Kokoo­muksen Toivakka: Terveys­pal­ve­luiden kehit­tä­mi­seh­do­tukset pöytään! – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen Toivakka: Terveys­pal­ve­luiden kehit­tä­mi­seh­do­tukset pöytään!

Kokoo­muksen Toivakka: Terveys­pal­ve­luiden kehit­tä­mi­seh­do­tukset pöytään!

Julkaistu: 04.03.2011 Uncategorized

? Kokoo­muksen mielestä julkinen sektori on terveys­pal­ve­luiden perusta myös jatkossa. Yksityi­sellä sekto­rilla on täydentävä rooli. Kokoomus lähtee siitä, että tervey­den­huolto on jatkos­sakin kunta­pe­rus­teinen ja sitä tuetaan valtio­no­suuk­silla. Kunnilla on oltava riittävät hartiat järjestää palve­luita, Toivakka linjaa.

? Painopisteen on oltava perus­ter­vey­den­huol­lossa. Perus­ter­vey­den­huollon vahvis­ta­minen tukee ennal­taeh­käisyä ja vähentää erikois­sai­raan­hoidon tarvetta. Terveys­kes­kuksiin on tuotava myös erikois­osaa­mista, kuten erikois­lää­kä­ri­pal­veluja. Potilaita ei saa pompottaa luukulta toiselle, Toivakka vaatii.

Kokoomus kannattaa myös hyvin toimivan työter­veys­huollon säilyt­tä­mistä ja kehit­tä­mistä edelleen.

? Työter­veys­huollon tulee jatkossa entis­täkin enemmän keskittyä tukemaan työkykyä ja työhy­vin­vointia. On erityisen tärkeää, että ihmiset jaksavat terveenä työelä­mässä, Toivakka painottaa.

Toivakan mielestä terveys­pal­ve­luiden kehit­tä­mi­sessä ei saa unohtua myöskään ihmisten ja heidän lähiyh­tei­sö­jensä oma rooli.

? Meistä jokainen tekee terveyttään koskevia valintoja päivittäin. Lääkäri voi kirjoittaa liikun­ta­re­septin, muttei liikkua ihmisen puolesta. Kokoomus sitoutuu turvaamaan toimivat terveys­pal­velut. Parem­min­voin­ti­val­tiossa jokaisen suoma­laisen omaakin panosta kuitenkin tarvitaan, Toivakka päättää.


Kokoomus.fi