Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoomus­naisten Toivakka: Lapsen asemaa perhe­väki­valta­tilanteissa paran­net­tava

Kokoomus­naisten Toivakka: Lapsen asemaa perhe­väki­valta­tilanteissa paran­net­tava

Julkaistu:

Kokoo­mus­nais­ten puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Lenita Toivakka haluaa paran­taa lasten saamaa tukea ja palve­luita perhe­vä­ki­val­ta­ti­lan­teissa. Toivakka jätti eilen 5.9.2012 edus­kun­nassa asiasta kirjal­li­sen kysy­myk­sen halli­tuk­selle vastat­ta­vaksi. Toivakka muis­tut­taa, että perhe­vä­ki­val­ta­ti­lan­teessa myös lapsi on aina uhri, vaikka väki­valta ei olisi suora­nai­sesti kohdis­tu­nut häneen.

?Lapsuu­dessa koetulla väki­val­lalla on suoria ja pitkä­kes­toi­sia vaiku­tuk­sia aikui­siän mielen­ter­vey­teen ja hyvin­voin­tiin. Tervey­del­lis­ten ja sosi­aa­lis­ten hait­to­jen lisäksi perheessä koettu väki­valta vaikut­taa koko yhteis­kun­nan toimi­vuu­teen,? sanoo Toivakka.

Toivakka huomaut­taa, että suoma­lai­nen lain­sää­däntö ei vielä tunnista väki­val­taa koke­nutta lasta uhriksi. Ilman viral­lista uhrin asemaa lapsen koke­muk­set helpom­min sivuu­te­taan eikä lapsella ole esimer­kiksi oikeutta hakea korvauk­sia koke­mas­taan väki­val­lasta. Esimer­kiksi Ruot­sissa laki rikok­sen uhrien korvauk­sista määrit­te­lee myös lapsen uhriksi. Toivakka muis­tut­taa, että viral­lista uhrin asemaa ja korvausoi­keutta tärkeäm­pää on kuiten­kin riit­tävä lapsille suun­nattu tuki.

?Lasten­suo­je­lussa perhe­vä­ki­val­taa käsi­tel­lään usein pari­suh­deon­gel­mana tai päih­deon­gel­mana. Perhe­vä­ki­valta vaikut­taa kuiten­kin kaik­kiin lähei­siin, erityi­sesti lapsiin, jotka tarvit­se­vat tukea kotona tapah­tu­vien vaikei­den asioi­den käsit­te­lyyn. Perus­läh­tö­kohta on se, että jokai­sella on turval­lista kotona. Turval­li­suu­den järk­ky­mi­sellä on aina seurauk­sia lapsen kasvuun ja hyvin­voin­tiin,? Toivakka sanoo.

Lisä­tie­toja:

Lenita Toivakka, puheen­joh­taja
050-5122928

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content