Toivakka: Päättäjien täytyy kantaa vastuunsa kunta­uu­dis­tuksen toteut­ta­mi­sessa – kokoomus.fi
MENU
Toivakka: Päättäjien täytyy kantaa vastuunsa kunta­uu­dis­tuksen toteut­ta­mi­sessa

Toivakka: Päättäjien täytyy kantaa vastuunsa kunta­uu­dis­tuksen toteut­ta­mi­sessa

Julkaistu: 01.05.2012 Uncategorized

Oikein hyvää vappua, hyvät ystävät!

On hienoa olla täällä Suomen parhaassa kaupun­ki­kes­kus­tassa viettä­mässä vappua. Kuusi vuotta sitten täältä Kirkko­puis­tosta alkanut Mikkelin kehit­tä­minen on kahden kauppa­kes­kuksen, toriparkin ja uudis­tuneen torin myötä noussut tasolle, joka on valta­kun­nal­li­sesti arvos­tettu ja palkittu. Suomen paras kaupun­ki­kes­kusta on meidän käytet­tä­vis­sämme ja ihail­ta­vis­samme joka päivä. Tätä kelpaa esitellä ympäri vuoden vieraille ja matkai­li­joille. Olemme päässeet hyvään vauhtiin, jota ei kannata pysäyttää. Seuraa­vaksi suuntana on satama ja Saimaa, joka on vielä täällä Mikke­lissä hyödyn­tä­mätön suuri mahdol­lisuus.

Hyvät naiset ja miehet,

Vappu on työn juhla, ja kokoo­muksen viesti vappu­nakin on kirkas: maakunta ja Suomi ei menesty tulevina vuosina kuin ahkeruu­della, yrittä­mällä ja työtä tekemällä. Tarvitaan toivoa, uskoa tulevai­suuteen ja toime-liaisuutta ? hyväksi koettua reseptiä ei tarvitse muuttaa.

Jyrki Kataisen hallitus näytti tuoreen kehys­riihen päätök­sillä, että se on vahvasti toimin­ta­ky­kyinen ja valmis katkai­semaan Suomen velkaan­tu­mis­ke­hi­tyksen. Säästöt ja veron­ko­ro­tus­pää­tökset ovat vaikeita, mutta välttä­mät­tömiä. Julkisen talouden taakkaa ei pidä heittää tulevien sukupolvien kannet­ta­vaksi.

Vain säästä­mällä ja veroja korot­ta­malla talous ei kohene. Kehys­riihen parasta antia ovat vahvat panos­tukset uuden kasvun ja työlli­syyden luomi­seksi sekä pk-yrittä­jyyden tukemi­seksi suunnatut vahvat toimet. Talou­del­li­sesti haastavina aikoina yrityksiä on kannus­tettava kasvamaan, kansain­vä­lis­tymään ja luomaan uusia työpaikkoja. Kannus­tavia toimen­pi­teitä tarvitaan toki  jatkossa lisää, sillä uudet työpaikat syntyvät nimenomaan pk-yrityksiin.

Toinen tärkeä arvoviesti on halli­tuksen voimakas satsaus nuoriin. Suomessa ei ole varaa yhteenkään syrjäy­ty­neeseen nuoreen. Silti liian suuri joukko nuoria eri syistä on tälläkin hetkellä tavoit­ta­mat­to­missa koulu­tuksen ja työelämän ulkopuo­lella, ei edes työnha­ki­joina. Suomi elää tulevista sukupol­vistaan, siksi onkin oikeu­den­mu­kaista että nuoria kannus­tetaan opiske­lemaan, työhar­joit­te­lu­paik­koihin ja työpa­joihin runsaalla sadalla miljoo­nalla lisäeu­rolla vuodessa. Myös yritysten on aktii­vi­semmin osallis­tuttava talkoisiin nuorten syrjäy­ty­misen ehkäi­se­mi­seksi. Kotien ja läheisten vastuu on myös merkittävä.  Sekä lisära­hoitus nuorille että kasvu­pa­nos­tukset ovat merkit­täviä summia muutoin säästö­pai­not­tei­sessa ajassa. Näillä ratkai­suilla tuetaan Kokoo­muk­selle tärkeää työnteon viestiä.

Hyvä vappua juhliva väki,

Oppositio on kunnos­tau­tunut, halli­tuksen arvos­te­lijana. Väliky­sy­myksiä tehtaillaan melkein viikoittain, aiheesta kuin aiheesta. Keskusta ei tee uusia avauksia vaan lyö vain jarruja ja vaikut­taakin siltä, että edelleen opposi­tio­roolia haetaan kiivaasti.  Raken­tavat esitykset ja vaihtoehdot puuttuvat ja keskus­tassa aika menee sisäiseen vatulointiin. Kritiikki halli­tuksen suuntaan on rajua niissäkin asioissa, joissa yhteistä näkemystä aiemmin on ollut. Kiviniemen kunta­uu­dis­tus­kri­tiikki ei ole uskot­tavaa, kun muistaa puolueen itse aloit­taneen vuosia sitten uudis­tustyön palve­lujen turvaa­mi­seksi. Keskusta ei opposi­tiossa ollessaan ajattele kunta­laisten parasta vaan leikkii tulella vastus­taessaan kunta­uu­dis­tusta.  Onko syynä oman edun tavoittelu ja populismi kunta­vaalien alla?

