Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Lenita Toivakka: Pika­vip­pien rajoit­ta­mi­sessa edet­tävä ripeästi

Lenita Toivakka: Pika­vip­pien rajoit­ta­mi­sessa edet­tävä ripeästi

Julkaistu:

Yksi esimerkki pika­vip­pi­toi­min­nasta aiheu­tu­vista ongel­mista on velka­neu­von­nan lisään­ty­nyt tarve. Tänään halli­tus­puo­luei­den talous­ar­vion lisäyk­sissä velka­neu­vonta sai miljoona euroa lisä­ra­haa. Resurs­seja tarvi­taan nime­no­maan siksi, että pika­vip­pi­toi­min­nasta aiheu­tu­neita ongel­mia joudu­taan ratkai­se­maan enene­vissä määrin.

Muutama viikko sitten jätimme edus­taja Sampsa Kata­jan (kok.) kanssa aloit­teet pika­vip­pi­toi­min­nan rankasta rajoit­ta­mi­sesta ja kiel­tä­mi­sestä koko­naan. Esitys­ten tarkoi­tuk­sena on tukea ja ennen kaik­kea vauh­dit­taa oikeus­mi­nis­te­riön työtä.

Jättä­mäni aloite, jolla rajoi­te­taan tuntu­vasti pika­luot­toa­lan toimin­taa, on kerän­nyt tähän mennessä jo 127 edus­ta­jan alle­kir­joi­tuk­sen. Lakia­loit­teessa laino­jen hinnalle ja perin­nän kustan­nuk­sille tulee sitova enim­mäis­määrä, velal­li­sen maksu­kyky arvioi­daan perus­teel­li­sesti, valvon­taa tehos­te­taan sekä pika­luot­to­yh­tiöi­den ja perin­täyh­tiöi­den väli­set omis­tus­suh­teet kiel­le­tään.

Kata­jan aloite pika­vip­pi­toi­min­nan kiel­tä­mi­sestä koko­naan on puoles­taan kerän­nyt 116 alle­kir­joit­ta­jaa.

Aina­kin edus­kun­nassa muutok­sille on vankka tuki. Nyt aiheen päälle ei saa jäädä makaa­maan, vaan samaa ripeää ja vahvaa toimin­taa on jatket­tava entistä ponnek­kaam­min.

Lisä­tie­dot:
Lenita Toivakka
Kansan­edus­taja ja Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja
050-5122928
lenita.toivakka@eduskunta.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content