Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Sopu vanhus­palvelu­laista ottaa aidosti huomioon hoidon laadun

Toivakka: Sopu vanhus­palvelu­laista ottaa aidosti huomioon hoidon laadun

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka on tyyty­väi­nen tänään halli­tuk­sen budjet­ti­rii­hessä neuvo­tel­tuun yhtei­sym­mär­ryk­seen vanhus­pal­ve­lu­lain toteu­tuk­sesta. “Vanhus­pal­ve­lut saavat merkit­tä­viä lisä­re­surs­seja. Kokoo­muk­sen kannat­tama ja minis­teri Risi­kon aikoi­naan alulle panema laki­uu­dis­tus herätti paljon keskus­te­lua erityi­sesti sito­vien laitos­hoi­don henki­lös­tö­mi­toi­tus­ten kirjaa­mi­sesta. Nyt saatu sopi­mus täyt­tää Kokoo­muk­sen tavoit­teet lain osalta”, Toivakka kertoo.

Vanhus­pal­ve­lu­la­kiin ei halli­tuk­sen budjet­ti­rii­hi­pää­tök­sessä kirjata sito­via henki­lös­tö­mi­toi­tuk­sia. Halli­tuk­sen päätök­sen mukaan vuoden 2015 alussa annet­tai­siin asetus, jossa voidaan säätää mm. työn­te­ki­jöi­den määrästä suhteessa asiak­kai­den määrään ja hoitoi­suu­teen, ottaen huomioon työn­te­ki­jöi­den päte­vyy­den ja muut hoitoon vaikut­ta­vat laatu­te­ki­jät.

- Asetus anne­taan, mikäli ei ole saavu­tettu suosi­tus­ten mukaista vähim­mäis­mi­toi­tusta, mahdol­li­sesta mitoi­tuk­sen tasosta ja mallista sovi­taan kuiten­kin erik­seen, Toivakka sanoo.

- Henki­lös­tön määrä on yksi mittari mitata laatua, mutta koko­nai­suu­teen vaikut­ta­vat muut­kin teki­jät. Vanhus­pal­ve­lu­jen henki­lös­tö­suun­nit­te­lun tulee aina lähteä hoidet­ta­van hoidon tarpeesta. Tarvit­ta­van hoito­hen­ki­lös­tön määrään vaikut­ta­vat ennen kaik­kea vanhus­ten kunto ja henki­lö­kun­nan ammat­ti­taito. Lisäksi siihen vaikut­ta­vat myös mm. tilat, käytössä olevat tuki­pal­ve­lut - mm. siivous- ja ateria­pal­ve­lut, sekä avus­tet­ta­van henki­lö­kun­nan määrä. On tärkeää, että halli­tuk­sen päätök­sessä paino­te­taan laajem­min hoivan laatuun vaikut­ta­vista teki­jöistä pelkän henki­lös­tö­mi­toi­tuk­sen sijaan, Toivakka alle­vii­vaa.

Toivakka kiit­te­lee erityi­sesti omais­hoi­don tuki­pal­ve­lui­hin tehtä­vää 10 miljoo­nan euron lisäystä.

- Tämä raha tulee todella tarpee­seen ja oli mukana Kokoo­muk­sen tavoit­teissa. Olen erit­täin tyyty­väi­nen suoma­lais­ten ikäih­mis­ten puolesta, että pitkään hiottu laki saatiin etene­mään. Laki tuo monia paran­nuk­sia ikäih­mis­ten hoivaan ja palve­lui­hin sekä vaiku­tus­mah­dol­li­suuk­siin kunnissa, Toivakka jatkaa.

- Välillä Kokoo­muk­selle yritet­tiin sovit­taa viit­taa koko lain vastus­ta­jana, mikä ei missään nimessä pidä paik­kaansa, tämä­hän on alun perin minis­teri Risi­kon alulle panema hanke. Halusimme laista mahdol­li­sim­man hyvän.  Tärkeintä nyt on, että tämä ikäih­mis­ten palve­luita ja hoivaa edis­tävä laki­hanke etenee ja yhtei­sym­mär­rys jatkosta saatiin, Toivakka summaa.

Lisä­tie­toja: Lenita Toivakka, p. 050 5122 928

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content