Kokoomus.fi
MENU
Suomi on yksi maailman parhaimpia maita ? edelleen

Suomi on yksi maailman parhaimpia maita ? edelleen

Julkaistu: 21.09.2014 Uutiset

Kun lukee uutisia saa helposti kuvan, että maailma on luisu­massa kohti entistä huonompaa ja Suomi vajoaa sen mukana. Tämä ei onneksi pidä paikkaansa.

Suomi on edelleen yksi maailman parhaimpia maita. Otettiinpa sitten mitta­reiksi kilpai­lukyky, lehdistön vapaus, ympäristön tila, oppimis­tu­lokset, maan maine, äiti- tai yrittä­jäys­tä­väl­lisyys ? Suomi sijoittuu maailman ehdot­tomien kärki­maiden joukkoon. Hienoa on, että emme ole pelkästään hyviä muiden kustan­nuk­sella. Suomi on heti Irlannin jälkeen se kansa­kunta, joka tuottaa kaikkein eniten hyvää muille maail­massa. Vaati­maton voisi todeta, että jotain olemme edes onnis­tuneet tekemään oikein.

Maailman tila kohenee niin ikään. Luonnon­ka­ta­stro­feissa kuolleiden määrä on laskenut rajusti viimeisen sadan vuoden aikana, naisten saama koulutus on jo lähes saanut kiinni miesten koulu­tuksen tason, rokotet­tujen määrä kasvanut merkit­tä­västi ja äärim­mäinen köyhyys lähes puolit­tunut viimeisen 20 vuoden aikana. Jälkim­mäi­sestä saavu­tuk­sesta suurin kiitos kuuluu Kiinalle.

Kaikki asiat eivät tietenkään ole kehit­tyneet maail­massa ainoastaan hyvään suuntaan. Ympäristön tila, talous­kasvu Euroo­passa ja työpaik­kojen menetys Suomessa ovat trage­dioita paitsi yksit­täi­sille ihmisille, myös koko kansa­kun­nille. Kokonaisuus ei ole kuitenkaan niin synkkä kuin voisi luulla. Tämä on ymmär­ret­tävää, sillä positii­vinen kehitys ei ole aina uutinen joka jää erityi­sesti mieleen - jos se ylipäätään uutisoidaan.

Miksi hyvän ja huonon kehityksen todel­linen tasapaino on asia, josta pitäisi edes välittää?  Yksin­ker­tai­sesti siitä syystä, että talous on psyko­logiaa ja ihmisen suhtau­tu­minen ympäröivään maailmaan vaikuttaa meidän jokaisen päivit­täiseen käytök­seemme. Asenne ratkaisee ja mieliala vaikuttaa asenteeseen.

Entisenä yrittäjänä ymmärrän esimer­kiksi täysin sen tuskan ja turhau­tu­misen niissä yrityk­sissä, joihin Ukrainan tilanne iskee. Mutta entisenä kauppiaana tiedän myös sen, että liial­linen pessi­mismin lietso­minen ei auta yrityksiä. Päinvastoin, se pelot­telee pois asiak­kaita ja sijoit­tajia.

Suoma­laisten vahvuu­deksi voi varmasti sanoa terveen kriit­ti­syyden ja ylpis­ty­mät­tö­myyden. Pyrimme aina kehit­tämään yhteis­kun­taamme parem­maksi, emmekä tyydy hyviin sijoi­tuksiin eri maiden vertai­luissa. Joskus kieltäy­dymme kuitenkin näkemästä kaikki ne hyvät asiat jotka olemme saaneet aikaan ja suuren­te­lemme tarpeet­to­masti niitä uhkakuvia, joita näemme edessämme. Tämä ei ole hyvä asia. Terve epäily johtaa toimintaan, tarpeeton pelko taas lamauttaa.

On hyvä muistaa, että jokainen suoma­lainen on maansa edustaja ja suurlä­het­tiläs matkus­taessaan ulkomaille tai puhuessaan ulkomaa­laisten kanssa. Suomen maakuva on joka päivä jokaisen kansa­laisen kuin minis­te­rinkin vastuulla. Turha pessi­mismi ja pahan päivän manailu ei ole paitsi ikävää, myös vaaral­lista maamme maineelle. Kuka haluaa perustaa yrityksen tai inves­toida maahan, jossa edes sen omat kansa­laiset eivät usko teon kannat­tavan?

