Toivakka: Kiviniemi puhuu asian vierestä – kokoomus.fi
MENU
Toivakka: Kiviniemi puhuu asian vierestä

Toivakka: Kiviniemi puhuu asian vierestä

Julkaistu: 07.04.2011 Uncategorized

? Kiviniemi on sanonut, että Keskusta on valmis leikkaamaan menoja jopa kahdella miljar­dilla eurolla. Kuitenkin hän kieltäytyy toistu­vasti kerto­masta, mistä nämä miljardit leikat­taisiin. Tämä on äänes­täjien sumut­ta­mista, Toivakka sanoo.

Talous­asian­tuntija Juhana Vartiainen esitti Helsingin Sanomissa arvionaan, että Keskustan esitykset kestä­vyys­vajeen korjaa­miseen eivät ole riittäviä, vaan ovat “väärää mitta­luokkaa” (HS 3.4.). Toivakan mielestä suoma­laisen hyvin­voin­ti­valtion tulevai­suutta ei voi Keskustan esittä­mällä tavalla laskea korkea­suh­danteen, eli talous­kasvun varaan.

? Kokoomus esittää vaalioh­jel­massaan keinot kestä­vyys­vajeen korjaa­miseen. Kokoomus, toisin kuin Keskusta, on valmis myös vanhojen raken­teiden uudis­ta­miseen esimer­kiksi kunta­sek­to­rilla, Toivakka huomauttaa.

? Kokoomus tunnustaa tosiasiat ja esittää niiden pohjalta oikeu­den­mu­kaisia ratkaisuja. Panos­tamme työssä jaksa­miseen, kunta­uu­dis­tukseen, palve­luiden kehit­tä­miseen sekä verotukseen, joka lisää työpaikkoja. Sanomme kuitenkin rehel­li­sesti, että olemme tarpeen vaatiessa valmiita leikkaamaan esimer­kiksi yritys­tuista ja siirtämään puolus­tus­han­kintoja. Kokoo­muksen mielestä uudet menopää­tökset täytyy rahoittaa budjetin sisäisin siirroin. Kiviniemen ei kannata ilmoittaa puhuvansa asiaa, jos oikeasti puhuu asian vierestä, Toivakka päättää.


Kokoomus.fi