Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Toivakka: Päät­tä­jien täytyy kantaa vastuunsa kunta­uu­dis­tuk­sen toteut­ta­mi­sessa

Toivakka: Päät­tä­jien täytyy kantaa vastuunsa kunta­uu­dis­tuk­sen toteut­ta­mi­sessa

Julkaistu:

Oikein hyvää vappua, hyvät ystä­vät!

On hienoa olla täällä Suomen parhaassa kaupun­ki­kes­kus­tassa viet­tä­mässä vappua. Kuusi vuotta sitten täältä Kirk­ko­puis­tosta alka­nut Mikke­lin kehit­tä­mi­nen on kahden kaup­pa­kes­kuk­sen, tori­par­kin ja uudis­tu­neen torin myötä nous­sut tasolle, joka on valta­kun­nal­li­sesti arvos­tettu ja palkittu. Suomen paras kaupun­ki­kes­kusta on meidän käytet­tä­vis­sämme ja ihail­ta­vis­samme joka päivä. Tätä kelpaa esitellä ympäri vuoden vieraille ja matkai­li­joille. Olemme pääs­seet hyvään vauh­tiin, jota ei kannata pysäyt­tää. Seuraa­vaksi suun­tana on satama ja Saimaa, joka on vielä täällä Mikke­lissä hyödyn­tä­mä­tön suuri mahdol­li­suus.

Hyvät naiset ja miehet,

Vappu on työn juhla, ja kokoo­muk­sen viesti vappu­na­kin on kirkas: maakunta ja Suomi ei menesty tule­vina vuosina kuin ahke­ruu­della, yrit­tä­mällä ja työtä teke­mällä. Tarvi­taan toivoa, uskoa tule­vai­suu­teen ja toime-liai­suutta ? hyväksi koet­tua resep­tiä ei tarvitse muut­taa.

Jyrki Katai­sen halli­tus näytti tuoreen kehys­rii­hen päätök­sillä, että se on vahvasti toimin­ta­ky­kyi­nen ja valmis katkai­se­maan Suomen velkaan­tu­mis­ke­hi­tyk­sen. Sääs­töt ja veron­ko­ro­tus­pää­tök­set ovat vaikeita, mutta vält­tä­mät­tö­miä. Julki­sen talou­den taak­kaa ei pidä heit­tää tule­vien suku­pol­vien kannet­ta­vaksi.

Vain sääs­tä­mällä ja veroja korot­ta­malla talous ei kohene. Kehys­rii­hen parasta antia ovat vahvat panos­tuk­set uuden kasvun ja työl­li­syy­den luomi­seksi sekä pk-yrit­tä­jyy­den tuke­mi­seksi suun­na­tut vahvat toimet. Talou­del­li­sesti haas­ta­vina aikoina yrityk­siä on kannus­tet­tava kasva­maan, kansain­vä­lis­ty­mään ja luomaan uusia työpaik­koja. Kannus­ta­via toimen­pi­teitä tarvi­taan toki  jatkossa lisää, sillä uudet työpai­kat synty­vät nime­no­maan pk-yrityk­siin.

Toinen tärkeä arvo­viesti on halli­tuk­sen voima­kas satsaus nuoriin. Suomessa ei ole varaa yhteen­kään syrjäy­ty­nee­seen nuoreen. Silti liian suuri joukko nuoria eri syistä on tällä­kin hetkellä tavoit­ta­mat­to­missa koulu­tuk­sen ja työelä­män ulko­puo­lella, ei edes työn­ha­ki­joina. Suomi elää tule­vista suku­pol­vis­taan, siksi onkin oikeu­den­mu­kaista että nuoria kannus­te­taan opis­ke­le­maan, työhar­joit­te­lu­paik­koi­hin ja työpa­joi­hin runsaalla sadalla miljoo­nalla lisäeu­rolla vuodessa. Myös yritys­ten on aktii­vi­sem­min osal­lis­tut­tava talkoi­siin nuor­ten syrjäy­ty­mi­sen ehkäi­se­mi­seksi. Kotien ja läheis­ten vastuu on myös merkit­tävä.  Sekä lisä­ra­hoi­tus nuorille että kasvu­pa­nos­tuk­set ovat merkit­tä­viä summia muutoin sääs­tö­pai­not­tei­sessa ajassa. Näillä ratkai­suilla tuetaan Kokoo­muk­selle tärkeää työn­teon vies­tiä.

