• FI
 • SV
 • MENU
  Toivakka: Venä­läis­tu­ris­tit Suomelle tärkeä kasvun lähde
  Twiittaa

  Toivakka: Venä­läis­tu­ris­tit Suomelle tärkeä kasvun lähde

  Julkaistu: 16.10.2013 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toiva­kan mukaan Suomessa on kiin­ni­tet­tävä entistä enem­män huomiota venä­läis­tu­ris­tien raha­vir­roista käytä­vään kilpai­luun. Toiva­kan mukaan Kaupan Liiton selvi­tyk­sessä näky­vää tren­diä venä­läis­ten ostos­mat­kai­lun hiipu­mi­sesta ei ole varaa sivuut­taa olan­ko­hau­tuk­sin.

  ?Selvi­tyk­sen mukaan venä­läis­tu­ris­tit piris­ti­vät maamme kansan­ta­loutta viime vuonna yhteensä 1,2 miljar­din euron edestä. Tämä on erit­täin merkit­tävä kasvun ja työpaik­ko­jen lähde suoma­lai­sille palvelu- ja matkai­lua­lan yrityk­sille?, Toivakka tiivis­tää.

  Toiva­kan mukaan halli­tuk­sen raken­ne­po­liit­ti­sessa toimen­pi­de­ko­ko­nai­suu­dessa on osattu tart­tua juuri oikei­siin ongel­miin.

  ?Muun muassa rajan­yli­tys­ten suju­voit­ta­mi­nen ja kaavoi­tuk­sen uudis­ta­mi­nen siten, että Venä­jältä Suomeen suun­tau­tu­van ostos­mat­kai­lun mahdol­li­suu­det saadaan parhaalla tavalla hyödyn­net­tyä, ovat äärim­mäi­sen tärkeitä hank­keita. Näitä linjauk­sia on osana muuta raken­ne­pa­ket­tia kiireh­dit­tävä käytän­töön?, Toivakka sanoo.

  Toivakka muis­tut­taa, että erityi­sesti Itä-Suomelle Venäjä on suuri mahdol­li­suus, kunhan saamme esimer­kiksi rajan­yli­tyk­sessä olevat kilpai­lue­dut Viroon nähden kurot­tua kiinni.

  “Itä-Suomella on mainiot edel­ly­tyk­set olla jatkos­sa­kin venä­läis­ten turis­tien suosik­ki­kohde. Esimer­kiksi moni­puo­li­set matkai­lu­mah­dol­li­suu­det, korkea­ta­soi­nen loma-asutus ja puhdas luonto ovat erityi­siä veto­voi­ma­te­ki­jöi­tämme, joita on vaikea päihit­tää.”

  Toivakka muis­tut­taa, että vahvuuk­sista huoli­matta kehi­tys­työtä on kuiten­kin tehtävä jatku­vasti. “Matkailu on maail­man nopeim­min kasva­via elin­kei­noja. Suomen on pääs­tävä tähän kehi­tyk­seen mukaan. Venä­jän lähei­syys, eri matkai­lu­toi­mi­joi­den tiiviimpi yhteis­työ ja rajan­yli­tyk­sen suju­vuu­den paran­ta­mi­nen antai­si­vat meille lois­ta­van kilpai­lue­dun”, Toivakka päät­tää.