Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Lenita Toivakka: Stub­bin halli­tuk­sen ohjelma selvästi yrit­tä­jyys­myön­tei­nen

Lenita Toivakka: Stub­bin halli­tuk­sen ohjelma selvästi yrit­tä­jyys­myön­tei­nen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka on tyyty­väi­nen Stub­bin halli­tuk­sen yrit­tä­jä­myön­tei­seen linjaan.

?Oli todella myön­teistä, että halli­tus­oh­jel­masta löytyi useita yrit­tä­jille tärkeitä uudis­tuk­sia. Halli­tus päätti selvit­tää maksu­pe­rus­tei­nen ALV:n käyt­töön­ot­toa pieny­ri­tyk­sissä. Hienoa, että samalla päätet­tiin selvit­tää vaikut­ta­vim­mat keinot yritys­ten suku­pol­ven­vaih­dos­ten helpot­ta­mi­seksi?, iloit­see Toivakka.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä kuun­teli yrit­tä­jiä ympäri Suomea yrit­tä­jyys­kier­tu­eel­laan, ja yrit­tä­jille eniten pään­vai­vaa aiheut­ta­via asioita kirjat­tiin ylös. Moniin näistä esille nous­seista asioista on luvassa helpo­tusta heti uuden halli­tuk­sen ohjel­massa.

?Yli puolet Suomen yrityk­sistä on yhden yrit­tä­jän yrityk­siä. Olen iloi­nen siitä, että yksi­ny­rit­tä­jien sosi­aa­li­tur­vaan on luvassa paran­nusta. Lisäksi edus­tus­ku­lu­jen vero­vä­hen­nyk­sen palaut­ta­mi­nen ehkäi­see työpaik­ko­jen häviä­mi­sen Itä-Suomel­le­kin tärkeältä matkailu- ja ravin­tola-alalta?, jatkaa Toivakka.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkaisi yrit­tä­jyys­kier­tu­eensa päät­teeksi yrit­tä­jyys­oh­jel­mansa Lahden puolue­ko­kouk­sen yhtey­dessä. Toivakka on tyyty­väi­nen, että edus­kun­ta­ryh­män esille nosta­mat asiat mene­vät nyt eteen­päin.

?On hienoa nähdä, että asioita saadaan konkreet­ti­sesti eteen­päin. Kaik­kea ei saa tieten­kään muute­tuksi kerralla, mutta suunta on nyt oikea. Kokoo­mus jatkaa työtään yrit­tä­jyy­den helpot­ta­mi­seksi heti syksyn budjet­ti­rii­hessä?, päät­tää Toivakka.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content