Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Lenita Toivakka: Risi­kon-malli tukee kunta­uu­dis­tusta

Lenita Toivakka: Risi­kon-malli tukee kunta­uu­dis­tusta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka kehuu halli­tusta siitä, että se on saanut sovit­tua jälleen tärkeitä askel­merk­kejä kunta­uu­dis­tuk­sen etene­mi­selle. ?Uudis­tus etenee jämä­killä, maltil­li­silla aske­lilla eteen­päin. Kuntien toinen kuule­mis­kier­ros vielä vahvis­taa enti­ses­tään kuntien omaa osuutta uudis­tuk­sen toteu­tuk­sessa.?

Toivakka painot­taa, että kunta­ra­ken­netta uudis­te­taan ja sote-palve­luita kehi­te­tään yhdessä tiiviissä rinta­massa.

?Sosi­aali- ja terveys­puo­len minis­te­ri­työ­ryh­män ehdo­tus pois­taa turhaa tervey­den­huol­lon byro­kra­tiaa ja antaa palve­luille enem­män tilaa. On jokai­sen suoma­lai­sen etu, että byro­kra­tian sijasta voima­va­roja keski­te­tään esimer­kiksi perus­ter­vey­den­huol­toon. On äärim­mäi­sen hyvä, että päähal­li­tus­puo­lu­eet ovat molem­mat tämän Risi­kon-mallin kannalla.?

Toiva­kan mukaan palve­luita uudis­tet­taessa on erityistä huomiota kiin­ni­tet­tävä tervey­den­huol­to­jär­jes­tel­mämme kivi­jal­kaan eli perus­ter­vey­den­huol­toon.

?Lähellä ihmistä tarvit­ta­vat laaduk­kaat palve­lut, kuten terveys­kes­kus, koulu­ter­vey­den­huolto, neuvola tai vaik­kapa vanhus­ten­hoiva luovat turval­li­suutta. Vali­tet­ta­vasti jo vuosi­kym­me­niä erikois­sai­raan­hoito ja häiriö­pal­ve­lut ovat kehit­ty­neet perus­ter­vey­den­huol­lon kustan­nuk­sella. Ehkäi­se­vät ja terveyttä edis­tä­vät palve­lut ovat kehit­ty­neet lähinnä satun­nai­sina hank­keina. Kun hallin­toa karsi­taan, on mahdol­li­suus paran­taa palve­luja.?

Toivakka muis­tut­taa myös, että väes­tön tervey­den ja hyvin­voin­nin edis­tä­mi­seen liit­tyy muuta­kin kuin sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luita.

?Yhdys­kun­ta­suun­nit­telu sekä esimer­kiksi vapaa-ajan, sivis­tyk­sen ja kult­tuu­rin palve­lut kytkey­ty­vät tässä mielessä toisiinsa. Kunta­pe­rus­tei­nen malli mahdol­lis­taa näiden teki­jöi­den yhdis­tä­mi­sen kunnal­li­seen demo­kraat­ti­seen päätök­sen­te­koon.?

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content