• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­muk­sen Toivakka: “Lex Risikko” tuo paran­nusta ikäih­mi­sen arkeen
  Twiittaa

  Kokoo­muk­sen Toivakka: “Lex Risikko” tuo paran­nusta ikäih­mi­sen arkeen

  Julkaistu: 09.03.2011 Uncategorized

  ? Minis­teri Risi­kon johdolla on tehty hienoa työtä. On tärkeää, että ikäih­mis­ten oikeus hyvään hoivaan turva­taan koko maassa. Uudella lailla kunnioi­tet­tai­siin ikäih­mis­ten oikeutta itse­näi­seen, mielek­kää­seen ja turval­li­seen arkeen. Tällaista paran­nusta on odotettu pitkään, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka sanoo.

  Laki­luon­nok­sessa linja­taan ikäih­mi­sen oikeus palve­lu­tar­peen arvioin­tiin, palvelu- tai hoito­suun­ni­tel­maan ja suun­ni­tel­man mukai­siin palve­lui­hin. Lisäksi hoito­hen­ki­lös­tölle tulisi ilmoi­tus­vel­vol­li­suus, mikäli he havait­se­vat ikäih­mis­ten palve­luissa epäkoh­tia. Lain myötä jokai­seen kuntaan tulisi myös vanhus­neu­vosto.

  ? Ensim­mäistä kertaa ikäih­mi­sille tulisi laki­sää­tei­nen oikeus heidän tarvit­se­miinsa, palve­lusuun­ni­tel­man mukai­siin palve­lui­hin. Samalla valvonta jämä­köi­tyisi, kun tietoa vanhus­pal­ve­lui­den epäkoh­dista saatai­siin ajoissa. Valvonta myös helpot­tuisi selkeäm­män lain­sää­dän­nön myötä, Toivakka iloit­see.

  Laki­luon­nos antaa hyvän pohjan halli­tus­oh­jel­ma­neu­vot­te­lui­hin.

  ? Kokoo­mus lähtee siitä, että vanhus­pal­ve­lu­laki on saatet­tava voimaan ja siihen on varat­tava riit­tä­vät resurs­sit. Nyt valmis­teltu “Lex Risikko” on hyvä pohja­työ ja laajan lausun­to­kier­rok­sen jälkeen pääs­tään toivot­ta­vasti etene­mään. Parem­min­voin­ti­val­tiossa kenen­kään ei pidä joutua pelkää­mään ikään­ty­mistä. Tämä laki paran­taisi palve­lua ja toisi ikäih­mis­ten oman äänen kuulu­ville entistä parem­min, Toivakka päät­tää.