• FI
 • SV
 • MENU
  Toivakka: Päät­tä­jien täytyy kantaa vastuunsa kunta­uu­dis­tuk­sen toteut­ta­mi­sessa
  Twiittaa

  Toivakka: Päät­tä­jien täytyy kantaa vastuunsa kunta­uu­dis­tuk­sen toteut­ta­mi­sessa

  Julkaistu: 01.05.2012 Uncategorized

  Oikein hyvää vappua, hyvät ystä­vät!

  On hienoa olla täällä Suomen parhaassa kaupun­ki­kes­kus­tassa viet­tä­mässä vappua. Kuusi vuotta sitten täältä Kirk­ko­puis­tosta alka­nut Mikke­lin kehit­tä­mi­nen on kahden kaup­pa­kes­kuk­sen, tori­par­kin ja uudis­tu­neen torin myötä nous­sut tasolle, joka on valta­kun­nal­li­sesti arvos­tettu ja palkittu. Suomen paras kaupun­ki­kes­kusta on meidän käytet­tä­vis­sämme ja ihail­ta­vis­samme joka päivä. Tätä kelpaa esitellä ympäri vuoden vieraille ja matkai­li­joille. Olemme pääs­seet hyvään vauh­tiin, jota ei kannata pysäyt­tää. Seuraa­vaksi suun­tana on satama ja Saimaa, joka on vielä täällä Mikke­lissä hyödyn­tä­mä­tön suuri mahdol­li­suus.

  Hyvät naiset ja miehet,

  Vappu on työn juhla, ja kokoo­muk­sen viesti vappu­na­kin on kirkas: maakunta ja Suomi ei menesty tule­vina vuosina kuin ahke­ruu­della, yrit­tä­mällä ja työtä teke­mällä. Tarvi­taan toivoa, uskoa tule­vai­suu­teen ja toime-liai­suutta ? hyväksi koet­tua resep­tiä ei tarvitse muut­taa.

  Jyrki Katai­sen halli­tus näytti tuoreen kehys­rii­hen päätök­sillä, että se on vahvasti toimin­ta­ky­kyi­nen ja valmis katkai­se­maan Suomen velkaan­tu­mis­ke­hi­tyk­sen. Sääs­töt ja veron­ko­ro­tus­pää­tök­set ovat vaikeita, mutta vält­tä­mät­tö­miä. Julki­sen talou­den taak­kaa ei pidä heit­tää tule­vien suku­pol­vien kannet­ta­vaksi.

  Vain sääs­tä­mällä ja veroja korot­ta­malla talous ei kohene. Kehys­rii­hen parasta antia ovat vahvat panos­tuk­set uuden kasvun ja työl­li­syy­den luomi­seksi sekä pk-yrit­tä­jyy­den tuke­mi­seksi suun­na­tut vahvat toimet. Talou­del­li­sesti haas­ta­vina aikoina yrityk­siä on kannus­tet­tava kasva­maan, kansain­vä­lis­ty­mään ja luomaan uusia työpaik­koja. Kannus­ta­via toimen­pi­teitä tarvi­taan toki  jatkossa lisää, sillä uudet työpai­kat synty­vät nime­no­maan pk-yrityk­siin.

  Toinen tärkeä arvo­viesti on halli­tuk­sen voima­kas satsaus nuoriin. Suomessa ei ole varaa yhteen­kään syrjäy­ty­nee­seen nuoreen. Silti liian suuri joukko nuoria eri syistä on tällä­kin hetkellä tavoit­ta­mat­to­missa koulu­tuk­sen ja työelä­män ulko­puo­lella, ei edes työn­ha­ki­joina. Suomi elää tule­vista suku­pol­vis­taan, siksi onkin oikeu­den­mu­kaista että nuoria kannus­te­taan opis­ke­le­maan, työhar­joit­te­lu­paik­koi­hin ja työpa­joi­hin runsaalla sadalla miljoo­nalla lisäeu­rolla vuodessa. Myös yritys­ten on aktii­vi­sem­min osal­lis­tut­tava talkoi­siin nuor­ten syrjäy­ty­mi­sen ehkäi­se­mi­seksi. Kotien ja läheis­ten vastuu on myös merkit­tävä.  Sekä lisä­ra­hoi­tus nuorille että kasvu­pa­nos­tuk­set ovat merkit­tä­viä summia muutoin sääs­tö­pai­not­tei­sessa ajassa. Näillä ratkai­suilla tuetaan Kokoo­muk­selle tärkeää työn­teon vies­tiä.