Pieniä hyviä asioita tapahtuu jatku­vasti ympäril­lämme. Ne vain pitää huomata. Esimer­kiksi tällä viikolla vierailin Euroopan suurim­milla alihan­kin­ta­mes­suilla Tampe­reella. Tunnelma oli erinomainen ja yrittäjien optimismi hyvin aistit­ta­vissa. Messuilla useana vuonna käyneet osasivat heti arvioida kävijä­määrän kasvun. He olivat oikeassa. Lähes 17 000 messu­kä­vijää viestivät positii­vi­sesta suunnassa talou­dessa.

Messuille oli raken­nettu myös näyttävä ja raikas Team Finland -osasto. Julkiset toimijat, jotka toimivat yritysten kansain­vä­lis­ty­misen vauhdit­ta­mi­seksi olivat esillä yhdessä, eivät erikseen kuten aikai­semmin. Tämä on pieni, mutta merkittävä askel. Yrittä­jälle ei ole merki­tystä miltä taholta hän apunsa saa, pääasia on että palvelu on sauma­tonta ja yritys pääsee mahdol­li­simman nopeasti keskit­tymään omaan työhönsä. Näin syntyy työpaikkoja ja vaurautta jaetta­vaksi.

Kierrän ulkomaan­kaup­pa­mi­nis­terinä myös paljon ympäri Suomea. Tampereen jälkeen suuntaan näin alkuun Kouvolaan, Kuopioon, Jyväs­kylään ja Ouluun. Lappeen­ran­nassa, Mikke­lissä, Porissa, Seinä­joella, Savon­lin­nassa ja Hyvin­käällä olenkin jo käynyt. Joka kerta minut kuitenkin yllättää suoma­laisten yrittäjien positii­visuus ja tulevai­suu­de­nusko. Yrittäjänä on vaikea pärjätä ilman uskoa siihen, että omalla työllään voi saada asioita tapah­tumaan.

Yrittäjät ovat itse asiassa erinomainen mittari siitä, millä on oikeasti merki­tystä Suomen talou­delle. Kun EU:n ensim­mäinen pakote­päätös astui voimaan elokuussa, tapasin joukon paikal­lisia yrittäjiä Savon­lin­nassa. Pakot­teista ei ehkä yllättäen juurikaan puhuttu. Yrittäjiä kiinnos­tivat erityi­sesti miten kansain­vä­lis­ty­mistä voisi entistä paremmin avittaa, yritys­tukien eri muodot sekä yrittä­misen esteiden poista­minen kotimaassa. He olivat oikeassa. Nämä ovat tärkeimmät asiat Suomen hyvin­voinnin kasvat­ta­misen kannalta.

Tästä näkökul­masta Jyrki Kataisen valinta työlli­syy­destä, talous­kas­vusta, inves­toin­neista ja kilpai­lu­ky­vystä vastaa­vaksi varapu­heen­joh­ta­jaksi on erinomainen uutinen. Erinomainen Euroopan, Suomen ja kotimaa­kun­nankin näkökul­masta. Varapu­heen­joh­tajana hän koordinoi kahdeksan komis­saarin työtä.

Uudessa tehtä­vässään Katai­sella on vahva mandaatti tehdä kaikkea sitä, mitä Suomi on pitänyt tärkeänä viime vuodet. Näin keskeinen rooli myös osoittaa, kuinka paljon hänen osaami­seensa ja kykyi­hinsä Euroo­passa luotetaan.

Toivon, että vaikeina aikoina näemme haasteet ja vaikeudet kirkkaasti, mutta emme vaivu epätoivoon. Käärimme ennemmin hihamme ja ryhdymme yhdessä työhön. Suomea ei ole koskaan raken­nettu valituk­sella tai manaa­mi­sella. Se on raken­nettu työllä ja teoilla.

 

Eurooppa- ja ulkomaan­kaup­pa­mi­nisteri Lenitan Toivakan kolumni Savon Sanomissa 21.9.2014

 


Kokoomus.fi