Kokoomus.fi
Toivakka: Kiviniemi kiris­täisi yrittäjien verotusta

Toivakka: Kiviniemi kiris­täisi yrittäjien verotusta

Julkaistu: 20.2.11 Uutiset

? Kiviniemen esittämä yhteis­kun­ta­so­pimus on täysi torso, jos tarkoi­tuksena on kurittaa yrittäjiä ja palkan­saajien ostovoi­mas­takaan ei voida sopia, Toivakka sanoo.

? Suoma­laiset uudet työpaikat ovat yrityk­sissä. Yrittäjien verotuksen kiris­tä­minen vähentää suoma­laisia työpaikkoja. Kokoomus ei voi hyväksyä Kiviniemen esittämää yrittäjien verotuksen kiris­tä­mistä, Toivakka linjaa.

Keskusta esitti veromal­lissaan pääoma­tu­lo­veron kiris­tystä, osinko­ve­ro­tuksen muutta­mista progres­sii­vi­seksi ja pieny­ri­tysten osinko­katon alenta­mista.

Kokoo­muksen veromalli kiris­täisi pääoma­veroa mutta keven­täisi vastaa­vasti yhtei­sö­veroa neljällä prosen­tilla. Kokoomus ei halua muutoksia osinko­ve­ro­tukseen, ellei samalla voida huolehtia yrittä­misen kannus­teista esimer­kiksi yhtiö­veron hyvitys­jär­jes­telmän kautta.

? Kokoomus on selkeästi yrittä­jä­myön­teisin puolue. Haluamme muuttaa verotusta oikeu­den­mu­kai­sempaan suuntaan mutta silti turvata suoma­laisten yritysten kilpai­lu­kyvyn, Toivakka toteaa.

? Keskusta puhuu paikkaa­vansa kestä­vyys­vajeen kasvulla, mutta toimii päinvas­tai­sesti. Yrittäjien kurit­ta­minen on kaikkea muuta kuin kasvua edistävää politiikkaa, Toivakka sanoo.

Suomen yrittäjien toimi­tus­johtaja Jussi Järventaus kommentoi tammi­kuussa Kokoo­muksen verolinjaa sanomalla, että ?toteu­tuessaan kokoo­muksen verolinjaus säilyttää yrittä­jyyden kannus­timet, jopa lisää niitä?.


Kokoomus.fi