Toivakka: Kannus­tetaan luovat alat kasvuun – kokoomus.fi
MENU
Toivakka: Kannus­tetaan luovat alat kasvuun

Toivakka: Kannus­tetaan luovat alat kasvuun

Julkaistu: 23.10.2013 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Lenita Toivakka perää toimia mm. muusi­koiden, kuvatai­tei­li­joiden, käsityö­läisten ja suunnit­te­li­joiden yrittä­jyyden toimin­ta­mah­dol­li­suuksien lisää­mi­seksi.

?Meidän on luotava uusia kasvu­mah­dol­li­suuksia luoville aloille. Esimer­kiksi tekijä­noi­keus­kor­vausten nykyinen verokohtelu muodostaa meillä kasvavan kilpai­lu­ky­ky­on­gelman. Muun muassa musii­kin­te­kijän saama tulo katsotaan yleisimmin palkka­tu­loksi, vaikka toimintaa harjoi­tet­taisiin elinkei­non­har­joit­ta­miseen rinnas­tu­vissa olosuh­teissa?, muistuttaa Toivakka.

Hänen mielestään luovan alan toimi­joiden verotusta onkin kehitettävä suuntaan, joka huomioisi yritys­toi­min­ta­luonteen entistä paremmin. ?Toimintaa harjoit­tavaa verovel­vol­lista voitaisiin verottaa Ruotsin mallia vastaa­vasti, joko elinkei­no­ve­rolain tai tulove­rolain mukai­sesti?, hän toteaa.

Tekijä­noi­keus­jär­jestöt hallin­noi­sivat oikeuksia teokseen, kuten nykyäänkin, mutta tekijä voisi luovuttaa oikeu­tensa tekijä­noi­keus­kor­vauksiin hallin­noi­malleen yhtiölle. Muutos mahdol­lis­taisi taitei­lijan ansioiden tasai­semman kerty­misen ja yritys­toi­minnan kasvat­ta­misen sekä monipuo­lis­ta­misen.

?Koska luovien alojen yrittäjät ovat myös ihan oikeita yrittäjiä, heidän on voitava kehittää ja kasvattaa yritys­toi­min­taansa kuten muidenkin yrittäjien. Erityisen tärkeää tämä on siitäkin syystä, että luovilla aloilla talou­del­linen tulos voi vaihdella suuresti eri vuosina. Oikeu­den­mu­kai­sempi verotus kannus­taisi taitei­lijaa kansain­vä­lis­tymään ja silti pysymään suoma­laisen tekijä­noi­keus­jär­jestön asiak­kaana ja kotout­tamaan teostensa tuoton Suomeen. Uudis­tuk­sella lisät­täisiin suoma­laisten luovien alojen kasvua, työlli­syyttä ja hyvin­vointia?, korostaa Toivakka.


Kokoomus.fi