Toivakka: Vien­tiy­ri­tyk­set kaipaa­vat tilaa menes­tyä, eivät moti­vaa­tio­kou­lu­tusta tai holhousta

Julkaistu: 13.02.2015

Suomen Yrit­tä­jien tilai­suu­dessa tänään puhu­nut eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Lenita Toivakka koros­taa kannus­ta­van ja ennus­tet­ta­van toimin­taym­pä­ris­tön merki­tystä yrityk­sille. Toivakka kummas­te­lee joiden­kin polii­tik­ko­jen holhoa­vaa asen­netta yrit­tä­jiä kohtaan.

“Pk-yrityk­set ovat avain Suomen talous­ka­vuun ja uusin työpaik­koi­hin. Yrit­tä­jät eivät kaipaa valtiolta moti­vaa­tio­kou­lu­tusta tai ohjeita yrityk­sen johta­mi­seen. He tarvit­se­vat vakaata toimin­taym­pä­ris­töä, jous­ta­via palve­luita ja ennen kaik­kea tilaa menes­tyä”, itse­kin yrit­tä­jänä toimi­nut Toivakka sanoo.

Toivakka koros­taa, että yritys­ten toimin­tae­del­ly­tyk­siä pitää paran­taa luopu­malla tarpeet­to­man tiukoista säädök­sistä.

“Suomessa kaikki on joko kiel­let­tyä tai pakol­lista. Näin ei tarvitse olla. Kokoo­mus on esit­tä­nyt esimer­kiksi päivit­täis­ta­va­ra­kaup­po­jen ja kampaa­moi­den aukio­loai­ko­jen vapaut­ta­mista. Työn­te­ki­jän palk­kaa­mista voi kannus­taa piden­tä­mällä koeai­koja. Suoma­laista oluen­val­mis­tusta voi tukea nosta­malla pien­pa­ni­mon määri­tel­mää. Raken­ta­mi­sen sään­töjä pitää järkeis­tää. Palve­lut pitää saada yhdeltä luukulta.”, Toivakka sanoo.

Toivakka on yhdessä Suomen Yrit­tä­jien puheen­joh­taja Jyrki Mäky­sen kanssa otta­nut tavoit­teek­seen kaksin­ker­tais­taa pien­ten ja keski­suur­ten vien­tiy­ri­tys­ten määrän vuoteen 2020-mennessä.

“Suomi elää vien­nistä. Nyt haas­teena kuiten­kin on, että ulko­maan­kau­passa mukana on pk-yrityk­sistä vain 12 prosent­tia. Kuten tänään julkaistu kysely osoit­taa, työtä vien­ni­ne­dis­tä­mis­pal­ve­lui­den tunnet­ta­vaksi teke­mi­sessä on vielä paljon tehtä­vänä. Tämä on tärkeää, jotta suoma­lai­nen osaa­mi­nen, jolle on todella maail­malla kysyn­tää, löytää tiensä uusille mark­ki­noille” Toivakka päät­tää.