Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Sairaa­la­kato on pelot­te­lua

Toivakka: Sairaa­la­kato on pelot­te­lua

Julkaistu:

?Uuden mallin mukaan sairaan­hoi­to­pii­rit lakkaa­vat. Tämä kuulos­taa kovin dramaat­ti­selta, mutta kyse on hallin­non keven­tä­mi­sestä ja resurs­sien siir­tä­mi­sestä palve­lui­hin. Kunnille siir­tyy suurempi vastuu ja päätös­valta omista palve­luis­taan. Keskus- ja alue­sai­raa­lat eivät kaupun­geista mihin­kään häviä. Sen sijaan sairaa­loi­den ja terveys­kes­kus­ten yhteis­työtä lisä­tään ja vaati­vaa erikois­sai­raan­hoi­toa keski­te­tään sinne, missä osaa­mista on riit­tä­västi.?

Toivakka pitää ensim­mäi­siä komment­teja ?sairaa­la­ka­dosta? turhana pelot­te­luna. Toiva­kan mukaan perus­pal­ve­lui­den saata­vuu­dessa ja toimi­vuu­dessa on vaka­via puut­teita. Odotusa­jat ovat liian pitkiä ja esimer­kiksi koulu­ter­vey­den­hoi­ta­jalle ei pääse silloin kun on tarve.

Toivakka ihmet­te­lee­kin, miksi esimer­kiksi keskus­ta­lai­set polii­ti­kot halua­vat into­hi­moi­sesti jarrut­taa kaik­kea uudis­tus­työtä. ?Tuntuu, että oppo­si­tiolla on kepu­jarru päällä.?

?Tors­taina julkaistu työryh­män raportti on vasta raakile, joka vaatii paljon jatko­työtä. Yksi­tyis­koh­tia hiotaan ja alueita, osaa­jia ja kunta­lai­sia kuul­laan. On tunnus­tettu, ettei­vät raken­teel­li­set ongel­mamme ratkea euroja lisää­mällä. Siksi perus­pal­ve­lui­den remontti on tarpeen, ja nyt työ todella vasta alkaa.?

Lisä­tie­dot:
Lenita Toivakka, 050 512 2928


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content