Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Politiikka / Lenita Toivakka: Stub­bin halli­tuk­sen ohjelma selvästi yrit­tä­jyys­myön­tei­nen

Lenita Toivakka: Stub­bin halli­tuk­sen ohjelma selvästi yrit­tä­jyys­myön­tei­nen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka on tyyty­väi­nen Stub­bin halli­tuk­sen yrit­tä­jä­myön­tei­seen linjaan.

?Oli todella myön­teistä, että halli­tus­oh­jel­masta löytyi useita yrit­tä­jille tärkeitä uudis­tuk­sia. Halli­tus päätti selvit­tää maksu­pe­rus­tei­nen ALV:n käyt­töön­ot­toa pieny­ri­tyk­sissä. Hienoa, että samalla päätet­tiin selvit­tää vaikut­ta­vim­mat keinot yritys­ten suku­pol­ven­vaih­dos­ten helpot­ta­mi­seksi?, iloit­see Toivakka.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä kuun­teli yrit­tä­jiä ympäri Suomea yrit­tä­jyys­kier­tu­eel­laan, ja yrit­tä­jille eniten pään­vai­vaa aiheut­ta­via asioita kirjat­tiin ylös. Moniin näistä esille nous­seista asioista on luvassa helpo­tusta heti uuden halli­tuk­sen ohjel­massa.

?Yli puolet Suomen yrityk­sistä on yhden yrit­tä­jän yrityk­siä. Olen iloi­nen siitä, että yksi­ny­rit­tä­jien sosi­aa­li­tur­vaan on luvassa paran­nusta. Lisäksi edus­tus­ku­lu­jen vero­vä­hen­nyk­sen palaut­ta­mi­nen ehkäi­see työpaik­ko­jen häviä­mi­sen Itä-Suomel­le­kin tärkeältä matkailu- ja ravin­tola-alalta?, jatkaa Toivakka.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkaisi yrit­tä­jyys­kier­tu­eensa päät­teeksi yrit­tä­jyys­oh­jel­mansa Lahden puolue­ko­kouk­sen yhtey­dessä. Toivakka on tyyty­väi­nen, että edus­kun­ta­ryh­män esille nosta­mat asiat mene­vät nyt eteen­päin.

?On hienoa nähdä, että asioita saadaan konkreet­ti­sesti eteen­päin. Kaik­kea ei saa tieten­kään muute­tuksi kerralla, mutta suunta on nyt oikea. Kokoo­mus jatkaa työtään yrit­tä­jyy­den helpot­ta­mi­seksi heti syksyn budjet­ti­rii­hessä?, päät­tää Toivakka.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

2.9.2022

Petteri Orpo: Suoma­lais­ten hyvin­voin­tia ei voi turvata velalla

Tänä syksynä suoma­lai­set kohtaa­vat saman­ai­kai­sesti useita haas­teita. Edessä on vaikea talvi. Venä­jän hyök­käys­so­dasta lauen­nut ener­gia­kriisi johtaa sähkön ja lämmön hinnan

30.6.2022

Krii­sit pakot­ta­vat meitä kehit­ty­mään

Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä -blogi­kir­joi­tus Viimei­sen kahden vuoden aikana olemme kulke­neet ennen­nä­ke­mät­tö­män polun Euroo­pan lähi­his­to­riassa. Olemme kohdan­neet ja lähes kukis­ta­neet globaa­lin

12.6.2022

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2022-24 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 10.6. valin­nut puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit puolu­een verkos­toille alka­valle kaksi­vuo­tis­kau­delle 2022-2024. Verkos­toi­hin liit­ty­mi­nen on puolu­een jäse­nille vapaata.

Skip to content