Lenita Toivakka: Vanhus­pal­ve­lulain varmis­tettava oikeus palve­luihin – kokoomus.fi
MENU
Lenita Toivakka: Vanhus­pal­ve­lulain varmis­tettava oikeus palve­luihin

Lenita Toivakka: Vanhus­pal­ve­lulain varmis­tettava oikeus palve­luihin

Julkaistu: 20.04.2012 Uncategorized

?Olen erittäin hämmäs­tynyt siitä, että vanhus­pal­ve­lu­la­kieh­do­tuksen logiikka on muuttunut siitä mitä aikai­semmin on yhdessä linjattu. Halli­tus­oh­jelman mukaan vanhus­pal­ve­lu­lailla turvataan iäkkäiden henki­löiden oikeus laaduk­kaaseen ja tarpeen­mu­kaiseen hoivaan ja iäkkäälle henki­lölle säädetään oikeus palve­lusuun­ni­tel­massa määri­teltyyn hoivaan ja kuntou­tukseen?, Toivakka kertoo.

Toivakan mukaan nyt esite­tyssä muodossa oikeus palve­luihin ei vahvistu eikä velvoit­teita palve­luihin lisätä.

?Näen, että ehdotus on velvoit­ta­vuuden osalta hämärä eikä aidosti paranna ikäih­misten mahdol­li­suutta saada tarvit­se­miaan palveluja.?

Toivakka painottaa, että vanhusten oikeus palve­luihin ja palve­lusuun­ni­telmaan määri­tel­täisiin selkeästi nimenomaan tässä laissa, kuten halli­tus­oh­jel­mas­sakin on todettu.

?Samalla lakie­si­tyksen käsit­telyn kanssa on huoleh­dittava siitä, että rahoitus on realis­ti­sella tasolla. Vaikka ikäih­misten palve­luita on kiire parantaa, esitys on tehtävä huolella, jotta ikäih­misten palve­luita oikeasti paran­netaan ja kehitetään?, Toivakka linjaa.


Kokoomus.fi