Lenita Toivakka: Pikavippien rajoit­ta­mi­sessa edettävä ripeästi – kokoomus.fi
MENU
Lenita Toivakka: Pikavippien rajoit­ta­mi­sessa edettävä ripeästi

Lenita Toivakka: Pikavippien rajoit­ta­mi­sessa edettävä ripeästi

Julkaistu: 03.12.2011 Uncategorized

Yksi esimerkki pikavip­pi­toi­min­nasta aiheu­tu­vista ongel­mista on velka­neu­vonnan lisään­tynyt tarve. Tänään halli­tus­puo­lueiden talous­arvion lisäyk­sissä velka­neu­vonta sai miljoona euroa lisärahaa. Resursseja tarvitaan nimenomaan siksi, että pikavip­pi­toi­min­nasta aiheu­tu­neita ongelmia joudutaan ratkai­semaan enene­vissä määrin.

Muutama viikko sitten jätimme edustaja Sampsa Katajan (kok.) kanssa aloitteet pikavip­pi­toi­minnan rankasta rajoit­ta­mi­sesta ja kieltä­mi­sestä kokonaan. Esitysten tarkoi­tuksena on tukea ja ennen kaikkea vauhdittaa oikeus­mi­nis­teriön työtä.

Jättämäni aloite, jolla rajoi­tetaan tuntu­vasti pikaluot­toalan toimintaa, on kerännyt tähän mennessä jo 127 edustajan allekir­joi­tuksen. Lakia­loit­teessa lainojen hinnalle ja perinnän kustan­nuk­sille tulee sitova enimmäis­määrä, velal­lisen maksukyky arvioidaan perus­teel­li­sesti, valvontaa tehos­tetaan sekä pikaluot­to­yh­tiöiden ja perin­täyh­tiöiden väliset omistus­suhteet kielletään.

Katajan aloite pikavip­pi­toi­minnan kieltä­mi­sestä kokonaan on puolestaan kerännyt 116 allekir­joit­tajaa.

Ainakin eduskun­nassa muutok­sille on vankka tuki. Nyt aiheen päälle ei saa jäädä makaamaan, vaan samaa ripeää ja vahvaa toimintaa on jatkettava entistä ponnek­kaammin.

Lisätiedot:
Lenita Toivakka
Kansan­edustaja ja Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja
050-5122928
lenita.toivakka@eduskunta.fi


Kokoomus.fi