Lenita Toivakka: Perus­pal­velut ovat olennainen osa sosiaa­li­turvaa – kokoomus.fi
MENU
Lenita Toivakka: Perus­pal­velut ovat olennainen osa sosiaa­li­turvaa

Lenita Toivakka: Perus­pal­velut ovat olennainen osa sosiaa­li­turvaa

Julkaistu: 09.08.2012 Uncategorized

Toivakka ihmet­telee, miksi perus­pal­velut ja tulon­siirrot on asetettu viime päivien julki­sessa keskus­te­lussa vastakkain. ?Viime halli­tus­kau­della perus­e­tui­suuksia pystyttiin nostamaan ja lähes kaikki etuudet on sidottu elinkus­tan­nuksia seuraaviin indek­seihin. Yhteensä edellinen ja nykyinen hallitus ovat korot­taneet kansa­laisten suoria tulon­siirtoja vuosi­ta­solla yhteensä yli 1 100 miljoo­nalla eurolla?, Toivakka sanoo.

?Suoma­laisten hyvin­vointi ei lisäänny kuitenkaan pelkillä korotuk­silla sosiaa­lie­tuuksiin. Monelle perheelle on tärkeämpää saada esimer­kiksi kunnal­lista kotiapua tarvit­taessa kuin muutaman euron korotus lapsi­lisään?, Toivakka jatkaa. Hänen mukaansa perus­pal­velut ovatkin olennainen osa sosiaa­li­turvaa. ?Toimivat palvelut lisäävät kansa­laisten yhden­ver­tai­suutta ja ne muodos­tavat suoma­laisen hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan perustan. Pelkkien tulon­siir­tojen sijaan on katsottava kokonai­suutta?, Toivakka sanoo.

Toivakan mukaan halli­tuksen tavoit­te­le­milla raken­teel­li­silla uudis­tuk­silla ja erityi­sesti kunta­uu­dis­tuk­sella on tarkoitus turvata jatkos­sakin palve­luiden saatavuus, kun väestö vanhenee ja huolto­suhde heikkenee. ?Vahvemmat hartiat mahdol­lis­tavat palve­luiden kehit­tä­misen ja ammat­ti­tai­toisen johta­misen. Samalla resursseja voidaan suunnata hallin­nosta sinne, missä tekeviä käsipareja todella tarvitaan?, Toivakka toteaa.

Toivakan mukaan erityi­sesti perheisiin sekä lasten ja nuorten asemaan on panos­tettava. ?Varhainen puuttu­minen ei saa olla pelkkä fraasi, vaan siitä on tehtävä arkea kaikilla tasoilla. Usein lasten ja nuorten lisäksi apua tarvit­sevat myös lasten vanhemmat?, Toivakka sanoo.

Lisätietoja:

Lenita Toivakka
p. 050 5122928


Kokoomus.fi