Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Lenita Toivakka: Pika­vip­pien rajoit­ta­mi­sessa edet­tävä ripeästi

Lenita Toivakka: Pika­vip­pien rajoit­ta­mi­sessa edet­tävä ripeästi

Julkaistu:

Yksi esimerkki pika­vip­pi­toi­min­nasta aiheu­tu­vista ongel­mista on velka­neu­von­nan lisään­ty­nyt tarve. Tänään halli­tus­puo­luei­den talous­ar­vion lisäyk­sissä velka­neu­vonta sai miljoona euroa lisä­ra­haa. Resurs­seja tarvi­taan nime­no­maan siksi, että pika­vip­pi­toi­min­nasta aiheu­tu­neita ongel­mia joudu­taan ratkai­se­maan enene­vissä määrin.

Muutama viikko sitten jätimme edus­taja Sampsa Kata­jan (kok.) kanssa aloit­teet pika­vip­pi­toi­min­nan rankasta rajoit­ta­mi­sesta ja kiel­tä­mi­sestä koko­naan. Esitys­ten tarkoi­tuk­sena on tukea ja ennen kaik­kea vauh­dit­taa oikeus­mi­nis­te­riön työtä.

Jättä­mäni aloite, jolla rajoi­te­taan tuntu­vasti pika­luot­toa­lan toimin­taa, on kerän­nyt tähän mennessä jo 127 edus­ta­jan alle­kir­joi­tuk­sen. Lakia­loit­teessa laino­jen hinnalle ja perin­nän kustan­nuk­sille tulee sitova enim­mäis­määrä, velal­li­sen maksu­kyky arvioi­daan perus­teel­li­sesti, valvon­taa tehos­te­taan sekä pika­luot­to­yh­tiöi­den ja perin­täyh­tiöi­den väli­set omis­tus­suh­teet kiel­le­tään.

Kata­jan aloite pika­vip­pi­toi­min­nan kiel­tä­mi­sestä koko­naan on puoles­taan kerän­nyt 116 alle­kir­joit­ta­jaa.

Aina­kin edus­kun­nassa muutok­sille on vankka tuki. Nyt aiheen päälle ei saa jäädä makaa­maan, vaan samaa ripeää ja vahvaa toimin­taa on jatket­tava entistä ponnek­kaam­min.

Lisä­tie­dot:
Lenita Toivakka
Kansan­edus­taja ja Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja
050-5122928
lenita.toivakka@eduskunta.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content