Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Lenita Toivakka: Risi­kon-malli tukee kunta­uu­dis­tusta

Lenita Toivakka: Risi­kon-malli tukee kunta­uu­dis­tusta

Julkaistu:

Toivakka painot­taa, että kunta­ra­ken­netta uudis­te­taan ja sote-palve­luita kehi­te­tään yhdessä tiiviissä rinta­massa.

?Sosi­aali- ja terveys­puo­len minis­te­ri­työ­ryh­män ehdo­tus pois­taa turhaa tervey­den­huol­lon byro­kra­tiaa ja antaa palve­luille enem­män tilaa. On jokai­sen suoma­lai­sen etu, että byro­kra­tian sijasta voima­va­roja keski­te­tään esimer­kiksi perus­ter­vey­den­huol­toon. On äärim­mäi­sen hyvä, että päähal­li­tus­puo­lu­eet ovat molem­mat tämän Risi­kon-mallin kannalla.?

Toiva­kan mukaan palve­luita uudis­tet­taessa on erityistä huomiota kiin­ni­tet­tävä tervey­den­huol­to­jär­jes­tel­mämme kivi­jal­kaan eli perus­ter­vey­den­huol­toon.

?Lähellä ihmistä tarvit­ta­vat laaduk­kaat palve­lut, kuten terveys­kes­kus, koulu­ter­vey­den­huolto, neuvola tai vaik­kapa vanhus­ten­hoiva luovat turval­li­suutta. Vali­tet­ta­vasti jo vuosi­kym­me­niä erikois­sai­raan­hoito ja häiriö­pal­ve­lut ovat kehit­ty­neet perus­ter­vey­den­huol­lon kustan­nuk­sella. Ehkäi­se­vät ja terveyttä edis­tä­vät palve­lut ovat kehit­ty­neet lähinnä satun­nai­sina hank­keina. Kun hallin­toa karsi­taan, on mahdol­li­suus paran­taa palve­luja.?

Toivakka muis­tut­taa myös, että väes­tön tervey­den ja hyvin­voin­nin edis­tä­mi­seen liit­tyy muuta­kin kuin sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luita.

?Yhdys­kun­ta­suun­nit­telu sekä esimer­kiksi vapaa-ajan, sivis­tyk­sen ja kult­tuu­rin palve­lut kytkey­ty­vät tässä mielessä toisiinsa. Kunta­pe­rus­tei­nen malli mahdol­lis­taa näiden teki­jöi­den yhdis­tä­mi­sen kunnal­li­seen demo­kraat­ti­seen päätök­sen­te­koon.?


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content