• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­muk­sen Toivakka tyrmää oppo­si­tion tuloe­ro­kri­tii­kin
  Twiittaa

  Kokoo­muk­sen Toivakka tyrmää oppo­si­tion tuloe­ro­kri­tii­kin

  Julkaistu: 07.02.2011 Uncategorized

  ? Kokoo­mus on voimak­kaasti sitou­tu­nut köyhyy­den ja tuloe­ro­jen torju­mi­seen. Tällä vaali­kau­della veron­alen­nuk­set on suun­nattu pieni­tu­loi­sille. Kaik­kein pieni­tu­loi­sim­pien etuuk­sia kuten kansa­ne­läk­keitä, useita päivä­ra­hoja ja opin­to­tu­kea on koro­tettu. Perus­tur­vae­tuu­det on sidottu indek­siin. Halli­tuk­sen väke­vien toimien ansiosta tuloe­rot ovat tällä vaali­kau­della supis­tu­neet, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka sanoo.

  Kokoo­mus keskit­tyy työl­li­syy­den edis­tä­mi­seen, ei ainoas­taan työt­tö­myy­den hoita­mi­seen.

  ? Suurin köyhyyttä aiheut­tava tekijä Suomessa on työt­tö­myys. Kokoo­mus kannus­taisi työn teke­mi­seen laske­malla maltil­li­sesti työn vero­tusta. Kokoo­mus kannus­taisi yrityk­siä työl­lis­tä­mään paran­ta­malla kilpai­lu­ky­kyä. Vero­uu­dis­tus, joka luo työl­li­syyttä, torjuu myös köyhyyttä, Toivakka sanoo.

  Viimei­sen neljän vuoden aikana perus­tur­vae­tuuk­siin lisätty raha­määrä on enem­män kuin edel­li­sen neljän halli­tus­kau­den lisäyk­set ovat olleet yhteensä. Vaikka paljon hyvää on saatu aikai­seksi, ihmis­ten arjessa on vielä useita kipu­koh­tia, joita on korjat­tava.

  ? Kokoo­mus paran­taisi kaik­kein pieni­tu­loi­sim­pien lapsi­per­hei­den asemaa. Toimeen­tu­lo­tuen lasten perus­o­sia täytyy korot­taa. Tämä on kiireel­li­nen tehtävä pieni­tu­lois­ten aseman paran­ta­mi­sessa, Toivakka vaatii.