MENU
Sarkomaa, Toivakka ja Virolainen: Ruotsin mallin selvit­tä­minen ja kokeilu rahoi­tus­työ­ryhmän toimek­siantoon

Sarkomaa, Toivakka ja Virolainen: Ruotsin mallin selvit­tä­minen ja kokeilu rahoi­tus­työ­ryhmän toimek­siantoon

Julkaistu: 03.10.2013 Uncategorized

Kokoo­muksen kansan­edus­tajat Sari Sarkomaa, Lenita Toivakka ja Anne-Mari Virolainen kiittävät Terveyden ja hyvin­voinnin laitosta (THL) aloit­teesta perus­ter­vey­den­huollon kehit­tä­miseen ja vaativat, että THL:n kannat­tamaa valin­nan­va­pautta lisätään perus­ter­vey­den­huol­lossa Ruotsin mallin tapaan.

?Ruotsin tervey­den­hoi­to­malli on otettava pian parla­men­taa­risen tervey­den­huollon rahoi­tusta selvit­tävän työryhmän agendalle. Uudesta tervey­den­huollon rahoi­tuksen ja järjes­tä­misen mallista on saatava kansal­linen yhtei­sym­märrys, jotta malli voidaan viedä yhdessä eteenpäin osana sote-uudis­tusta. Meidän on siis raken­nettava ?Suomen malli??, edustajat vaativat.

?Jo monesti ehdot­ta­mamme periaatteet saavat nyt kanna­tusta myös THL:lta. Tänään julkis­tetun THL:n aloitteen keskeiset periaatteet kuten perus­ter­vey­den­huollon tuotta­ja­kunnan laajen­ta­minen, valin­nan­vapaus, palve­luiden vahvemmat hartiat, laadun läpinä­kyvyys ja sen seuraa­minen kansal­li­sesti ovat kanna­tet­tavia ja niiden pitää toimia rahoi­tus­työ­ryhmän työn pohjana ja sisältyä sote-uudis­tukseen?, Sarkomaa, Toivakka ja Virolainen katsovat.

Perus­ter­vey­den­huollon tuotta­ja­kunnan laaje­ne­minen ja valin­nan­vapaus tarkoit­tavat raha seuraa potilasta -mallia, jossa laatu­vaa­ti­mukset täyttävät palve­lun­tar­joajat voivat toimia järjes­tel­mässä, mutta valinta on aina potilaan. Järjes­telmän toimi­vuuden turvaa se, että toimi­joiden lainmu­kai­suutta ja laatua valvotaan tarkasti ja laatu­tiedot ovat julkisia. Järjes­telmä ei myöskään erottele julkista, kolmatta ja yksityistä sektoria, vaan ne toimivat tasaver­taisina palvelun tuottajina.
?THL:n aloite vie keskus­telua asian ytimeen eli perus­ter­vey­den­huollon vahvis­ta­miseen. Tällä hetkellä terveys­kes­kusten kehit­tä­minen on jumissa ja potilaat odottavat jonoissa?, edustajat näkevät.

?Sote-uudistus alkaa vaikuttaa vasta 2017 ja se ei yksin riitä potkuksi perus­ter­vey­den­huollon ongelmien korjaa­miseen. Siksi tarvit­semme rahoi­tus­rat­kaisun, jossa raha seuraa potilasta ja palve­lun­tuot­tajat ovat samalla viivalla?, edustajat muistut­tavat.
?Raken­ne­pa­ke­tissa pääte­tyssä rahoi­tus­työ­ryh­mässä on tehtävä malli THL:n periaat­teiden pohjalta ja tavoit­teeksi on otettava Ruotsin mallin kokei­le­minen Suomessa paikal­li­sesti. Meidän on poimittava parhaat palat päältä ja raken­nettava oma Suomen malli, jossa perus­ter­vey­den­huolto ja ehkäi­sivät palvelut paranevat sekä hoito­jonot lyhenevät. Toimivaa erikois­sai­raan­hoitoa ei saa vahin­goittaa uudis­tuk­sessa. ?

Ruotsissa saadut kokemukset ovat hyviä, meillä ei ole varaa sivuuttaa niitä?, edustajat painot­tavat. Edustajat ehdot­tavat, että mallia pilotoi­taisiin perus­ter­vey­den­huol­lossa ensin esimer­kiksi metro­po­lia­lu­eella ja muual­lakin, missä haluk­kuutta löytyy.
?Tavoit­teena tulee kuitenkin olla mallin vakinais­ta­minen koko maahan, mihin Ruotsis­sakin onnis­tuneen kokeilun pohjalta päädyttiin?, Sarkomaa, Toivakka ja Virolainen päättävät.

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa p. 050 511 3033
Lenita Toivakka p. 050 512 2928
Anne-Mari Virolainen p. 050 512 1941


Kokoomus.fi