Kokoo­muksen Toivakka: “Lex Risikko” tuo paran­nusta ikäih­misen arkeen – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen Toivakka: “Lex Risikko” tuo paran­nusta ikäih­misen arkeen

Kokoo­muksen Toivakka: “Lex Risikko” tuo paran­nusta ikäih­misen arkeen

Julkaistu: 09.03.2011 Uncategorized

? Ministeri Risikon johdolla on tehty hienoa työtä. On tärkeää, että ikäih­misten oikeus hyvään hoivaan turvataan koko maassa. Uudella lailla kunnioi­tet­taisiin ikäih­misten oikeutta itsenäiseen, mielek­kääseen ja turval­liseen arkeen. Tällaista paran­nusta on odotettu pitkään, Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Lenita Toivakka sanoo.

Lakiluon­nok­sessa linjataan ikäih­misen oikeus palve­lu­tarpeen arviointiin, palvelu- tai hoito­suun­ni­telmaan ja suunni­telman mukaisiin palve­luihin. Lisäksi hoito­hen­ki­lös­tölle tulisi ilmoi­tus­vel­vol­lisuus, mikäli he havait­sevat ikäih­misten palve­luissa epäkohtia. Lain myötä jokaiseen kuntaan tulisi myös vanhus­neu­vosto.

? Ensim­mäistä kertaa ikäih­mi­sille tulisi lakisää­teinen oikeus heidän tarvit­se­miinsa, palve­lusuun­ni­telman mukaisiin palve­luihin. Samalla valvonta jämäköi­tyisi, kun tietoa vanhus­pal­ve­luiden epäkoh­dista saataisiin ajoissa. Valvonta myös helpot­tuisi selkeämmän lainsää­dännön myötä, Toivakka iloitsee.

Lakiluonnos antaa hyvän pohjan halli­tus­oh­jel­ma­neu­vot­te­luihin.

? Kokoomus lähtee siitä, että vanhus­pal­ve­lulaki on saatettava voimaan ja siihen on varattava riittävät resurssit. Nyt valmis­teltu “Lex Risikko” on hyvä pohjatyö ja laajan lausun­to­kier­roksen jälkeen päästään toivot­ta­vasti etenemään. Parem­min­voin­ti­val­tiossa kenenkään ei pidä joutua pelkäämään ikään­ty­mistä. Tämä laki paran­taisi palvelua ja toisi ikäih­misten oman äänen kuulu­ville entistä paremmin, Toivakka päättää.


Kokoomus.fi