Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Toivakka tyrmää oppo­si­tion tuloe­ro­kri­tii­kin

Kokoo­muk­sen Toivakka tyrmää oppo­si­tion tuloe­ro­kri­tii­kin

Julkaistu:

? Kokoo­mus on voimak­kaasti sitou­tu­nut köyhyy­den ja tuloe­ro­jen torju­mi­seen. Tällä vaali­kau­della veron­alen­nuk­set on suun­nattu pieni­tu­loi­sille. Kaik­kein pieni­tu­loi­sim­pien etuuk­sia kuten kansa­ne­läk­keitä, useita päivä­ra­hoja ja opin­to­tu­kea on koro­tettu. Perus­tur­vae­tuu­det on sidottu indek­siin. Halli­tuk­sen väke­vien toimien ansiosta tuloe­rot ovat tällä vaali­kau­della supis­tu­neet, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka sanoo.

Kokoo­mus keskit­tyy työl­li­syy­den edis­tä­mi­seen, ei ainoas­taan työt­tö­myy­den hoita­mi­seen.

? Suurin köyhyyttä aiheut­tava tekijä Suomessa on työt­tö­myys. Kokoo­mus kannus­taisi työn teke­mi­seen laske­malla maltil­li­sesti työn vero­tusta. Kokoo­mus kannus­taisi yrityk­siä työl­lis­tä­mään paran­ta­malla kilpai­lu­ky­kyä. Vero­uu­dis­tus, joka luo työl­li­syyttä, torjuu myös köyhyyttä, Toivakka sanoo.

Viimei­sen neljän vuoden aikana perus­tur­vae­tuuk­siin lisätty raha­määrä on enem­män kuin edel­li­sen neljän halli­tus­kau­den lisäyk­set ovat olleet yhteensä. Vaikka paljon hyvää on saatu aikai­seksi, ihmis­ten arjessa on vielä useita kipu­koh­tia, joita on korjat­tava.

? Kokoo­mus paran­taisi kaik­kein pieni­tu­loi­sim­pien lapsi­per­hei­den asemaa. Toimeen­tu­lo­tuen lasten perus­o­sia täytyy korot­taa. Tämä on kiireel­li­nen tehtävä pieni­tu­lois­ten aseman paran­ta­mi­sessa, Toivakka vaatii.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content