Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Toivakka: Terveys­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seh­do­tuk­set pöytään!

Kokoo­muk­sen Toivakka: Terveys­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seh­do­tuk­set pöytään!

Julkaistu:

? Kokoo­muk­sen mielestä julki­nen sektori on terveys­pal­ve­lui­den perusta myös jatkossa. Yksi­tyi­sellä sekto­rilla on täyden­tävä rooli. Kokoo­mus lähtee siitä, että tervey­den­huolto on jatkos­sa­kin kunta­pe­rus­tei­nen ja sitä tuetaan valtio­no­suuk­silla. Kunnilla on oltava riit­tä­vät hartiat järjes­tää palve­luita, Toivakka linjaa.

? Pain­opis­teen on oltava perus­ter­vey­den­huol­lossa. Perus­ter­vey­den­huol­lon vahvis­ta­mi­nen tukee ennal­taeh­käi­syä ja vähen­tää erikois­sai­raan­hoi­don tarvetta. Terveys­kes­kuk­siin on tuotava myös erikois­osaa­mista, kuten erikois­lää­kä­ri­pal­ve­luja. Poti­laita ei saa pompot­taa luukulta toiselle, Toivakka vaatii.

Kokoo­mus kannat­taa myös hyvin toimi­van työter­veys­huol­lon säilyt­tä­mistä ja kehit­tä­mistä edel­leen.

? Työter­veys­huol­lon tulee jatkossa entis­tä­kin enem­män keskit­tyä tuke­maan työky­kyä ja työhy­vin­voin­tia. On erityi­sen tärkeää, että ihmi­set jaksa­vat terveenä työelä­mässä, Toivakka painot­taa.

Toiva­kan mielestä terveys­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­sessä ei saa unoh­tua myös­kään ihmis­ten ja heidän lähiyh­tei­sö­jensä oma rooli.

? Meistä jokai­nen tekee terveyt­tään koske­via valin­toja päivit­täin. Lääkäri voi kirjoit­taa liikun­ta­re­sep­tin, muttei liik­kua ihmi­sen puolesta. Kokoo­mus sitou­tuu turvaa­maan toimi­vat terveys­pal­ve­lut. Parem­min­voin­ti­val­tiossa jokai­sen suoma­lai­sen omaa­kin panosta kuiten­kin tarvi­taan, Toivakka päät­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content