• FI
 • SV
 • MENU
  Toivakka: Hyvi­tys­mak­su­jär­jes­tel­män uudis­ta­mi­sessa tuet­tava talous­kas­vua ja teki­jöi­den oikeutta korvauk­siin
  Twiittaa

  Toivakka: Hyvi­tys­mak­su­jär­jes­tel­män uudis­ta­mi­sessa tuet­tava talous­kas­vua ja teki­jöi­den oikeutta korvauk­siin

  Julkaistu: 10.05.2012 Uncategorized

  ?Hyvi­tys­mak­su­jär­jes­tel­män perusta on yksi­tyi­sestä kopioin­nista aiheu­tu­van haitan korvaa­mi­nen teos­ten teki­jöille. Nyt järjes­telmä on siten hullun­ku­ri­nen, että keräys­tuotto kasvaa laite­kan­nan uusiu­tuessa, ei kopioin­nin ja haitan lisään­tyessä?, Toivakka toteaa.

  Toiva­kan mukaan hyvi­tys­mak­su­tu­lo­jen pitäisi kohdata parem­min itse teki­jät ja taitei­li­jat. Lisäksi on tärkeää, että Suomeen luotava uusi hyvi­tys­mak­su­jär­jes­telmä kannus­taa talous­kas­vuun, luovuu­teen ja kansain­vä­li­seen yrit­tä­jyy­teen.

  ?Toimi­vien digi­taa­lis­ten sisä­mark­ki­noi­den enna­koi­daan tuot­ta­van saman talous­kas­vun Euroo­passa kuin mitä sisä­mark­ki­noita luotaessa saavu­tet­tiin. Hyvi­tys­mak­su­jär­jes­tel­män onkin tuet­tava sisä­mark­ki­noi­den synty­mistä eikä estet­tävä sitä?, Toivakka vaatii.

  Tällä hetkellä jokai­sella maalla Euroo­passa on oma hyvi­tys­mak­su­jär­jes­telmä. Iso-Britan­nia ei kerää hyvi­tys­mak­sua ja Espanja on juuri luopu­nut siitä. Esimer­kiksi euroop­pa­lai­sille mark­ki­noille yrit­tä­vän, musiik­kia tuot­teis­saan käyt­tä­vän yrityk­sen tulee ensin neuvo­tella yhteensä noin sadan tahon eli jokai­sen maan teki­jä­noi­keus­jär­jes­tö­jen kanssa oikeuk­sista ennen kuin voi ryhtyä kaupan­käyn­tiin. Euroop­pa­lais­ten, toimi­vien digi­taa­lis­ten sisä­mark­ki­noi­den puut­tu­mi­sen on arvioitu maksa­van 500 miljar­dia euroa eli 4 prosen­tin BKT:n kasvua vastaa­van verran seuraa­van kymme­nen vuoden aikana.

  ?Nyky­jär­jes­telmä ei ole euroop­pa­lai­sit­tain opti­maa­li­nen, vaan hait­taa talous­kas­vua, joka ei ole hyödyksi teki­jöille eikä kansan­ta­louk­sille. Tarvit­semme Euroop­paan talous­kas­vua byro­kra­tian sijaan?, Toivakka sanoo.

  Hyvi­tys­mak­su­jär­jes­tel­män kehit­tä­mistä selvit­tä­nyt Markus Leikola luovutti tänään esityk­sensä kult­tuu­ri­mi­nis­te­rille.

  Lisä­tie­toja:

  Lenita Toivakka
  p. 050 5122928


  Kuvat