Toisen opposi­tio­puo­lueen edustajat, perus­suo­ma­laiset, ovat keskit­tyneet tekemään muuta kuin kansan-edusta­ja­työtään. Puolueen energia ja aika menee erilaisten tempausten selvit­telyyn ja selit­telyyn. Tämä voi huvittaa iltapäi­vä­lehtiä lukiessa, mutta vakavasti, tätäkö äänes­täjät ovat halunneet? Myös perus­suo­ma­laisten eurokriit­tisyys on helppo tapa tehdä politiikkaa, mutta kuluneen vuoden aikana todel­liset vaihtoehdot ovat jääneet kuule­matta.

Tällä hetkellä kokoo­mus­joh­toinen hallitus on ainoa, joka pystyy tekemään Suomen ja suoma­laisten kannalta oikeaa ja kestävää politiikkaa. Suomen talous on raken­nettu avoimen talouden ja kansain­vä­lisen kaupan varaan. Talou­temme kasvu tulee ulkomaan­kau­pasta. Myös sivis­tyk­semme, kulttuu­rimme ja kansal­linen turval­li­suu­temme tarvitsee kansain­vä­li­syyttä. Vuosi sitten vaaleissa vastakkain olivat erilaiset näkemykset Suomen tavasta hoitaa kansain­vä­lisiä asioita. Me polii­tikot olemme kanta­massa vastuuta, emmekä tunke­massa päätä pensaaseen. Siksi vaikeis­sakin tilan­teissa on kannettava vastuuta ja tehtävä Suomen kannalta oikeita päätöksiä, mieli­pi­teiden ei voi antaa pyöriä kuin tuuli­viiri poliit­tisten suhdan­teiden vaihtuessa. Peruut­ta­malla ei pääse kuin mennei­syyteen.

Hyvät kuulijat,

Viime viikkoina mediassa on keskus­teltu runsaasti oikeu­den­mu­kai­suu­desta ja tasa-arvosta. Syystäkin tuntuu siltä, että suoma­laisten kokemaa käsitystä kohtuul­li­suu­desta on viime aikoina loukattu. Viime aikojen tapah­tumia seura­tessa tuntuu, että huippu­joh­tajat elävät lasikuvun sisällä etäällä muusta yhteis­kun­nasta. Vastuul­lisen markki­na­ta­louden ja oikeu­den­mu­kai­suuden periaatteet ovat hämär­tyneet, kun johtajien palkat, erorahat ja eläkkeet ovat kohonneet aivan omiin suoma­lai­selle yhteis­kun­nalle aiemmin vieraisiin sfääreihin. Näiden johtajien perus­palkka on jo reilusti ? yleensä monin­ker­tai­sesti - suurempi kuin esimer­kiksi Suomen päämi­nis­terin palkka. Lyhyt­nä­köinen henki­lö­koh­tainen ahneus on mennyt yrity­syh­teisön pitkä­jän­teisen hyvin­voinnin edelle. Näin ei voi jatkua. On päivän selvää, että perin­teinen Hyvä Veli-verkosto on ajautunut tiensä päähän. Yhteis­kunnan ja yrity­se­lämän arvojen ja arvos­tuksen palaut­ta­mi­seksi tarvitaan laajempi osaajien joukko. Uskon, että perin­teinen kohtuuden yhteis­kunta, jossa yrittä­miseen, työntekoon ja menes­ty­miseen kannus­tetaan terveesti, on kaikkien suoma­laisten ? myös suuri­tu­loi­simpien ? yhteinen etu. Kyse on myös Suomen pärjää­mi­sestä ja kilpai­lu­kyvyn paran­ta­mi­sesta.

Hyvät vapun juhlijat,

Etelä-Savon maakun­nalla on kaikki mahdol­li­suudet menestyä, kunhan suuntaamme katseemme eteenpäin ja tarjolla oleviin mahdol­li­suuksiin.  Kunta­uu­distus on maakun­nassa nähty välttä­mät­tömänä. Kunta­lii­toksia on jo toteu­tunut Savon­linnan seudulla ja toivot­ta­vasti näin päätetään vielä tällä viikolla myös täällä Mikkelin seudulla. Useimmat etelä­sa­vo­laiset kunnat suhtau­tuvat positii­vi­sesti minis­teriön esittämään kunta­ja­ko­sel­vi­tykseen. Kunta­ra­ken­teemme on ehdot­to­masti uudis­tuttava, jotta voimme turvata palvelut ja vahvistaa elinkei­no­po­li­tiik­kaamme ja elinvoi­maamme. Meidän päättäjien on rehel­li­sesti tunnus­tettava tosiasiat ja muistettava, että meidät on valittu tekemään kunta­laisten kannalta oikeita ja vastuul­lisia päätöksiä.

