MENU
Toivakka: Kivi­niemi puhuu asian vierestä

Toivakka: Kivi­niemi puhuu asian vierestä

Julkaistu: 07.04.2011 Uncategorized

? Kivi­niemi on sano­nut, että Keskusta on valmis leik­kaa­maan menoja jopa kahdella miljar­dilla eurolla. Kuiten­kin hän kiel­täy­tyy tois­tu­vasti kerto­masta, mistä nämä miljar­dit leikat­tai­siin. Tämä on äänes­tä­jien sumut­ta­mista, Toivakka sanoo.

Talous­asian­tun­tija Juhana Vartiai­nen esitti Helsin­gin Sano­missa arvio­naan, että Keskus­tan esityk­set kestä­vyys­va­jeen korjaa­mi­seen eivät ole riit­tä­viä, vaan ovat “väärää mitta­luok­kaa” (HS 3.4.). Toiva­kan mielestä suoma­lai­sen hyvin­voin­ti­val­tion tule­vai­suutta ei voi Keskus­tan esit­tä­mällä tavalla laskea korkea­suh­dan­teen, eli talous­kas­vun varaan.

? Kokoo­mus esit­tää vaalioh­jel­mas­saan keinot kestä­vyys­va­jeen korjaa­mi­seen. Kokoo­mus, toisin kuin Keskusta, on valmis myös vanho­jen raken­tei­den uudis­ta­mi­seen esimer­kiksi kunta­sek­to­rilla, Toivakka huomaut­taa.

? Kokoo­mus tunnus­taa tosi­asiat ja esit­tää niiden pohjalta oikeu­den­mu­kai­sia ratkai­suja. Panos­tamme työssä jaksa­mi­seen, kunta­uu­dis­tuk­seen, palve­lui­den kehit­tä­mi­seen sekä vero­tuk­seen, joka lisää työpaik­koja. Sanomme kuiten­kin rehel­li­sesti, että olemme tarpeen vaatiessa valmiita leik­kaa­maan esimer­kiksi yritys­tuista ja siir­tä­mään puolus­tus­han­kin­toja. Kokoo­muk­sen mielestä uudet meno­pää­tök­set täytyy rahoit­taa budje­tin sisäi­sin siir­roin. Kivi­nie­men ei kannata ilmoit­taa puhu­vansa asiaa, jos oikeasti puhuu asian vierestä, Toivakka päät­tää.