  Hyvä vappua juhliva väki,

  Oppo­si­tio on kunnos­tau­tu­nut, halli­tuk­sen arvos­te­li­jana. Väli­ky­sy­myk­siä tehtail­laan melkein viikoit­tain, aiheesta kuin aiheesta. Keskusta ei tee uusia avauk­sia vaan lyö vain jarruja ja vaikut­taa­kin siltä, että edel­leen oppo­si­tio­roo­lia haetaan kiivaasti.  Raken­ta­vat esityk­set ja vaih­toeh­dot puut­tu­vat ja keskus­tassa aika menee sisäi­seen vatu­loin­tiin. Kritiikki halli­tuk­sen suun­taan on rajua niis­sä­kin asioissa, joissa yhteistä näke­mystä aiem­min on ollut. Kivi­nie­men kunta­uu­dis­tus­kri­tiikki ei ole uskot­ta­vaa, kun muis­taa puolu­een itse aloit­ta­neen vuosia sitten uudis­tus­työn palve­lu­jen turvaa­mi­seksi. Keskusta ei oppo­si­tiossa olles­saan ajat­tele kunta­lais­ten parasta vaan leik­kii tulella vastus­taes­saan kunta­uu­dis­tusta.  Onko syynä oman edun tavoit­telu ja popu­lismi kunta­vaa­lien alla?

  Toisen oppo­si­tio­puo­lu­een edus­ta­jat, perus­suo­ma­lai­set, ovat keskit­ty­neet teke­mään muuta kuin kansan-edus­ta­ja­työ­tään. Puolu­een ener­gia ja aika menee erilais­ten tempaus­ten selvit­te­lyyn ja selit­te­lyyn. Tämä voi huvit­taa ilta­päi­vä­leh­tiä lukiessa, mutta vaka­vasti, tätäkö äänes­tä­jät ovat halun­neet? Myös perus­suo­ma­lais­ten euro­kriit­ti­syys on helppo tapa tehdä poli­tiik­kaa, mutta kulu­neen vuoden aikana todel­li­set vaih­toeh­dot ovat jääneet kuule­matta.

  Tällä hetkellä kokoo­mus­joh­toi­nen halli­tus on ainoa, joka pystyy teke­mään Suomen ja suoma­lais­ten kannalta oikeaa ja kestä­vää poli­tiik­kaa. Suomen talous on raken­nettu avoi­men talou­den ja kansain­vä­li­sen kaupan varaan. Talou­temme kasvu tulee ulko­maan­kau­pasta. Myös sivis­tyk­semme, kult­tuu­rimme ja kansal­li­nen turval­li­suu­temme tarvit­see kansain­vä­li­syyttä. Vuosi sitten vaaleissa vastak­kain olivat erilai­set näke­myk­set Suomen tavasta hoitaa kansain­vä­li­siä asioita. Me polii­ti­kot olemme kanta­massa vastuuta, emmekä tunke­massa päätä pensaa­seen. Siksi vaikeis­sa­kin tilan­teissa on kannet­tava vastuuta ja tehtävä Suomen kannalta oikeita päätök­siä, mieli­pi­tei­den ei voi antaa pyöriä kuin tuuli­viiri poliit­tis­ten suhdan­tei­den vaih­tuessa. Peruut­ta­malla ei pääse kuin mennei­syy­teen.

