Toivakka: Sairaa­lakato on pelot­telua – kokoomus.fi
MENU
Toivakka: Sairaa­lakato on pelot­telua

Toivakka: Sairaa­lakato on pelot­telua

Julkaistu: 02.06.2012 Uncategorized

?Uuden mallin mukaan sairaan­hoi­to­piirit lakkaavat. Tämä kuulostaa kovin dramaat­ti­selta, mutta kyse on hallinnon keven­tä­mi­sestä ja resurssien siirtä­mi­sestä palve­luihin. Kunnille siirtyy suurempi vastuu ja päätös­valta omista palve­luistaan. Keskus- ja aluesai­raalat eivät kaupun­geista mihinkään häviä. Sen sijaan sairaa­loiden ja terveys­kes­kusten yhteis­työtä lisätään ja vaativaa erikois­sai­raan­hoitoa keski­tetään sinne, missä osaamista on riittä­västi.?

Toivakka pitää ensim­mäisiä kommentteja ?sairaa­la­ka­dosta? turhana pelot­teluna. Toivakan mukaan perus­pal­ve­luiden saata­vuu­dessa ja toimi­vuu­dessa on vakavia puutteita. Odotusajat ovat liian pitkiä ja esimer­kiksi koulu­ter­vey­den­hoi­ta­jalle ei pääse silloin kun on tarve.

Toivakka ihmet­te­leekin, miksi esimer­kiksi keskus­ta­laiset polii­tikot haluavat intohi­moi­sesti jarruttaa kaikkea uudis­tus­työtä. ?Tuntuu, että opposi­tiolla on kepujarru päällä.?

?Torstaina julkaistu työryhmän raportti on vasta raakile, joka vaatii paljon jatko­työtä. Yksityis­kohtia hiotaan ja alueita, osaajia ja kunta­laisia kuullaan. On tunnus­tettu, etteivät raken­teel­liset ongel­mamme ratkea euroja lisää­mällä. Siksi perus­pal­ve­luiden remontti on tarpeen, ja nyt työ todella vasta alkaa.?

Lisätiedot:
Lenita Toivakka, 050 512 2928


Kuvat


Kokoomus.fi