Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Kivi­niemi kiris­täisi yrit­tä­jien vero­tusta

Toivakka: Kivi­niemi kiris­täisi yrit­tä­jien vero­tusta

Julkaistu:

? Kivi­nie­men esit­tämä yhteis­kun­ta­so­pi­mus on täysi torso, jos tarkoi­tuk­sena on kurit­taa yrit­tä­jiä ja palkan­saa­jien osto­voi­mas­ta­kaan ei voida sopia, Toivakka sanoo.

? Suoma­lai­set uudet työpai­kat ovat yrityk­sissä. Yrit­tä­jien vero­tuk­sen kiris­tä­mi­nen vähen­tää suoma­lai­sia työpaik­koja. Kokoo­mus ei voi hyväk­syä Kivi­nie­men esit­tä­mää yrit­tä­jien vero­tuk­sen kiris­tä­mistä, Toivakka linjaa.

Keskusta esitti vero­mal­lis­saan pääoma­tu­lo­ve­ron kiris­tystä, osin­ko­ve­ro­tuk­sen muut­ta­mista progres­sii­vi­seksi ja pieny­ri­tys­ten osin­ko­ka­ton alen­ta­mista.

Kokoo­muk­sen vero­malli kiris­täisi pääoma­ve­roa mutta keven­täisi vastaa­vasti yhtei­sö­ve­roa neljällä prosen­tilla. Kokoo­mus ei halua muutok­sia osin­ko­ve­ro­tuk­seen, ellei samalla voida huoleh­tia yrit­tä­mi­sen kannus­teista esimer­kiksi yhtiö­ve­ron hyvi­tys­jär­jes­tel­män kautta.

? Kokoo­mus on selkeästi yrit­tä­jä­myön­tei­sin puolue. Haluamme muut­taa vero­tusta oikeu­den­mu­kai­sem­paan suun­taan mutta silti turvata suoma­lais­ten yritys­ten kilpai­lu­ky­vyn, Toivakka toteaa.

? Keskusta puhuu paik­kaa­vansa kestä­vyys­va­jeen kasvulla, mutta toimii päin­vas­tai­sesti. Yrit­tä­jien kurit­ta­mi­nen on kaik­kea muuta kuin kasvua edis­tä­vää poli­tiik­kaa, Toivakka sanoo.

Suomen yrit­tä­jien toimi­tus­joh­taja Jussi Järven­taus kommen­toi tammi­kuussa Kokoo­muk­sen vero­lin­jaa sano­malla, että ?toteu­tues­saan kokoo­muk­sen vero­lin­jaus säilyt­tää yrit­tä­jyy­den kannus­ti­met, jopa lisää niitä?.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content