Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Lenita Toivakka: Luovan alan toimi­joi­den vero­tusta uusit­tava

Lenita Toivakka: Luovan alan toimi­joi­den vero­tusta uusit­tava

Julkaistu:

Kansan­edus­taja Lenita Toivakka on jättä­nyt edus­kun­nalle lakia­loit­teen luovan alan teki­jöi­den vero­tuk­sen uudis­ta­mi­sesta.

Lakia­loite tulo­ve­ro­lain 52 §:n, elin­kei­no­tu­lon verot­ta­mi­sesta anne­tun lain 5 §:n ja ennak­ko­pe­rin­tä­lain 25 §:n muut­ta­mi­sesta

Edus­kun­nalle

Suoma­laista elin­kei­no­ra­ken­netta on moni­puo­lis­tet­tava ja vahvis­tet­tava, ja perin­teis­ten vahvuuk­sien, kuten alku­tuo­tan­non ja perus­teol­li­suu­den kehit­tä­mi­sen lisäksi on raken­net­tava uusia kasvua­loja teol­li­suu­dessa, palve­luissa ja luovilla aloilla.

Suoma­lais­ten luovien alojen työl­li­syyttä ja hyvin­voin­ti­vai­ku­tuk­sia lisä­tään panos­ta­malla luovan työn kannus­ta­vuu­teen. Teki­jän toimin­nas­taan saama tulo katso­taan ylei­sim­min palk­ka­tu­loksi, vaikka toimin­taa harjoi­tet­tai­siin elin­kei­no­toi­min­taan rinnas­tet­ta­vissa olosuh­teissa. Teki­jä­noi­keus­jär­jes­tön teki­jälle tilit­tä­mien teki­jä­noi­keus­kor­vaus­ten nykyi­nen vero­koh­telu Suomessa muodos­taa kasva­van kilpai­lu­ky­ky­on­gel­man.

Luovan alan toimi­joi­den vero­tusta olisi­kin tarkoi­tuk­sen­mu­kaista kehit­tää enem­män yritys­toi­min­ta­luon­teen huomioon otta­vaan suun­taan. Toimin­taa harjoit­ta­vaa vero­vel­vol­lista voitai­siin verot­taa Ruot­sin mallia vastaa­vasti elin­kei­no­ve­ro­lain mukai­sesti.
Lakia­loite lähtee siitä, että ensi vaiheessa tekijä luovut­taisi teki­jä­noi­keu­tensa teki­jä­noi­keus­jär­jes­tönsä hallin­noi­ta­vaksi nykyi­sen käytän­nön mukai­sesti. Teki­jällä olisi kuiten­kin mahdol­li­suus luovut­taa oikeus teki­jä­noi­keus­jär­jes­tön maksa­miin korvauk­siin määräys­val­las­saan olevalle yhtiölle. Tämä luovu­tus, jonka kohteena on oikeus vastaa­not­taa teki­jälle kuulu­vat korvaus­ti­li­tyk­set teki­jä­noi­keus­jär­jes­töltä, säädet­täi­siin vero­neut­raa­liksi tietyin edel­ly­tyk­sin.

Luovan alan toimi­joi­den vero­tuk­sen uudis­ta­mi­nen siten, että tekijä voisi ohjata teki­jä­noi­keus­jär­jes­töltä saamansa henki­lö­koh­tai­set korvauk­set määräys­val­las­saan olevan yhtiön elin­kei­no­tu­loksi, lisää luovan työn kannus­ta­vuutta yksi­löi­den ja pieny­ri­tys­ten tasolla sekä luo edel­ly­tyk­siä luovan alan kasvulle ja uudis­tu­mi­selle.

Kilpai­lu­ky­kyi­nen vero­tus mahdol­lis­taisi teki­jöi­den pysy­mi­sen suoma­lais­ten teki­jä­noi­keus­jär­jes­tö­jen asiak­kaina, heidän teos­tensa teki­jä­noi­keus­tuot­to­jen kotiut­ta­mi­sen Suomeen sekä talous­kas­vun ja työl­li­syy­den vahvis­tu­mi­sen.

Edellä olevan perus­teella Toivakka ehdot­taa, että edus­kunta hyväk­syy seuraa­vat lakieh­do­tuk­set:

1. Laki tulo­ve­ro­lain 52 §:n muut­ta­mi­sesta

Edus­kun­nan päätök­sen mukai­sesti muute­taan tulo­ve­ro­lain (1535/​1992) 52 § seuraa­vasti:

52 § - Eräät aineet­to­miin oikeuk­siin perus­tu­vat korvauk­set

Vero­vel­vol­li­sen saama korvaus paten­tista, teki­jä­noi­keu­desta tai muusta niihin verrat­ta­vasta oikeu­desta on vero­na­laista pääoma­tu­loa, jos oikeus on saatu perin­tönä tai testa­men­tilla taikka hankittu vasti­ketta vastaan ja muutoin ansio­tu­loa.

