Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Lenita Toivakka

8.3.2012

Kokoo­mus­nai­set: Naiset kunnal­lis­po­li­tii­kan ykkös­pai­koille

Kokoo­mus­nai­set haluaa Kansain­vä­li­sen Nais­ten­päi­vän kunniaksi muis­tut­taa, että kunnal­lis­vaa­li­vuonna tulee kiin­nit­tää huomiota nais­ten määrään kunnal­lis­po­li­tii­kan ykkös­pai­koilla. Kokoo­mus­nai­set toivoo, että puolu­eet sitou­tu­vat vaalien jälkeen valit­se­maan nykyistä tasa­puo­li­sem­min naisia ja miehiä kunnal­li­siin johto­teh­tä­viin.

3.12.2011

Lenita Toivakka: Pika­vip­pien rajoit­ta­mi­sessa edet­tävä ripeästi

Oikeus­mi­nis­te­riö on tänään ilmoit­ta­nut selvit­tä­vänsä pika­vip­pi­toi­min­nan rajoit­ta­mista. Hienoa, että työhön on lähdetty, mutta haluai­sin kuiten­kin painot­taa ja muis­tut­taa, että selvi­tys­työ on tehtävä mahdol­li­sim­man ripeästi. Aiem­min vastaa­via selvi­tyk­siä on jo tehty, joten nyt viimeis­tään on selvien toimien aika.

7.4.2011

Toivakka: Kivi­niemi puhuu asian vierestä

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka hämmäs­te­lee Keskus­tan puheen­joh­ta­jan Mari Kivi­nie­men linjat­to­muutta keskei­sissä Suomen taloutta koske­vissa kysy­myk­sissä. Toivakka epäi­lee, että Kivi­niemi yrit­tää vaalien alla piilot­taa todel­li­set talous­kan­tansa äänes­tä­jiltä.

9.3.2011

Kokoo­muk­sen Toivakka: “Lex Risikko” tuo paran­nusta ikäih­mi­sen arkeen

Minis­teri Risi­kon johdolla valmis­tel­lusta vanhus­pal­ve­lu­laista julkis­tet­tiin luon­nos 9.3. Laki­luon­nos on histo­rial­li­nen askel eteen­päin ikäih­mis­ten palve­lui­den kehit­tä­mi­sessä. Esimer­kiksi muissa Euroo­pan maissa ei vastaa­via ikäs­pe­si­fejä lakeja ole.

4.3.2011

Kokoo­muk­sen Toivakka: Terveys­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seh­do­tuk­set pöytään!

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka vaatii puolueilta selkeitä kantoja terveys­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seen ensi vaali­kau­della. Toiva­kan mukaan tavoit­teena täytyy olla laaduk­kai­den, jous­ta­vien ja ihmis­lä­heis­ten terveys­pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­nen jokai­selle suoma­lai­selle asuin­pai­kasta riip­pu­matta. Kysy­mys on olen­nai­nen siksi­kin, että tervey­den­huol­lon menot ylit­tä­ne­vät tänä vuonna 17 miljar­dia euroa.

28.2.2011

Toivakka perus­suo­ma­lai­sille: Lapsi­li­sät on jo päätetty sitoa indek­siin!

Perus­suo­ma­lai­set vaati perjan­taina vaalioh­jel­mas­saan lapsi­li­sien sito­mista indek­siin. Tavoite toteu­tuu heti huomenna tiis­taina, kun lapsi­li­siin tehdään ensim­mäi­set indek­si­ko­ro­tuk­set.

20.2.2011

Toivakka: Kivi­niemi kiris­täisi yrit­tä­jien vero­tusta

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka torjuu Keskus­tan puheen­joh­taja Mari Kivi­nie­men esityk­set yrit­tä­jien vero­tuk­sen kiris­tä­mi­sestä.

7.2.2011

Kokoo­muk­sen Toivakka tyrmää oppo­si­tion tuloe­ro­kri­tii­kin

? Kokoo­mus on voimak­kaasti sitou­tu­nut köyhyy­den ja tuloe­ro­jen torju­mi­seen. Tällä vaali­kau­della veron­alen­nuk­set on suun­nattu pieni­tu­loi­sille. Kaik­kein pieni­tu­loi­sim­pien etuuk­sia kuten kansa­ne­läk­keitä,

19.8.2010

Toivakka: Halli­tus panos­taa perus­tur­vaan ja ilmas­ton­suo­je­luun

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­johh­taja Lenita Toivakka iloit­see halli­tuk­sen budjet­ti­rii­hes­sään päät­tä­mistä panos­tuk­sista suoma­lais­ten perus­tur­vaan ja ilmas­ton­suo­je­luun.

8.4.2010

Toivakka edus­kun­ta­ryh­män I. vara­pu­heen­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä myönsi eron kansan­edus­taja Marja Tiuralle ryhmän ensim­mäi­sen vara­pu­heen­joh­ta­jan tehtä­västä. Uudeksi edus­kun­ta­ryh­män ensim­mäi­seksi vara­pu­heen­joh­ta­jaksi valit­tiin kansan­edus­taja Lenita Toivakka (s. 1961) Mikke­listä.

Skip to content