Kokoomus.fi
MENU
Toivakka: Sopu vanhus­palvelu­laista ottaa aidosti huomioon hoidon laadun

Toivakka: Sopu vanhus­palvelu­laista ottaa aidosti huomioon hoidon laadun

Julkaistu: 30.08.2012 Uutiset

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Lenita Toivakka on tyyty­väinen tänään halli­tuksen budjet­ti­rii­hessä neuvo­teltuun yhtei­sym­mär­rykseen vanhus­pal­ve­lulain toteu­tuk­sesta. “Vanhus­pal­velut saavat merkit­täviä lisäre­sursseja. Kokoo­muksen kannattama ja ministeri Risikon aikoinaan alulle panema lakiuu­distus herätti paljon keskus­telua erityi­sesti sitovien laitos­hoidon henki­lös­tö­mi­toi­tusten kirjaa­mi­sesta. Nyt saatu sopimus täyttää Kokoo­muksen tavoitteet lain osalta”, Toivakka kertoo.

Vanhus­pal­ve­lu­lakiin ei halli­tuksen budjet­ti­rii­hi­pää­tök­sessä kirjata sitovia henki­lös­tö­mi­toi­tuksia. Halli­tuksen päätöksen mukaan vuoden 2015 alussa annet­taisiin asetus, jossa voidaan säätää mm. työnte­ki­jöiden määrästä suhteessa asiak­kaiden määrään ja hoitoi­suuteen, ottaen huomioon työnte­ki­jöiden pätevyyden ja muut hoitoon vaikut­tavat laatu­te­kijät.

- Asetus annetaan, mikäli ei ole saavu­tettu suosi­tusten mukaista vähim­mäis­mi­toi­tusta, mahdol­li­sesta mitoi­tuksen tasosta ja mallista sovitaan kuitenkin erikseen, Toivakka sanoo.

- Henki­löstön määrä on yksi mittari mitata laatua, mutta kokonai­suuteen vaikut­tavat muutkin tekijät. Vanhus­pal­ve­lujen henki­lös­tö­suun­nit­telun tulee aina lähteä hoidet­tavan hoidon tarpeesta. Tarvit­tavan hoito­hen­ki­löstön määrään vaikut­tavat ennen kaikkea vanhusten kunto ja henki­lö­kunnan ammat­ti­taito. Lisäksi siihen vaikut­tavat myös mm. tilat, käytössä olevat tukipal­velut - mm. siivous- ja ateria­pal­velut, sekä avustet­tavan henki­lö­kunnan määrä. On tärkeää, että halli­tuksen päätök­sessä paino­tetaan laajemmin hoivan laatuun vaikut­ta­vista tekijöistä pelkän henki­lös­tö­mi­toi­tuksen sijaan, Toivakka alleviivaa.

Toivakka kiittelee erityi­sesti omais­hoidon tukipal­ve­luihin tehtävää 10 miljoonan euron lisäystä.

- Tämä raha tulee todella tarpeeseen ja oli mukana Kokoo­muksen tavoit­teissa. Olen erittäin tyyty­väinen suoma­laisten ikäih­misten puolesta, että pitkään hiottu laki saatiin etenemään. Laki tuo monia paran­nuksia ikäih­misten hoivaan ja palve­luihin sekä vaiku­tus­mah­dol­li­suuksiin kunnissa, Toivakka jatkaa.

- Välillä Kokoo­muk­selle yritettiin sovittaa viittaa koko lain vastus­tajana, mikä ei missään nimessä pidä paikkaansa, tämähän on alun perin ministeri Risikon alulle panema hanke. Halusimme laista mahdol­li­simman hyvän.  Tärkeintä nyt on, että tämä ikäih­misten palve­luita ja hoivaa edistävä lakihanke etenee ja yhtei­sym­märrys jatkosta saatiin, Toivakka summaa.

Lisätietoja: Lenita Toivakka, p. 050 5122 928


Kokoomus.fi