• FI
 • SV
 • MENU
  Lenita Toivakka: Stub­bin halli­tuk­sen ohjelma selvästi yrit­tä­jyys­myön­tei­nen
  Twiittaa

  Lenita Toivakka: Stub­bin halli­tuk­sen ohjelma selvästi yrit­tä­jyys­myön­tei­nen

  Julkaistu: 19.06.2014 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka on tyyty­väi­nen Stub­bin halli­tuk­sen yrit­tä­jä­myön­tei­seen linjaan.

  ?Oli todella myön­teistä, että halli­tus­oh­jel­masta löytyi useita yrit­tä­jille tärkeitä uudis­tuk­sia. Halli­tus päätti selvit­tää maksu­pe­rus­tei­nen ALV:n käyt­töön­ot­toa pieny­ri­tyk­sissä. Hienoa, että samalla päätet­tiin selvit­tää vaikut­ta­vim­mat keinot yritys­ten suku­pol­ven­vaih­dos­ten helpot­ta­mi­seksi?, iloit­see Toivakka.

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä kuun­teli yrit­tä­jiä ympäri Suomea yrit­tä­jyys­kier­tu­eel­laan, ja yrit­tä­jille eniten pään­vai­vaa aiheut­ta­via asioita kirjat­tiin ylös. Moniin näistä esille nous­seista asioista on luvassa helpo­tusta heti uuden halli­tuk­sen ohjel­massa.

  ?Yli puolet Suomen yrityk­sistä on yhden yrit­tä­jän yrityk­siä. Olen iloi­nen siitä, että yksi­ny­rit­tä­jien sosi­aa­li­tur­vaan on luvassa paran­nusta. Lisäksi edus­tus­ku­lu­jen vero­vä­hen­nyk­sen palaut­ta­mi­nen ehkäi­see työpaik­ko­jen häviä­mi­sen Itä-Suomel­le­kin tärkeältä matkailu- ja ravin­tola-alalta?, jatkaa Toivakka.

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkaisi yrit­tä­jyys­kier­tu­eensa päät­teeksi yrit­tä­jyys­oh­jel­mansa Lahden puolue­ko­kouk­sen yhtey­dessä. Toivakka on tyyty­väi­nen, että edus­kun­ta­ryh­män esille nosta­mat asiat mene­vät nyt eteen­päin.

  ?On hienoa nähdä, että asioita saadaan konkreet­ti­sesti eteen­päin. Kaik­kea ei saa tieten­kään muute­tuksi kerralla, mutta suunta on nyt oikea. Kokoo­mus jatkaa työtään yrit­tä­jyy­den helpot­ta­mi­seksi heti syksyn budjet­ti­rii­hessä?, päät­tää Toivakka.