Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Halli­tus panos­taa perus­tur­vaan ja ilmas­ton­suo­je­luun

Toivakka: Halli­tus panos­taa perus­tur­vaan ja ilmas­ton­suo­je­luun

Julkaistu:

Perus­turva para­nee ennä­tys­mäi­sin koro­tuk­sin

Sini­vih­reä halli­tus on vahvis­ta­nut suoma­lais­ten perus­tur­vaa määrä­tie­toi­sesti ja työ jatkuu myös vuoden 2011 budje­tissa vaikeasta talous­ti­lan­teesta huoli­matta. ?Se jos mikä osoit­taa halli­tuk­sen vahvaa sosi­aa­lista omatun­toa?, koros­taa kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka.

?Halli­tus jatkaa tulon­siir­to­jen ennä­tys­ko­ro­tus­ten teke­mistä. Mini­miäi­tiys-, isyys-, vanhem­pain-, sairaus- ja kuntou­tus­päi­vä­ra­ho­jen nosto oli samaa noin 170 euron luok­kaa, kuin takuu­eläk­keen koro­tus enim­mil­lään on?, Toivakka kertoo.

?Vahvat panos­tuk­set perus­tur­vaan osoit­ta­vat, että köyhyy­den ja syrjäy­ty­mi­sen ehkäisy on sini­vih­reän halli­tuk­sen keskei­nen tavoite. Esimer­kiksi juuri takuu­eläke kohdis­tuu kaik­kein heikoim­massa asemassa oleville eläke­läi­sille ja torjuu aitoa köyhyyttä?, sanoo Lenita Toivakka.

Toivakka iloit­see myös Kokoo­muk­sen pitkä­ai­kai­sen tavoit­teen toteu­tu­mi­sesta, kun esimer­kiksi lapsi­li­sät sido­taan indek­siin. ?Usei­den perhe-etuuk­sien indek­siin sito­mi­nen vahvis­taa erityi­sesti pieni­tu­loi­sim­pien lapsi­per­hei­den asemaa. Sini­vih­reä halli­tus jatkaa pitkä­jän­teistä työtään lapsi­per­hei­den talou­del­li­sen aseman paran­ta­jana. Tällä vaali­kau­del­la­han on jo koro­tettu moni­lap­sis­ten ja yksin­huol­ta­ja­per­hei­den lapsi­li­siä?, kehuu Lenita Toivakka.

 

Lämpö­pump­pu­jen käyt­töön­ot­toa kannus­te­taan

Halli­tus esit­tää 30 miljoo­naa euroa raken­nus­ten ener­gia-avus­tuk­siin, joilla kannus­te­taan koti­ta­louk­sia siir­ty­mään sähkö- ja öljy­läm­mi­tyk­sestä uusiu­tu­vaan ener­gi­aan, esimer­kiksi pääläm­mi­tys­jär­jes­tel­minä käytet­tä­viin lämpö­pump­pui­hin ja pellet­tei­hin.

“Tämä on luon­teva lisä halli­tuk­sen johdon­mu­kai­seen poli­tiik­kaan, joka kannus­taa jokaista suoma­laista ener­gian­sääs­töön ja ilmas­to­pääs­tö­jen vähen­tä­mi­seen. Ilmas­ton­muu­tok­sen hillit­se­mi­seksi tarvi­taan konkreet­ti­sia vihreitä tekoja meiltä jokai­selta”, Toivakka toteaa.

“Ruot­sissa vastaa­van­lai­nen tuki on edis­tä­nyt lämpö­pump­pu­jen hyödyn­tä­mistä huomat­ta­vasti. Myös Suomessa tuki tulee varmasti edis­tä­mään ilmas­to­ys­tä­väl­li­siä lämmi­tys­rat­kai­suja, eten­kin kun monessa koti­ta­lou­dessa vanhan öljy­kat­ti­lan vaihto alkaa olla ajan­koh­taista.”

Lisä­tie­toja: Lenita Toivakka, gsm 050 512 2928


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content