Toivakka: Hallitus panostaa perus­turvaan ja ilmas­ton­suo­jeluun – kokoomus.fi
MENU
Toivakka: Hallitus panostaa perus­turvaan ja ilmas­ton­suo­jeluun

Toivakka: Hallitus panostaa perus­turvaan ja ilmas­ton­suo­jeluun

Julkaistu: 19.08.2010 Uncategorized

Perus­turva paranee ennätys­mäisin korotuksin

Sinivihreä hallitus on vahvis­tanut suoma­laisten perus­turvaa määrä­tie­toi­sesti ja työ jatkuu myös vuoden 2011 budje­tissa vaikeasta talous­ti­lan­teesta huoli­matta. ?Se jos mikä osoittaa halli­tuksen vahvaa sosiaa­lista omatuntoa?, korostaa kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Lenita Toivakka.

?Hallitus jatkaa tulon­siir­tojen ennätys­ko­ro­tusten tekemistä. Minimiäitiys-, isyys-, vanhempain-, sairaus- ja kuntou­tus­päi­vä­ra­hojen nosto oli samaa noin 170 euron luokkaa, kuin takuu­eläkkeen korotus enimmillään on?, Toivakka kertoo.

?Vahvat panos­tukset perus­turvaan osoit­tavat, että köyhyyden ja syrjäy­ty­misen ehkäisy on sinivihreän halli­tuksen keskeinen tavoite. Esimer­kiksi juuri takuu­eläke kohdistuu kaikkein heikoim­massa asemassa oleville eläke­läi­sille ja torjuu aitoa köyhyyttä?, sanoo Lenita Toivakka.

Toivakka iloitsee myös Kokoo­muksen pitkä­ai­kaisen tavoitteen toteu­tu­mi­sesta, kun esimer­kiksi lapsi­lisät sidotaan indeksiin. ?Useiden perhe-etuuksien indeksiin sitominen vahvistaa erityi­sesti pieni­tu­loi­simpien lapsi­per­heiden asemaa. Sinivihreä hallitus jatkaa pitkä­jän­teistä työtään lapsi­per­heiden talou­del­lisen aseman paran­tajana. Tällä vaali­kau­del­lahan on jo korotettu monilap­sisten ja yksin­huol­ta­ja­per­heiden lapsi­lisiä?, kehuu Lenita Toivakka.

 

Lämpö­pump­pujen käyttöön­ottoa kannus­tetaan

Hallitus esittää 30 miljoonaa euroa raken­nusten energia-avustuksiin, joilla kannus­tetaan kotita­louksia siirtymään sähkö- ja öljyläm­mi­tyk­sestä uusiu­tuvaan energiaan, esimer­kiksi pääläm­mi­tys­jär­jes­telminä käytet­täviin lämpö­pump­puihin ja pellet­teihin.

“Tämä on luonteva lisä halli­tuksen johdon­mu­kaiseen politiikkaan, joka kannustaa jokaista suoma­laista energian­säästöön ja ilmas­to­pääs­töjen vähen­tä­miseen. Ilmas­ton­muu­toksen hillit­se­mi­seksi tarvitaan konkreet­tisia vihreitä tekoja meiltä jokai­selta”, Toivakka toteaa.

“Ruotsissa vastaa­van­lainen tuki on edistänyt lämpö­pump­pujen hyödyn­tä­mistä huomat­ta­vasti. Myös Suomessa tuki tulee varmasti edistämään ilmas­to­ys­tä­väl­lisiä lämmi­tys­rat­kaisuja, etenkin kun monessa kotita­lou­dessa vanhan öljykat­tilan vaihto alkaa olla ajankoh­taista.”

Lisätietoja: Lenita Toivakka, gsm 050 512 2928


Kuvat


Kokoomus.fi