Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Lenita Toivakka: Stub­bin halli­tuk­sen ohjelma selvästi yrit­tä­jyys­myön­tei­nen

Lenita Toivakka: Stub­bin halli­tuk­sen ohjelma selvästi yrit­tä­jyys­myön­tei­nen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka on tyyty­väi­nen Stub­bin halli­tuk­sen yrit­tä­jä­myön­tei­seen linjaan.

?Oli todella myön­teistä, että halli­tus­oh­jel­masta löytyi useita yrit­tä­jille tärkeitä uudis­tuk­sia. Halli­tus päätti selvit­tää maksu­pe­rus­tei­nen ALV:n käyt­töön­ot­toa pieny­ri­tyk­sissä. Hienoa, että samalla päätet­tiin selvit­tää vaikut­ta­vim­mat keinot yritys­ten suku­pol­ven­vaih­dos­ten helpot­ta­mi­seksi?, iloit­see Toivakka.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä kuun­teli yrit­tä­jiä ympäri Suomea yrit­tä­jyys­kier­tu­eel­laan, ja yrit­tä­jille eniten pään­vai­vaa aiheut­ta­via asioita kirjat­tiin ylös. Moniin näistä esille nous­seista asioista on luvassa helpo­tusta heti uuden halli­tuk­sen ohjel­massa.

?Yli puolet Suomen yrityk­sistä on yhden yrit­tä­jän yrityk­siä. Olen iloi­nen siitä, että yksi­ny­rit­tä­jien sosi­aa­li­tur­vaan on luvassa paran­nusta. Lisäksi edus­tus­ku­lu­jen vero­vä­hen­nyk­sen palaut­ta­mi­nen ehkäi­see työpaik­ko­jen häviä­mi­sen Itä-Suomel­le­kin tärkeältä matkailu- ja ravin­tola-alalta?, jatkaa Toivakka.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkaisi yrit­tä­jyys­kier­tu­eensa päät­teeksi yrit­tä­jyys­oh­jel­mansa Lahden puolue­ko­kouk­sen yhtey­dessä. Toivakka on tyyty­väi­nen, että edus­kun­ta­ryh­män esille nosta­mat asiat mene­vät nyt eteen­päin.

?On hienoa nähdä, että asioita saadaan konkreet­ti­sesti eteen­päin. Kaik­kea ei saa tieten­kään muute­tuksi kerralla, mutta suunta on nyt oikea. Kokoo­mus jatkaa työtään yrit­tä­jyy­den helpot­ta­mi­seksi heti syksyn budjet­ti­rii­hessä?, päät­tää Toivakka.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content