Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Hyvi­tys­mak­su­jär­jes­tel­män uudis­ta­mi­sessa tuet­tava talous­kas­vua ja teki­jöi­den oikeutta korvauk­siin

Toivakka: Hyvi­tys­mak­su­jär­jes­tel­män uudis­ta­mi­sessa tuet­tava talous­kas­vua ja teki­jöi­den oikeutta korvauk­siin

Julkaistu:

?Hyvi­tys­mak­su­jär­jes­tel­män perusta on yksi­tyi­sestä kopioin­nista aiheu­tu­van haitan korvaa­mi­nen teos­ten teki­jöille. Nyt järjes­telmä on siten hullun­ku­ri­nen, että keräys­tuotto kasvaa laite­kan­nan uusiu­tuessa, ei kopioin­nin ja haitan lisään­tyessä?, Toivakka toteaa.

Toiva­kan mukaan hyvi­tys­mak­su­tu­lo­jen pitäisi kohdata parem­min itse teki­jät ja taitei­li­jat. Lisäksi on tärkeää, että Suomeen luotava uusi hyvi­tys­mak­su­jär­jes­telmä kannus­taa talous­kas­vuun, luovuu­teen ja kansain­vä­li­seen yrit­tä­jyy­teen.

?Toimi­vien digi­taa­lis­ten sisä­mark­ki­noi­den enna­koi­daan tuot­ta­van saman talous­kas­vun Euroo­passa kuin mitä sisä­mark­ki­noita luotaessa saavu­tet­tiin. Hyvi­tys­mak­su­jär­jes­tel­män onkin tuet­tava sisä­mark­ki­noi­den synty­mistä eikä estet­tävä sitä?, Toivakka vaatii.

Tällä hetkellä jokai­sella maalla Euroo­passa on oma hyvi­tys­mak­su­jär­jes­telmä. Iso-Britan­nia ei kerää hyvi­tys­mak­sua ja Espanja on juuri luopu­nut siitä. Esimer­kiksi euroop­pa­lai­sille mark­ki­noille yrit­tä­vän, musiik­kia tuot­teis­saan käyt­tä­vän yrityk­sen tulee ensin neuvo­tella yhteensä noin sadan tahon eli jokai­sen maan teki­jä­noi­keus­jär­jes­tö­jen kanssa oikeuk­sista ennen kuin voi ryhtyä kaupan­käyn­tiin. Euroop­pa­lais­ten, toimi­vien digi­taa­lis­ten sisä­mark­ki­noi­den puut­tu­mi­sen on arvioitu maksa­van 500 miljar­dia euroa eli 4 prosen­tin BKT:n kasvua vastaa­van verran seuraa­van kymme­nen vuoden aikana.

?Nyky­jär­jes­telmä ei ole euroop­pa­lai­sit­tain opti­maa­li­nen, vaan hait­taa talous­kas­vua, joka ei ole hyödyksi teki­jöille eikä kansan­ta­louk­sille. Tarvit­semme Euroop­paan talous­kas­vua byro­kra­tian sijaan?, Toivakka sanoo.

Hyvi­tys­mak­su­jär­jes­tel­män kehit­tä­mistä selvit­tä­nyt Markus Leikola luovutti tänään esityk­sensä kult­tuu­ri­mi­nis­te­rille.

Lisä­tie­toja:

Lenita Toivakka
p. 050 5122928


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content