Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Lenita Toivakka: Risi­kon-malli tukee kunta­uu­dis­tusta

Lenita Toivakka: Risi­kon-malli tukee kunta­uu­dis­tusta

Julkaistu:

Toivakka painot­taa, että kunta­ra­ken­netta uudis­te­taan ja sote-palve­luita kehi­te­tään yhdessä tiiviissä rinta­massa.

?Sosi­aali- ja terveys­puo­len minis­te­ri­työ­ryh­män ehdo­tus pois­taa turhaa tervey­den­huol­lon byro­kra­tiaa ja antaa palve­luille enem­män tilaa. On jokai­sen suoma­lai­sen etu, että byro­kra­tian sijasta voima­va­roja keski­te­tään esimer­kiksi perus­ter­vey­den­huol­toon. On äärim­mäi­sen hyvä, että päähal­li­tus­puo­lu­eet ovat molem­mat tämän Risi­kon-mallin kannalla.?

Toiva­kan mukaan palve­luita uudis­tet­taessa on erityistä huomiota kiin­ni­tet­tävä tervey­den­huol­to­jär­jes­tel­mämme kivi­jal­kaan eli perus­ter­vey­den­huol­toon.

?Lähellä ihmistä tarvit­ta­vat laaduk­kaat palve­lut, kuten terveys­kes­kus, koulu­ter­vey­den­huolto, neuvola tai vaik­kapa vanhus­ten­hoiva luovat turval­li­suutta. Vali­tet­ta­vasti jo vuosi­kym­me­niä erikois­sai­raan­hoito ja häiriö­pal­ve­lut ovat kehit­ty­neet perus­ter­vey­den­huol­lon kustan­nuk­sella. Ehkäi­se­vät ja terveyttä edis­tä­vät palve­lut ovat kehit­ty­neet lähinnä satun­nai­sina hank­keina. Kun hallin­toa karsi­taan, on mahdol­li­suus paran­taa palve­luja.?

Toivakka muis­tut­taa myös, että väes­tön tervey­den ja hyvin­voin­nin edis­tä­mi­seen liit­tyy muuta­kin kuin sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luita.

?Yhdys­kun­ta­suun­nit­telu sekä esimer­kiksi vapaa-ajan, sivis­tyk­sen ja kult­tuu­rin palve­lut kytkey­ty­vät tässä mielessä toisiinsa. Kunta­pe­rus­tei­nen malli mahdol­lis­taa näiden teki­jöi­den yhdis­tä­mi­sen kunnal­li­seen demo­kraat­ti­seen päätök­sen­te­koon.?


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content