Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Hyvi­tys­mak­su­jär­jes­tel­män uudis­ta­mi­sessa tuet­tava talous­kas­vua ja teki­jöi­den oikeutta korvauk­siin

Toivakka: Hyvi­tys­mak­su­jär­jes­tel­män uudis­ta­mi­sessa tuet­tava talous­kas­vua ja teki­jöi­den oikeutta korvauk­siin

Julkaistu:

?Hyvi­tys­mak­su­jär­jes­tel­män perusta on yksi­tyi­sestä kopioin­nista aiheu­tu­van haitan korvaa­mi­nen teos­ten teki­jöille. Nyt järjes­telmä on siten hullun­ku­ri­nen, että keräys­tuotto kasvaa laite­kan­nan uusiu­tuessa, ei kopioin­nin ja haitan lisään­tyessä?, Toivakka toteaa.

Toiva­kan mukaan hyvi­tys­mak­su­tu­lo­jen pitäisi kohdata parem­min itse teki­jät ja taitei­li­jat. Lisäksi on tärkeää, että Suomeen luotava uusi hyvi­tys­mak­su­jär­jes­telmä kannus­taa talous­kas­vuun, luovuu­teen ja kansain­vä­li­seen yrit­tä­jyy­teen.

?Toimi­vien digi­taa­lis­ten sisä­mark­ki­noi­den enna­koi­daan tuot­ta­van saman talous­kas­vun Euroo­passa kuin mitä sisä­mark­ki­noita luotaessa saavu­tet­tiin. Hyvi­tys­mak­su­jär­jes­tel­män onkin tuet­tava sisä­mark­ki­noi­den synty­mistä eikä estet­tävä sitä?, Toivakka vaatii.

Tällä hetkellä jokai­sella maalla Euroo­passa on oma hyvi­tys­mak­su­jär­jes­telmä. Iso-Britan­nia ei kerää hyvi­tys­mak­sua ja Espanja on juuri luopu­nut siitä. Esimer­kiksi euroop­pa­lai­sille mark­ki­noille yrit­tä­vän, musiik­kia tuot­teis­saan käyt­tä­vän yrityk­sen tulee ensin neuvo­tella yhteensä noin sadan tahon eli jokai­sen maan teki­jä­noi­keus­jär­jes­tö­jen kanssa oikeuk­sista ennen kuin voi ryhtyä kaupan­käyn­tiin. Euroop­pa­lais­ten, toimi­vien digi­taa­lis­ten sisä­mark­ki­noi­den puut­tu­mi­sen on arvioitu maksa­van 500 miljar­dia euroa eli 4 prosen­tin BKT:n kasvua vastaa­van verran seuraa­van kymme­nen vuoden aikana.

?Nyky­jär­jes­telmä ei ole euroop­pa­lai­sit­tain opti­maa­li­nen, vaan hait­taa talous­kas­vua, joka ei ole hyödyksi teki­jöille eikä kansan­ta­louk­sille. Tarvit­semme Euroop­paan talous­kas­vua byro­kra­tian sijaan?, Toivakka sanoo.

Hyvi­tys­mak­su­jär­jes­tel­män kehit­tä­mistä selvit­tä­nyt Markus Leikola luovutti tänään esityk­sensä kult­tuu­ri­mi­nis­te­rille.

Lisä­tie­toja:

Lenita Toivakka
p. 050 5122928


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content