Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Venä­läis­tu­ris­tit Suomelle tärkeä kasvun lähde

Toivakka: Venä­läis­tu­ris­tit Suomelle tärkeä kasvun lähde

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toiva­kan mukaan Suomessa on kiin­ni­tet­tävä entistä enem­män huomiota venä­läis­tu­ris­tien raha­vir­roista käytä­vään kilpai­luun. Toiva­kan mukaan Kaupan Liiton selvi­tyk­sessä näky­vää tren­diä venä­läis­ten ostos­mat­kai­lun hiipu­mi­sesta ei ole varaa sivuut­taa olan­ko­hau­tuk­sin.

?Selvi­tyk­sen mukaan venä­läis­tu­ris­tit piris­ti­vät maamme kansan­ta­loutta viime vuonna yhteensä 1,2 miljar­din euron edestä. Tämä on erit­täin merkit­tävä kasvun ja työpaik­ko­jen lähde suoma­lai­sille palvelu- ja matkai­lua­lan yrityk­sille?, Toivakka tiivis­tää.

Toiva­kan mukaan halli­tuk­sen raken­ne­po­liit­ti­sessa toimen­pi­de­ko­ko­nai­suu­dessa on osattu tart­tua juuri oikei­siin ongel­miin.

?Muun muassa rajan­yli­tys­ten suju­voit­ta­mi­nen ja kaavoi­tuk­sen uudis­ta­mi­nen siten, että Venä­jältä Suomeen suun­tau­tu­van ostos­mat­kai­lun mahdol­li­suu­det saadaan parhaalla tavalla hyödyn­net­tyä, ovat äärim­mäi­sen tärkeitä hank­keita. Näitä linjauk­sia on osana muuta raken­ne­pa­ket­tia kiireh­dit­tävä käytän­töön?, Toivakka sanoo.

Toivakka muis­tut­taa, että erityi­sesti Itä-Suomelle Venäjä on suuri mahdol­li­suus, kunhan saamme esimer­kiksi rajan­yli­tyk­sessä olevat kilpai­lue­dut Viroon nähden kurot­tua kiinni.

“Itä-Suomella on mainiot edel­ly­tyk­set olla jatkos­sa­kin venä­läis­ten turis­tien suosik­ki­kohde. Esimer­kiksi moni­puo­li­set matkai­lu­mah­dol­li­suu­det, korkea­ta­soi­nen loma-asutus ja puhdas luonto ovat erityi­siä veto­voi­ma­te­ki­jöi­tämme, joita on vaikea päihit­tää.”

Toivakka muis­tut­taa, että vahvuuk­sista huoli­matta kehi­tys­työtä on kuiten­kin tehtävä jatku­vasti. “Matkailu on maail­man nopeim­min kasva­via elin­kei­noja. Suomen on pääs­tävä tähän kehi­tyk­seen mukaan. Venä­jän lähei­syys, eri matkai­lu­toi­mi­joi­den tiiviimpi yhteis­työ ja rajan­yli­tyk­sen suju­vuu­den paran­ta­mi­nen antai­si­vat meille lois­ta­van kilpai­lue­dun”, Toivakka päät­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content