• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoomus­naisten Toivakka: Lapsen asemaa perhe­väki­valta­tilanteissa paran­net­tava
  Twiittaa

  Kokoomus­naisten Toivakka: Lapsen asemaa perhe­väki­valta­tilanteissa paran­net­tava

  Julkaistu: 06.09.2012 Uncategorized

  Kokoo­mus­nais­ten puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Lenita Toivakka haluaa paran­taa lasten saamaa tukea ja palve­luita perhe­vä­ki­val­ta­ti­lan­teissa. Toivakka jätti eilen 5.9.2012 edus­kun­nassa asiasta kirjal­li­sen kysy­myk­sen halli­tuk­selle vastat­ta­vaksi. Toivakka muis­tut­taa, että perhe­vä­ki­val­ta­ti­lan­teessa myös lapsi on aina uhri, vaikka väki­valta ei olisi suora­nai­sesti kohdis­tu­nut häneen.

  ?Lapsuu­dessa koetulla väki­val­lalla on suoria ja pitkä­kes­toi­sia vaiku­tuk­sia aikui­siän mielen­ter­vey­teen ja hyvin­voin­tiin. Tervey­del­lis­ten ja sosi­aa­lis­ten hait­to­jen lisäksi perheessä koettu väki­valta vaikut­taa koko yhteis­kun­nan toimi­vuu­teen,? sanoo Toivakka.

  Toivakka huomaut­taa, että suoma­lai­nen lain­sää­däntö ei vielä tunnista väki­val­taa koke­nutta lasta uhriksi. Ilman viral­lista uhrin asemaa lapsen koke­muk­set helpom­min sivuu­te­taan eikä lapsella ole esimer­kiksi oikeutta hakea korvauk­sia koke­mas­taan väki­val­lasta. Esimer­kiksi Ruot­sissa laki rikok­sen uhrien korvauk­sista määrit­te­lee myös lapsen uhriksi. Toivakka muis­tut­taa, että viral­lista uhrin asemaa ja korvausoi­keutta tärkeäm­pää on kuiten­kin riit­tävä lapsille suun­nattu tuki.

  ?Lasten­suo­je­lussa perhe­vä­ki­val­taa käsi­tel­lään usein pari­suh­deon­gel­mana tai päih­deon­gel­mana. Perhe­vä­ki­valta vaikut­taa kuiten­kin kaik­kiin lähei­siin, erityi­sesti lapsiin, jotka tarvit­se­vat tukea kotona tapah­tu­vien vaikei­den asioi­den käsit­te­lyyn. Perus­läh­tö­kohta on se, että jokai­sella on turval­lista kotona. Turval­li­suu­den järk­ky­mi­sellä on aina seurauk­sia lapsen kasvuun ja hyvin­voin­tiin,? Toivakka sanoo.

  Lisä­tie­toja:

  Lenita Toivakka, puheen­joh­taja
  050-5122928