Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus­nai­set: Naiset kunnal­lis­po­li­tii­kan ykkös­pai­koille

Kokoo­mus­nai­set: Naiset kunnal­lis­po­li­tii­kan ykkös­pai­koille

Julkaistu:

?Suku­puol­ten väli­nen tasa-arvo on paran­tu­nut kunnal­lis­po­liit­ti­sessa päätök­sen­teossa. Silti naiset ovat yhä edel­leen selvästi alie­dus­tet­tuja kunnal­lis­po­li­tii­kan ykkös­pai­koilla kuten valtuus­to­jen puheen­joh­ta­jina ja kaupun­gin­joh­ta­jina,? muis­tut­taa Kokoo­mus­nais­ten puheen­joh­taja Lenita Toivakka.

Kulu­valla valtuus­to­kau­della valtuus­to­jen puheen­joh­ta­jista 27 % on naisia ja kunnan­joh­ta­jista vain 15 %. Kokoo­mus­nais­ten mielestä puolu­eet voisi­vat paikal­li­sesti esimer­kiksi sitou­tua jaka­maan kunnan­val­tuus­ton ja -halli­tuk­sen puheen­joh­ta­juu­det siten, että toisessa on mies ja toisessa nainen puheen­joh­ta­jana.

Lisä­tie­toja:

puheen­joh­taja Lenita Toivakka 050-5122928
Kokoo­muk­sen Nais­ten Liitto ry


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content