Toivakka: Venäläis­tu­ristit Suomelle tärkeä kasvun lähde – kokoomus.fi
MENU
Toivakka: Venäläis­tu­ristit Suomelle tärkeä kasvun lähde

Toivakka: Venäläis­tu­ristit Suomelle tärkeä kasvun lähde

Julkaistu: 16.10.2013 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Lenita Toivakan mukaan Suomessa on kiinni­tettävä entistä enemmän huomiota venäläis­tu­ristien rahavir­roista käytävään kilpailuun. Toivakan mukaan Kaupan Liiton selvi­tyk­sessä näkyvää trendiä venäläisten ostos­mat­kailun hiipu­mi­sesta ei ole varaa sivuuttaa olanko­hau­tuksin.

?Selvi­tyksen mukaan venäläis­tu­ristit piris­tivät maamme kansan­ta­loutta viime vuonna yhteensä 1,2 miljardin euron edestä. Tämä on erittäin merkittävä kasvun ja työpaik­kojen lähde suoma­lai­sille palvelu- ja matkai­lualan yrityk­sille?, Toivakka tiivistää.

Toivakan mukaan halli­tuksen raken­ne­po­liit­ti­sessa toimen­pi­de­ko­ko­nai­suu­dessa on osattu tarttua juuri oikeisiin ongelmiin.

?Muun muassa rajan­yli­tysten sujuvoit­ta­minen ja kaavoi­tuksen uudis­ta­minen siten, että Venäjältä Suomeen suuntau­tuvan ostos­mat­kailun mahdol­li­suudet saadaan parhaalla tavalla hyödyn­nettyä, ovat äärim­mäisen tärkeitä hankkeita. Näitä linjauksia on osana muuta raken­ne­pa­kettia kiireh­dittävä käytäntöön?, Toivakka sanoo.

Toivakka muistuttaa, että erityi­sesti Itä-Suomelle Venäjä on suuri mahdol­lisuus, kunhan saamme esimer­kiksi rajan­yli­tyk­sessä olevat kilpai­luedut Viroon nähden kurottua kiinni.

“Itä-Suomella on mainiot edelly­tykset olla jatkos­sakin venäläisten turistien suosik­ki­kohde. Esimer­kiksi monipuo­liset matkai­lu­mah­dol­li­suudet, korkea­ta­soinen loma-asutus ja puhdas luonto ovat erityisiä vetovoi­ma­te­ki­jöi­tämme, joita on vaikea päihittää.”

Toivakka muistuttaa, että vahvuuk­sista huoli­matta kehitys­työtä on kuitenkin tehtävä jatku­vasti. “Matkailu on maailman nopeimmin kasvavia elinkeinoja. Suomen on päästävä tähän kehitykseen mukaan. Venäjän läheisyys, eri matkai­lu­toi­mi­joiden tiiviimpi yhteistyö ja rajan­yli­tyksen sujuvuuden paran­ta­minen antai­sivat meille loistavan kilpai­luedun”, Toivakka päättää.


Kokoomus.fi