Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Toivakka: Terveys­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seh­do­tuk­set pöytään!

Kokoo­muk­sen Toivakka: Terveys­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seh­do­tuk­set pöytään!

Julkaistu:

? Kokoo­muk­sen mielestä julki­nen sektori on terveys­pal­ve­lui­den perusta myös jatkossa. Yksi­tyi­sellä sekto­rilla on täyden­tävä rooli. Kokoo­mus lähtee siitä, että tervey­den­huolto on jatkos­sa­kin kunta­pe­rus­tei­nen ja sitä tuetaan valtio­no­suuk­silla. Kunnilla on oltava riit­tä­vät hartiat järjes­tää palve­luita, Toivakka linjaa.

? Pain­opis­teen on oltava perus­ter­vey­den­huol­lossa. Perus­ter­vey­den­huol­lon vahvis­ta­mi­nen tukee ennal­taeh­käi­syä ja vähen­tää erikois­sai­raan­hoi­don tarvetta. Terveys­kes­kuk­siin on tuotava myös erikois­osaa­mista, kuten erikois­lää­kä­ri­pal­ve­luja. Poti­laita ei saa pompot­taa luukulta toiselle, Toivakka vaatii.

Kokoo­mus kannat­taa myös hyvin toimi­van työter­veys­huol­lon säilyt­tä­mistä ja kehit­tä­mistä edel­leen.

? Työter­veys­huol­lon tulee jatkossa entis­tä­kin enem­män keskit­tyä tuke­maan työky­kyä ja työhy­vin­voin­tia. On erityi­sen tärkeää, että ihmi­set jaksa­vat terveenä työelä­mässä, Toivakka painot­taa.

Toiva­kan mielestä terveys­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­sessä ei saa unoh­tua myös­kään ihmis­ten ja heidän lähiyh­tei­sö­jensä oma rooli.

? Meistä jokai­nen tekee terveyt­tään koske­via valin­toja päivit­täin. Lääkäri voi kirjoit­taa liikun­ta­re­sep­tin, muttei liik­kua ihmi­sen puolesta. Kokoo­mus sitou­tuu turvaa­maan toimi­vat terveys­pal­ve­lut. Parem­min­voin­ti­val­tiossa jokai­sen suoma­lai­sen omaa­kin panosta kuiten­kin tarvi­taan, Toivakka päät­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content