MENU
Kokoo­muk­sen Toivakka: Terveys­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seh­do­tuk­set pöytään!

Kokoo­muk­sen Toivakka: Terveys­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seh­do­tuk­set pöytään!

Julkaistu: 04.03.2011 Uncategorized

? Kokoo­muk­sen mielestä julki­nen sektori on terveys­pal­ve­lui­den perusta myös jatkossa. Yksi­tyi­sellä sekto­rilla on täyden­tävä rooli. Kokoo­mus lähtee siitä, että tervey­den­huolto on jatkos­sa­kin kunta­pe­rus­tei­nen ja sitä tuetaan valtio­no­suuk­silla. Kunnilla on oltava riit­tä­vät hartiat järjes­tää palve­luita, Toivakka linjaa.

? Pain­opis­teen on oltava perus­ter­vey­den­huol­lossa. Perus­ter­vey­den­huol­lon vahvis­ta­mi­nen tukee ennal­taeh­käi­syä ja vähen­tää erikois­sai­raan­hoi­don tarvetta. Terveys­kes­kuk­siin on tuotava myös erikois­osaa­mista, kuten erikois­lää­kä­ri­pal­ve­luja. Poti­laita ei saa pompot­taa luukulta toiselle, Toivakka vaatii.

Kokoo­mus kannat­taa myös hyvin toimi­van työter­veys­huol­lon säilyt­tä­mistä ja kehit­tä­mistä edel­leen.

? Työter­veys­huol­lon tulee jatkossa entis­tä­kin enem­män keskit­tyä tuke­maan työky­kyä ja työhy­vin­voin­tia. On erityi­sen tärkeää, että ihmi­set jaksa­vat terveenä työelä­mässä, Toivakka painot­taa.

Toiva­kan mielestä terveys­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­sessä ei saa unoh­tua myös­kään ihmis­ten ja heidän lähiyh­tei­sö­jensä oma rooli.

? Meistä jokai­nen tekee terveyt­tään koske­via valin­toja päivit­täin. Lääkäri voi kirjoit­taa liikun­ta­re­sep­tin, muttei liik­kua ihmi­sen puolesta. Kokoo­mus sitou­tuu turvaa­maan toimi­vat terveys­pal­ve­lut. Parem­min­voin­ti­val­tiossa jokai­sen suoma­lai­sen omaa­kin panosta kuiten­kin tarvi­taan, Toivakka päät­tää.