MENU
Sarko­maa, Toivakka ja Viro­lai­nen: Ruot­sin mallin selvit­tä­mi­nen ja kokeilu rahoi­tus­työ­ryh­män toimek­sian­toon

Sarko­maa, Toivakka ja Viro­lai­nen: Ruot­sin mallin selvit­tä­mi­nen ja kokeilu rahoi­tus­työ­ryh­män toimek­sian­toon

Julkaistu: 03.10.2013 Uncategorized

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Sari Sarko­maa, Lenita Toivakka ja Anne-Mari Viro­lai­nen kiit­tä­vät Tervey­den ja hyvin­voin­nin laitosta (THL) aloit­teesta perus­ter­vey­den­huol­lon kehit­tä­mi­seen ja vaati­vat, että THL:n kannat­ta­maa valin­nan­va­pautta lisä­tään perus­ter­vey­den­huol­lossa Ruot­sin mallin tapaan.

?Ruot­sin tervey­den­hoi­to­malli on otet­tava pian parla­men­taa­ri­sen tervey­den­huol­lon rahoi­tusta selvit­tä­vän työryh­män agen­dalle. Uudesta tervey­den­huol­lon rahoi­tuk­sen ja järjes­tä­mi­sen mallista on saatava kansal­li­nen yhtei­sym­mär­rys, jotta malli voidaan viedä yhdessä eteen­päin osana sote-uudis­tusta. Meidän on siis raken­net­tava ?Suomen malli??, edus­ta­jat vaati­vat.

?Jo monesti ehdot­ta­mamme peri­aat­teet saavat nyt kanna­tusta myös THL:lta. Tänään julkis­te­tun THL:n aloit­teen keskei­set peri­aat­teet kuten perus­ter­vey­den­huol­lon tuot­ta­ja­kun­nan laajen­ta­mi­nen, valin­nan­va­paus, palve­lui­den vahvem­mat hartiat, laadun läpi­nä­ky­vyys ja sen seuraa­mi­nen kansal­li­sesti ovat kanna­tet­ta­via ja niiden pitää toimia rahoi­tus­työ­ryh­män työn pohjana ja sisäl­tyä sote-uudis­tuk­seen?, Sarko­maa, Toivakka ja Viro­lai­nen katso­vat.

Perus­ter­vey­den­huol­lon tuot­ta­ja­kun­nan laaje­ne­mi­nen ja valin­nan­va­paus tarkoit­ta­vat raha seuraa poti­lasta -mallia, jossa laatu­vaa­ti­muk­set täyt­tä­vät palve­lun­tar­joa­jat voivat toimia järjes­tel­mässä, mutta valinta on aina poti­laan. Järjes­tel­män toimi­vuu­den turvaa se, että toimi­joi­den lain­mu­kai­suutta ja laatua valvo­taan tarkasti ja laatu­tie­dot ovat julki­sia. Järjes­telmä ei myös­kään erot­tele julkista, kolmatta ja yksi­tyistä sekto­ria, vaan ne toimi­vat tasa­ver­tai­sina palve­lun tuot­ta­jina.
?THL:n aloite vie keskus­te­lua asian ytimeen eli perus­ter­vey­den­huol­lon vahvis­ta­mi­seen. Tällä hetkellä terveys­kes­kus­ten kehit­tä­mi­nen on jumissa ja poti­laat odot­ta­vat jonoissa?, edus­ta­jat näke­vät.

?Sote-uudis­tus alkaa vaikut­taa vasta 2017 ja se ei yksin riitä potkuksi perus­ter­vey­den­huol­lon ongel­mien korjaa­mi­seen. Siksi tarvit­semme rahoi­tus­rat­kai­sun, jossa raha seuraa poti­lasta ja palve­lun­tuot­ta­jat ovat samalla viivalla?, edus­ta­jat muis­tut­ta­vat.
?Raken­ne­pa­ke­tissa pääte­tyssä rahoi­tus­työ­ryh­mässä on tehtävä malli THL:n peri­aat­tei­den pohjalta ja tavoit­teeksi on otet­tava Ruot­sin mallin kokei­le­mi­nen Suomessa paikal­li­sesti. Meidän on poimit­tava parhaat palat päältä ja raken­net­tava oma Suomen malli, jossa perus­ter­vey­den­huolto ja ehkäi­si­vät palve­lut para­ne­vat sekä hoito­jo­not lyhe­ne­vät. Toimi­vaa erikois­sai­raan­hoi­toa ei saa vahin­goit­taa uudis­tuk­sessa. ?

Ruot­sissa saadut koke­muk­set ovat hyviä, meillä ei ole varaa sivuut­taa niitä?, edus­ta­jat painot­ta­vat. Edus­ta­jat ehdot­ta­vat, että mallia pilo­toi­tai­siin perus­ter­vey­den­huol­lossa ensin esimer­kiksi metro­po­lia­lu­eella ja muual­la­kin, missä haluk­kuutta löytyy.
?Tavoit­teena tulee kuiten­kin olla mallin vaki­nais­ta­mi­nen koko maahan, mihin Ruot­sis­sa­kin onnis­tu­neen kokei­lun pohjalta päädyt­tiin?, Sarko­maa, Toivakka ja Viro­lai­nen päät­tä­vät.

Lisä­tie­toja:

Sari Sarko­maa p. 050 511 3033
Lenita Toivakka p. 050 512 2928
Anne-Mari Viro­lai­nen p. 050 512 1941