Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: E-resep­tin eduskunta­käsittelyssä lääkä­rin työtä helpot­ta­via muutok­sia

Toivakka: E-resep­tin eduskunta­käsittelyssä lääkä­rin työtä helpot­ta­via muutok­sia

Julkaistu:

- E-resep­tin käyt­töö­no­tolla on tarkoi­tus ennen kaik­kea edis­tää hoidon jatku­vuutta ja poti­las­tur­val­li­suutta sekä vähen­tää lääk­kei­den väärin­käyt­töä, sanoo Lenita Toivakka.

Toivakka on tyyty­väi­nen, että sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riö teki valio­kun­nan ja monien asian­tun­ti­joi­den esit­tä­mät tarpeel­li­set muutok­set e-resep­ti­la­kiin. Muutos­ten tarkoi­tuk­sena on huomioida lääkä­rin mahdol­li­suus auttaa poti­lasta entistä parem­min e-resep­tin käyt­töön­o­ton yhtey­dessä.

Merkit­tä­vim­piä muutok­sia, jotka helpot­ta­vat tervey­den­huol­lon ammat­ti­hen­ki­lö­kun­nan työtä, ovat siir­ty­mä­ai­ko­jen piden­tä­mi­nen ja yksit­täis­ten lääkä­rien ja pien­ten lääkä­ria­se­mien resep­ti­ra­jan nosta­mi­nen. Poti­laan kannalta on olen­naista, että hän saa tarvit­se­mansa lääk­keen mahdol­li­sim­man suju­vasti ja turval­li­sesti.

- On tärkeää, että siir­ty­mä­ai­koi­hin tehtiin piden­nyk­siä, jotta järjes­tel­mä­muu­tok­set ehdi­tään varmasti tehdä. Ne yksi­tyis­ten palve­lu­jen anta­jat, jotka laati­vat enin­tään 5 000 lääke­mää­räystä vuodessa, voivat laatia kirjal­li­sesti, puhe­li­mitse ja tele­fax-lääke­mää­räyk­senä 1.1.2017 saakka. Velvol­li­suus laatia lääke­mää­räyk­set sähköi­sesti tulee voimaan yksi­tyi­sen tervey­den­huol­lon toimin­tayk­si­köi­den ja niiden tiloissa toimi­vien itse­näis­ten amma­tin­har­joit­ta­jien osalta 1.1.2015. Pien­ten yksi­köi­den kohdalla siir­ty­mä­ai­kaa lykät­tiin siis vuodella ja yksi­tyis­ten yksi­köi­den kohdalla 9 kuukau­della, Toivakka kertaa.

- Siir­ty­mä­ajan jälkeen­kin voi poik­keus­ti­lan­teissa jatkos­sa­kin käyt­tää puhe­lin ? ja pape­ri­re­sep­tiä.

- Myös resep­ti­ra­jaa nostet­tiin. Alku­pe­räi­sen ehdo­tuk­sen mukaan resep­ti­raja olisi ollut 500 kappa­letta. Asian­tun­ti­ja­pa­laut­teen perus­tella raja nostet­tiin 5 000 resep­tiin. Tämä on erit­täin järkevä muutos, Toivakka sanoo.

- Pidän valio­kun­nan tavoin tärkeänä, että kaikille lääkä­reille turva­taan kohtuu­hin­tai­nen mahdol­li­suus sähköi­sen järjes­tel­män käyt­tä­mi­seen myös selain- ja mobii­li­lait­teilla. Se on lääkä­rei­den ja poti­lai­den etu, Toivakka katsoo.

Lisä­tie­dot:
Lenita Toivakka p.050-5122928

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content