Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Anna-Kaisa Ikonen, kokoomus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Anna-Kaisa Ikonen: ”Kai me pystymme parempaan kuin yhteen solariumiin?”

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Julkaistu:

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa kunta- ja alue­mi­nis­teri Anna-Kaisa Ikonen.

Viime vuosi­kym­me­nellä olin itse­kin mukana normien­pur­ku­tal­koissa. Työryh­missä, selvi­tyk­sissä ja etsin­nöissä. Saaliimme: yksi sola­riu­meja koskeva normi.

Normiusko on perin­tei­sesti istu­nut meissä suoma­lai­sissa syvässä, vaikka yhdessä hanka­lasta sään­te­lystä vali­tam­me­kin. Useam­pi­kin halli­tus on aina­kin 1980-luvulta alkaen pyrki­nyt selät­tä­mään byro­kra­tiaa tai tarpeet­to­mia normeja talkoilla, työryh­millä tai toimi­kun­nilla.

Ajat ja asen­teet ovat sittem­min yhteis­kun­nas­samme muut­tu­neet.

Korona-ajasta on vaikea löytää mitään hyvää, mutta se opetti yhden tärkeän asian: meillä on yhteis­kun­tana ja teki­jöinä kyky rohke­aan ja nope­aan muutok­seen. Tiedämme ja ehkä ennen kaik­kea uskomme itse­kin, että asioita voi – joskus aika helpos­ti­kin – toteut­taa toisin. Vuosien varrella myös atk on kehit­ty­nyt kymmen­sor­mi­jär­jes­tel­män tree­naa­mi­sesta sormen pyyh­käi­syllä työtä ja arkea helpot­ta­vaksi digi­pal­ve­lui­den maail­maksi. Harva tuskin enää haluaisi piilo­tella tumpussa kiireellä haalit­tua tasa­ra­haa bussi­lip­pua varten, kun vaih­toeh­tona on lippuso­vel­lus. Digi­taa­li­suu­den kehi­tyk­sen myötä olemme oppi­neet vaati­maan suju­vam­pia tapoja tehdä.

Tämän halli­tuk­sen tavoit­teena on purkaa vähin­tään 300 yritys­ten ja kansa­lais­ten toimin­taa hait­taa­vaa normia eri elämä­na­loilla ja eri minis­te­riöissä: yritys­ten, kuntien, hyvin­voin­tia­luei­den ja digi­ta­li­saa­tion parissa.

Valtio­va­rain­mi­nis­te­riössä olemme jo syksyn aikana käyn­nis­tä­neet kuntien työtä koske­van normin­pu­run. Se tehdään vahvassa yhteis­työssä ja vuoro­vai­ku­tuk­sessa kuntien ja kaupun­kien kanssa. Helmi­kuun puoli­vä­liin asti kunnilta ja kunta­lai­silta kerä­tään minis­te­riön verk­ko­si­vuilla ehdo­tuk­sia ja ajatuk­sia siitä, missä tehtä­vissä ja palve­luissa kunnille voitai­siin antaa enem­män vapautta ja harkin­ta­val­taa keven­tä­mällä yksi­tyis­koh­taista sään­te­lyä tai miten kuntien työtä koske­vaa sään­te­lyä tulisi muuten uudis­taa. Ehdo­tuk­sia voi jättää myös kokei­luista, joiden avulla voitai­siin kokeilla lain­sää­dän­nöstä poik­kea­mista tai ylipää­tään toimin­ta­ta­po­jen kehit­tä­mistä. 

Lisäksi kuntia ja kaupun­keja on tarkoi­tus tavata erilai­sissa tilai­suuk­sissa. Pidän keskus­te­luja erit­täin tärkeinä, sillä kunnissa ja kaupun­geissa on paras tieto siitä, miten normit käytän­nössä mutkis­ta­vat työtä ja mitä kannat­taisi ajatella toisin. Jo nyt kunnista on kuulu­nut hyviä ideoita ja pohdin­toja esimer­kiksi normien tulkin­nasta, samoin hyvin­voin­tia­lueilta.

Koska digi­ta­li­saa­tio on olen­nai­nen osa sekä julki­sen että yksi­tyi­sen sekto­rin työtä, valtio­va­rain­mi­nis­te­riössä on star­tan­nut myös digi­ta­li­saa­tion estei­den purkuun tähtäävä ohjelma. Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö varmis­taa, ettei yritys­ten hallin­nol­li­nen taakka kasva, ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön tavoit­teena on suju­voit­taa ja keven­tää kaavoi­tuk­sen ja maan­käy­tön sään­te­lyä ja karsia raken­ta­mis­lain uudis­tuk­sella byro­kra­tiaa.

Ja nyt ei sitten pidä ymmär­tää väärin. Osa normeista on erit­täin tarpeel­li­sia. Nyt etsi­tään, pure­taan ja keven­ne­tään tarpeet­to­mia, suju­vaa teke­mistä hait­taa­via normeja – kuiten­kin ihmis­ten perus­oi­keu­det turva­ten. Toisi­naan kyse voi olla normien tulkin­nasta, toisi­naan normien tutkis­kelu voikin paljas­taa, että kyse on varsi­nai­sen hait­taa­van sään­te­lyn sijaan toimin­ta­mal­lista.

Kasva­vien kustan­nus­ten ja osaa­ja­pu­lan keskellä on tärkeää löytää laajalti eri puolilla yhteis­kun­taa erilai­sia tapoja sääs­tää aikaa, vaivaa, hermoja – ja ajan sääs­tyessä myös rahaa. Tehtävä ei varmasti ole helppo. Sen ei silti pidä estää teke­mästä, päin­vas­toin. Aiem­paa suju­vam­man teke­mi­sen puolesta kannat­taa kamp­pailla yhdessä.

Blogi on alun­pe­rin julkaistu Verk­ko­uu­ti­sissa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content