Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Lenita Toivakka: Pika­vip­pien rajoit­ta­mi­sessa edet­tävä ripeästi

Lenita Toivakka: Pika­vip­pien rajoit­ta­mi­sessa edet­tävä ripeästi

Julkaistu:

Yksi esimerkki pika­vip­pi­toi­min­nasta aiheu­tu­vista ongel­mista on velka­neu­von­nan lisään­ty­nyt tarve. Tänään halli­tus­puo­luei­den talous­ar­vion lisäyk­sissä velka­neu­vonta sai miljoona euroa lisä­ra­haa. Resurs­seja tarvi­taan nime­no­maan siksi, että pika­vip­pi­toi­min­nasta aiheu­tu­neita ongel­mia joudu­taan ratkai­se­maan enene­vissä määrin.

Muutama viikko sitten jätimme edus­taja Sampsa Kata­jan (kok.) kanssa aloit­teet pika­vip­pi­toi­min­nan rankasta rajoit­ta­mi­sesta ja kiel­tä­mi­sestä koko­naan. Esitys­ten tarkoi­tuk­sena on tukea ja ennen kaik­kea vauh­dit­taa oikeus­mi­nis­te­riön työtä.

Jättä­mäni aloite, jolla rajoi­te­taan tuntu­vasti pika­luot­toa­lan toimin­taa, on kerän­nyt tähän mennessä jo 127 edus­ta­jan alle­kir­joi­tuk­sen. Lakia­loit­teessa laino­jen hinnalle ja perin­nän kustan­nuk­sille tulee sitova enim­mäis­määrä, velal­li­sen maksu­kyky arvioi­daan perus­teel­li­sesti, valvon­taa tehos­te­taan sekä pika­luot­to­yh­tiöi­den ja perin­täyh­tiöi­den väli­set omis­tus­suh­teet kiel­le­tään.

Kata­jan aloite pika­vip­pi­toi­min­nan kiel­tä­mi­sestä koko­naan on puoles­taan kerän­nyt 116 alle­kir­joit­ta­jaa.

Aina­kin edus­kun­nassa muutok­sille on vankka tuki. Nyt aiheen päälle ei saa jäädä makaa­maan, vaan samaa ripeää ja vahvaa toimin­taa on jatket­tava entistä ponnek­kaam­min.

Lisä­tie­dot:
Lenita Toivakka
Kansan­edus­taja ja Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja
050-5122928
lenita.toivakka@eduskunta.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content