Hyvä vappua juhliva väki,

Oppo­si­tio on kunnos­tau­tu­nut, halli­tuk­sen arvos­te­li­jana. Väli­ky­sy­myk­siä tehtail­laan melkein viikoit­tain, aiheesta kuin aiheesta. Keskusta ei tee uusia avauk­sia vaan lyö vain jarruja ja vaikut­taa­kin siltä, että edel­leen oppo­si­tio­roo­lia haetaan kiivaasti.  Raken­ta­vat esityk­set ja vaih­toeh­dot puut­tu­vat ja keskus­tassa aika menee sisäi­seen vatu­loin­tiin. Kritiikki halli­tuk­sen suun­taan on rajua niis­sä­kin asioissa, joissa yhteistä näke­mystä aiem­min on ollut. Kivi­nie­men kunta­uu­dis­tus­kri­tiikki ei ole uskot­ta­vaa, kun muis­taa puolu­een itse aloit­ta­neen vuosia sitten uudis­tus­työn palve­lu­jen turvaa­mi­seksi. Keskusta ei oppo­si­tiossa olles­saan ajat­tele kunta­lais­ten parasta vaan leik­kii tulella vastus­taes­saan kunta­uu­dis­tusta.  Onko syynä oman edun tavoit­telu ja popu­lismi kunta­vaa­lien alla?

Toisen oppo­si­tio­puo­lu­een edus­ta­jat, perus­suo­ma­lai­set, ovat keskit­ty­neet teke­mään muuta kuin kansan-edus­ta­ja­työ­tään. Puolu­een ener­gia ja aika menee erilais­ten tempaus­ten selvit­te­lyyn ja selit­te­lyyn. Tämä voi huvit­taa ilta­päi­vä­leh­tiä lukiessa, mutta vaka­vasti, tätäkö äänes­tä­jät ovat halun­neet? Myös perus­suo­ma­lais­ten euro­kriit­ti­syys on helppo tapa tehdä poli­tiik­kaa, mutta kulu­neen vuoden aikana todel­li­set vaih­toeh­dot ovat jääneet kuule­matta.

Tällä hetkellä kokoo­mus­joh­toi­nen halli­tus on ainoa, joka pystyy teke­mään Suomen ja suoma­lais­ten kannalta oikeaa ja kestä­vää poli­tiik­kaa. Suomen talous on raken­nettu avoi­men talou­den ja kansain­vä­li­sen kaupan varaan. Talou­temme kasvu tulee ulko­maan­kau­pasta. Myös sivis­tyk­semme, kult­tuu­rimme ja kansal­li­nen turval­li­suu­temme tarvit­see kansain­vä­li­syyttä. Vuosi sitten vaaleissa vastak­kain olivat erilai­set näke­myk­set Suomen tavasta hoitaa kansain­vä­li­siä asioita. Me polii­ti­kot olemme kanta­massa vastuuta, emmekä tunke­massa päätä pensaa­seen. Siksi vaikeis­sa­kin tilan­teissa on kannet­tava vastuuta ja tehtävä Suomen kannalta oikeita päätök­siä, mieli­pi­tei­den ei voi antaa pyöriä kuin tuuli­viiri poliit­tis­ten suhdan­tei­den vaih­tuessa. Peruut­ta­malla ei pääse kuin mennei­syy­teen.

