Lenita Toivakka: Risikon-malli tukee kunta­uu­dis­tusta – kokoomus.fi
MENU
Lenita Toivakka: Risikon-malli tukee kunta­uu­dis­tusta

Lenita Toivakka: Risikon-malli tukee kunta­uu­dis­tusta

Julkaistu: 05.06.2012 Uncategorized

Toivakka painottaa, että kunta­ra­ken­netta uudis­tetaan ja sote-palve­luita kehitetään yhdessä tiiviissä rinta­massa.

?Sosiaali- ja terveys­puolen minis­te­ri­työ­ryhmän ehdotus poistaa turhaa tervey­den­huollon byrokratiaa ja antaa palve­luille enemmän tilaa. On jokaisen suoma­laisen etu, että byrokratian sijasta voima­varoja keski­tetään esimer­kiksi perus­ter­vey­den­huoltoon. On äärim­mäisen hyvä, että päähal­li­tus­puo­lueet ovat molemmat tämän Risikon-mallin kannalla.?

Toivakan mukaan palve­luita uudis­tet­taessa on erityistä huomiota kiinni­tettävä tervey­den­huol­to­jär­jes­tel­mämme kivijalkaan eli perus­ter­vey­den­huoltoon.

?Lähellä ihmistä tarvit­tavat laadukkaat palvelut, kuten terveys­keskus, koulu­ter­vey­den­huolto, neuvola tai vaikkapa vanhus­ten­hoiva luovat turval­li­suutta. Valitet­ta­vasti jo vuosi­kym­meniä erikois­sai­raan­hoito ja häiriö­pal­velut ovat kehit­tyneet perus­ter­vey­den­huollon kustan­nuk­sella. Ehkäi­sevät ja terveyttä edistävät palvelut ovat kehit­tyneet lähinnä satun­naisina hankkeina. Kun hallintoa karsitaan, on mahdol­lisuus parantaa palveluja.?

Toivakka muistuttaa myös, että väestön terveyden ja hyvin­voinnin edistä­miseen liittyy muutakin kuin sosiaali- ja terveys­pal­ve­luita.

?Yhdys­kun­ta­suun­nittelu sekä esimer­kiksi vapaa-ajan, sivis­tyksen ja kulttuurin palvelut kytkey­tyvät tässä mielessä toisiinsa. Kunta­pe­rus­teinen malli mahdol­listaa näiden tekijöiden yhdis­tä­misen kunnal­liseen demokraat­tiseen päätök­sen­tekoon.?


Kuvat


Kokoomus.fi