Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Venä­läis­tu­ris­tit Suomelle tärkeä kasvun lähde

Toivakka: Venä­läis­tu­ris­tit Suomelle tärkeä kasvun lähde

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toiva­kan mukaan Suomessa on kiin­ni­tet­tävä entistä enem­män huomiota venä­läis­tu­ris­tien raha­vir­roista käytä­vään kilpai­luun. Toiva­kan mukaan Kaupan Liiton selvi­tyk­sessä näky­vää tren­diä venä­läis­ten ostos­mat­kai­lun hiipu­mi­sesta ei ole varaa sivuut­taa olan­ko­hau­tuk­sin.

?Selvi­tyk­sen mukaan venä­läis­tu­ris­tit piris­ti­vät maamme kansan­ta­loutta viime vuonna yhteensä 1,2 miljar­din euron edestä. Tämä on erit­täin merkit­tävä kasvun ja työpaik­ko­jen lähde suoma­lai­sille palvelu- ja matkai­lua­lan yrityk­sille?, Toivakka tiivis­tää.

Toiva­kan mukaan halli­tuk­sen raken­ne­po­liit­ti­sessa toimen­pi­de­ko­ko­nai­suu­dessa on osattu tart­tua juuri oikei­siin ongel­miin.

?Muun muassa rajan­yli­tys­ten suju­voit­ta­mi­nen ja kaavoi­tuk­sen uudis­ta­mi­nen siten, että Venä­jältä Suomeen suun­tau­tu­van ostos­mat­kai­lun mahdol­li­suu­det saadaan parhaalla tavalla hyödyn­net­tyä, ovat äärim­mäi­sen tärkeitä hank­keita. Näitä linjauk­sia on osana muuta raken­ne­pa­ket­tia kiireh­dit­tävä käytän­töön?, Toivakka sanoo.

Toivakka muis­tut­taa, että erityi­sesti Itä-Suomelle Venäjä on suuri mahdol­li­suus, kunhan saamme esimer­kiksi rajan­yli­tyk­sessä olevat kilpai­lue­dut Viroon nähden kurot­tua kiinni.

“Itä-Suomella on mainiot edel­ly­tyk­set olla jatkos­sa­kin venä­läis­ten turis­tien suosik­ki­kohde. Esimer­kiksi moni­puo­li­set matkai­lu­mah­dol­li­suu­det, korkea­ta­soi­nen loma-asutus ja puhdas luonto ovat erityi­siä veto­voi­ma­te­ki­jöi­tämme, joita on vaikea päihit­tää.”

Toivakka muis­tut­taa, että vahvuuk­sista huoli­matta kehi­tys­työtä on kuiten­kin tehtävä jatku­vasti. “Matkailu on maail­man nopeim­min kasva­via elin­kei­noja. Suomen on pääs­tävä tähän kehi­tyk­seen mukaan. Venä­jän lähei­syys, eri matkai­lu­toi­mi­joi­den tiiviimpi yhteis­työ ja rajan­yli­tyk­sen suju­vuu­den paran­ta­mi­nen antai­si­vat meille lois­ta­van kilpai­lue­dun”, Toivakka päät­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content