Toivakka: Hyvitys­mak­su­jär­jes­telmän uudis­ta­mi­sessa tuettava talous­kasvua ja tekijöiden oikeutta korvauksiin – kokoomus.fi
MENU
Toivakka: Hyvitys­mak­su­jär­jes­telmän uudis­ta­mi­sessa tuettava talous­kasvua ja tekijöiden oikeutta korvauksiin

Toivakka: Hyvitys­mak­su­jär­jes­telmän uudis­ta­mi­sessa tuettava talous­kasvua ja tekijöiden oikeutta korvauksiin

Julkaistu: 10.05.2012 Uncategorized

?Hyvitys­mak­su­jär­jes­telmän perusta on yksityi­sestä kopioin­nista aiheu­tuvan haitan korvaa­minen teosten tekijöille. Nyt järjes­telmä on siten hullun­ku­rinen, että keräys­tuotto kasvaa laite­kannan uusiu­tuessa, ei kopioinnin ja haitan lisään­tyessä?, Toivakka toteaa.

Toivakan mukaan hyvitys­mak­su­tu­lojen pitäisi kohdata paremmin itse tekijät ja taitei­lijat. Lisäksi on tärkeää, että Suomeen luotava uusi hyvitys­mak­su­jär­jes­telmä kannustaa talous­kasvuun, luovuuteen ja kansain­vä­liseen yrittä­jyyteen.

?Toimivien digitaa­listen sisämark­ki­noiden ennakoidaan tuottavan saman talous­kasvun Euroo­passa kuin mitä sisämark­ki­noita luotaessa saavu­tettiin. Hyvitys­mak­su­jär­jes­telmän onkin tuettava sisämark­ki­noiden synty­mistä eikä estettävä sitä?, Toivakka vaatii.

Tällä hetkellä jokai­sella maalla Euroo­passa on oma hyvitys­mak­su­jär­jes­telmä. Iso-Britannia ei kerää hyvitys­maksua ja Espanja on juuri luopunut siitä. Esimer­kiksi euroop­pa­lai­sille markki­noille yrittävän, musiikkia tuotteissaan käyttävän yrityksen tulee ensin neuvo­tella yhteensä noin sadan tahon eli jokaisen maan tekijä­noi­keus­jär­jes­töjen kanssa oikeuk­sista ennen kuin voi ryhtyä kaupan­käyntiin. Euroop­pa­laisten, toimivien digitaa­listen sisämark­ki­noiden puuttu­misen on arvioitu maksavan 500 miljardia euroa eli 4 prosentin BKT:n kasvua vastaavan verran seuraavan kymmenen vuoden aikana.

?Nykyjär­jes­telmä ei ole euroop­pa­lai­sittain optimaa­linen, vaan haittaa talous­kasvua, joka ei ole hyödyksi tekijöille eikä kansan­ta­louk­sille. Tarvit­semme Eurooppaan talous­kasvua byrokratian sijaan?, Toivakka sanoo.

Hyvitys­mak­su­jär­jes­telmän kehit­tä­mistä selvit­tänyt Markus Leikola luovutti tänään esityk­sensä kulttuu­ri­mi­nis­te­rille.

Lisätietoja:

Lenita Toivakka
p. 050 5122928


Kuvat


Kokoomus.fi