Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Toivakka: “Lex Risikko” tuo paran­nusta ikäih­mi­sen arkeen

Kokoo­muk­sen Toivakka: “Lex Risikko” tuo paran­nusta ikäih­mi­sen arkeen

Julkaistu:

? Minis­teri Risi­kon johdolla on tehty hienoa työtä. On tärkeää, että ikäih­mis­ten oikeus hyvään hoivaan turva­taan koko maassa. Uudella lailla kunnioi­tet­tai­siin ikäih­mis­ten oikeutta itse­näi­seen, mielek­kää­seen ja turval­li­seen arkeen. Tällaista paran­nusta on odotettu pitkään, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka sanoo.

Laki­luon­nok­sessa linja­taan ikäih­mi­sen oikeus palve­lu­tar­peen arvioin­tiin, palvelu- tai hoito­suun­ni­tel­maan ja suun­ni­tel­man mukai­siin palve­lui­hin. Lisäksi hoito­hen­ki­lös­tölle tulisi ilmoi­tus­vel­vol­li­suus, mikäli he havait­se­vat ikäih­mis­ten palve­luissa epäkoh­tia. Lain myötä jokai­seen kuntaan tulisi myös vanhus­neu­vosto.

? Ensim­mäistä kertaa ikäih­mi­sille tulisi laki­sää­tei­nen oikeus heidän tarvit­se­miinsa, palve­lusuun­ni­tel­man mukai­siin palve­lui­hin. Samalla valvonta jämä­köi­tyisi, kun tietoa vanhus­pal­ve­lui­den epäkoh­dista saatai­siin ajoissa. Valvonta myös helpot­tuisi selkeäm­män lain­sää­dän­nön myötä, Toivakka iloit­see.

Laki­luon­nos antaa hyvän pohjan halli­tus­oh­jel­ma­neu­vot­te­lui­hin.

? Kokoo­mus lähtee siitä, että vanhus­pal­ve­lu­laki on saatet­tava voimaan ja siihen on varat­tava riit­tä­vät resurs­sit. Nyt valmis­teltu “Lex Risikko” on hyvä pohja­työ ja laajan lausun­to­kier­rok­sen jälkeen pääs­tään toivot­ta­vasti etene­mään. Parem­min­voin­ti­val­tiossa kenen­kään ei pidä joutua pelkää­mään ikään­ty­mistä. Tämä laki paran­taisi palve­lua ja toisi ikäih­mis­ten oman äänen kuulu­ville entistä parem­min, Toivakka päät­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content