Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoomus­naisten Toivakka: Lapsen asemaa perhe­väki­valta­tilanteissa paran­net­tava

Kokoomus­naisten Toivakka: Lapsen asemaa perhe­väki­valta­tilanteissa paran­net­tava

Julkaistu:

Kokoo­mus­nais­ten puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Lenita Toivakka haluaa paran­taa lasten saamaa tukea ja palve­luita perhe­vä­ki­val­ta­ti­lan­teissa. Toivakka jätti eilen 5.9.2012 edus­kun­nassa asiasta kirjal­li­sen kysy­myk­sen halli­tuk­selle vastat­ta­vaksi. Toivakka muis­tut­taa, että perhe­vä­ki­val­ta­ti­lan­teessa myös lapsi on aina uhri, vaikka väki­valta ei olisi suora­nai­sesti kohdis­tu­nut häneen.

?Lapsuu­dessa koetulla väki­val­lalla on suoria ja pitkä­kes­toi­sia vaiku­tuk­sia aikui­siän mielen­ter­vey­teen ja hyvin­voin­tiin. Tervey­del­lis­ten ja sosi­aa­lis­ten hait­to­jen lisäksi perheessä koettu väki­valta vaikut­taa koko yhteis­kun­nan toimi­vuu­teen,? sanoo Toivakka.

Toivakka huomaut­taa, että suoma­lai­nen lain­sää­däntö ei vielä tunnista väki­val­taa koke­nutta lasta uhriksi. Ilman viral­lista uhrin asemaa lapsen koke­muk­set helpom­min sivuu­te­taan eikä lapsella ole esimer­kiksi oikeutta hakea korvauk­sia koke­mas­taan väki­val­lasta. Esimer­kiksi Ruot­sissa laki rikok­sen uhrien korvauk­sista määrit­te­lee myös lapsen uhriksi. Toivakka muis­tut­taa, että viral­lista uhrin asemaa ja korvausoi­keutta tärkeäm­pää on kuiten­kin riit­tävä lapsille suun­nattu tuki.

?Lasten­suo­je­lussa perhe­vä­ki­val­taa käsi­tel­lään usein pari­suh­deon­gel­mana tai päih­deon­gel­mana. Perhe­vä­ki­valta vaikut­taa kuiten­kin kaik­kiin lähei­siin, erityi­sesti lapsiin, jotka tarvit­se­vat tukea kotona tapah­tu­vien vaikei­den asioi­den käsit­te­lyyn. Perus­läh­tö­kohta on se, että jokai­sella on turval­lista kotona. Turval­li­suu­den järk­ky­mi­sellä on aina seurauk­sia lapsen kasvuun ja hyvin­voin­tiin,? Toivakka sanoo.

Lisä­tie­toja:

Lenita Toivakka, puheen­joh­taja
050-5122928

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

Skip to content