Kokoomus.fi / Uncategorized / Lenita Toivakka: Stub­bin halli­tuk­sen ohjelma selvästi yrit­tä­jyys­myön­tei­nen

Lenita Toivakka: Stub­bin halli­tuk­sen ohjelma selvästi yrit­tä­jyys­myön­tei­nen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka on tyyty­väi­nen Stub­bin halli­tuk­sen yrit­tä­jä­myön­tei­seen linjaan.

?Oli todella myön­teistä, että halli­tus­oh­jel­masta löytyi useita yrit­tä­jille tärkeitä uudis­tuk­sia. Halli­tus päätti selvit­tää maksu­pe­rus­tei­nen ALV:n käyt­töön­ot­toa pieny­ri­tyk­sissä. Hienoa, että samalla päätet­tiin selvit­tää vaikut­ta­vim­mat keinot yritys­ten suku­pol­ven­vaih­dos­ten helpot­ta­mi­seksi?, iloit­see Toivakka.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä kuun­teli yrit­tä­jiä ympäri Suomea yrit­tä­jyys­kier­tu­eel­laan, ja yrit­tä­jille eniten pään­vai­vaa aiheut­ta­via asioita kirjat­tiin ylös. Moniin näistä esille nous­seista asioista on luvassa helpo­tusta heti uuden halli­tuk­sen ohjel­massa.

?Yli puolet Suomen yrityk­sistä on yhden yrit­tä­jän yrityk­siä. Olen iloi­nen siitä, että yksi­ny­rit­tä­jien sosi­aa­li­tur­vaan on luvassa paran­nusta. Lisäksi edus­tus­ku­lu­jen vero­vä­hen­nyk­sen palaut­ta­mi­nen ehkäi­see työpaik­ko­jen häviä­mi­sen Itä-Suomel­le­kin tärkeältä matkailu- ja ravin­tola-alalta?, jatkaa Toivakka.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkaisi yrit­tä­jyys­kier­tu­eensa päät­teeksi yrit­tä­jyys­oh­jel­mansa Lahden puolue­ko­kouk­sen yhtey­dessä. Toivakka on tyyty­väi­nen, että edus­kun­ta­ryh­män esille nosta­mat asiat mene­vät nyt eteen­päin.

?On hienoa nähdä, että asioita saadaan konkreet­ti­sesti eteen­päin. Kaik­kea ei saa tieten­kään muute­tuksi kerralla, mutta suunta on nyt oikea. Kokoo­mus jatkaa työtään yrit­tä­jyy­den helpot­ta­mi­seksi heti syksyn budjet­ti­rii­hessä?, päät­tää Toivakka.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

6.2.2016

Petteri Orpo: Työl­li­syy­den hoidon koko­nais­vas­tuu on annet­tava kunnille

Työt­tö­myys on Suomen suurim­pia ongel­mia. On selvää, että työl­li­syy­den hoito on Suomessa epäon­nis­tu­nut, kun työt­tö­miä on lähes 378 000 ja

5.2.2016

Grahn-Laaso­nen korjaus­ve­lasta: Meille oli tärkeää, että esitys on asian­tun­ti­joi­den laatima

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­­nen kehuu halli­tuk­sen suun­ni­tel­maa liiken­teen korjaus­ve­lan vähen­tä­mi­seksi. Kolmen vuoden aikana ties­tön ja rata­ver­kon kunnos­ta­mi­seen suun­na­taan 600

27.1.2016

Outi Mäkelä: Raide-Joke­rille yhtei­nen kyllä

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä kehuu halli­tus­puo­luei­den yhteistä tahto­ti­laa edis­tää pääkau­pun­ki­seu­dun kehi­tystä. ”Halli­tus­puo­lu­eet sano­vat Raide-Joke­­rille yhdessä kyllä! Matkan varrella on