Kokoomus.fi
MENU
Lenita Toivakka: Kotihoi­dontuen uudistus nostaa naisia palkka­kuo­pasta

Lenita Toivakka: Kotihoi­dontuen uudistus nostaa naisia palkka­kuo­pasta

Julkaistu: 11.12.2013 Uutiset

Lenita Toivakka sanoo halli­tuksen raken­ne­pa­ketin sisäl­tämän kotihoi­dontuen uudis­tuksen antavan avaimia naisten palkka­kuopan ongelman ratkaisuun. Tilas­to­kes­kuksen tänään ilmes­ty­neessä ?Työ, talous ja tasa-arvo? ?tutki­mus­jul­kai­sussa ilmenee, että lapsi­per­heissä miesten ja naisten tuloerot ovat erittäin suuret.

?Isän ja äidin tuloerot ovat tutki­muksen mukaan suurim­millaan lapsen ollessa alle 3-vuotias, jolloin isät ansait­sevat keski­määrin kolmin­ker­tai­sesti äiteihin nähden?, Toivakka sanoo. Toivakan mukaan äitien huonon palkka­ke­hi­tyksen taustalla vaikut­tavat yhteis­kun­nal­liset asenteet, mutta myös niitä luovat järjes­telmät.

?Suurimpien tuloe­rojen rajau­tu­minen perheen nuorimman lapsen kolmen ikävuoden tienoille kielii siitä, että nykyinen kotihoi­don­tu­ki­jär­jes­tel­mämme on yksi sukupuolten välistä epätasa-arvoa lisää­vistä yhteis­kun­nal­li­sista raken­teista. Tästä syystä on tärkeää, että jatkossa kotihoi­dontuki jaetaan molempien vanhempien kesken. Tällä hetkellä 96 prosenttia kotihoi­dontuen käyttä­jistä on äitejä,? Toivakka painottaa.

Toivakka muistuttaa, että raken­ne­uu­dis­tukset ovat tarpeen myös siksi, että perheiden palve­luiden kokonai­suu­desta voidaan pitää jatkos­sakin huolta. ?Hallitus haluaa, että molem­milla vanhem­milla on jousta­vasti mahdol­lisuus työntekoon. Hallitus on jo antanut esityksen joustosta osa-aikaiseen kotihoi­don­tukeen sekä lisäksi isyys­rahan kestoa on piden­netty ? nämä ovat tärkeitä tekoja. Kotihoidon tuki on yksi osa perheille tarjot­tavaa palve­lu­ko­ko­nai­suutta, mutta se ei saa olla raken­teiltaan naisten palkka­kuilua kasvattava?, Toivakka painottaa.

Toivakan mukaan työelämän tasa-arvon edistä­mi­seksi, nuorten naisten työmarkkina-aseman parane­mi­seksi ja vanhem­muuden taakan ja kustan­nusten tasapuo­li­sem­maksi jakami­seksi on uskal­lettava tehdä rohkei­takin päätöksiä.

?Kokoo­muksen mielestä naisten ja miesten välinen suuri palkka- ja eläke-erot ovat ongelmia, joihin on löydettävä ratkaisuja. Siksi muun muassa kotihoi­don­tukeen tehtävät muutokset ovat ensiar­voisen tärkeä osa halli­tuksen tuoretta raken­ne­pa­kettia?, Toivakka tiivistää.

Lisätiedot:
Lenita Toivakka p. 050 512 2928


Kokoomus.fi