Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka perus­suo­ma­lai­sille: Lapsi­li­sät on jo päätetty sitoa indek­siin!

Toivakka perus­suo­ma­lai­sille: Lapsi­li­sät on jo päätetty sitoa indek­siin!

Julkaistu:

? Minusta on vähän erikoista, että perus­suo­ma­lai­set vaatii ohjel­mas­saan paran­nuk­sia, joista on päätetty jo viime vuonna. Eikö perus­suo­ma­lais­ten edus­kun­ta­ryhmä itse tiedä, mitä etuus­pää­tök­siä se on edus­kun­nassa ollut mukana teke­mässä, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka ihmet­te­lee.

Tällä vaali­kau­della perus­tur­vae­tuuk­sia on nostettu työt­tö­myys­tur­van tasolle ja sidottu indek­siin. Esimer­kiksi vähim­mäis­mää­räi­siä sairaus- ja vanhem­pain­päi­vä­ra­hoja nostet­tiin jopa n. 170 eurolla kuukau­dessa vuoden 2009 alusta ja jatkossa niitä koro­te­taan elin­kus­tan­nus­ten nousua vastaa­vasti.

? Moni­lap­sis­ten ja yksin­huol­ta­ja­per­hei­den lapsi­li­siä on tällä vaali­kau­della koro­tettu. Huomenna toteu­tuu Kokoo­muk­sen pitkä­ai­kai­nen tavoite lapsi­li­sien indek­siin sito­mi­sesta. Hienoa, että perus­suo­ma­lai­set ovat tästä kans­samme samaa mieltä - vaikka näin jälki­ju­nas­sa­kin, Toivakka päät­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content