Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Lenita Toivakka: Vanhus­pal­ve­lu­lain varmis­tet­tava oikeus palve­lui­hin

Lenita Toivakka: Vanhus­pal­ve­lu­lain varmis­tet­tava oikeus palve­lui­hin

Julkaistu:

?Olen erit­täin hämmäs­ty­nyt siitä, että vanhus­pal­ve­lu­la­kieh­do­tuk­sen logiikka on muut­tu­nut siitä mitä aikai­sem­min on yhdessä linjattu. Halli­tus­oh­jel­man mukaan vanhus­pal­ve­lu­lailla turva­taan iäkkäi­den henki­löi­den oikeus laaduk­kaa­seen ja tarpeen­mu­kai­seen hoivaan ja iäkkäälle henki­lölle sääde­tään oikeus palve­lusuun­ni­tel­massa määri­tel­tyyn hoivaan ja kuntou­tuk­seen?, Toivakka kertoo.

Toiva­kan mukaan nyt esite­tyssä muodossa oikeus palve­lui­hin ei vahvistu eikä velvoit­teita palve­lui­hin lisätä.

?Näen, että ehdo­tus on velvoit­ta­vuu­den osalta hämärä eikä aidosti paranna ikäih­mis­ten mahdol­li­suutta saada tarvit­se­mi­aan palve­luja.?

Toivakka painot­taa, että vanhus­ten oikeus palve­lui­hin ja palve­lusuun­ni­tel­maan määri­tel­täi­siin selkeästi nime­no­maan tässä laissa, kuten halli­tus­oh­jel­mas­sa­kin on todettu.

?Samalla lakie­si­tyk­sen käsit­te­lyn kanssa on huoleh­dit­tava siitä, että rahoi­tus on realis­ti­sella tasolla. Vaikka ikäih­mis­ten palve­luita on kiire paran­taa, esitys on tehtävä huolella, jotta ikäih­mis­ten palve­luita oikeasti paran­ne­taan ja kehi­te­tään?, Toivakka linjaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content