Kokoo­muksen Toivakka tyrmää opposition tuloe­ro­kri­tiikin – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen Toivakka tyrmää opposition tuloe­ro­kri­tiikin

Kokoo­muksen Toivakka tyrmää opposition tuloe­ro­kri­tiikin

Julkaistu: 07.02.2011 Uncategorized

? Kokoomus on voimak­kaasti sitou­tunut köyhyyden ja tuloe­rojen torju­miseen. Tällä vaali­kau­della veron­alen­nukset on suunnattu pieni­tu­loi­sille. Kaikkein pieni­tu­loi­simpien etuuksia kuten kansa­ne­läk­keitä, useita päivä­rahoja ja opinto­tukea on korotettu. Perus­tur­vae­tuudet on sidottu indeksiin. Halli­tuksen väkevien toimien ansiosta tuloerot ovat tällä vaali­kau­della supis­tuneet, Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Lenita Toivakka sanoo.

Kokoomus keskittyy työlli­syyden edistä­miseen, ei ainoastaan työttö­myyden hoita­miseen.

? Suurin köyhyyttä aiheuttava tekijä Suomessa on työttömyys. Kokoomus kannus­taisi työn tekemiseen laske­malla maltil­li­sesti työn verotusta. Kokoomus kannus­taisi yrityksiä työllis­tämään paran­ta­malla kilpai­lu­kykyä. Verouu­distus, joka luo työlli­syyttä, torjuu myös köyhyyttä, Toivakka sanoo.

Viimeisen neljän vuoden aikana perus­tur­vae­tuuksiin lisätty rahamäärä on enemmän kuin edellisen neljän halli­tus­kauden lisäykset ovat olleet yhteensä. Vaikka paljon hyvää on saatu aikai­seksi, ihmisten arjessa on vielä useita kipukohtia, joita on korjattava.

? Kokoomus paran­taisi kaikkein pieni­tu­loi­simpien lapsi­per­heiden asemaa. Toimeen­tu­lotuen lasten perusosia täytyy korottaa. Tämä on kiireel­linen tehtävä pieni­tu­loisten aseman paran­ta­mi­sessa, Toivakka vaatii.


Kokoomus.fi