Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Lenita Toivakka: Perus­pal­ve­lut ovat olen­nai­nen osa sosi­aa­li­tur­vaa

Lenita Toivakka: Perus­pal­ve­lut ovat olen­nai­nen osa sosi­aa­li­tur­vaa

Julkaistu:

Toivakka ihmet­te­lee, miksi perus­pal­ve­lut ja tulon­siir­rot on asetettu viime päivien julki­sessa keskus­te­lussa vastak­kain. ?Viime halli­tus­kau­della perus­e­tui­suuk­sia pystyt­tiin nosta­maan ja lähes kaikki etuu­det on sidottu elin­kus­tan­nuk­sia seuraa­viin indek­sei­hin. Yhteensä edel­li­nen ja nykyi­nen halli­tus ovat korot­ta­neet kansa­lais­ten suoria tulon­siir­toja vuosi­ta­solla yhteensä yli 1 100 miljoo­nalla eurolla?, Toivakka sanoo.

?Suoma­lais­ten hyvin­vointi ei lisäänny kuiten­kaan pelkillä koro­tuk­silla sosi­aa­lie­tuuk­siin. Monelle perheelle on tärkeäm­pää saada esimer­kiksi kunnal­lista kotia­pua tarvit­taessa kuin muuta­man euron koro­tus lapsi­li­sään?, Toivakka jatkaa. Hänen mukaansa perus­pal­ve­lut ovat­kin olen­nai­nen osa sosi­aa­li­tur­vaa. ?Toimi­vat palve­lut lisää­vät kansa­lais­ten yhden­ver­tai­suutta ja ne muodos­ta­vat suoma­lai­sen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan perus­tan. Pelk­kien tulon­siir­to­jen sijaan on katsot­tava koko­nai­suutta?, Toivakka sanoo.

Toiva­kan mukaan halli­tuk­sen tavoit­te­le­milla raken­teel­li­silla uudis­tuk­silla ja erityi­sesti kunta­uu­dis­tuk­sella on tarkoi­tus turvata jatkos­sa­kin palve­lui­den saata­vuus, kun väestö vanhe­nee ja huol­to­suhde heik­ke­nee. ?Vahvem­mat hartiat mahdol­lis­ta­vat palve­lui­den kehit­tä­mi­sen ja ammat­ti­tai­toi­sen johta­mi­sen. Samalla resurs­seja voidaan suun­nata hallin­nosta sinne, missä teke­viä käsi­pa­reja todella tarvi­taan?, Toivakka toteaa.

Toiva­kan mukaan erityi­sesti perhei­siin sekä lasten ja nuor­ten asemaan on panos­tet­tava. ?Varhai­nen puut­tu­mi­nen ei saa olla pelkkä fraasi, vaan siitä on tehtävä arkea kaikilla tasoilla. Usein lasten ja nuor­ten lisäksi apua tarvit­se­vat myös lasten vanhem­mat?, Toivakka sanoo.

Lisä­tie­toja:

Lenita Toivakka
p. 050 5122928

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content