Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Kivi­niemi puhuu asian vierestä

Toivakka: Kivi­niemi puhuu asian vierestä

Julkaistu:

? Kivi­niemi on sano­nut, että Keskusta on valmis leik­kaa­maan menoja jopa kahdella miljar­dilla eurolla. Kuiten­kin hän kiel­täy­tyy tois­tu­vasti kerto­masta, mistä nämä miljar­dit leikat­tai­siin. Tämä on äänes­tä­jien sumut­ta­mista, Toivakka sanoo.

Talous­asian­tun­tija Juhana Vartiai­nen esitti Helsin­gin Sano­missa arvio­naan, että Keskus­tan esityk­set kestä­vyys­va­jeen korjaa­mi­seen eivät ole riit­tä­viä, vaan ovat “väärää mitta­luok­kaa” (HS 3.4.). Toiva­kan mielestä suoma­lai­sen hyvin­voin­ti­val­tion tule­vai­suutta ei voi Keskus­tan esit­tä­mällä tavalla laskea korkea­suh­dan­teen, eli talous­kas­vun varaan.

? Kokoo­mus esit­tää vaalioh­jel­mas­saan keinot kestä­vyys­va­jeen korjaa­mi­seen. Kokoo­mus, toisin kuin Keskusta, on valmis myös vanho­jen raken­tei­den uudis­ta­mi­seen esimer­kiksi kunta­sek­to­rilla, Toivakka huomaut­taa.

? Kokoo­mus tunnus­taa tosi­asiat ja esit­tää niiden pohjalta oikeu­den­mu­kai­sia ratkai­suja. Panos­tamme työssä jaksa­mi­seen, kunta­uu­dis­tuk­seen, palve­lui­den kehit­tä­mi­seen sekä vero­tuk­seen, joka lisää työpaik­koja. Sanomme kuiten­kin rehel­li­sesti, että olemme tarpeen vaatiessa valmiita leik­kaa­maan esimer­kiksi yritys­tuista ja siir­tä­mään puolus­tus­han­kin­toja. Kokoo­muk­sen mielestä uudet meno­pää­tök­set täytyy rahoit­taa budje­tin sisäi­sin siir­roin. Kivi­nie­men ei kannata ilmoit­taa puhu­vansa asiaa, jos oikeasti puhuu asian vierestä, Toivakka päät­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content