Kokoomus.fi
Lenita Toivakka: Luovan alan toimi­joiden verotusta uusittava

Lenita Toivakka: Luovan alan toimi­joiden verotusta uusittava

Julkaistu: 7.2.14 Uutiset

Kansan­edustaja Lenita Toivakka on jättänyt eduskun­nalle lakia­loitteen luovan alan tekijöiden verotuksen uudis­ta­mi­sesta.

Lakia­loite tulove­rolain 52 §:n, elinkei­no­tulon verot­ta­mi­sesta annetun lain 5 §:n ja ennak­ko­pe­rin­tälain 25 §:n muutta­mi­sesta

Eduskun­nalle

Suoma­laista elinkei­no­ra­ken­netta on monipuo­lis­tettava ja vahvis­tettava, ja perin­teisten vahvuuksien, kuten alkutuo­tannon ja perus­teol­li­suuden kehit­tä­misen lisäksi on raken­nettava uusia kasvualoja teolli­suu­dessa, palve­luissa ja luovilla aloilla.

Suoma­laisten luovien alojen työlli­syyttä ja hyvin­voin­ti­vai­ku­tuksia lisätään panos­ta­malla luovan työn kannus­ta­vuuteen. Tekijän toimin­nastaan saama tulo katsotaan yleisimmin palkka­tu­loksi, vaikka toimintaa harjoi­tet­taisiin elinkei­no­toi­mintaan rinnas­tet­ta­vissa olosuh­teissa. Tekijä­noi­keus­jär­jestön tekijälle tilit­tämien tekijä­noi­keus­kor­vausten nykyinen verokohtelu Suomessa muodostaa kasvavan kilpai­lu­ky­ky­on­gelman.

Luovan alan toimi­joiden verotusta olisikin tarkoi­tuk­sen­mu­kaista kehittää enemmän yritys­toi­min­ta­luonteen huomioon ottavaan suuntaan. Toimintaa harjoit­tavaa verovel­vol­lista voitaisiin verottaa Ruotsin mallia vastaa­vasti elinkei­no­ve­rolain mukai­sesti.
Lakia­loite lähtee siitä, että ensi vaiheessa tekijä luovut­taisi tekijä­noi­keu­tensa tekijä­noi­keus­jär­jes­tönsä hallin­noi­ta­vaksi nykyisen käytännön mukai­sesti. Tekijällä olisi kuitenkin mahdol­lisuus luovuttaa oikeus tekijä­noi­keus­jär­jestön maksamiin korvauksiin määräys­val­lassaan olevalle yhtiölle. Tämä luovutus, jonka kohteena on oikeus vastaa­nottaa tekijälle kuuluvat korvaus­ti­li­tykset tekijä­noi­keus­jär­jes­töltä, säädet­täisiin veroneut­raa­liksi tietyin edelly­tyksin.

Luovan alan toimi­joiden verotuksen uudis­ta­minen siten, että tekijä voisi ohjata tekijä­noi­keus­jär­jes­töltä saamansa henki­lö­koh­taiset korvaukset määräys­val­lassaan olevan yhtiön elinkei­no­tu­loksi, lisää luovan työn kannus­ta­vuutta yksilöiden ja pieny­ri­tysten tasolla sekä luo edelly­tyksiä luovan alan kasvulle ja uudis­tu­mi­selle.

Kilpai­lu­ky­kyinen verotus mahdol­lis­taisi tekijöiden pysymisen suoma­laisten tekijä­noi­keus­jär­jes­töjen asiak­kaina, heidän teostensa tekijä­noi­keus­tuot­tojen kotiut­ta­misen Suomeen sekä talous­kasvun ja työlli­syyden vahvis­tu­misen.

Edellä olevan perus­teella Toivakka ehdottaa, että eduskunta hyväksyy seuraavat lakieh­do­tukset:

1. Laki tulove­rolain 52 §:n muutta­mi­sesta

Eduskunnan päätöksen mukai­sesti muutetaan tulove­rolain (1535/1992) 52 § seuraa­vasti:

52 § - Eräät aineet­tomiin oikeuksiin perus­tuvat korvaukset

Verovel­vol­lisen saama korvaus paten­tista, tekijä­noi­keu­desta tai muusta niihin verrat­ta­vasta oikeu­desta on verona­laista pääoma­tuloa, jos oikeus on saatu perintönä tai testa­men­tilla taikka hankittu vasti­ketta vastaan ja muutoin ansio­tuloa.

