Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Oppo­si­tiolla suunta hukassa

Toivakka: Oppo­si­tiolla suunta hukassa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja, edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka on harmis­saan ensi vuoden budjet­tia koske­van lähe­te­kes­kus­te­lun laimeasta sävystä.

- On tärkeää, että asioista keskus­tel­laan ja epäkoh­tia noste­taan esiin. Se on hyvien päätös­ten perus­e­del­ly­tys. Nyt on kuiten­kin sorruttu pelk­kään vaih­toeh­dot­to­maan kriti­soin­tiin, Toivakka harmit­te­lee.

Toiva­kan mukaan oppo­si­tion puheen­vuo­roissa tois­tu­vat vuoro­tel­len vaati­muk­set velan tait­ta­mi­sesta ja meno­jen lisää­mi­sestä. Toivakka ihmet­te­lee­kin, mitä oppo­si­tio oikein haluaa.

- Todel­li­sia, vastuul­li­sia vaih­toeh­toja ei ole joko kyetty tai haluttu esit­tää. Tämä on kuiten­kin parla­men­taa­ri­sessa demo­kra­tiassa ollut nime­no­maan oppo­si­tion rooli, Toivakka sanoo.

Vaih­toeh­to­jen lisäksi Toivakka on jäänyt kaipaa­maan budjet­ti­kes­kus­te­lulta vastuul­lista ajat­te­lua.

- Histo­riamme tapah­tu­mat ovat vaati­neet kylmä­her­moista ja järki­pe­räistä ajat­te­lua. Suoma­lai­set ovat tunnet­tuja ratkai­su­kes­kei­sestä tavas­taan kohdata haas­teet. Viikon keskus­te­lu­jen perus­teella tuntuu, että oppo­si­tio on joko umpi­vä­sy­nyt tai linjaus­ten suunta on hukassa, Toivakka toteaa.

Lisä­tie­toja: Lenita Toivakka, p. 050 5122928

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content