Kokoomus.fi
MENU
Toivakka: E-reseptin eduskunta­käsittelyssä lääkärin työtä helpot­tavia muutoksia

Toivakka: E-reseptin eduskunta­käsittelyssä lääkärin työtä helpot­tavia muutoksia

Julkaistu: 03.03.2014 Uutiset

- E-reseptin käyttöö­no­tolla on tarkoitus ennen kaikkea edistää hoidon jatku­vuutta ja potilas­tur­val­li­suutta sekä vähentää lääkkeiden väärin­käyttöä, sanoo Lenita Toivakka.

Toivakka on tyyty­väinen, että sosiaali- ja terveys­mi­nis­teriö teki valio­kunnan ja monien asian­tun­ti­joiden esittämät tarpeel­liset muutokset e-resep­ti­lakiin. Muutosten tarkoi­tuksena on huomioida lääkärin mahdol­lisuus auttaa potilasta entistä paremmin e-reseptin käyttöönoton yhtey­dessä.

Merkit­tä­vimpiä muutoksia, jotka helpot­tavat tervey­den­huollon ammat­ti­hen­ki­lö­kunnan työtä, ovat siirty­mä­ai­kojen piden­tä­minen ja yksit­täisten lääkärien ja pienten lääkä­ria­semien resep­ti­rajan nosta­minen. Potilaan kannalta on olennaista, että hän saa tarvit­se­mansa lääkkeen mahdol­li­simman sujuvasti ja turval­li­sesti.

- On tärkeää, että siirty­mä­ai­koihin tehtiin piden­nyksiä, jotta järjes­tel­mä­muu­tokset ehditään varmasti tehdä. Ne yksityisten palve­lujen antajat, jotka laativat enintään 5 000 lääke­mää­räystä vuodessa, voivat laatia kirjal­li­sesti, puheli­mitse ja telefax-lääke­mää­räyksenä 1.1.2017 saakka. Velvol­lisuus laatia lääke­mää­räykset sähköi­sesti tulee voimaan yksityisen tervey­den­huollon toimin­tayk­si­köiden ja niiden tiloissa toimivien itsenäisten ammatin­har­joit­tajien osalta 1.1.2015. Pienten yksiköiden kohdalla siirty­mä­aikaa lykättiin siis vuodella ja yksityisten yksiköiden kohdalla 9 kuukau­della, Toivakka kertaa.

- Siirty­mäajan jälkeenkin voi poikkeus­ti­lan­teissa jatkos­sakin käyttää puhelin ? ja paperi­re­septiä.

- Myös resep­ti­rajaa nostettiin. Alkupe­räisen ehdotuksen mukaan resep­tiraja olisi ollut 500 kappa­letta. Asian­tun­ti­ja­pa­lautteen perus­tella raja nostettiin 5 000 reseptiin. Tämä on erittäin järkevä muutos, Toivakka sanoo.

- Pidän valio­kunnan tavoin tärkeänä, että kaikille lääkä­reille turvataan kohtuu­hin­tainen mahdol­lisuus sähköisen järjes­telmän käyttä­miseen myös selain- ja mobii­li­lait­teilla. Se on lääkä­reiden ja potilaiden etu, Toivakka katsoo.

Lisätiedot:
Lenita Toivakka p.050-5122928


Kokoomus.fi