Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Kivi­niemi kiris­täisi yrit­tä­jien vero­tusta

Toivakka: Kivi­niemi kiris­täisi yrit­tä­jien vero­tusta

Julkaistu:

? Kivi­nie­men esit­tämä yhteis­kun­ta­so­pi­mus on täysi torso, jos tarkoi­tuk­sena on kurit­taa yrit­tä­jiä ja palkan­saa­jien osto­voi­mas­ta­kaan ei voida sopia, Toivakka sanoo.

? Suoma­lai­set uudet työpai­kat ovat yrityk­sissä. Yrit­tä­jien vero­tuk­sen kiris­tä­mi­nen vähen­tää suoma­lai­sia työpaik­koja. Kokoo­mus ei voi hyväk­syä Kivi­nie­men esit­tä­mää yrit­tä­jien vero­tuk­sen kiris­tä­mistä, Toivakka linjaa.

Keskusta esitti vero­mal­lis­saan pääoma­tu­lo­ve­ron kiris­tystä, osin­ko­ve­ro­tuk­sen muut­ta­mista progres­sii­vi­seksi ja pieny­ri­tys­ten osin­ko­ka­ton alen­ta­mista.

Kokoo­muk­sen vero­malli kiris­täisi pääoma­ve­roa mutta keven­täisi vastaa­vasti yhtei­sö­ve­roa neljällä prosen­tilla. Kokoo­mus ei halua muutok­sia osin­ko­ve­ro­tuk­seen, ellei samalla voida huoleh­tia yrit­tä­mi­sen kannus­teista esimer­kiksi yhtiö­ve­ron hyvi­tys­jär­jes­tel­män kautta.

? Kokoo­mus on selkeästi yrit­tä­jä­myön­tei­sin puolue. Haluamme muut­taa vero­tusta oikeu­den­mu­kai­sem­paan suun­taan mutta silti turvata suoma­lais­ten yritys­ten kilpai­lu­ky­vyn, Toivakka toteaa.

? Keskusta puhuu paik­kaa­vansa kestä­vyys­va­jeen kasvulla, mutta toimii päin­vas­tai­sesti. Yrit­tä­jien kurit­ta­mi­nen on kaik­kea muuta kuin kasvua edis­tä­vää poli­tiik­kaa, Toivakka sanoo.

Suomen yrit­tä­jien toimi­tus­joh­taja Jussi Järven­taus kommen­toi tammi­kuussa Kokoo­muk­sen vero­lin­jaa sano­malla, että ?toteu­tues­saan kokoo­muk­sen vero­lin­jaus säilyt­tää yrit­tä­jyy­den kannus­ti­met, jopa lisää niitä?.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content