• FI
 • SV
 • MENU
  Toivakka: Halli­tus panos­taa perus­tur­vaan ja ilmas­ton­suo­je­luun
  Twiittaa

  Toivakka: Halli­tus panos­taa perus­tur­vaan ja ilmas­ton­suo­je­luun

  Julkaistu: 19.08.2010 Uncategorized

  Perus­turva para­nee ennä­tys­mäi­sin koro­tuk­sin

  Sini­vih­reä halli­tus on vahvis­ta­nut suoma­lais­ten perus­tur­vaa määrä­tie­toi­sesti ja työ jatkuu myös vuoden 2011 budje­tissa vaikeasta talous­ti­lan­teesta huoli­matta. ?Se jos mikä osoit­taa halli­tuk­sen vahvaa sosi­aa­lista omatun­toa?, koros­taa kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka.

  ?Halli­tus jatkaa tulon­siir­to­jen ennä­tys­ko­ro­tus­ten teke­mistä. Mini­miäi­tiys-, isyys-, vanhem­pain-, sairaus- ja kuntou­tus­päi­vä­ra­ho­jen nosto oli samaa noin 170 euron luok­kaa, kuin takuu­eläk­keen koro­tus enim­mil­lään on?, Toivakka kertoo.

  ?Vahvat panos­tuk­set perus­tur­vaan osoit­ta­vat, että köyhyy­den ja syrjäy­ty­mi­sen ehkäisy on sini­vih­reän halli­tuk­sen keskei­nen tavoite. Esimer­kiksi juuri takuu­eläke kohdis­tuu kaik­kein heikoim­massa asemassa oleville eläke­läi­sille ja torjuu aitoa köyhyyttä?, sanoo Lenita Toivakka.

  Toivakka iloit­see myös Kokoo­muk­sen pitkä­ai­kai­sen tavoit­teen toteu­tu­mi­sesta, kun esimer­kiksi lapsi­li­sät sido­taan indek­siin. ?Usei­den perhe-etuuk­sien indek­siin sito­mi­nen vahvis­taa erityi­sesti pieni­tu­loi­sim­pien lapsi­per­hei­den asemaa. Sini­vih­reä halli­tus jatkaa pitkä­jän­teistä työtään lapsi­per­hei­den talou­del­li­sen aseman paran­ta­jana. Tällä vaali­kau­del­la­han on jo koro­tettu moni­lap­sis­ten ja yksin­huol­ta­ja­per­hei­den lapsi­li­siä?, kehuu Lenita Toivakka.

   

  Lämpö­pump­pu­jen käyt­töön­ot­toa kannus­te­taan

  Halli­tus esit­tää 30 miljoo­naa euroa raken­nus­ten ener­gia-avus­tuk­siin, joilla kannus­te­taan koti­ta­louk­sia siir­ty­mään sähkö- ja öljy­läm­mi­tyk­sestä uusiu­tu­vaan ener­gi­aan, esimer­kiksi pääläm­mi­tys­jär­jes­tel­minä käytet­tä­viin lämpö­pump­pui­hin ja pellet­tei­hin.

  “Tämä on luon­teva lisä halli­tuk­sen johdon­mu­kai­seen poli­tiik­kaan, joka kannus­taa jokaista suoma­laista ener­gian­sääs­töön ja ilmas­to­pääs­tö­jen vähen­tä­mi­seen. Ilmas­ton­muu­tok­sen hillit­se­mi­seksi tarvi­taan konkreet­ti­sia vihreitä tekoja meiltä jokai­selta”, Toivakka toteaa.

  “Ruot­sissa vastaa­van­lai­nen tuki on edis­tä­nyt lämpö­pump­pu­jen hyödyn­tä­mistä huomat­ta­vasti. Myös Suomessa tuki tulee varmasti edis­tä­mään ilmas­to­ys­tä­väl­li­siä lämmi­tys­rat­kai­suja, eten­kin kun monessa koti­ta­lou­dessa vanhan öljy­kat­ti­lan vaihto alkaa olla ajan­koh­taista.”

  Lisä­tie­toja: Lenita Toivakka, gsm 050 512 2928


  Kuvat