Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Kannus­te­taan luovat alat kasvuun

Toivakka: Kannus­te­taan luovat alat kasvuun

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka perää toimia mm. muusi­koi­den, kuva­tai­tei­li­joi­den, käsi­työ­läis­ten ja suun­nit­te­li­joi­den yrit­tä­jyy­den toimin­ta­mah­dol­li­suuk­sien lisää­mi­seksi.

?Meidän on luotava uusia kasvu­mah­dol­li­suuk­sia luoville aloille. Esimer­kiksi teki­jä­noi­keus­kor­vaus­ten nykyi­nen vero­koh­telu muodos­taa meillä kasva­van kilpai­lu­ky­ky­on­gel­man. Muun muassa musii­kin­te­ki­jän saama tulo katso­taan ylei­sim­min palk­ka­tu­loksi, vaikka toimin­taa harjoi­tet­tai­siin elin­kei­non­har­joit­ta­mi­seen rinnas­tu­vissa olosuh­teissa?, muis­tut­taa Toivakka.

Hänen mieles­tään luovan alan toimi­joi­den vero­tusta onkin kehi­tet­tävä suun­taan, joka huomioisi yritys­toi­min­ta­luon­teen entistä parem­min. ?Toimin­taa harjoit­ta­vaa vero­vel­vol­lista voitai­siin verot­taa Ruot­sin mallia vastaa­vasti, joko elin­kei­no­ve­ro­lain tai tulo­ve­ro­lain mukai­sesti?, hän toteaa.

Teki­jä­noi­keus­jär­jes­töt hallin­noi­si­vat oikeuk­sia teok­seen, kuten nyky­ään­kin, mutta tekijä voisi luovut­taa oikeu­tensa teki­jä­noi­keus­kor­vauk­siin hallin­noi­mal­leen yhtiölle. Muutos mahdol­lis­taisi taitei­li­jan ansioi­den tasai­sem­man kerty­mi­sen ja yritys­toi­min­nan kasvat­ta­mi­sen sekä moni­puo­lis­ta­mi­sen.

?Koska luovien alojen yrit­tä­jät ovat myös ihan oikeita yrit­tä­jiä, heidän on voitava kehit­tää ja kasvat­taa yritys­toi­min­taansa kuten muiden­kin yrit­tä­jien. Erityi­sen tärkeää tämä on siitä­kin syystä, että luovilla aloilla talou­del­li­nen tulos voi vaih­della suuresti eri vuosina. Oikeu­den­mu­kai­sempi vero­tus kannus­taisi taitei­li­jaa kansain­vä­lis­ty­mään ja silti pysy­mään suoma­lai­sen teki­jä­noi­keus­jär­jes­tön asiak­kaana ja kotout­ta­maan teos­tensa tuoton Suomeen. Uudis­tuk­sella lisät­täi­siin suoma­lais­ten luovien alojen kasvua, työl­li­syyttä ja hyvin­voin­tia?, koros­taa Toivakka.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content