Kokoomus­naisten Toivakka: Lapsen asemaa perhe­väki­valta­tilanteissa paran­nettava – kokoomus.fi
MENU
Kokoomus­naisten Toivakka: Lapsen asemaa perhe­väki­valta­tilanteissa paran­nettava

Kokoomus­naisten Toivakka: Lapsen asemaa perhe­väki­valta­tilanteissa paran­nettava

Julkaistu: 06.09.2012 Uncategorized

Kokoo­mus­naisten puheen­johtaja, kansan­edustaja Lenita Toivakka haluaa parantaa lasten saamaa tukea ja palve­luita perhe­vä­ki­val­ta­ti­lan­teissa. Toivakka jätti eilen 5.9.2012 eduskun­nassa asiasta kirjal­lisen kysymyksen halli­tuk­selle vastat­ta­vaksi. Toivakka muistuttaa, että perhe­vä­ki­val­ta­ti­lan­teessa myös lapsi on aina uhri, vaikka väkivalta ei olisi suora­nai­sesti kohdis­tunut häneen.

?Lapsuu­dessa koetulla väkival­lalla on suoria ja pitkä­kes­toisia vaiku­tuksia aikuisiän mielen­ter­veyteen ja hyvin­vointiin. Tervey­del­listen ja sosiaa­listen haittojen lisäksi perheessä koettu väkivalta vaikuttaa koko yhteis­kunnan toimi­vuuteen,? sanoo Toivakka.

Toivakka huomauttaa, että suoma­lainen lainsää­däntö ei vielä tunnista väkivaltaa kokenutta lasta uhriksi. Ilman viral­lista uhrin asemaa lapsen kokemukset helpommin sivuu­tetaan eikä lapsella ole esimer­kiksi oikeutta hakea korvauksia kokemastaan väkival­lasta. Esimer­kiksi Ruotsissa laki rikoksen uhrien korvauk­sista määrit­telee myös lapsen uhriksi. Toivakka muistuttaa, että viral­lista uhrin asemaa ja korvausoi­keutta tärkeämpää on kuitenkin riittävä lapsille suunnattu tuki.

?Lasten­suo­je­lussa perhe­vä­ki­valtaa käsitellään usein parisuh­deon­gelmana tai päihdeon­gelmana. Perhe­vä­ki­valta vaikuttaa kuitenkin kaikkiin läheisiin, erityi­sesti lapsiin, jotka tarvit­sevat tukea kotona tapah­tuvien vaikeiden asioiden käsit­telyyn. Perus­läh­tö­kohta on se, että jokai­sella on turval­lista kotona. Turval­li­suuden järkky­mi­sellä on aina seurauksia lapsen kasvuun ja hyvin­vointiin,? Toivakka sanoo.

Lisätietoja:

Lenita Toivakka, puheen­johtaja
050-5122928


Kokoomus.fi