Hyvät kuuli­jat,

Viime viik­koina mediassa on keskus­teltu runsaasti oikeu­den­mu­kai­suu­desta ja tasa-arvosta. Syys­tä­kin tuntuu siltä, että suoma­lais­ten koke­maa käsi­tystä kohtuul­li­suu­desta on viime aikoina loukattu. Viime aiko­jen tapah­tu­mia seura­tessa tuntuu, että huip­pu­joh­ta­jat elävät lasi­ku­vun sisällä etäällä muusta yhteis­kun­nasta. Vastuul­li­sen mark­ki­na­ta­lou­den ja oikeu­den­mu­kai­suu­den peri­aat­teet ovat hämär­ty­neet, kun johta­jien palkat, erora­hat ja eläk­keet ovat kohon­neet aivan omiin suoma­lai­selle yhteis­kun­nalle aiem­min vierai­siin sfää­rei­hin. Näiden johta­jien perus­palkka on jo reilusti ? yleensä monin­ker­tai­sesti - suurempi kuin esimer­kiksi Suomen päämi­nis­te­rin palkka. Lyhyt­nä­köi­nen henki­lö­koh­tai­nen ahneus on mennyt yrity­syh­tei­sön pitkä­jän­tei­sen hyvin­voin­nin edelle. Näin ei voi jatkua. On päivän selvää, että perin­tei­nen Hyvä Veli-verkosto on ajau­tu­nut tiensä päähän. Yhteis­kun­nan ja yrity­se­lä­män arvo­jen ja arvos­tuk­sen palaut­ta­mi­seksi tarvi­taan laajempi osaa­jien joukko. Uskon, että perin­tei­nen kohtuu­den yhteis­kunta, jossa yrit­tä­mi­seen, työn­te­koon ja menes­ty­mi­seen kannus­te­taan terveesti, on kaik­kien suoma­lais­ten ? myös suuri­tu­loi­sim­pien ? yhtei­nen etu. Kyse on myös Suomen pärjää­mi­sestä ja kilpai­lu­ky­vyn paran­ta­mi­sesta.

Hyvät vapun juhli­jat,

Etelä-Savon maakun­nalla on kaikki mahdol­li­suu­det menes­tyä, kunhan suun­taamme katseemme eteen­päin ja tarjolla oleviin mahdol­li­suuk­siin.  Kunta­uu­dis­tus on maakun­nassa nähty vält­tä­mät­tö­mänä. Kunta­lii­tok­sia on jo toteu­tu­nut Savon­lin­nan seudulla ja toivot­ta­vasti näin pääte­tään vielä tällä viikolla myös täällä Mikke­lin seudulla. Useim­mat etelä­sa­vo­lai­set kunnat suhtau­tu­vat posi­tii­vi­sesti minis­te­riön esit­tä­mään kunta­ja­ko­sel­vi­tyk­seen. Kunta­ra­ken­teemme on ehdot­to­masti uudis­tut­tava, jotta voimme turvata palve­lut ja vahvis­taa elin­kei­no­po­li­tiik­kaamme ja elin­voi­maamme. Meidän päät­tä­jien on rehel­li­sesti tunnus­tet­tava tosi­asiat ja muis­tet­tava, että meidät on valittu teke­mään kunta­lais­ten kannalta oikeita ja vastuul­li­sia päätök­siä.

Vaali­pii­ri­uu­dis­tus on posi­tii­vi­nen mahdol­li­suus maakun­nalle. Lähei­sempi yhteis­työ Etelä-Karja­lan ja Kymen kanssa on meille hyödyl­li­nen. Maakun­tia yhdis­tää mm. matkailu, vapaa-ajana­su­tus, korkea­kou­lu­tus ja Venäjä. Vaali­pii­ri­muu­tos ei todel­la­kaan huononna tilan­net­tamme vaan päin­vas­toin avaa meille uusia ovia. Tässä­kin asiassa toki saamme riitoja aikaan, jos lähdemme riitaa haas­ta­maan.

Vali­tet­ta­vasti viime aikoina Etelä-Savossa on ollut riidan liet­so­mi­sen ja valit­ta­mi­sen henkeä. Yhteis­työn raken­ta­mi­sen sijaan itse provo­soimme ja aiheu­tamme risti­rii­toja. Pienen maakun­nan ei kannata ryhtyä katu­tap­pe­li­jaksi vaan meidän on raken­ta­valla yhteis­työllä edis­tet­tävä maakun­nan parasta.

Hyvät kuuli­jat,

Viitos­tie on maakun­nan edun­val­von­nan kärki­hank­keita ja sen eteen teemme töitä kovasti. Lusi-Mikkeli valmis­tui viime vuoden marras­kuussa. Tuoreessa kehys­rii­hessä varmis­tet­tiin heti jatko ja Mikke­lin kohdan raken­ta­mi­nen. Kun tiesuun­ni­telma Mikke­lin ja Juvan välillä viimein ensi kesänä valmis­tuu, on maakun­nassa valmius aloit­taa jatko­ra­ken­ta­mi­nen heti, kun talou­den edel­ly­tyk­set sen salli­vat. Maakun­nan keske­ne­räis­ten tiehank­kei­den, Viitos­tien ja Savon­lin­nan rinnak­kais­väy­län, on mentävä uusien hank­kei­den edelle.