  Hyvät kuuli­jat,

  Viime viik­koina mediassa on keskus­teltu runsaasti oikeu­den­mu­kai­suu­desta ja tasa-arvosta. Syys­tä­kin tuntuu siltä, että suoma­lais­ten koke­maa käsi­tystä kohtuul­li­suu­desta on viime aikoina loukattu. Viime aiko­jen tapah­tu­mia seura­tessa tuntuu, että huip­pu­joh­ta­jat elävät lasi­ku­vun sisällä etäällä muusta yhteis­kun­nasta. Vastuul­li­sen mark­ki­na­ta­lou­den ja oikeu­den­mu­kai­suu­den peri­aat­teet ovat hämär­ty­neet, kun johta­jien palkat, erora­hat ja eläk­keet ovat kohon­neet aivan omiin suoma­lai­selle yhteis­kun­nalle aiem­min vierai­siin sfää­rei­hin. Näiden johta­jien perus­palkka on jo reilusti ? yleensä monin­ker­tai­sesti - suurempi kuin esimer­kiksi Suomen päämi­nis­te­rin palkka. Lyhyt­nä­köi­nen henki­lö­koh­tai­nen ahneus on mennyt yrity­syh­tei­sön pitkä­jän­tei­sen hyvin­voin­nin edelle. Näin ei voi jatkua. On päivän selvää, että perin­tei­nen Hyvä Veli-verkosto on ajau­tu­nut tiensä päähän. Yhteis­kun­nan ja yrity­se­lä­män arvo­jen ja arvos­tuk­sen palaut­ta­mi­seksi tarvi­taan laajempi osaa­jien joukko. Uskon, että perin­tei­nen kohtuu­den yhteis­kunta, jossa yrit­tä­mi­seen, työn­te­koon ja menes­ty­mi­seen kannus­te­taan terveesti, on kaik­kien suoma­lais­ten ? myös suuri­tu­loi­sim­pien ? yhtei­nen etu. Kyse on myös Suomen pärjää­mi­sestä ja kilpai­lu­ky­vyn paran­ta­mi­sesta.

  Hyvät vapun juhli­jat,

  Etelä-Savon maakun­nalla on kaikki mahdol­li­suu­det menes­tyä, kunhan suun­taamme katseemme eteen­päin ja tarjolla oleviin mahdol­li­suuk­siin.  Kunta­uu­dis­tus on maakun­nassa nähty vält­tä­mät­tö­mänä. Kunta­lii­tok­sia on jo toteu­tu­nut Savon­lin­nan seudulla ja toivot­ta­vasti näin pääte­tään vielä tällä viikolla myös täällä Mikke­lin seudulla. Useim­mat etelä­sa­vo­lai­set kunnat suhtau­tu­vat posi­tii­vi­sesti minis­te­riön esit­tä­mään kunta­ja­ko­sel­vi­tyk­seen. Kunta­ra­ken­teemme on ehdot­to­masti uudis­tut­tava, jotta voimme turvata palve­lut ja vahvis­taa elin­kei­no­po­li­tiik­kaamme ja elin­voi­maamme. Meidän päät­tä­jien on rehel­li­sesti tunnus­tet­tava tosi­asiat ja muis­tet­tava, että meidät on valittu teke­mään kunta­lais­ten kannalta oikeita ja vastuul­li­sia päätök­siä.

  Vaali­pii­ri­uu­dis­tus on posi­tii­vi­nen mahdol­li­suus maakun­nalle. Lähei­sempi yhteis­työ Etelä-Karja­lan ja Kymen kanssa on meille hyödyl­li­nen. Maakun­tia yhdis­tää mm. matkailu, vapaa-ajana­su­tus, korkea­kou­lu­tus ja Venäjä. Vaali­pii­ri­muu­tos ei todel­la­kaan huononna tilan­net­tamme vaan päin­vas­toin avaa meille uusia ovia. Tässä­kin asiassa toki saamme riitoja aikaan, jos lähdemme riitaa haas­ta­maan.

  Vali­tet­ta­vasti viime aikoina Etelä-Savossa on ollut riidan liet­so­mi­sen ja valit­ta­mi­sen henkeä. Yhteis­työn raken­ta­mi­sen sijaan itse provo­soimme ja aiheu­tamme risti­rii­toja. Pienen maakun­nan ei kannata ryhtyä katu­tap­pe­li­jaksi vaan meidän on raken­ta­valla yhteis­työllä edis­tet­tävä maakun­nan parasta.

  Hyvät kuuli­jat,

  Viitos­tie on maakun­nan edun­val­von­nan kärki­hank­keita ja sen eteen teemme töitä kovasti. Lusi-Mikkeli valmis­tui viime vuoden marras­kuussa. Tuoreessa kehys­rii­hessä varmis­tet­tiin heti jatko ja Mikke­lin kohdan raken­ta­mi­nen. Kun tiesuun­ni­telma Mikke­lin ja Juvan välillä viimein ensi kesänä valmis­tuu, on maakun­nassa valmius aloit­taa jatko­ra­ken­ta­mi­nen heti, kun talou­den edel­ly­tyk­set sen salli­vat. Maakun­nan keske­ne­räis­ten tiehank­kei­den, Viitos­tien ja Savon­lin­nan rinnak­kais­väy­län, on mentävä uusien hank­kei­den edelle.

