Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Toivakka tyrmää oppo­si­tion tuloe­ro­kri­tii­kin

Kokoo­muk­sen Toivakka tyrmää oppo­si­tion tuloe­ro­kri­tii­kin

Julkaistu:

? Kokoo­mus on voimak­kaasti sitou­tu­nut köyhyy­den ja tuloe­ro­jen torju­mi­seen. Tällä vaali­kau­della veron­alen­nuk­set on suun­nattu pieni­tu­loi­sille. Kaik­kein pieni­tu­loi­sim­pien etuuk­sia kuten kansa­ne­läk­keitä, useita päivä­ra­hoja ja opin­to­tu­kea on koro­tettu. Perus­tur­vae­tuu­det on sidottu indek­siin. Halli­tuk­sen väke­vien toimien ansiosta tuloe­rot ovat tällä vaali­kau­della supis­tu­neet, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka sanoo.

Kokoo­mus keskit­tyy työl­li­syy­den edis­tä­mi­seen, ei ainoas­taan työt­tö­myy­den hoita­mi­seen.

? Suurin köyhyyttä aiheut­tava tekijä Suomessa on työt­tö­myys. Kokoo­mus kannus­taisi työn teke­mi­seen laske­malla maltil­li­sesti työn vero­tusta. Kokoo­mus kannus­taisi yrityk­siä työl­lis­tä­mään paran­ta­malla kilpai­lu­ky­kyä. Vero­uu­dis­tus, joka luo työl­li­syyttä, torjuu myös köyhyyttä, Toivakka sanoo.

Viimei­sen neljän vuoden aikana perus­tur­vae­tuuk­siin lisätty raha­määrä on enem­män kuin edel­li­sen neljän halli­tus­kau­den lisäyk­set ovat olleet yhteensä. Vaikka paljon hyvää on saatu aikai­seksi, ihmis­ten arjessa on vielä useita kipu­koh­tia, joita on korjat­tava.

? Kokoo­mus paran­taisi kaik­kein pieni­tu­loi­sim­pien lapsi­per­hei­den asemaa. Toimeen­tu­lo­tuen lasten perus­o­sia täytyy korot­taa. Tämä on kiireel­li­nen tehtävä pieni­tu­lois­ten aseman paran­ta­mi­sessa, Toivakka vaatii.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

Skip to content