Vero­vel­vol­li­sen ei kuiten­kaan katsota saavan teki­jä­noi­keu­desta vero­na­laista pääoma- tai ansio­tu­loa silloin, jos ylei­sesti vero­vel­vol­li­nen teki­jä­noi­keu­den­hal­tija luovut­taa oikeu­tensa suoma­lai­sen teki­jä­noi­keus­jär­jes­tön maksa­miin korvauk­siin määräys­val­las­saan olevalle suoma­lai­selle elin­kei­no­toi­min­taa harjoit­ta­valle osakeyh­tiölle. Teki­jä­noi­keu­den­hal­ti­jalla katso­taan olevan määräys­valta yhtiössä silloin, kun hän omis­taa yli 50 % yhtiön osak­keista ja äänistä.

Yhtiön myydessä tai muuten luovut­taessa 2 momen¬tin nojalla saamansa korvausoi­keu­det, yhtiön saama korvaus vero­te­taan teki­jä­noi­keu­den­hal­ti­jan pääoma- tai ansio­tu­lona. Teki­jä­noi­keu­den­hal­ti­jan menet­täessä määräys­val­lan yhtiössä, johon hän on 2 momen­tin nojalla luovut­ta­nut oikeu­tensa suoma­lai­sen teki­jä­noi­keus­jär­jes­tön maksa­miin korvauk­siin, yhtiön saamat korvauk­set katso­taan teki­jä­noi­keu­den­hal­ti­jan pääoma- tai ansio­tu­loksi siitä hetkestä alkaen, jolloin määräys­valta on mene­tetty.

2. Laki elin­kei­no­tu­lon verot­ta­mi­sesta anne­tun lain 5 §:n muut­ta­mi­sesta

Edus­kun­nan päätök­sen mukai­sesti muute­taan elin­kei­no­tu­lon verot­ta­mi­sesta anne­tun lain (360/​1968) 5 § seuraa­vasti:

5 § - Edellä 4 §:ssä tarkoi­tet­tuja vero­na­lai­sia elin­kei­no­tu­loja ovat muun ohessa:

14) tulo­ve­ro­lain 52 §:n 2 momen­tissa tarkoi­tet­tu­jen teki­jä­noi­keu­den­hal­ti­jan määräys­val­las­saan olevalle elin­kei­no­toi­min­taa harjoit­ta­valle yhtiölle siir­tä­mien korvausoi­keuk­sien perus­teella suoma­lai­selta teki­jä­noi­keus­jär­jes­töltä saatu tulo.

3. Laki ennak­ko­pe­rin­tä­lain 25 §:n muut­ta­mi­sesta

Edus­kun­nan päätök­sen mukai­sesti muute­taan ennak­ko­pe­rin­tä­lain (1118/​1996) 25 §:n 1 momen­tin 2 kohta seuraa­vasti:

25 § - Ennak­ko­pe­rin­tä­re­kis­teri

Suori­tuk­sen maksa­jan on toimi­tet­tava enna­kon­pi­dä­tys, jos saajaa ei ole merkitty ennak­ko­pe­rin­tä­re­kis­te­riin:

2) teki­jä­noi­keu­den, valo­ku­vaan perus­tu­van oikeu­den ja teol­li­soi­keu­den, kuten paten­tin tai tava­ra­mer­kin käyt­tä­mi­sestä, käyt­tö­oi­keu­desta tai käyt­tö­oi­keu­den myyn­nistä suori­tet­ta­vasta korvauk-sesta, teki­jä­noi­keus­jär­jes­tön TVL 52 §:n 2 momen­tissa tarkoi­te­tussa tapauk­sessa teki­jä­noi­keu­den­hal­ti­jan määräys­val­lassa olevalle osakeyh­tiölle makset­ta­vasta korvauk­sesta taikka teol­li­sia, kaupal­li­sia ja tieteel­li­siä koke­muk­sia koske­vista tiedoista suori­tet­ta­vasta korvauk­sesta (käyt­tö­kor­vaus).


Tämä laki tulee voimaan * päivänä *kuuta 20**.

Helsin­gissä 4 päivänä helmi­kuuta 2014
Lenita Toivakka /​kok

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content