Verovel­vol­lisen ei kuitenkaan katsota saavan tekijä­noi­keu­desta verona­laista pääoma- tai ansio­tuloa silloin, jos yleisesti verovel­vol­linen tekijä­noi­keu­den­haltija luovuttaa oikeu­tensa suoma­laisen tekijä­noi­keus­jär­jestön maksamiin korvauksiin määräys­val­lassaan olevalle suoma­lai­selle elinkei­no­toi­mintaa harjoit­ta­valle osakeyh­tiölle. Tekijä­noi­keu­den­hal­ti­jalla katsotaan olevan määräys­valta yhtiössä silloin, kun hän omistaa yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänistä.

Yhtiön myydessä tai muuten luovut­taessa 2 momen¬tin nojalla saamansa korvausoi­keudet, yhtiön saama korvaus verotetaan tekijä­noi­keu­den­hal­tijan pääoma- tai ansio­tulona. Tekijä­noi­keu­den­hal­tijan menet­täessä määräys­vallan yhtiössä, johon hän on 2 momentin nojalla luovut­tanut oikeu­tensa suoma­laisen tekijä­noi­keus­jär­jestön maksamiin korvauksiin, yhtiön saamat korvaukset katsotaan tekijä­noi­keu­den­hal­tijan pääoma- tai ansio­tu­loksi siitä hetkestä alkaen, jolloin määräys­valta on menetetty.

2. Laki elinkei­no­tulon verot­ta­mi­sesta annetun lain 5 §:n muutta­mi­sesta

Eduskunnan päätöksen mukai­sesti muutetaan elinkei­no­tulon verot­ta­mi­sesta annetun lain (360/1968) 5 § seuraa­vasti:

5 § - Edellä 4 §:ssä tarkoi­tettuja verona­laisia elinkei­no­tuloja ovat muun ohessa:

14) tulove­rolain 52 §:n 2 momen­tissa tarkoi­tet­tujen tekijä­noi­keu­den­hal­tijan määräys­val­lassaan olevalle elinkei­no­toi­mintaa harjoit­ta­valle yhtiölle siirtämien korvausoi­keuksien perus­teella suoma­lai­selta tekijä­noi­keus­jär­jes­töltä saatu tulo.

3. Laki ennak­ko­pe­rin­tälain 25 §:n muutta­mi­sesta

Eduskunnan päätöksen mukai­sesti muutetaan ennak­ko­pe­rin­tälain (1118/1996) 25 §:n 1 momentin 2 kohta seuraa­vasti:

25 § - Ennak­ko­pe­rin­tä­re­kisteri

Suori­tuksen maksajan on toimi­tettava ennakon­pi­dätys, jos saajaa ei ole merkitty ennak­ko­pe­rin­tä­re­kis­teriin:

2) tekijä­noi­keuden, valokuvaan perus­tuvan oikeuden ja teolli­soi­keuden, kuten patentin tai tavara­merkin käyttä­mi­sestä, käyttö­oi­keu­desta tai käyttö­oi­keuden myynnistä suori­tet­ta­vasta korvauk-sesta, tekijä­noi­keus­jär­jestön TVL 52 §:n 2 momen­tissa tarkoi­te­tussa tapauk­sessa tekijä­noi­keu­den­hal­tijan määräys­val­lassa olevalle osakeyh­tiölle makset­ta­vasta korvauk­sesta taikka teollisia, kaupal­lisia ja tieteel­lisiä kokemuksia koske­vista tiedoista suori­tet­ta­vasta korvauk­sesta (käyttö­korvaus).


Tämä laki tulee voimaan * päivänä *kuuta 20**.

Helsin­gissä 4 päivänä helmi­kuuta 2014
Lenita Toivakka /kok


Kokoomus.fi