MENU
Toivakka: Oppo­si­tiolla suunta hukassa

Toivakka: Oppo­si­tiolla suunta hukassa

Julkaistu: 20.09.2012 Uncategorized

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja, edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka on harmis­saan ensi vuoden budjet­tia koske­van lähe­te­kes­kus­te­lun laimeasta sävystä.

- On tärkeää, että asioista keskus­tel­laan ja epäkoh­tia noste­taan esiin. Se on hyvien päätös­ten perus­e­del­ly­tys. Nyt on kuiten­kin sorruttu pelk­kään vaih­toeh­dot­to­maan kriti­soin­tiin, Toivakka harmit­te­lee.

Toiva­kan mukaan oppo­si­tion puheen­vuo­roissa tois­tu­vat vuoro­tel­len vaati­muk­set velan tait­ta­mi­sesta ja meno­jen lisää­mi­sestä. Toivakka ihmet­te­lee­kin, mitä oppo­si­tio oikein haluaa.

- Todel­li­sia, vastuul­li­sia vaih­toeh­toja ei ole joko kyetty tai haluttu esit­tää. Tämä on kuiten­kin parla­men­taa­ri­sessa demo­kra­tiassa ollut nime­no­maan oppo­si­tion rooli, Toivakka sanoo.

Vaih­toeh­to­jen lisäksi Toivakka on jäänyt kaipaa­maan budjet­ti­kes­kus­te­lulta vastuul­lista ajat­te­lua.

- Histo­riamme tapah­tu­mat ovat vaati­neet kylmä­her­moista ja järki­pe­räistä ajat­te­lua. Suoma­lai­set ovat tunnet­tuja ratkai­su­kes­kei­sestä tavas­taan kohdata haas­teet. Viikon keskus­te­lu­jen perus­teella tuntuu, että oppo­si­tio on joko umpi­vä­sy­nyt tai linjaus­ten suunta on hukassa, Toivakka toteaa.

Lisä­tie­toja: Lenita Toivakka, p. 050 5122928