Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Vien­tiy­ri­tyk­set kaipaa­vat tilaa menes­tyä, eivät moti­vaa­tio­kou­lu­tusta tai holhousta

Toivakka: Vien­tiy­ri­tyk­set kaipaa­vat tilaa menes­tyä, eivät moti­vaa­tio­kou­lu­tusta tai holhousta

Julkaistu:

Suomen Yrit­tä­jien tilai­suu­dessa tänään puhu­nut eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Lenita Toivakka koros­taa kannus­ta­van ja ennus­tet­ta­van toimin­taym­pä­ris­tön merki­tystä yrityk­sille. Toivakka kummas­te­lee joiden­kin polii­tik­ko­jen holhoa­vaa asen­netta yrit­tä­jiä kohtaan.

“Pk-yrityk­set ovat avain Suomen talous­ka­vuun ja uusin työpaik­koi­hin. Yrit­tä­jät eivät kaipaa valtiolta moti­vaa­tio­kou­lu­tusta tai ohjeita yrityk­sen johta­mi­seen. He tarvit­se­vat vakaata toimin­taym­pä­ris­töä, jous­ta­via palve­luita ja ennen kaik­kea tilaa menes­tyä”, itse­kin yrit­tä­jänä toimi­nut Toivakka sanoo.

Toivakka koros­taa, että yritys­ten toimin­tae­del­ly­tyk­siä pitää paran­taa luopu­malla tarpeet­to­man tiukoista säädök­sistä.

“Suomessa kaikki on joko kiel­let­tyä tai pakol­lista. Näin ei tarvitse olla. Kokoo­mus on esit­tä­nyt esimer­kiksi päivit­täis­ta­va­ra­kaup­po­jen ja kampaa­moi­den aukio­loai­ko­jen vapaut­ta­mista. Työn­te­ki­jän palk­kaa­mista voi kannus­taa piden­tä­mällä koeai­koja. Suoma­laista oluen­val­mis­tusta voi tukea nosta­malla pien­pa­ni­mon määri­tel­mää. Raken­ta­mi­sen sään­töjä pitää järkeis­tää. Palve­lut pitää saada yhdeltä luukulta.”, Toivakka sanoo.

Toivakka on yhdessä Suomen Yrit­tä­jien puheen­joh­taja Jyrki Mäky­sen kanssa otta­nut tavoit­teek­seen kaksin­ker­tais­taa pien­ten ja keski­suur­ten vien­tiy­ri­tys­ten määrän vuoteen 2020-mennessä.

“Suomi elää vien­nistä. Nyt haas­teena kuiten­kin on, että ulko­maan­kau­passa mukana on pk-yrityk­sistä vain 12 prosent­tia. Kuten tänään julkaistu kysely osoit­taa, työtä vien­ni­ne­dis­tä­mis­pal­ve­lui­den tunnet­ta­vaksi teke­mi­sessä on vielä paljon tehtä­vänä. Tämä on tärkeää, jotta suoma­lai­nen osaa­mi­nen, jolle on todella maail­malla kysyn­tää, löytää tiensä uusille mark­ki­noille” Toivakka päät­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content