Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sarko­maa, Toivakka ja Viro­lai­nen: Ruot­sin mallin selvit­tä­mi­nen ja kokeilu rahoi­tus­työ­ryh­män toimek­sian­toon

Sarko­maa, Toivakka ja Viro­lai­nen: Ruot­sin mallin selvit­tä­mi­nen ja kokeilu rahoi­tus­työ­ryh­män toimek­sian­toon

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Sari Sarko­maa, Lenita Toivakka ja Anne-Mari Viro­lai­nen kiit­tä­vät Tervey­den ja hyvin­voin­nin laitosta (THL) aloit­teesta perus­ter­vey­den­huol­lon kehit­tä­mi­seen ja vaati­vat, että THL:n kannat­ta­maa valin­nan­va­pautta lisä­tään perus­ter­vey­den­huol­lossa Ruot­sin mallin tapaan.

?Ruot­sin tervey­den­hoi­to­malli on otet­tava pian parla­men­taa­ri­sen tervey­den­huol­lon rahoi­tusta selvit­tä­vän työryh­män agen­dalle. Uudesta tervey­den­huol­lon rahoi­tuk­sen ja järjes­tä­mi­sen mallista on saatava kansal­li­nen yhtei­sym­mär­rys, jotta malli voidaan viedä yhdessä eteen­päin osana sote-uudis­tusta. Meidän on siis raken­net­tava ?Suomen malli??, edus­ta­jat vaati­vat.

?Jo monesti ehdot­ta­mamme peri­aat­teet saavat nyt kanna­tusta myös THL:lta. Tänään julkis­te­tun THL:n aloit­teen keskei­set peri­aat­teet kuten perus­ter­vey­den­huol­lon tuot­ta­ja­kun­nan laajen­ta­mi­nen, valin­nan­va­paus, palve­lui­den vahvem­mat hartiat, laadun läpi­nä­ky­vyys ja sen seuraa­mi­nen kansal­li­sesti ovat kanna­tet­ta­via ja niiden pitää toimia rahoi­tus­työ­ryh­män työn pohjana ja sisäl­tyä sote-uudis­tuk­seen?, Sarko­maa, Toivakka ja Viro­lai­nen katso­vat.

Perus­ter­vey­den­huol­lon tuot­ta­ja­kun­nan laaje­ne­mi­nen ja valin­nan­va­paus tarkoit­ta­vat raha seuraa poti­lasta -mallia, jossa laatu­vaa­ti­muk­set täyt­tä­vät palve­lun­tar­joa­jat voivat toimia järjes­tel­mässä, mutta valinta on aina poti­laan. Järjes­tel­män toimi­vuu­den turvaa se, että toimi­joi­den lain­mu­kai­suutta ja laatua valvo­taan tarkasti ja laatu­tie­dot ovat julki­sia. Järjes­telmä ei myös­kään erot­tele julkista, kolmatta ja yksi­tyistä sekto­ria, vaan ne toimi­vat tasa­ver­tai­sina palve­lun tuot­ta­jina.
?THL:n aloite vie keskus­te­lua asian ytimeen eli perus­ter­vey­den­huol­lon vahvis­ta­mi­seen. Tällä hetkellä terveys­kes­kus­ten kehit­tä­mi­nen on jumissa ja poti­laat odot­ta­vat jonoissa?, edus­ta­jat näke­vät.

?Sote-uudis­tus alkaa vaikut­taa vasta 2017 ja se ei yksin riitä potkuksi perus­ter­vey­den­huol­lon ongel­mien korjaa­mi­seen. Siksi tarvit­semme rahoi­tus­rat­kai­sun, jossa raha seuraa poti­lasta ja palve­lun­tuot­ta­jat ovat samalla viivalla?, edus­ta­jat muis­tut­ta­vat.
?Raken­ne­pa­ke­tissa pääte­tyssä rahoi­tus­työ­ryh­mässä on tehtävä malli THL:n peri­aat­tei­den pohjalta ja tavoit­teeksi on otet­tava Ruot­sin mallin kokei­le­mi­nen Suomessa paikal­li­sesti. Meidän on poimit­tava parhaat palat päältä ja raken­net­tava oma Suomen malli, jossa perus­ter­vey­den­huolto ja ehkäi­si­vät palve­lut para­ne­vat sekä hoito­jo­not lyhe­ne­vät. Toimi­vaa erikois­sai­raan­hoi­toa ei saa vahin­goit­taa uudis­tuk­sessa. ?

Ruot­sissa saadut koke­muk­set ovat hyviä, meillä ei ole varaa sivuut­taa niitä?, edus­ta­jat painot­ta­vat. Edus­ta­jat ehdot­ta­vat, että mallia pilo­toi­tai­siin perus­ter­vey­den­huol­lossa ensin esimer­kiksi metro­po­lia­lu­eella ja muual­la­kin, missä haluk­kuutta löytyy.
?Tavoit­teena tulee kuiten­kin olla mallin vaki­nais­ta­mi­nen koko maahan, mihin Ruot­sis­sa­kin onnis­tu­neen kokei­lun pohjalta päädyt­tiin?, Sarko­maa, Toivakka ja Viro­lai­nen päät­tä­vät.

Lisä­tie­toja:

Sari Sarko­maa p. 050 511 3033
Lenita Toivakka p. 050 512 2928
Anne-Mari Viro­lai­nen p. 050 512 1941

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content