Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Sairaa­la­kato on pelot­te­lua

Toivakka: Sairaa­la­kato on pelot­te­lua

Julkaistu:

?Uuden mallin mukaan sairaan­hoi­to­pii­rit lakkaa­vat. Tämä kuulos­taa kovin dramaat­ti­selta, mutta kyse on hallin­non keven­tä­mi­sestä ja resurs­sien siir­tä­mi­sestä palve­lui­hin. Kunnille siir­tyy suurempi vastuu ja päätös­valta omista palve­luis­taan. Keskus- ja alue­sai­raa­lat eivät kaupun­geista mihin­kään häviä. Sen sijaan sairaa­loi­den ja terveys­kes­kus­ten yhteis­työtä lisä­tään ja vaati­vaa erikois­sai­raan­hoi­toa keski­te­tään sinne, missä osaa­mista on riit­tä­västi.?

Toivakka pitää ensim­mäi­siä komment­teja ?sairaa­la­ka­dosta? turhana pelot­te­luna. Toiva­kan mukaan perus­pal­ve­lui­den saata­vuu­dessa ja toimi­vuu­dessa on vaka­via puut­teita. Odotusa­jat ovat liian pitkiä ja esimer­kiksi koulu­ter­vey­den­hoi­ta­jalle ei pääse silloin kun on tarve.

Toivakka ihmet­te­lee­kin, miksi esimer­kiksi keskus­ta­lai­set polii­ti­kot halua­vat into­hi­moi­sesti jarrut­taa kaik­kea uudis­tus­työtä. ?Tuntuu, että oppo­si­tiolla on kepu­jarru päällä.?

?Tors­taina julkaistu työryh­män raportti on vasta raakile, joka vaatii paljon jatko­työtä. Yksi­tyis­koh­tia hiotaan ja alueita, osaa­jia ja kunta­lai­sia kuul­laan. On tunnus­tettu, ettei­vät raken­teel­li­set ongel­mamme ratkea euroja lisää­mällä. Siksi perus­pal­ve­lui­den remontti on tarpeen, ja nyt työ todella vasta alkaa.?

Lisä­tie­dot:
Lenita Toivakka, 050 512 2928


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content