Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Toivakka: “Lex Risikko” tuo paran­nusta ikäih­mi­sen arkeen

Kokoo­muk­sen Toivakka: “Lex Risikko” tuo paran­nusta ikäih­mi­sen arkeen

Julkaistu:

? Minis­teri Risi­kon johdolla on tehty hienoa työtä. On tärkeää, että ikäih­mis­ten oikeus hyvään hoivaan turva­taan koko maassa. Uudella lailla kunnioi­tet­tai­siin ikäih­mis­ten oikeutta itse­näi­seen, mielek­kää­seen ja turval­li­seen arkeen. Tällaista paran­nusta on odotettu pitkään, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka sanoo.

Laki­luon­nok­sessa linja­taan ikäih­mi­sen oikeus palve­lu­tar­peen arvioin­tiin, palvelu- tai hoito­suun­ni­tel­maan ja suun­ni­tel­man mukai­siin palve­lui­hin. Lisäksi hoito­hen­ki­lös­tölle tulisi ilmoi­tus­vel­vol­li­suus, mikäli he havait­se­vat ikäih­mis­ten palve­luissa epäkoh­tia. Lain myötä jokai­seen kuntaan tulisi myös vanhus­neu­vosto.

? Ensim­mäistä kertaa ikäih­mi­sille tulisi laki­sää­tei­nen oikeus heidän tarvit­se­miinsa, palve­lusuun­ni­tel­man mukai­siin palve­lui­hin. Samalla valvonta jämä­köi­tyisi, kun tietoa vanhus­pal­ve­lui­den epäkoh­dista saatai­siin ajoissa. Valvonta myös helpot­tuisi selkeäm­män lain­sää­dän­nön myötä, Toivakka iloit­see.

Laki­luon­nos antaa hyvän pohjan halli­tus­oh­jel­ma­neu­vot­te­lui­hin.

? Kokoo­mus lähtee siitä, että vanhus­pal­ve­lu­laki on saatet­tava voimaan ja siihen on varat­tava riit­tä­vät resurs­sit. Nyt valmis­teltu “Lex Risikko” on hyvä pohja­työ ja laajan lausun­to­kier­rok­sen jälkeen pääs­tään toivot­ta­vasti etene­mään. Parem­min­voin­ti­val­tiossa kenen­kään ei pidä joutua pelkää­mään ikään­ty­mistä. Tämä laki paran­taisi palve­lua ja toisi ikäih­mis­ten oman äänen kuulu­ville entistä parem­min, Toivakka päät­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content