Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Lenita Toivakka: Perus­pal­ve­lut ovat olen­nai­nen osa sosi­aa­li­tur­vaa

Lenita Toivakka: Perus­pal­ve­lut ovat olen­nai­nen osa sosi­aa­li­tur­vaa

Julkaistu:

Toivakka ihmet­te­lee, miksi perus­pal­ve­lut ja tulon­siir­rot on asetettu viime päivien julki­sessa keskus­te­lussa vastak­kain. ?Viime halli­tus­kau­della perus­e­tui­suuk­sia pystyt­tiin nosta­maan ja lähes kaikki etuu­det on sidottu elin­kus­tan­nuk­sia seuraa­viin indek­sei­hin. Yhteensä edel­li­nen ja nykyi­nen halli­tus ovat korot­ta­neet kansa­lais­ten suoria tulon­siir­toja vuosi­ta­solla yhteensä yli 1 100 miljoo­nalla eurolla?, Toivakka sanoo.

?Suoma­lais­ten hyvin­vointi ei lisäänny kuiten­kaan pelkillä koro­tuk­silla sosi­aa­lie­tuuk­siin. Monelle perheelle on tärkeäm­pää saada esimer­kiksi kunnal­lista kotia­pua tarvit­taessa kuin muuta­man euron koro­tus lapsi­li­sään?, Toivakka jatkaa. Hänen mukaansa perus­pal­ve­lut ovat­kin olen­nai­nen osa sosi­aa­li­tur­vaa. ?Toimi­vat palve­lut lisää­vät kansa­lais­ten yhden­ver­tai­suutta ja ne muodos­ta­vat suoma­lai­sen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan perus­tan. Pelk­kien tulon­siir­to­jen sijaan on katsot­tava koko­nai­suutta?, Toivakka sanoo.

Toiva­kan mukaan halli­tuk­sen tavoit­te­le­milla raken­teel­li­silla uudis­tuk­silla ja erityi­sesti kunta­uu­dis­tuk­sella on tarkoi­tus turvata jatkos­sa­kin palve­lui­den saata­vuus, kun väestö vanhe­nee ja huol­to­suhde heik­ke­nee. ?Vahvem­mat hartiat mahdol­lis­ta­vat palve­lui­den kehit­tä­mi­sen ja ammat­ti­tai­toi­sen johta­mi­sen. Samalla resurs­seja voidaan suun­nata hallin­nosta sinne, missä teke­viä käsi­pa­reja todella tarvi­taan?, Toivakka toteaa.

Toiva­kan mukaan erityi­sesti perhei­siin sekä lasten ja nuor­ten asemaan on panos­tet­tava. ?Varhai­nen puut­tu­mi­nen ei saa olla pelkkä fraasi, vaan siitä on tehtävä arkea kaikilla tasoilla. Usein lasten ja nuor­ten lisäksi apua tarvit­se­vat myös lasten vanhem­mat?, Toivakka sanoo.

Lisä­tie­toja:

Lenita Toivakka
p. 050 5122928

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content