Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Kannus­te­taan luovat alat kasvuun

Toivakka: Kannus­te­taan luovat alat kasvuun

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka perää toimia mm. muusi­koi­den, kuva­tai­tei­li­joi­den, käsi­työ­läis­ten ja suun­nit­te­li­joi­den yrit­tä­jyy­den toimin­ta­mah­dol­li­suuk­sien lisää­mi­seksi.

?Meidän on luotava uusia kasvu­mah­dol­li­suuk­sia luoville aloille. Esimer­kiksi teki­jä­noi­keus­kor­vaus­ten nykyi­nen vero­koh­telu muodos­taa meillä kasva­van kilpai­lu­ky­ky­on­gel­man. Muun muassa musii­kin­te­ki­jän saama tulo katso­taan ylei­sim­min palk­ka­tu­loksi, vaikka toimin­taa harjoi­tet­tai­siin elin­kei­non­har­joit­ta­mi­seen rinnas­tu­vissa olosuh­teissa?, muis­tut­taa Toivakka.

Hänen mieles­tään luovan alan toimi­joi­den vero­tusta onkin kehi­tet­tävä suun­taan, joka huomioisi yritys­toi­min­ta­luon­teen entistä parem­min. ?Toimin­taa harjoit­ta­vaa vero­vel­vol­lista voitai­siin verot­taa Ruot­sin mallia vastaa­vasti, joko elin­kei­no­ve­ro­lain tai tulo­ve­ro­lain mukai­sesti?, hän toteaa.

Teki­jä­noi­keus­jär­jes­töt hallin­noi­si­vat oikeuk­sia teok­seen, kuten nyky­ään­kin, mutta tekijä voisi luovut­taa oikeu­tensa teki­jä­noi­keus­kor­vauk­siin hallin­noi­mal­leen yhtiölle. Muutos mahdol­lis­taisi taitei­li­jan ansioi­den tasai­sem­man kerty­mi­sen ja yritys­toi­min­nan kasvat­ta­mi­sen sekä moni­puo­lis­ta­mi­sen.

?Koska luovien alojen yrit­tä­jät ovat myös ihan oikeita yrit­tä­jiä, heidän on voitava kehit­tää ja kasvat­taa yritys­toi­min­taansa kuten muiden­kin yrit­tä­jien. Erityi­sen tärkeää tämä on siitä­kin syystä, että luovilla aloilla talou­del­li­nen tulos voi vaih­della suuresti eri vuosina. Oikeu­den­mu­kai­sempi vero­tus kannus­taisi taitei­li­jaa kansain­vä­lis­ty­mään ja silti pysy­mään suoma­lai­sen teki­jä­noi­keus­jär­jes­tön asiak­kaana ja kotout­ta­maan teos­tensa tuoton Suomeen. Uudis­tuk­sella lisät­täi­siin suoma­lais­ten luovien alojen kasvua, työl­li­syyttä ja hyvin­voin­tia?, koros­taa Toivakka.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content