  Mikke­lin seudun hyvä tule­vai­suus raken­tuu muuhun­kin kuin viitos­tie­hen! Osaa­mi­nen ja sen vahvis­tami-nen on mitä tärkeintä tule­vai­suus­työtä. Perin­tei­set alat ovat monin paikoin haas­ta­vassa tilan­teessa ja on hienoa, että Mikke­lin seudulle on synty­nyt vahvoja valta­kun­nan tason kärkio­saa­mi­sa­lueita.

  Turval­li­suus, ympä­ris­tö­tek­niikka ja ympä­ris­tö­tur­val­li­suus  ovat Mikke­lin seudun omaa tärkeää osaa­mista. Profes­sori Mika Sillan­pään johtama Lappeen­ran­nan Yliopis­ton ympä­ris­tö­ke­mian Mikke­lin labo­ra­to­rio on saanut kansain­vä­listä arvos­tusta ja tunnus­tusta ja tekee korkea­ta­soista tutki­musta ympä­ris­tö­tur­val­li­suu­den edis­tä­mi­seksi. Yliopis­to­kes­kuk­sen merki­tys Mikke­lin seudulle on todella suuri.

  Luomu-insti­tuutti on saamassa aloi­tus­ra­haa. Pirjo Siis­ko­sen hyvän työn pohjalta kokoo­mus­lai­sen maatalo-usmi­nis­teri Jari Koski­sen on helppo tehdä puol­tava päätös aloi­tus­ra­hoi­tuk­selle.  Maakun­nassa jo 80-luvulta asti luon­non­mu­kai­sen vilje­lyn kehit­tä­mi­seksi tehty työ saa vahvaa valta­kun­nal­lista tunnus­tusta ja euroja.

  Sähköi­seen arkis­toin­tiin ja digi­toin­tiin panos­ta­mi­nen on kannat­ta­nut. Päätös uudesta keskusar­kis­tosta Mikke­liin tehtiin edel­li­sen halli­tuk­sen aikaan kokoo­mus­mi­nis­teri Virk­kusen toimesta ja on tärkeää, että suun­ni­tel­lun aika­tau­lun mukaan edetään myös uuden opetus­mi­nis­te­rin aikana . Muutto Mikke­liin voisi toteu­tua vuoden 2017 jälkeen, jonka jälkeen kaikki  keskusar­kis­ton jatko­ra­ken­ta­mi­nen keski­te­tään Mikke­liin.

  Hyvä Porva­ri­vap­pua juhliva väki,

  Maakunta tarvit­see näitä posi­tii­vi­sia tekoja ja toimi­joita. Meillä ei ole mitään syytä vaipua vali­tuk­seen ja vähät­te­lyyn. Etelä­sa­vo­lai­nen itse­tunto lähtee omista ajatuk­sis­tamme ja teois­tamme.  Maakun­nan ja koko Suomen tule­vai­suus luodaan tämän päivän työllä. Näin jääkie­kon koti­ki­so­jen alla, voisimme ottaa esimerk­kiä maajouk­ku­ees­tamme, joka tavoit­te­lee menes­tystä yhteis­työllä ja jokai­sen jouk­ku­een jäse­nen omilla vahvuuk­silla.  ?Meidän peli? on kiek­ko­maa­jouk­ku­een teema ja täällä Etelä-Savon maakun­nassa pitäisi myös löytää yhtei­nen ? meidän peli?.

  Tänään viete­tään suoma­lai­sen työn juhlaa. Suoma­lai­nen työ on se, millä aiem­mat suku­pol­vet ovat hyvin-voin­timme raken­ta­neet. Sitä voimme arvos­taa parhai­ten teke­mällä oman työmme yhtei­sen hyvän eteen mahdol­li­sim­man hyvin.

  Tänään on erin­omai­nen syy kohot­taa malja hyvälle suoma­lai­selle työlle! Haus­kaa vappua ja aurin­koista kevättä kaikille!