Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Lenita Toivakka

20.9.2012

Toivakka: Oppo­si­tiolla suunta hukassa

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja, edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka on harmis­saan ensi vuoden budjet­tia koske­van lähe­te­kes­kus­te­lun laimeasta sävystä. - On tärkeää, että asioista

6.9.2012

Kokoomus­naisten Toivakka: Lapsen asemaa perhe­väki­valta­tilanteissa paran­net­tava

Kokoo­mus­nais­ten puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Lenita Toivakka haluaa paran­taa lasten saamaa tukea ja palve­luita perhe­vä­ki­val­ta­ti­lan­teissa. Toivakka jätti eilen 5.9.2012 edus­kun­nassa asiasta kirjal­li­sen

30.8.2012

Toivakka: Sopu vanhus­palvelu­laista ottaa aidosti huomioon hoidon laadun

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka on tyyty­väi­nen tänään halli­tuk­sen budjet­ti­rii­hessä neuvo­tel­tuun yhtei­sym­mär­ryk­seen vanhus­pal­ve­lu­lain toteu­tuk­sesta. “Vanhus­pal­ve­lut saavat merkit­tä­viä lisä­re­surs­seja. Kokoo­muk­sen kannat­tama

9.8.2012

Lenita Toivakka: Perus­pal­ve­lut ovat olen­nai­nen osa sosi­aa­li­tur­vaa

Toivakka ihmet­te­lee, miksi perus­pal­ve­lut ja tulon­siir­rot on asetettu viime päivien julki­sessa keskus­te­lussa vastak­kain. ?Viime halli­tus­kau­della perus­e­tui­suuk­sia pystyt­tiin nosta­maan ja lähes

5.6.2012

Lenita Toivakka: Risi­kon-malli tukee kunta­uu­dis­tusta

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka kehuu halli­tusta.

5.6.2012

Lenita Toivakka: Risi­kon-malli tukee kunta­uu­dis­tusta

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka kehuu halli­tusta siitä, että se on saanut sovit­tua jälleen tärkeitä askel­merk­kejä kunta­uu­dis­tuk­sen etene­mi­selle. ?Uudis­tus etenee jämä­killä, maltil­li­silla aske­lilla eteen­päin. Kuntien toinen kuule­mis­kier­ros vielä vahvis­taa enti­ses­tään kuntien omaa osuutta uudis­tuk­sen toteu­tuk­sessa.?

2.6.2012

Toivakka: Sairaa­la­kato on pelot­te­lua

Lenita Toivakka on tyyty­väi­nen, että halli­tus pääsi yksi­mie­li­syy­teen sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den uudis­ta­mi­sesta. Toiva­kan mukaan on hyvä, että vahvoi­hin perus­kun­tiin ja tarvit­taessa sote-aluei­siin perus­tuva malli siir­tää rahoi­tusta turhasta byro­kra­tiasta tärke­ään perus­ter­vey­den­huol­toon.

10.5.2012

Toivakka: Hyvi­tys­mak­su­jär­jes­tel­män uudis­ta­mi­sessa tuet­tava talous­kas­vua ja teki­jöi­den oikeutta korvauk­siin

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja ja Kokoo­muk­sen Kult­tuu­ri­val­tuus­kun­nan puheen­joh­taja Lenita Toivakka tahtoo Suomeen Euroo­pan moder­neim­man hyvi­tys­mak­su­jär­jes­tel­män. Tärkeintä uudis­tuk­sessa on turvata teki­jöi­den oikeus yksi­tyi­sestä kopioin­nista aiheu­tu­van haitan korvauk­seen ja talous­kas­vun tuke­mi­nen.

1.5.2012

Toivakka: Päät­tä­jien täytyy kantaa vastuunsa kunta­uu­dis­tuk­sen toteut­ta­mi­sessa

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka puhui Porva­ri­vappu-tapah­tu­massa Mikke­lin Kirk­ko­puis­tossa.

20.4.2012

Lenita Toivakka: Vanhus­pal­ve­lu­lain varmis­tet­tava oikeus palve­lui­hin

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka kummas­te­lee vanhus­pal­ve­lu­la­kia pohti­neen ohjaus­ryh­män luovut­ta­maa ehdo­tusta.

Skip to content