Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Toivakka: Terveys­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seh­do­tuk­set pöytään!

Kokoo­muk­sen Toivakka: Terveys­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seh­do­tuk­set pöytään!

Julkaistu:

? Kokoo­muk­sen mielestä julki­nen sektori on terveys­pal­ve­lui­den perusta myös jatkossa. Yksi­tyi­sellä sekto­rilla on täyden­tävä rooli. Kokoo­mus lähtee siitä, että tervey­den­huolto on jatkos­sa­kin kunta­pe­rus­tei­nen ja sitä tuetaan valtio­no­suuk­silla. Kunnilla on oltava riit­tä­vät hartiat järjes­tää palve­luita, Toivakka linjaa.

? Pain­opis­teen on oltava perus­ter­vey­den­huol­lossa. Perus­ter­vey­den­huol­lon vahvis­ta­mi­nen tukee ennal­taeh­käi­syä ja vähen­tää erikois­sai­raan­hoi­don tarvetta. Terveys­kes­kuk­siin on tuotava myös erikois­osaa­mista, kuten erikois­lää­kä­ri­pal­ve­luja. Poti­laita ei saa pompot­taa luukulta toiselle, Toivakka vaatii.

Kokoo­mus kannat­taa myös hyvin toimi­van työter­veys­huol­lon säilyt­tä­mistä ja kehit­tä­mistä edel­leen.

? Työter­veys­huol­lon tulee jatkossa entis­tä­kin enem­män keskit­tyä tuke­maan työky­kyä ja työhy­vin­voin­tia. On erityi­sen tärkeää, että ihmi­set jaksa­vat terveenä työelä­mässä, Toivakka painot­taa.

Toiva­kan mielestä terveys­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­sessä ei saa unoh­tua myös­kään ihmis­ten ja heidän lähiyh­tei­sö­jensä oma rooli.

? Meistä jokai­nen tekee terveyt­tään koske­via valin­toja päivit­täin. Lääkäri voi kirjoit­taa liikun­ta­re­sep­tin, muttei liik­kua ihmi­sen puolesta. Kokoo­mus sitou­tuu turvaa­maan toimi­vat terveys­pal­ve­lut. Parem­min­voin­ti­val­tiossa jokai­sen suoma­lai­sen omaa­kin panosta kuiten­kin tarvi­taan, Toivakka päät­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content