Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Lenita Toivakka: Koti­hoi­don­tuen uudis­tus nostaa naisia palk­ka­kuo­pasta

Lenita Toivakka: Koti­hoi­don­tuen uudis­tus nostaa naisia palk­ka­kuo­pasta

Julkaistu:

Lenita Toivakka sanoo halli­tuk­sen raken­ne­pa­ke­tin sisäl­tä­män koti­hoi­don­tuen uudis­tuk­sen anta­van avai­mia nais­ten palk­ka­kuo­pan ongel­man ratkai­suun. Tilas­to­kes­kuk­sen tänään ilmes­ty­neessä ?Työ, talous ja tasa-arvo? ?tutki­mus­jul­kai­sussa ilme­nee, että lapsi­per­heissä mies­ten ja nais­ten tuloe­rot ovat erit­täin suuret.

?Isän ja äidin tuloe­rot ovat tutki­muk­sen mukaan suurim­mil­laan lapsen ollessa alle 3-vuotias, jolloin isät ansait­se­vat keski­mää­rin kolmin­ker­tai­sesti äitei­hin nähden?, Toivakka sanoo. Toiva­kan mukaan äitien huonon palk­ka­ke­hi­tyk­sen taus­talla vaikut­ta­vat yhteis­kun­nal­li­set asen­teet, mutta myös niitä luovat järjes­tel­mät.

?Suurim­pien tuloe­ro­jen rajau­tu­mi­nen perheen nuorim­man lapsen kolmen ikävuo­den tienoille kielii siitä, että nykyi­nen koti­hoi­don­tu­ki­jär­jes­tel­mämme on yksi suku­puol­ten välistä epätasa-arvoa lisää­vistä yhteis­kun­nal­li­sista raken­teista. Tästä syystä on tärkeää, että jatkossa koti­hoi­don­tuki jaetaan molem­pien vanhem­pien kesken. Tällä hetkellä 96 prosent­tia koti­hoi­don­tuen käyt­tä­jistä on äitejä,? Toivakka painot­taa.

Toivakka muis­tut­taa, että raken­ne­uu­dis­tuk­set ovat tarpeen myös siksi, että perhei­den palve­lui­den koko­nai­suu­desta voidaan pitää jatkos­sa­kin huolta. ?Halli­tus haluaa, että molem­milla vanhem­milla on jous­ta­vasti mahdol­li­suus työn­te­koon. Halli­tus on jo anta­nut esityk­sen jous­tosta osa-aikai­seen koti­hoi­don­tu­keen sekä lisäksi isyys­ra­han kestoa on piden­netty ? nämä ovat tärkeitä tekoja. Koti­hoi­don tuki on yksi osa perheille tarjot­ta­vaa palve­lu­ko­ko­nai­suutta, mutta se ei saa olla raken­teil­taan nais­ten palk­ka­kui­lua kasvat­tava?, Toivakka painot­taa.

Toiva­kan mukaan työelä­män tasa-arvon edis­tä­mi­seksi, nuor­ten nais­ten työmark­kina-aseman para­ne­mi­seksi ja vanhem­muu­den taakan ja kustan­nus­ten tasa­puo­li­sem­maksi jaka­mi­seksi on uskal­let­tava tehdä rohkei­ta­kin päätök­siä.

?Kokoo­muk­sen mielestä nais­ten ja mies­ten väli­nen suuri palkka- ja eläke-erot ovat ongel­mia, joihin on löydet­tävä ratkai­suja. Siksi muun muassa koti­hoi­don­tu­keen tehtä­vät muutok­set ovat ensiar­voi­sen tärkeä osa halli­tuk­sen tuoretta raken­ne­pa­ket­tia?, Toivakka tiivis­tää.

Lisä­tie­dot:
Lenita Toivakka p. 050 512 2928

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content