Lenita Toivakka: Koti­hoi­don­tuen uudis­tus nostaa naisia palk­ka­kuo­pasta

Julkaistu: 11.12.2013

Lenita Toivakka sanoo halli­tuk­sen raken­ne­pa­ke­tin sisäl­tä­män koti­hoi­don­tuen uudis­tuk­sen anta­van avai­mia nais­ten palk­ka­kuo­pan ongel­man ratkai­suun. Tilas­to­kes­kuk­sen tänään ilmes­ty­neessä ?Työ, talous ja tasa-arvo? ?tutki­mus­jul­kai­sussa ilme­nee, että lapsi­per­heissä mies­ten ja nais­ten tuloe­rot ovat erit­täin suuret.

?Isän ja äidin tuloe­rot ovat tutki­muk­sen mukaan suurim­mil­laan lapsen ollessa alle 3-vuotias, jolloin isät ansait­se­vat keski­mää­rin kolmin­ker­tai­sesti äitei­hin nähden?, Toivakka sanoo. Toiva­kan mukaan äitien huonon palk­ka­ke­hi­tyk­sen taus­talla vaikut­ta­vat yhteis­kun­nal­li­set asen­teet, mutta myös niitä luovat järjes­tel­mät.

?Suurim­pien tuloe­ro­jen rajau­tu­mi­nen perheen nuorim­man lapsen kolmen ikävuo­den tienoille kielii siitä, että nykyi­nen koti­hoi­don­tu­ki­jär­jes­tel­mämme on yksi suku­puol­ten välistä epätasa-arvoa lisää­vistä yhteis­kun­nal­li­sista raken­teista. Tästä syystä on tärkeää, että jatkossa koti­hoi­don­tuki jaetaan molem­pien vanhem­pien kesken. Tällä hetkellä 96 prosent­tia koti­hoi­don­tuen käyt­tä­jistä on äitejä,? Toivakka painot­taa.

Toivakka muis­tut­taa, että raken­ne­uu­dis­tuk­set ovat tarpeen myös siksi, että perhei­den palve­lui­den koko­nai­suu­desta voidaan pitää jatkos­sa­kin huolta. ?Halli­tus haluaa, että molem­milla vanhem­milla on jous­ta­vasti mahdol­li­suus työn­te­koon. Halli­tus on jo anta­nut esityk­sen jous­tosta osa-aikai­seen koti­hoi­don­tu­keen sekä lisäksi isyys­ra­han kestoa on piden­netty ? nämä ovat tärkeitä tekoja. Koti­hoi­don tuki on yksi osa perheille tarjot­ta­vaa palve­lu­ko­ko­nai­suutta, mutta se ei saa olla raken­teil­taan nais­ten palk­ka­kui­lua kasvat­tava?, Toivakka painot­taa.

Toiva­kan mukaan työelä­män tasa-arvon edis­tä­mi­seksi, nuor­ten nais­ten työmark­kina-aseman para­ne­mi­seksi ja vanhem­muu­den taakan ja kustan­nus­ten tasa­puo­li­sem­maksi jaka­mi­seksi on uskal­let­tava tehdä rohkei­ta­kin päätök­siä.

?Kokoo­muk­sen mielestä nais­ten ja mies­ten väli­nen suuri palkka- ja eläke-erot ovat ongel­mia, joihin on löydet­tävä ratkai­suja. Siksi muun muassa koti­hoi­don­tu­keen tehtä­vät muutok­set ovat ensiar­voi­sen tärkeä osa halli­tuk­sen tuoretta raken­ne­pa­ket­tia?, Toivakka tiivis­tää.

Lisä­tie­dot:
Lenita Toivakka p. 050 512 2928