Mikke­lin seudun hyvä tule­vai­suus raken­tuu muuhun­kin kuin viitos­tie­hen! Osaa­mi­nen ja sen vahvis­tami-nen on mitä tärkeintä tule­vai­suus­työtä. Perin­tei­set alat ovat monin paikoin haas­ta­vassa tilan­teessa ja on hienoa, että Mikke­lin seudulle on synty­nyt vahvoja valta­kun­nan tason kärkio­saa­mi­sa­lueita.

Turval­li­suus, ympä­ris­tö­tek­niikka ja ympä­ris­tö­tur­val­li­suus  ovat Mikke­lin seudun omaa tärkeää osaa­mista. Profes­sori Mika Sillan­pään johtama Lappeen­ran­nan Yliopis­ton ympä­ris­tö­ke­mian Mikke­lin labo­ra­to­rio on saanut kansain­vä­listä arvos­tusta ja tunnus­tusta ja tekee korkea­ta­soista tutki­musta ympä­ris­tö­tur­val­li­suu­den edis­tä­mi­seksi. Yliopis­to­kes­kuk­sen merki­tys Mikke­lin seudulle on todella suuri.

Luomu-insti­tuutti on saamassa aloi­tus­ra­haa. Pirjo Siis­ko­sen hyvän työn pohjalta kokoo­mus­lai­sen maatalo-usmi­nis­teri Jari Koski­sen on helppo tehdä puol­tava päätös aloi­tus­ra­hoi­tuk­selle.  Maakun­nassa jo 80-luvulta asti luon­non­mu­kai­sen vilje­lyn kehit­tä­mi­seksi tehty työ saa vahvaa valta­kun­nal­lista tunnus­tusta ja euroja.

Sähköi­seen arkis­toin­tiin ja digi­toin­tiin panos­ta­mi­nen on kannat­ta­nut. Päätös uudesta keskusar­kis­tosta Mikke­liin tehtiin edel­li­sen halli­tuk­sen aikaan kokoo­mus­mi­nis­teri Virk­kusen toimesta ja on tärkeää, että suun­ni­tel­lun aika­tau­lun mukaan edetään myös uuden opetus­mi­nis­te­rin aikana . Muutto Mikke­liin voisi toteu­tua vuoden 2017 jälkeen, jonka jälkeen kaikki  keskusar­kis­ton jatko­ra­ken­ta­mi­nen keski­te­tään Mikke­liin.

Hyvä Porva­ri­vap­pua juhliva väki,

Maakunta tarvit­see näitä posi­tii­vi­sia tekoja ja toimi­joita. Meillä ei ole mitään syytä vaipua vali­tuk­seen ja vähät­te­lyyn. Etelä­sa­vo­lai­nen itse­tunto lähtee omista ajatuk­sis­tamme ja teois­tamme.  Maakun­nan ja koko Suomen tule­vai­suus luodaan tämän päivän työllä. Näin jääkie­kon koti­ki­so­jen alla, voisimme ottaa esimerk­kiä maajouk­ku­ees­tamme, joka tavoit­te­lee menes­tystä yhteis­työllä ja jokai­sen jouk­ku­een jäse­nen omilla vahvuuk­silla.  ?Meidän peli? on kiek­ko­maa­jouk­ku­een teema ja täällä Etelä-Savon maakun­nassa pitäisi myös löytää yhtei­nen ? meidän peli?.

Tänään viete­tään suoma­lai­sen työn juhlaa. Suoma­lai­nen työ on se, millä aiem­mat suku­pol­vet ovat hyvin-voin­timme raken­ta­neet. Sitä voimme arvos­taa parhai­ten teke­mällä oman työmme yhtei­sen hyvän eteen mahdol­li­sim­man hyvin.

Tänään on erin­omai­nen syy kohot­taa malja hyvälle suoma­lai­selle työlle! Haus­kaa vappua ja aurin­koista kevättä kaikille!

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content