­tiin. Alku­pe­räi­sen ehdo­tuk­sen mukaan resep­ti­raja olisi ollut 500 kappa­letta. Asian­tun­ti­ja­pa­laut­teen perus­tella raja nostet­tiin 5 000 resep­tiin. Tämä on erit­täin järkevä muutos, Toivakka sanoo.

- Pidän valio­kun­nan tavoin tärkeänä, että kaikille lääkä­reille turva­taan kohtuu­hin­tai­nen mahdol­li­suus sähköi­sen järjes­tel­män käyt­tä­mi­seen myös selain- ja mobii­li­lait­teilla. Se on lääkä­rei­den ja poti­lai­den etu, Toivakka katsoo.

Lisä­tie­dot:
Lenita Toivakka p.050-5122928

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content