Lenita Toivakka: Pika­vip­pien rajoit­ta­mi­sessa edet­tävä ripeästi

Julkaistu: 03.12.2011

Yksi esimerkki pika­vip­pi­toi­min­nasta aiheu­tu­vista ongel­mista on velka­neu­von­nan lisään­ty­nyt tarve. Tänään halli­tus­puo­luei­den talous­ar­vion lisäyk­sissä velka­neu­vonta sai miljoona euroa lisä­ra­haa. Resurs­seja tarvi­taan nime­no­maan siksi, että pika­vip­pi­toi­min­nasta aiheu­tu­neita ongel­mia joudu­taan ratkai­se­maan enene­vissä määrin.

Muutama viikko sitten jätimme edus­taja Sampsa Kata­jan (kok.) kanssa aloit­teet pika­vip­pi­toi­min­nan rankasta rajoit­ta­mi­sesta ja kiel­tä­mi­sestä koko­naan. Esitys­ten tarkoi­tuk­sena on tukea ja ennen kaik­kea vauh­dit­taa oikeus­mi­nis­te­riön työtä.

Jättä­mäni aloite, jolla rajoi­te­taan tuntu­vasti pika­luot­toa­lan toimin­taa, on kerän­nyt tähän mennessä jo 127 edus­ta­jan alle­kir­joi­tuk­sen. Lakia­loit­teessa laino­jen hinnalle ja perin­nän kustan­nuk­sille tulee sitova enim­mäis­määrä, velal­li­sen maksu­kyky arvioi­daan perus­teel­li­sesti, valvon­taa tehos­te­taan sekä pika­luot­to­yh­tiöi­den ja perin­täyh­tiöi­den väli­set omis­tus­suh­teet kiel­le­tään.

Kata­jan aloite pika­vip­pi­toi­min­nan kiel­tä­mi­sestä koko­naan on puoles­taan kerän­nyt 116 alle­kir­joit­ta­jaa.

Aina­kin edus­kun­nassa muutok­sille on vankka tuki. Nyt aiheen päälle ei saa jäädä makaa­maan, vaan samaa ripeää ja vahvaa toimin­taa on jatket­tava entistä ponnek­kaam­min.

Lisä­tie­dot:
Lenita Toivakka
Kansan­edus­taja ja Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja
050-5122928
lenita.toivakka@eduskunta.fi