Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Toivakka: “Lex Risikko” tuo paran­nusta ikäih­mi­sen arkeen

Kokoo­muk­sen Toivakka: “Lex Risikko” tuo paran­nusta ikäih­mi­sen arkeen

Julkaistu:

? Minis­teri Risi­kon johdolla on tehty hienoa työtä. On tärkeää, että ikäih­mis­ten oikeus hyvään hoivaan turva­taan koko maassa. Uudella lailla kunnioi­tet­tai­siin ikäih­mis­ten oikeutta itse­näi­seen, mielek­kää­seen ja turval­li­seen arkeen. Tällaista paran­nusta on odotettu pitkään, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka sanoo.

Laki­luon­nok­sessa linja­taan ikäih­mi­sen oikeus palve­lu­tar­peen arvioin­tiin, palvelu- tai hoito­suun­ni­tel­maan ja suun­ni­tel­man mukai­siin palve­lui­hin. Lisäksi hoito­hen­ki­lös­tölle tulisi ilmoi­tus­vel­vol­li­suus, mikäli he havait­se­vat ikäih­mis­ten palve­luissa epäkoh­tia. Lain myötä jokai­seen kuntaan tulisi myös vanhus­neu­vosto.

? Ensim­mäistä kertaa ikäih­mi­sille tulisi laki­sää­tei­nen oikeus heidän tarvit­se­miinsa, palve­lusuun­ni­tel­man mukai­siin palve­lui­hin. Samalla valvonta jämä­köi­tyisi, kun tietoa vanhus­pal­ve­lui­den epäkoh­dista saatai­siin ajoissa. Valvonta myös helpot­tuisi selkeäm­män lain­sää­dän­nön myötä, Toivakka iloit­see.

Laki­luon­nos antaa hyvän pohjan halli­tus­oh­jel­ma­neu­vot­te­lui­hin.

? Kokoo­mus lähtee siitä, että vanhus­pal­ve­lu­laki on saatet­tava voimaan ja siihen on varat­tava riit­tä­vät resurs­sit. Nyt valmis­teltu “Lex Risikko” on hyvä pohja­työ ja laajan lausun­to­kier­rok­sen jälkeen pääs­tään toivot­ta­vasti etene­mään. Parem­min­voin­ti­val­tiossa kenen­kään ei pidä joutua pelkää­mään ikään­ty­mistä. Tämä laki paran­taisi palve­lua ja toisi ikäih­mis­ten oman äänen kuulu­ville entistä parem­min, Toivakka päät­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content