Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Lenita Toivakka: Risi­kon-malli tukee kunta­uu­dis­tusta

Lenita Toivakka: Risi­kon-malli tukee kunta­uu­dis­tusta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka kehuu halli­tusta siitä, että se on saanut sovit­tua jälleen tärkeitä askel­merk­kejä kunta­uu­dis­tuk­sen etene­mi­selle. ?Uudis­tus etenee jämä­killä, maltil­li­silla aske­lilla eteen­päin. Kuntien toinen kuule­mis­kier­ros vielä vahvis­taa enti­ses­tään kuntien omaa osuutta uudis­tuk­sen toteu­tuk­sessa.?

Toivakka painot­taa, että kunta­ra­ken­netta uudis­te­taan ja sote-palve­luita kehi­te­tään yhdessä tiiviissä rinta­massa.

?Sosi­aali- ja terveys­puo­len minis­te­ri­työ­ryh­män ehdo­tus pois­taa turhaa tervey­den­huol­lon byro­kra­tiaa ja antaa palve­luille enem­män tilaa. On jokai­sen suoma­lai­sen etu, että byro­kra­tian sijasta voima­va­roja keski­te­tään esimer­kiksi perus­ter­vey­den­huol­toon. On äärim­mäi­sen hyvä, että päähal­li­tus­puo­lu­eet ovat molem­mat tämän Risi­kon-mallin kannalla.?

Toiva­kan mukaan palve­luita uudis­tet­taessa on erityistä huomiota kiin­ni­tet­tävä tervey­den­huol­to­jär­jes­tel­mämme kivi­jal­kaan eli perus­ter­vey­den­huol­toon.

?Lähellä ihmistä tarvit­ta­vat laaduk­kaat palve­lut, kuten terveys­kes­kus, koulu­ter­vey­den­huolto, neuvola tai vaik­kapa vanhus­ten­hoiva luovat turval­li­suutta. Vali­tet­ta­vasti jo vuosi­kym­me­niä erikois­sai­raan­hoito ja häiriö­pal­ve­lut ovat kehit­ty­neet perus­ter­vey­den­huol­lon kustan­nuk­sella. Ehkäi­se­vät ja terveyttä edis­tä­vät palve­lut ovat kehit­ty­neet lähinnä satun­nai­sina hank­keina. Kun hallin­toa karsi­taan, on mahdol­li­suus paran­taa palve­luja.?

Toivakka muis­tut­taa myös, että väes­tön tervey­den ja hyvin­voin­nin edis­tä­mi­seen liit­tyy muuta­kin kuin sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luita.

?Yhdys­kun­ta­suun­nit­telu sekä esimer­kiksi vapaa-ajan, sivis­tyk­sen ja kult­tuu­rin palve­lut kytkey­ty­vät tässä mielessä toisiinsa. Kunta­pe­rus­tei­nen malli mahdol­lis­taa näiden teki­jöi­den yhdis­tä­mi­sen kunnal­li­seen demo­kraat­ti­seen päätök­sen­te­koon.?

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content