Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Sairaa­la­kato on pelot­te­lua

Toivakka: Sairaa­la­kato on pelot­te­lua

Julkaistu:

?Uuden mallin mukaan sairaan­hoi­to­pii­rit lakkaa­vat. Tämä kuulos­taa kovin dramaat­ti­selta, mutta kyse on hallin­non keven­tä­mi­sestä ja resurs­sien siir­tä­mi­sestä palve­lui­hin. Kunnille siir­tyy suurempi vastuu ja päätös­valta omista palve­luis­taan. Keskus- ja alue­sai­raa­lat eivät kaupun­geista mihin­kään häviä. Sen sijaan sairaa­loi­den ja terveys­kes­kus­ten yhteis­työtä lisä­tään ja vaati­vaa erikois­sai­raan­hoi­toa keski­te­tään sinne, missä osaa­mista on riit­tä­västi.?

Toivakka pitää ensim­mäi­siä komment­teja ?sairaa­la­ka­dosta? turhana pelot­te­luna. Toiva­kan mukaan perus­pal­ve­lui­den saata­vuu­dessa ja toimi­vuu­dessa on vaka­via puut­teita. Odotusa­jat ovat liian pitkiä ja esimer­kiksi koulu­ter­vey­den­hoi­ta­jalle ei pääse silloin kun on tarve.

Toivakka ihmet­te­lee­kin, miksi esimer­kiksi keskus­ta­lai­set polii­ti­kot halua­vat into­hi­moi­sesti jarrut­taa kaik­kea uudis­tus­työtä. ?Tuntuu, että oppo­si­tiolla on kepu­jarru päällä.?

?Tors­taina julkaistu työryh­män raportti on vasta raakile, joka vaatii paljon jatko­työtä. Yksi­tyis­koh­tia hiotaan ja alueita, osaa­jia ja kunta­lai­sia kuul­laan. On tunnus­tettu, ettei­vät raken­teel­li­set ongel­mamme ratkea euroja lisää­mällä. Siksi perus­pal­ve­lui­den remontti on tarpeen, ja nyt työ todella vasta alkaa.?

Lisä­tie­dot:
Lenita Toivakka, 050 512 2928


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content