MENU
Toivakka: Vientiy­ri­tykset kaipaavat tilaa menestyä, eivät motivaa­tio­kou­lu­tusta tai holhousta

Toivakka: Vientiy­ri­tykset kaipaavat tilaa menestyä, eivät motivaa­tio­kou­lu­tusta tai holhousta

Julkaistu: 13.02.2015 Uutiset

Suomen Yrittäjien tilai­suu­dessa tänään puhunut eurooppa- ja ulkomaan­kaup­pa­mi­nisteri Lenita Toivakka korostaa kannus­tavan ja ennus­tet­tavan toimin­taym­pä­ristön merki­tystä yrityk­sille. Toivakka kummas­telee joidenkin polii­tik­kojen holhoavaa asennetta yrittäjiä kohtaan.

“Pk-yritykset ovat avain Suomen talous­kavuun ja uusin työpaik­koihin. Yrittäjät eivät kaipaa valtiolta motivaa­tio­kou­lu­tusta tai ohjeita yrityksen johta­miseen. He tarvit­sevat vakaata toimin­taym­pä­ristöä, joustavia palve­luita ja ennen kaikkea tilaa menestyä”, itsekin yrittäjänä toiminut Toivakka sanoo.

Toivakka korostaa, että yritysten toimin­tae­del­ly­tyksiä pitää parantaa luopu­malla tarpeet­toman tiukoista säädök­sistä.

“Suomessa kaikki on joko kiellettyä tai pakol­lista. Näin ei tarvitse olla. Kokoomus on esittänyt esimer­kiksi päivit­täis­ta­va­ra­kaup­pojen ja kampaa­moiden aukio­loai­kojen vapaut­ta­mista. Työnte­kijän palkkaa­mista voi kannustaa piden­tä­mällä koeaikoja. Suoma­laista oluen­val­mis­tusta voi tukea nosta­malla pienpa­nimon määri­telmää. Raken­ta­misen sääntöjä pitää järkeistää. Palvelut pitää saada yhdeltä luukulta.”, Toivakka sanoo.

Toivakka on yhdessä Suomen Yrittäjien puheen­johtaja Jyrki Mäkysen kanssa ottanut tavoit­teekseen kaksin­ker­taistaa pienten ja keski­suurten vientiy­ri­tysten määrän vuoteen 2020-mennessä.

“Suomi elää viennistä. Nyt haasteena kuitenkin on, että ulkomaan­kau­passa mukana on pk-yrityk­sistä vain 12 prosenttia. Kuten tänään julkaistu kysely osoittaa, työtä vienni­ne­dis­tä­mis­pal­ve­luiden tunnet­ta­vaksi tekemi­sessä on vielä paljon tehtävänä. Tämä on tärkeää, jotta suoma­lainen osaaminen, jolle on todella maail­malla kysyntää, löytää tiensä uusille markki­noille” Toivakka päättää.


Kokoomus.fi