Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoomus­naisten Toivakka: Lapsen asemaa perhe­väki­valta­tilanteissa paran­net­tava

Kokoomus­naisten Toivakka: Lapsen asemaa perhe­väki­valta­tilanteissa paran­net­tava

Julkaistu:

Kokoo­mus­nais­ten puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Lenita Toivakka haluaa paran­taa lasten saamaa tukea ja palve­luita perhe­vä­ki­val­ta­ti­lan­teissa. Toivakka jätti eilen 5.9.2012 edus­kun­nassa asiasta kirjal­li­sen kysy­myk­sen halli­tuk­selle vastat­ta­vaksi. Toivakka muis­tut­taa, että perhe­vä­ki­val­ta­ti­lan­teessa myös lapsi on aina uhri, vaikka väki­valta ei olisi suora­nai­sesti kohdis­tu­nut häneen.

?Lapsuu­dessa koetulla väki­val­lalla on suoria ja pitkä­kes­toi­sia vaiku­tuk­sia aikui­siän mielen­ter­vey­teen ja hyvin­voin­tiin. Tervey­del­lis­ten ja sosi­aa­lis­ten hait­to­jen lisäksi perheessä koettu väki­valta vaikut­taa koko yhteis­kun­nan toimi­vuu­teen,? sanoo Toivakka.

Toivakka huomaut­taa, että suoma­lai­nen lain­sää­däntö ei vielä tunnista väki­val­taa koke­nutta lasta uhriksi. Ilman viral­lista uhrin asemaa lapsen koke­muk­set helpom­min sivuu­te­taan eikä lapsella ole esimer­kiksi oikeutta hakea korvauk­sia koke­mas­taan väki­val­lasta. Esimer­kiksi Ruot­sissa laki rikok­sen uhrien korvauk­sista määrit­te­lee myös lapsen uhriksi. Toivakka muis­tut­taa, että viral­lista uhrin asemaa ja korvausoi­keutta tärkeäm­pää on kuiten­kin riit­tävä lapsille suun­nattu tuki.

?Lasten­suo­je­lussa perhe­vä­ki­val­taa käsi­tel­lään usein pari­suh­deon­gel­mana tai päih­deon­gel­mana. Perhe­vä­ki­valta vaikut­taa kuiten­kin kaik­kiin lähei­siin, erityi­sesti lapsiin, jotka tarvit­se­vat tukea kotona tapah­tu­vien vaikei­den asioi­den käsit­te­lyyn. Perus­läh­tö­kohta on se, että jokai­sella on turval­lista kotona. Turval­li­suu­den järk­ky­mi­sellä on aina seurauk­sia lapsen kasvuun ja hyvin­voin­tiin,? Toivakka sanoo.

Lisä­tie­toja:

Lenita Toivakka, puheen­joh­taja
050-5122928

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content