MENU
Lenita Toivakka: Vanhus­pal­ve­lu­lain varmis­tet­tava oikeus palve­lui­hin

Lenita Toivakka: Vanhus­pal­ve­lu­lain varmis­tet­tava oikeus palve­lui­hin

Julkaistu: 20.04.2012 Uncategorized

?Olen erit­täin hämmäs­ty­nyt siitä, että vanhus­pal­ve­lu­la­kieh­do­tuk­sen logiikka on muut­tu­nut siitä mitä aikai­sem­min on yhdessä linjattu. Halli­tus­oh­jel­man mukaan vanhus­pal­ve­lu­lailla turva­taan iäkkäi­den henki­löi­den oikeus laaduk­kaa­seen ja tarpeen­mu­kai­seen hoivaan ja iäkkäälle henki­lölle sääde­tään oikeus palve­lusuun­ni­tel­massa määri­tel­tyyn hoivaan ja kuntou­tuk­seen?, Toivakka kertoo.

Toiva­kan mukaan nyt esite­tyssä muodossa oikeus palve­lui­hin ei vahvistu eikä velvoit­teita palve­lui­hin lisätä.

?Näen, että ehdo­tus on velvoit­ta­vuu­den osalta hämärä eikä aidosti paranna ikäih­mis­ten mahdol­li­suutta saada tarvit­se­mi­aan palve­luja.?

Toivakka painot­taa, että vanhus­ten oikeus palve­lui­hin ja palve­lusuun­ni­tel­maan määri­tel­täi­siin selkeästi nime­no­maan tässä laissa, kuten halli­tus­oh­jel­mas­sa­kin on todettu.

?Samalla lakie­si­tyk­sen käsit­te­lyn kanssa on huoleh­dit­tava siitä, että rahoi­tus on realis­ti­sella tasolla. Vaikka ikäih­mis­ten palve­luita on kiire paran­taa, esitys on tehtävä huolella, jotta ikäih­mis­ten palve­luita oikeasti paran­ne­taan ja kehi­te­tään?, Toivakka linjaa.