Vaali­pii­ri­uu­distus on positii­vinen mahdol­lisuus maakun­nalle. Lähei­sempi yhteistyö Etelä-Karjalan ja Kymen kanssa on meille hyödyl­linen. Maakuntia yhdistää mm. matkailu, vapaa-ajana­sutus, korkea­kou­lutus ja Venäjä. Vaali­pii­ri­muutos ei todel­lakaan huononna tilan­net­tamme vaan päinvastoin avaa meille uusia ovia. Tässäkin asiassa toki saamme riitoja aikaan, jos lähdemme riitaa haastamaan.

Valitet­ta­vasti viime aikoina Etelä-Savossa on ollut riidan lietso­misen ja valit­ta­misen henkeä. Yhteistyön raken­ta­misen sijaan itse provo­soimme ja aiheu­tamme risti­riitoja. Pienen maakunnan ei kannata ryhtyä katutap­pe­li­jaksi vaan meidän on raken­ta­valla yhteis­työllä edistettävä maakunnan parasta.

Hyvät kuulijat,

Viitostie on maakunnan edunval­vonnan kärki­hank­keita ja sen eteen teemme töitä kovasti. Lusi-Mikkeli valmistui viime vuoden marras­kuussa. Tuoreessa kehys­rii­hessä varmis­tettiin heti jatko ja Mikkelin kohdan raken­ta­minen. Kun tiesuun­ni­telma Mikkelin ja Juvan välillä viimein ensi kesänä valmistuu, on maakun­nassa valmius aloittaa jatko­ra­ken­ta­minen heti, kun talouden edelly­tykset sen sallivat. Maakunnan keske­ne­räisten tiehank­keiden, Viitostien ja Savon­linnan rinnak­kais­väylän, on mentävä uusien hankkeiden edelle.

Mikkelin seudun hyvä tulevaisuus rakentuu muuhunkin kuin viitos­tiehen! Osaaminen ja sen vahvistami-nen on mitä tärkeintä tulevai­suus­työtä. Perin­teiset alat ovat monin paikoin haasta­vassa tilan­teessa ja on hienoa, että Mikkelin seudulle on syntynyt vahvoja valta­kunnan tason kärkio­saa­mi­sa­lueita.

Turval­lisuus, ympäris­tö­tek­niikka ja ympäris­tö­tur­val­lisuus  ovat Mikkelin seudun omaa tärkeää osaamista. Professori Mika Sillanpään johtama Lappeen­rannan Yliopiston ympäris­tö­kemian Mikkelin labora­torio on saanut kansain­vä­listä arvos­tusta ja tunnus­tusta ja tekee korkea­ta­soista tutki­musta ympäris­tö­tur­val­li­suuden edistä­mi­seksi. Yliopis­to­kes­kuksen merkitys Mikkelin seudulle on todella suuri.

Luomu-insti­tuutti on saamassa aloitus­rahaa. Pirjo Siiskosen hyvän työn pohjalta kokoo­mus­laisen maatalo-usministeri Jari Koskisen on helppo tehdä puoltava päätös aloitus­ra­hoi­tuk­selle.  Maakun­nassa jo 80-luvulta asti luonnon­mu­kaisen viljelyn kehit­tä­mi­seksi tehty työ saa vahvaa valta­kun­nal­lista tunnus­tusta ja euroja.

Sähköiseen arkis­tointiin ja digitointiin panos­ta­minen on kannat­tanut. Päätös uudesta keskusar­kis­tosta Mikkeliin tehtiin edellisen halli­tuksen aikaan kokoo­mus­mi­nisteri Virkkusen toimesta ja on tärkeää, että suunni­tellun aikataulun mukaan edetään myös uuden opetus­mi­nis­terin aikana . Muutto Mikkeliin voisi toteutua vuoden 2017 jälkeen, jonka jälkeen kaikki  keskusar­kiston jatko­ra­ken­ta­minen keski­tetään Mikkeliin.

Hyvä Porva­ri­vappua juhliva väki,

Maakunta tarvitsee näitä positii­visia tekoja ja toimi­joita. Meillä ei ole mitään syytä vaipua valitukseen ja vähät­telyyn. Etelä­sa­vo­lainen itsetunto lähtee omista ajatuk­sis­tamme ja teois­tamme.  Maakunnan ja koko Suomen tulevaisuus luodaan tämän päivän työllä. Näin jääkiekon kotiki­sojen alla, voisimme ottaa esimerkkiä maajouk­ku­ees­tamme, joka tavoit­telee menes­tystä yhteis­työllä ja jokaisen joukkueen jäsenen omilla vahvuuk­silla.  ?Meidän peli? on kiekko­maa­jouk­kueen teema ja täällä Etelä-Savon maakun­nassa pitäisi myös löytää yhteinen ? meidän peli?.

Tänään vietetään suoma­laisen työn juhlaa. Suoma­lainen työ on se, millä aiemmat sukupolvet ovat hyvin-vointimme raken­taneet. Sitä voimme arvostaa parhaiten tekemällä oman työmme yhteisen hyvän eteen mahdol­li­simman hyvin.

Tänään on erinomainen syy kohottaa malja hyvälle suoma­lai­selle työlle! Hauskaa vappua ja aurin­koista kevättä kaikille!

 


Kokoomus.fi